edu.klimaka.gr

Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2788/2012

Αριθμ. 149720/Δ6
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως των άρθρων 30 έως και 33, 37, 39 έως και 42, 49, 64 και των παρ. 5, 5Α, 6 και 9 του άρθρου 232,
β) του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) και ιδίως του άρθρου 374,
γ) του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 150), και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 190,
δ) του ν. 4982/2022 «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α’ 195) και ιδίως του άρθρου 99,
ε) του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (Α’ 219) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 78,
στ) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και ιδίως των άρθρων 13, 14 και 15,
ζ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
η) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
θ) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
ι) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιγ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ιδ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 και
ιε) των υπό στοιχεία 1614/Δ6/11-05-2021 (Β’ 1895) και 26500/Δ6/09-03-2022 (Β’ 1048) αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016).
3. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/642/148322/Β1/30.11.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προκήρυξη

1. Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), οι οποίοι επιλέγονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη για την επιλογή των Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αναρτάται στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

3. Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Διευθυντών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. για την επιλογή τους ως Διευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από Ι.Ε.Π./Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η αίτηση κάθε υποψηφίου συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που οι υποψήφιοι διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκουν τα σχολεία, για τα οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

5. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλουν αίτηση για μέχρι πέντε (5) συνολικά Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η σειρά προτίμησης για τοποθέτηση στις προκηρυσσόμενες θέσεις δηλώνεται ύστερα από την κατάταξη των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι ο υποψήφιος να έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. που δηλώνει.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας και κριτήρια επιλογής των Διευθυντών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι για τις θέσεις του πρώτου εδαφίου απαιτείται, από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες με θετικά αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Ειδικά στην περίπτωση σχολικών μονάδων που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι εκπαιδευτικοί ή διευθυντές που υπηρετούσαν σε αυτές, κατά τον χρόνο χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του πρώτου εδαφίου, απαιτείται να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε αυτές τις σχολικές μονάδες με οργανική θέση ή με θητεία ως διευθυντές και, ακολούθως, με θητεία ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020.

2. Ειδικότερα υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών:

 1. Πειραματικών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.
 2. Πειραματικών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 3. Πειραματικών ή Πρότυπων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91.

3. Δεν δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις Διευθυντών σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικοί των οποίων η θητεία έχει λήξει αυτοδίκαια τα δυο προηγούμενα σχολικά έτη ή έχουν αξιολογηθεί αρνητικά κατά τα τρία (3) προηγούμενα σχολικά έτη. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

4. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 35 του εν λόγω νόμου με αποτίμηση των εξής κριτηρίων:

 1. επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση,
 2. διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική υποστηρικτική εμπειρία,
 3. αξιολόγηση,
 4. προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

5. Τα κριτήρια αξιολογούνται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 3
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται από ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται:

α) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναλύονται τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου στις κάτωθι ενότητες:

αα) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

αβ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

αγ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

αδ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ΙSΒΝ και ΙSSΝ, κατά περίπτωση.

αε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

αστ) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις.

αζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της Π.Ε.Π.Π.Σ. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών είναι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της οργανικής θέσης των υποψηφίων.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που εκδίδεται από το gov.gr και με την οποία βεβαιώνεται:

γα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

γβ) Η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη.

γδ) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ανά κατηγορία σε υποδεικνυόμενες θέσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 4 του άρθρου

1. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

2. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

3. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται στον ψηφιακό χώρο στον οποίο φιλοξενείται και η πλατφόρμα των αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Άρθρο 4
Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

1. Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της παρ. 1 του άρθρου 15 του 4692/2020 σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.). Οι πίνακες των δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατ’ αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους και κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων της παρ. 4 τους άρθρου 1.

3. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

Άρθρο 5
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες

1. Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζουν προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων διευθυντών αποτιμάται από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. με τις αξιολογικές μονάδες που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ίδιου νόμου.

2. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων της παρ. 4 τους άρθρου 1.

4. Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία της παρ. 2.

Άρθρο 6
Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, οι Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες της παρ. 4 του άρθρου 5 και έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων.

2. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

3. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. Ο αριθμός των κενών θέσεων που προκύπτει από τους υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου συμπληρώνεται με σειρά προτεραιότητας με υποψηφίους από τον πίνακα της παρ. 1 με τη διαδικασία της παρ. 2.

Άρθρο 7
Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ., με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη της επιτροπής που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος της επιτροπής παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα της επιτροπής. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. Εισήγηση μέλους της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ.,
 2. προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται,
 3. παρουσίαση από τον ίδιο τον υποψήφιο μιας περίπτωσης που αφορά: γα) στην αυτοαξιολόγηση του έργου των δώδεκα (12) μηνών που έχει διανύσει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., όπως προβλέπεται στην παρ. στ του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 και γβ) στον σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
 4. ερωτήσεις των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Π.Π.Σ., το μέλος της επιτροπής που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει τη βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. Σε περίπτωση που η εξέταση της ξένης γλώσσας δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή και η εξέταση γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022, η παράδοση της βαθμολογίας του γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο που θα κρίνει ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Π.Σ. έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Στη συνέχεια ο υποψήφιος καλείται σε χρονικό διάστημα έως πέντε (5) λεπτών της ώρας να παρουσιάσει όσα ορίζονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου. Τέλος, τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλουν ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και ερωτήσεις που αφορούν σε θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού.

3. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Π.Σ και ΠΕΙ.Σ, ενώ συνεκτιμώνται τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.

Άρθρο 8
Ηχογράφηση της συνέντευξης

1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ., σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Σε περίπτωση που κατά την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ.

3. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά της Π.Ε.Π.Π.Σ. στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Άρθρο 9
Μοριοδότηση της συνέντευξης

1. Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

 1. η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,
 2. η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες,
 3. η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Πρότυπης Σχολικής Μονάδας (Π.Σ.) και Πειραματικής Σχολικής Μονάδας (ΠΕΙ.Σ.): δέκα (10) μονάδες.

2. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο και σύμφωνα με το Παράρτημα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία.

3. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών της επιτροπής. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους των τυχόν βαθμολογιών της εξέτασης της ξένης γλώσσας, συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο της επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.

Άρθρο 10
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας της Π.Ε.Π.Π.Σ. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο της αυτοαξιολόγησης του έργου του και του σχεδιασμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης του υποψηφίου καταχωρίζεται από τον γραμματέα της Π.Ε.Π.Π.Σ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους της επιτροπής και η συνοπτική αιτιολόγησή της.

Επίσης καταγράφεται η βαθμολογία της ενδεχομένως διεξαχθείσης προφορικής εξέτασης της ξένης γλώσσας, περίπτωση κατά την οποία, αν ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5), αφαιρούνται τα μόρια για τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 και, συνακόλουθα, τα μόρια για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών της περ. α) της ίδιας ως άνω παραγράφου και αναμορφώνεται η βαθμολογία του. Τέλος, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών. Η τελική βαθμολογία με τα αντίστοιχα πρακτικά αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου 4.

Άρθρο 11
Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, η Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει αξιολογικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της συνέντευξης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

2. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ν. 4823/2021. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ίδιου νόμου.

3. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα επιλογής με φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση τα κριτήρια επιλογής των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

4. Στη συνέχεια η Π.Ε.Π.Π.Σ. ελέγχει εάν κάποιος από τους υποψηφίους που βαθμολογήθηκε στην εξέταση της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) και του αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, από υποψήφιο που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω υποψήφιος υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται για συνέντευξη ο πρώτος σε μονάδες υποψήφιος του επικουρικού πίνακα με τη διαδικασία του άρθρου 5. Τηρούνται οι διαδικασίες των άρθρων 6 έως και 9 και καταρτίζονται ο τελικός αξιολογικός πίνακας και ο τελικός επικουρικός πίνακας.

5. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Π.Σ. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα της επιτροπής.

6. Στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.

Άρθρο 12
Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων

1. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλονται από τον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. για την κύρωσή τους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020.

2. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για ενημέρωση των υποψηφίων.

3. Με τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., για την κύρωσή τους, και οι επικουρικοί πίνακες της παρ. 4 του άρθρου 11.

4. Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Άρθρο 13
Δήλωση προτίμησης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καλούν τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η δήλωση υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα της παρ. 4 του άρθρου 1. Υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Άρθρο 14
Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 13.

Άρθρο 15
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποια Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., Διευθυντές σε αυτά τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους, στον οικείο τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν την προϋπόθεση: i) της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 ή ii) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021, καλούνται με πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης να δηλώσουν ενδιαφέρον οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

3. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις των Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με τις παραπάνω διαδικασίες, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021.

4. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή,

 1. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας,
 2. μπορούν να είναι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί χωρίς να πληρούν την προϋπόθεση της υποπερ. στα) της περ. (στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021,
 3. δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 εφαρμόζεται και στην περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων μετά τη λήξη της ισχύος των πινάκων επιλογής.

Άρθρο 16
Θητεία

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

2. Αν εκπαιδευτικός, ο οποίος υπηρετεί με θητεία σε ορισμένο Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του σε θέση διευθυντή α) του ίδιου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτό με θητεία και ως εκπαιδευτικός, β) άλλου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τότε λήγει αυτοδικαίως η θητεία του ως εκπαιδευτικού στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Άρθρο 17
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με τις Π.Ε.Π.Π.Σ. κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,«Γ.Κ.Π.Δ.»). Κάθε Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι αρμόδια για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής, την οποία πραγματοποιεί και στα οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/ , σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’ 134) και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσης και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 2 και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της παρούσης, καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και/ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους, εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος Διευθυντής Σχολικής Μονάδας.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) Η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

β) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

γ) Εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 2 δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις Διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ακόμη και αν η θητεία τους και εν γένει η υπηρεσία που έχουν παράσχει δεν έχει αξιολογηθεί, με εξαίρεση την περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για τον λόγο ότι έχουν απόσχει από την οικεία αξιολογική διαδικασία.

δ) Ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων, που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021, ανέρχεται στις 75 μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου, δεν μοριοδοτείται.

ε) Στους τελικούς πίνακες επιλογής των Διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα επτά (37) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.

στ) Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Άρθρο 19
Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης των άρθρων 5 έως 9, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Σχετικά Άρθρα