edu.klimaka.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.56037/Γ2/23-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩ.Ν Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ANAKOINΩΣΗ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι τα ελεύθερα βοηθήματα (Διδακτικές Σειρές και Προαιρετικά βοηθήματα) Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου που μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση για έγκριση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικά βιβλία το σχολικό έτος 2013-2014, πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οι διδακτικές σειρές που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται:

στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Αγγλικής (3994/Γ2/30-08-1999 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 1868), της Γαλλικής (2896/Γ2/16-08-2000 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 1082), της Γερμανικής (ΠΔ 262/1997, ΦΕΚ Α΄ 189), της Ιταλικής (89407/Γ2/8-07-2008 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 1397) και της Ισπανικής γλώσσας (105956/Γ2/3-09-2009 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 1881) για το Λύκειο. Η ύλη των διδακτικών σειρών θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

2. Στα διδακτικά πακέτα και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Ειδικότερα για τα Γερμανικά να εφαρμόζονται οι κανόνες της νέας ορθογραφίας.)

3. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

4. Σειρά θεωρείται αριθμός τουλάχιστον δύο βιβλίων και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

5. Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:
Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, κασέτα/κασέτες ή CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή.

Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο

Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:
- Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.
- Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.
- Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.
- Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.

Η έλλειψη ενός στοιχείου από τα παραπάνω καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.

6. Επειδή η ύλη 3 ετών ορισμένων σειρών εμπεριέχεται σε 2 βιβλία και στις περιπτώσεις αυτές οριοθετείται με αριθμό ενοτήτων ανά τάξη, αιτιολογείται πλήρως και ιδιαίτερα από παιδαγωγικής πλευράς η χρήση σειράς 2 βιβλίων.

7. Σημειώνεται, επίσης, ότι εφόσον η ύλη καλυφθεί πριν από το τέλος του έτους (καθορισμένες ενότητες ή και ολόκληρο βιβλίο) οι καθηγητές συνεχίζουν τη διδασκαλία τους με άλλη εγκεκριμένη σειρά (ή βιβλίο ή ενότητες βιβλίου) που αποτελεί λογική συνέχεια της προηγούμενης.

8. Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές των ημερολογιακών ετών 2008 (συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2008) και μετά. Το ίδιο ισχύει και για πρόσφατες ανατυπώσεις ή αντιγραφές παλαιότερων διδακτικών σειρών. Δύνανται να γίνουν δεκτές βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν υποστεί επικαιροποίηση του περιεχομένου και σημαντική βελτίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης.

Δεν γίνονται δεκτές ως επικαιροποιημένες και βελτιωμένες διδακτικές σειρές, στις οποίες δεν έχει γίνει παρέμβαση τουλάχιστον επί του 20 % της παλαιότερης ύλης.

Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη διδακτική σειρά την παλαιότερη έκδοση, καθώς και έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών.

9. Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:
– εικονογραφημένες ιστορίες,
– βοηθήματα εμπέδωσης γλωσσικών δεξιοτήτων,
– κασέτες/CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
– κασέτες/CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
– βιντεοκασέτες, DVD,
– διαφάνειες,
– (εικονογραφημένα) λεξικά,
– χάρτες,
– παιχνίδια μάθησης,
– λογισμικό,
– υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
– διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια, κατάλληλα για την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών,
– άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (κάρτες [flash cards], πόστερ, κούκλες κ.ά.)
αν και δεν υπόκεινται σε όρους παλαιότητας θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος και να ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα στόχου.

10. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελληνικές μεταφράσεις των προς διδασκαλία κειμένων.
(Επιτρέπεται να υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης).

11. Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στον μαθητή, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις / test αυτοαξιολόγησης.

12. Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο κριτήριο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.

13. Δεν είναι επιλέξιμα διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα, τα οποία:
– θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα της Ελλάδας,
– πραγματεύονται θέματα που προκαλούν το κοινό αίσθημα, (κοινωνικά, θρησκευτικά, ρατσιστικά κ.λπ.)

14. Κακέκτυπο ή/και κατεστραμμένο διδακτικό υλικό (διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα) δεν είναι επιλέξιμο.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Α. Οι συγγραφείς και οι εκδότες δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν την ίδια διδακτική σειρά ή το ίδιο προαιρετικό βοήθημα για δύο ταυτόχρονα Βαθμίδες Εκπαίδευσης.

Β. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται σε κρίση δεν επιστρέφονται, είτε επιλεγούν, είτε όχι.

Γ. Οι συγγραφείς και εκδότες των οποίων οι διδακτικές σειρές έχουν ήδη εγκριθεί για το σχολικό έτος 2012-2013 πρέπει να υποβάλουν εκ νέου στο ΥΠΑΙΘΠΑ τον πλήρη κατάλογο των σειρών τους και τα προς έγκριση αντίτυπα για το σχολικό έτος 2013-2014.

Στον κατάλογο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:
α. Η σχετική χρονολογία έκδοσης και επανέκδοσης των διδακτικών σειρών που βρίσκονται ήδη στον εγκεκριμένο κατάλογο.
β. Η τελική τιμή πώλησης στους μαθητές για τη σχολική χρονιά 2013-2014.

Δ. Oι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες θα πρέπει να αναφέρουν χωριστά την τιμή για το Βιβλίο Μαθητή και χωριστά την τιμή για το Τετράδιο Εργασιών.

E. Επισημαίνουμε την καθοριστική σημασία της τιμής πώλησης των διδακτικών σειρών, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της προσφοράς που είχε υποβληθεί για το σχολικό έτος 2012-2013 για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική Γλώσσα στο Λύκειο, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στον εγκεκριμένο κατάλογο για το σχολικό έτος 2013-2014. (Αφορά τους συγγραφείς και εκδότες που είχαν υποβάλει προσφορά για το έτος 2012-2013).

ΣΤ. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμα βιβλία (άριστη εκτύπωση και όχι κακέκτυπα) μπορούν να υποβάλουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. – Τμήμα Α΄, Γραφείο 1111, Α. Παπανδρέου 37, τηλ. 210-3443422) για έγκριση μέχρι και 29 Μαΐου 2013, τα βιβλία τους σε τρία (3) αντίτυπα μαζί με τη σχετική αίτηση, αναγράφοντας αναλυτικά τον τίτλο της σειράς, καθώς και του κάθε βιβλίου, την τάξη για την οποία προορίζονται, τη χρονολογία έκδοσης και την τελική τιμή με την οποία κάθε βιβλίο θα πωλείται, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.

Ζ. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος».

Επίσης, για το σχολικό έτος 2013-2014 θα ισχύσουν τα ήδη εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής, κλπ) Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας Γενικού Λυκείου που αναφέρονται στους εγκεκριμένους καταλόγους για τα σχολικά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, εκτός των βιβλίων δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί έως και το έτος 2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα