edu.klimaka.gr

Παρεκλίσεις στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ιδιωτικών Σχολείων

Διαδιακασίες και Όροι Έγκρισης για Παρεκλίσεις στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ιδιωτικών Σχολείων

Αρ.Πρωτ.21890/Γ2/01-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία και όροι έγκρισης παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών»

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία και οι όροι έγκρισης παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Γυμνασίων και Ιδιωτικών Λυκείων, καθώς και των τμημάτων των ξένων σχολείων που λειτουργούν με ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α΄ 244), καθορίζονται ως εξής:

1. Η αίτηση για έγκριση παρέκκλισης υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο Ιδιωτικό Σχολείο στην οικεία Δ/νση Δ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από την υποβολή της αίτησης.

Από την οικεία Δ/νση Δ.Ε. οι αιτήσεις παρέκκλισης διαβιβάζονται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΔΒΜΘ το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου.

Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για τα σχολεία που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας για το αμέσως επόμενο σχολικό έτος, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 30 Ιουνίου.

2. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, και στην οποία αναγράφονται: η τάξη ή οι τάξεις για την οποία/ τις οποίες ζητείται η παρέκκλιση, το μάθημα και οι επιπρόσθετες ώρες ανά μάθημα.

Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση ότι το σχολείο αποδέχεται τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια, δηλαδή:

α) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου προγράμματος ανά τάξη δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες. Πέραν των σαράντα (40) ωρών μπορεί να διατίθεται χρόνος μόνο για Βιβλιοθήκη, Ομίλους-Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθλητικές Δραστηριότητες κ.λ.π.

β) Η κάθε διδακτική ώρα δεν θα διαρκεί λιγότερο από 35’ και κάθε διάλειμμα θα διαρκεί τουλάχιστον 05’.

γ) Όταν το ωρολόγιο πρόγραμμα υπερβαίνει τις επτά (07) ώρες ημερησίως, οι επιπρόσθετες ώρες θα γίνονται: είτε το μεσημέρι (με διακοπή από 15΄ έως 30΄ για να μπορούν οι μαθητές να σιτίζονται και να ξεκουράζονται πνευματικά), είτε σε ξεχωριστό απογευματινό πρόγραμμα.

δ) Οι παρεκκλίσεις αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγούνται.

ε) Οι παρεκκλίσεις δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος των ωρών διδασκαλίας των άλλων διδασκομένων μαθημάτων.

στ) Ως προς τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών, θα τηρούνται τα ισχύοντα για τα δημόσια σχολεία.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι παρεκκλίσεις θα αναφέρονται σε αύξηση και όχι σε μείωση των ωρών που προβλέπονται από το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα.

4. Ο ανώτατος αριθμός ωρών, για τον οποίον μπορεί να ζητηθεί άδεια παρέκκλισης, προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στις ώρες που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το ανώτατο όριο των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Αιτήσεις, στις οποίες ζητείται αύξηση ωρών πέραν της προαναφερόμενης διαφοράς, απορρίπτονται.

5. Οι τάξεις για τις οποίες χορηγείται παρέκκλιση είναι: όλες οι τάξεις του Γυμνασίου, οι Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιων Λυκείων και οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινών Λυκείων.
Κατ’ εξαίρεση, για τη Γ΄ τάξη των Ημερήσιων Λυκείων και τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών Λυκείων, μπορεί να εγκριθούν παρεκκλίσεις: α) για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς σε πανελλαδικό επίπεδο, και β) για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται ως Ειδικά Μαθήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

6. Η έγκριση παρέκκλισης ισχύει για τρία (03) διδακτικά έτη, μετά το πέρας των οποίων το Ιδιωτικό Σχολείο μπορεί να αιτηθεί εκ νέου άδεια παρέκκλισης. Το Ιδιωτικό Σχολείο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την τροποποίηση της άδειας παρέκκλισης μετά το πρώτο έτος εφαρμογής της και ακολουθώντας τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Η με αρ. πρωτ. 32141/Γ2/30-03-2005 (Ανακοινοποίηση 09-05-2005) Υπουργική Απόφαση καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.9/135/21889/Γ1/01-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Ρ. Γεωργακόπουλος
Τηλέφωνα : 210.34.43.605 & 34.42.243

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και Όροι έγκρισης παρεκκλίσεων ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους έγκρισης παρεκκλίσεων ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω, τα οποία θα πρέπει να κοινοποιήσετε σε όλα τα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς σας.

Η σχετική αίτηση παρέκκλισης υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο Ιδιωτικό Σχολείο (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) στην οικεία Δ/νση, Π.Ε. το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια για τα επόμενα τρία διδακτικά έτη.

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1. Στην αίτηση παρέκκλισης πρέπει να αναγράφεται: Η τάξη ή οι τάξεις για τις οποίες ζητείται «η παρέκκλιση», το μάθημα, οι ώρες κατά μάθημα, οι στόχοι και τυχόν συμπληρωματικό διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (πέραν των εγκεκριμένων σχολικών βιβλίων και του υποστηρικτικού υλικού του ΟΕΔΒ).

Στην αίτηση δηλώνεται ότι το σχολείο αποδέχεται τους όρους χορήγησης, ήτοι:

I. Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος των ιδιωτικών δημοτικών σχολείων δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) διδακτικές ώρες για όλες τις τάξεις. Η παρέκκλιση που θα γίνεται κατά μία ( 1) διδακτική ώρα πέραν του ημερήσιου προγράμματος που ισχύει στα δημόσια δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα όπως αυτό καθορίζεται στη με αριθμ.Φ. 12/520/61575/Γ 1/30-5-20 11 (ΦΕ Κ 1327 τ. Β') θα διατίθεται για σχολικές δραστηριότητες, (αθλοπαιδιές, χορούς, θεατρική αγωγή, κ.α.).

• Κάθε διδακτική ώρα δεν θα διαρκεί λιγότερο από 35 λεπτά.

• Το διάλειμμα μεταξύ των διδακτικών ωρών δεν θα διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

• Η ώρα σίτισης-χαλάρωσης θα διαρκεί από 15 έως 30 λεπτά ή οι επιπρόσθετες ώρες θα γίνονται σε ξεχωριστό απογευματινό πρόγραμμα.

• Δε μπορεί να γίνονται διδακτικές ενέργειες με οποιαδήποτε μορφή τα σαββατοκύριακα.

ΙΙ. Το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών θα τηρούνται απαρέγκλιτα.

2. Στα μαθήματα για τα οποία ζητείται να χορηγηθεί έγκριση για επιπρόσθετες ώρες διδασκαλίας -και πάντα στο πλαίσιο των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών- πρέπει να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.

3. Τυχόν συμπληρωματικό διδακτικό υλικό για το πρόγραμμα παρέκκλισης, υποβάλλεται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο για έγκριση. Την πιστή εφαρμογή του προγράμματος παρέκκλισης την έχει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος της Περιφέρειας που ανήκει το Σχολείο.

4. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας, στις μικρότερες τάξεις πρέπει να περιορίζεται κυρίως στο πλαίσιο της προφορικής ομιλίας με γλωσσικές πράξεις πάνω σε υπαρκτά αντικείμενα και ζωντανές περιστάσεις επικοινωνίας.

5. Οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα τυπικά προσόντα.

6. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να εξασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες υγιεινής, υποδομών και επαρκούς εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των πρόσθετων μαθημάτων (πχ πληροφορική).

7. Σε καμιά περίπτωση η παρέκκλιση δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος των ωρών των άλλων διδασκόμενων μαθημάτων και θα μπορούσε ένα Ιδιωτικό Σχολείο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών διαμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος και εύρυθμης λειτουργίας (αξιοποίηση ειδικών χώρων, διάθεση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κ.α) να εντάσσει πρόσθετα μαθήματα I δραστηριότητες (παρεκκλίσεις) στο κανονικό διδακτικό ωράριο μέχρι 1 ώρα ανά ημέρα της εβδομάδας.

8. Η παρέκκλιση θα αφορά όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγείται.

Β. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1. Στην αίτηση παρέκκλισης πρέπει να αναγράφονται οι δραστηριότητες, οι ώρες, οι στόχοι και τυχόν συμπληρωματικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση ότι το νηπιαγωγείο αποδέχεται τους όρους χορήγησης ήτοι:

Η επέκταση του προγράμματος πέραν των προβλεπόμενων υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας του κανονικού προγράμματος, όπως αυτές καθορίζονται από τη με αριθμ.Φ.32/ 190/8 1670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ1420/8.8.2007 τ. Β')Υπουργική Απόφαση θα γίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

I. Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνει τις 40 ώρες.

• Κάθε διδακτική ώρα δεν θα διαρκεί λιγότερο από 35 λεπτά.

• Το διάλειμμα μεταξύ των διδακτικών ωρών δεν θα διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά

• Η ώρα σίτισης-χαλάρωσης θα διαρκεί από 15 έως 30 λεπτά ή οι επιπρόσθετες ώρες θα γίνονται σε ξεχωριστό απογευματινό πρόγραμμα.

• Δε μπορεί να γίνονται διδακτικές ενέργειες με οποιαδήποτε μορφή τα σαββατοκύριακα.

ΙΙ. Το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών θα τηρούνται απαρέγκλιτα. Σε καμιά περίπτωση η παρέκκλιση δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος των άλλων δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα και θα γίνεται υποχρεωτικά μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου. Η παρέκκλιση θα αφορά όλους τους μαθητές του νηπιαγωγείου για τους οποίους χορηγείται.

2. Στις δραστηριότητες για τις οποίες ζητείται να χορηγηθεί έγκριση για επιπρόσθετες ώρες - και πάντα στο πλαίσιο του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών πρέπει να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.

3. Τυχόν συμπληρωματικό διδακτικό υλικό για το πρόγραμμα παρέκκλισης, υποβάλλεται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο για έγκριση. Την πιστή εφαρμογή του προγράμματος παρέκκλισης την έχει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος της Περιφέρειας που ανήκει το Σχολείο.

4. Η προσέγγιση της ξένης γλώσσας πρέπει να γίνεται βιωματικά, σε καθαρά προφορικό επίπεδο, μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, μουσικά ακούσματα, εποπτικό υλικό κ.α.

5. Οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα τυπικά προσόντα.

6. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να εξασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες υγιεινής, υποδομών και επαρκούς εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των πρόσθετων μαθημάτων.

7. Δραστηριότητες αγωγής υγείας, κυκλοφοριακής αγωγής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μπορούν να αναπτυχθούν και να προσεγγιστούν στο πλαίσιο του ισχύοντος προγράμματος και δεν απαιτείται ξεχωριστή ώρα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ένα Ιδιωτικό Σχολείο που στεγάζει περισσότερα δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση αδείας παρέκκλισης από το Ω.Π. για κάθε σχολείο ή νηπιαγωγείο.

2. Η έγκριση παρέκκλισης θα ισχύει για τρία διδακτικά έτη, μετά το πέρας των οποίων μπορεί να ζητείται από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο παράτασή της.

3. Τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία δε θα υποβάλουν αιτήματα έγκρισης προγράμματος Ολοήμερου Σχολείου με τη διαδικασία της αδείας παρέκκλισης από το Ω.Π.

4. Όσα Ιδιωτικά σχολεία (δημοτικά και νηπιαγωγεία) ενδιαφέρονται για άδεια παρέκκλισης από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μέχρι 30 Απριλίου κάθε σχολικού έτους στην οικεία Δ/νση Π.Ε, οι οποίες στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε του Υπ. ΠΔΒΜΘ μέχρι τις 10 Μαΐου κάθε σχολικού έτους.

5. Όλες οι σχετικές άδειες παρεκκλίσεων, ως προς το Ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Σχολείων Π.Ε παύουν να ισχύουν με τη λήξη του σχολικού έτους 2011-2012 και οι σχετικές αιτήσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4.

6.Αιτήσεις οι οποίες θα υποβάλονται σε μεταγενέστερες ημερομηνίες θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Κάθε προηγούμενη Εγκύκλιος σχετικά με τις παρεκκλίσεις παύει να ισχύει.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα