Παρακολούθηση Ύλης Μαθημάτων Λυκείου που Εξετάζονται Πανελλαδικά 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.51061/Δ2/05-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων για την παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά

Σχετικά με την παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά (έως την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων) και μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 44639/Δ2/09-04-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1381) επισυνάπτεται αρχείο excel με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 και τον ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ με τροποποιήσεις στον τρόπο αποτύπωσης της ύλης:

Επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τη συμπλήρωση και αποστολή των νέων πινάκων από τους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. προς τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. μέχρι 06-05-2020 θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης συμπληρωμένο με ΟΛΑ τα στοιχεία τον ΠΙΝΑΚΑ 1 αναγράφοντας:

  • τη λέξη «ΤΕΛΟΣ» για τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ή ΤΕΥΧΗ ΒΙΒΛΙΩΝ στα οποία η εξεταστέα – διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί
  • την ΜΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΗ ΥΛΗ (με σαφή αναφορά σε κεφάλαιο, ενότητα, υποενότητα, παράγραφο) για τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ή ΤΕΥΧΗ ΒΙΒΛΙΩΝ στα οποία η εξεταστέα – διδακτέα ύλη ΔΕΝ έχει ολοκληρωθεί
  • την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» (στην αντίστοιχη Ομάδα) σε περίπτωση που δεν έχουν σχηματιστεί τμήμα/-τα σε κάποια/-ες Ομάδα/ες Προσανατολισμού

Οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης θα αποστείλουν τον νέο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ μέχρι 07-05-2020.

Παρακαλούνται τόσο οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων όσο και οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης να μεριμνήσουν ώστε οι πίνακες να μην έχουν κενά και ασάφειες.

Συν: ΠΙΝΑΚΕΣ Παρακολούθησης Ύλης 2019_2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Αρ.Πρωτ.40092/Δ2/23-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις για την παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά
 Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 183342/Δ2/22-11-2019 και 198546/Δ2/13-12-2019 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στην παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τη συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων από τους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. προς τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης.

Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης συμπληρωμένο με ΟΛΑ τα στοιχεία τον ΠΙΝΑΚΑ 1 για την παρακολούθηση μέχρι και 31-03-2020 αναγράφοντας την πορεία της ύλης έως την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Εφόσον σε ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ η εξεταστέα – διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. να μεριμνήσουν ώστε να αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 η λέξη ΤΕΛΟΣ και όχι οι σελίδες του αντίστοιχου ΤΕΥΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΥ .

Στην περίπτωση που δεν έχουν σχηματιστεί τμήμα/-τα σε κάποια/-ες Ομάδα/ες Προσανατολισμού, πρέπει να αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στην αντίστοιχη Ομάδα η ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Αρ.Πρωτ.198546/Δ2/13-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤ-Ε-Ι-Α-- Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες:Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Αποστολή νέων πινάκων για την παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 183342/Δ2/22-11-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 189736/03-12-2019 έγγραφο

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 183342/Δ2/22-11-2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά» και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 49/29-11-2019 του Δ.Σ), επισυνάπτεται αρχείο excel με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 και τον ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ με τροποποίηση για το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των νέων πινάκων σύμφωνα με όσα αναφέρονται με αρ. πρωτ. 183342/Δ2/22-11-2019 έγγραφό μας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αρ.Πρωτ.183342/Δ2/22-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες:Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2020, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 106428/Δ2/02-07-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2875) και έχει τροποποιηθεί με την με την με αρ. πρωτ. 124893/Δ2/02-08-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3226).

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων και την παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1.

1. Συγκρότηση και έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης με απόφασή του συγκροτεί για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς του επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης.

Η επιτροπή αποτελείται από:

  • τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως πρόεδρο,
  • τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. . στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση Δ.Ε. (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),
  • τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων-πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και
  • έναν διοικητικό υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης ως Γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες, η συμπλήρωση και αποστολή του συγκεντρωτικού πίνακα, η τήρηση των χρονικών προθεσμιών, η σύνταξη και αποστολή Εισηγητικής έκθεσης, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 αυτής της εγκυκλίου.

2. Συμπλήρωση και αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. προς τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης (για την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 13-12-2019,

β) μέχρι και 24-01-2020,

γ) μέχρι και 21-02-2020,

δ) μέχρι και 27-03-2020 και

ε) μέχρι και 08-05-2020

Στην περίπτωση που δεν έχουν σχηματιστεί τμήμα/-τα σε κάποια/-ες Ομάδα/ες Προσανατολισμού, πρέπει να αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στην αντίστοιχη Ομάδα η ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να συμπληρώνουν ΟΛΑ τα στοιχεία του πίνακα.

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω και οι σχολικές μονάδες αποστέλλουν τον ΠΙΝΑΚΑ 1 μόνο στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. να μεριμνήσουν ώστε στην τελευταία παρακολούθηση (08-05-2020) και εφόσον η εξεταστέα – διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, να αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 η λέξη ΤΕΛΟΣ και όχι οι σελίδες του βιβλίου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. ενημερώνουν άμεσα την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

3. Συμπλήρωση συγκεντρωτικού πίνακα από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ θα συμπληρώνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης και θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το αργότερο τρεις (03) ημέρες μετά από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρ. 2 αυτής της εγκυκλίου. Η συγκέντρωση και η αποστολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να συνυποβάλλει – μαζί με την αποστολή του ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – εισηγητική έκθεση για την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης (καταγραφή των σχολείων στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης, αιτίες καθυστέρησης, καθώς και ενέργειες, στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και για την ολοκλήρωση της ύλης).

5. Συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων - Τήρηση των χρονικών προθεσμιών

Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των συμπληρωμένων ΠΙΝΑΚΩΝ 1 από όλα τα Γενικά Λύκεια στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης, τα στοιχεία (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ και εισηγητική έκθεση) θα αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α΄) μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: spοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή παρακολούθησης είναι υπεύθυνη να ελέγχει, ώστε ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ να συμπληρώνεται ορθώς και να αποστέλλεται χωρίς ελλείψεις και ασάφειες.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να παρακολουθούν και να εποπτεύουν το έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση