Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εσπερινών Γυμνασίων

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2265/2020

Αριθμ. 72323/Δ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. γ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2) Την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).
3) Την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
4) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7) Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3009).
8) Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
10) Την υπ’ αρ. 28/05-06-2020 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 05-06-2020) πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ.Φ.1/Γ/263/68510/Β1/04-06-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου ως εξής:

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα

Τάξεις

Α΄

Β΄

Γ'

Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

3

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

1

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσική

1

1

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωλογία - Γεωγραφία

2

1

-

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

2

Θρησκευτικά

1

1

1

Αγγλικά

2

2

2

Πληροφορική

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

23

23

23

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αντικαταστάθηκε το Αριθμ. 103540/Δ2 στο ΦΕΚ 2078/2016

Αντικαταστάθηκε το Αρ.Πρωτ.115472/Γ2/21-08-2013/ΥΠΑΙΘ


Εκτύπωση