Παρακολούθηση / Συντονισμός Ύλης Μαθημάτων Γ Λυκείου 2020 2020

Εκτύπωση  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2020 - 2021

Αρ.Πρωτ.5133/Δ2/15-01-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Ευρ. Καλλιπολίτου
Τηλέφωνο: 210-3443772

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά

Σε συνέχεια της 169431/Δ2/14-12-2020 εγκυκλίου με θέμα: «Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά» και επειδή διαπιστώθηκαν λάθη, κατά τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων μετά την Α΄ φάση καταχώρισης της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, παρακαλούμε για τα εξής:

 1. Να τηρούνται οι ημερομηνίες καταχώρισης και οριστικοποίησης της διδαχθείσας ύλης στο ΠΣ myschool από τις σχολικές μονάδες και να αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, οι εισηγητικές εκθέσεις από τους/τις Πρόεδρους των Επιτροπών, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο.
 2. Η καταχώριση της διδαχθείσας ύλης ανά μάθημα να γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται στην παραπάνω εγκύκλιο και στο αντίστοιχο κελί να αναγράφεται μία μόνο αριθμητική ένδειξη για κάθε μάθημα (π.χ. 10 για τα μαθήματα που προβλέπεται αριθμός κειμένων, 4.1 για τα μαθήματα που προβλέπεται παράγραφος κεφαλαίου ή ενότητας, 107 για τα μαθήματα που προβλέπεται αριθμός σελίδας).
 3. Στις εισηγητικές εκθέσεις των Επιτροπών να αναφέρονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία της ύλης, οι αιτίες καθυστέρησης, καθώς και οι ενέργειες για την επίλυσή τους. Οι Εκθέσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις καταχωρίσεις των σχολικών μονάδων στο ΠΣ myschool και όσο το δυνατόν ευσύνοπτες.

Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων για την σωστή καταχώριση των στοιχείων στο ΠΣ myschool και τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων από τους Προέδρους των επιτροπών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 


Αρ,Πρωτ.169431/Δ2/14-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Ευρ. Καλλιπολίτου
Τηλέφωνο: 21

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 112948/Δ2/01-09-2020, 131178/Δ2/30-09-2020 και 131198/Δ2/30-09-2020 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2021, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 3046).

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων» με την οποία υποχρεωτικά θα καταχωριστεί η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται και πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές/τριες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Καταχώριση της διδακτέας- εξεταστέας ύλης στο ΠΣ myschool από τους Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ.

Οι Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool στη διαδρομή Σχολική Μονάδα -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων) και την οριστικοποίησή της μέχρι και:

α) 16-12-2020,
β) 27-01-2021,
γ) 24-02-2021,
δ) 24-03-2021 και
ε) 12-05-2021

Η σχολική μονάδα αποθηκεύει τις καταχωρίσεις της και στο τέλος οριστικοποιεί την καταγραφή που έχει κάνει. Κατά την οριστικοποίηση δεν μπορούν να υπάρχουν κενές καταχωρίσεις. Η σχολική μονάδα μπορεί να οριστικοποιήσει μόνο εάν αιτιολογήσει αυτές τις «κενές» καταχωρίσεις.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ύλη προς καταγραφή, θα πρέπει να επιλέγεται μια από τις υπάρχουσες αιτιολογήσεις, διαφορετικά δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί συνολικά η καταγραφή.

Η καταχώριση της διδαχθείσας ύλης θα γίνει ανά μάθημα ως εξής:

Σύνολο κειμένων που διδάχθηκαν:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Νεοελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Λογοτεχνία
 • Αρχαία Ελληνικά - Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού

Μέχρι και Σελίδα που διδάχθηκε (αυτό σημαίνει ότι έχουν διδαχθεί οι προηγούμενες σελίδες, σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 112948/Δ2/01-09-2020, 131178/Δ2/30-09-2020 και 131198/Δ2/30-09-2020 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. :

 • Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος Εισαγωγή
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά
 • Βιολογία – Τεύχος Α’
 • Βιολογία – Τεύχος Β’
 • Χημεία – Τεύχος Α’
 • Χημεία – Τεύχος Β’
 • Οικονομία

Μέχρι και την Παράγραφο του Κεφαλαίου (ή της Ενότητας) που διδάχθηκε (αυτό σημαίνει ότι έχουν διδαχθεί οι προηγούμενες παράγραφοι, σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 112948/Δ2/01-09-2020, 131178/Δ2/30-09-2020 και 131198/Δ2/30-09-2020 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

 • Κοινωνιολογία
 • Φυσική – Τεύχος Α’
 • Φυσική – Τεύχος Β’
 • Φυσική – Τεύχος Γ΄
 • Πληροφορική – ΑΕΠΠ Βιβλίο Μαθητή
 • Πληροφορική – Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Η καταχώριση της ύλης γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. να μεριμνήσουν ώστε στην τελευταία παρακολούθηση (12-05-2021), και εφόσον η εξεταστέα – διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, να αναγράφεται επιπλέον η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

Στα μαθήματα στα οποία προβλέπεται η διδασκαλία από περισσότερα του ενός τεύχη βιβλίων, να αναγράφεται επιπλέον η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», όταν ολοκληρωθεί η διδασκαλία στο εν λόγω τεύχος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» δηλώνουν τα αίτια των καθυστερήσεων.

Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα – διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που εξετάζεται πανελλαδικά πρέπει να ολοκληρωθεί.

2. Συγκρότηση και έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης

Ο/Η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/τρια Εκπ/σης με απόφασή του/της συγκροτεί για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς του/της επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης.

Η επιτροπή αποτελείται από:

 • Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως πρόεδρο,
 • Τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση Δ.Ε. (εφόσον υπάρχει δυνατότητα)
 • τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων - πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ή, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιων εκ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μόνιμους εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά μετά από πρόταση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης και
 • έναν υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης ως Γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνοντας την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης.

Επισημαίνεται ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης δεν θα μπορούν να αντλούν τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζουν οι σχολικές μονάδες στο ΠΣ myschool, η τήρηση των χρονικών προθεσμιών και η σύνταξη και αποστολή εισηγητικής έκθεσης με βάση τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από ΠΣ myschool.

Η εισηγητική έκθεση συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης και υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο. Στην εισηγητική έκθεση θα πρέπει να αναφέρονται τα σχολεία στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης, οι αιτίες καθυστέρησης, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων και για την ολοκλήρωση της ύλης.

Οι Περιφερειακοί/ες Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης παρακολουθούν και εποπτεύουν το έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του συστήματος https://myschool.sch.gr/announcements

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Εκτύπωση