Κριτήρια επιλογής Συμβούλων Ψυχολόγων σε ΣΔΕ

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2491/2020

Αριθμ. Κ1/74959
Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
4. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την υπ’ αρ. 5953/23-06-2014 απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1861) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αρ. 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄ 8) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" και "Με εντολή Υφυπουργού" στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων…….. και ορισμός διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
12. Την υπ΄αρ. 17569/9-12-2016 απόφαση Ένταξης, την υπ’ αρ. 13699/9-8-2017 απόφαση 1ης Τροποποίησης, την υπ’ αρ. 6905/21.12.2018 απόφαση 2ης Τροποποίησης, την υπ΄ αρ. 4197/27-08-2019 απόφαση 3ης Τροποποίησης και την υπ΄ αρ. 1311/28-02-2020 απόφαση 4ης Τροποποίησης της Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΝΑΔ. ΕΔΒΜ., της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002546, κωδικός Π.Δ.Ε. 2016ΣΕ34510096 της ΣΑΕ 3451 (υπ΄ αρ. 69641/22- 06-2017 ΑΔΑ: ΩΑΩΙ465ΧΙ8-9Β5), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
13. Την από 12-06-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/289/74152/B1/15-06-2020 Εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

18

 

1.1.α Διδακτορικό

 

 

11

1.1.β Μεταπτυχιακό

 

 

8

1.1.γ Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Eκπαίδευσης)

 

 

3

1.1.δ Δεύτερο Διδακτορικό     2
1.1.ε Δεύτερο Μεταπτυχιακό     1
1.1.στ Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό ΠΕΣΥΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ     1

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Ψυχολογία λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων.

Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 1 μόριο λιγότερο.

Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα

1.2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

4

 

1.2.α Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)

 

 

1

1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)

(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)

 

 

1

1.2.γ Στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας

(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

 

2

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

20

 

 

2.1. Στα Σ.Δ.Ε. (σε θέση Συμβούλου Ψυχολόγου) (0,25 μόρια ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

 

 

7

2.2. Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοι-
νωνικά ομάδων (0,25 μόρια ανά μήνα με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

 

 

6

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ*

 

2

 

3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

3.1.γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

3.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,5

3.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0,75

3.2.γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο
     

3.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

  2  
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ     2
ΣΥΝΟΛΟ: 40

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

 

10%

10%

10%

10%

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2020

H Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΔΕ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2604/2017)

Αριθμ. Κ1/121507
Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 14, 15, 17 του άρθρου 27 και 31 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας καιΔιά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
5. Το π.δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων....».
7. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ' αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/2014) υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.
10. Την υπ' αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων».
11. Την υπ' αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».
12. Την υπ' αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β΄/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
13. Την αριθμ. πρωτ. 17569/9-12-2016 απόφαση «Ένταξη της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002546, Κωδικό Έργου 2016ΣΕ34510096 της ΣΑΕ 3451 (αρ. πρωτ. 69641/22-06-2017 ΑΔΑ:ΩΑΩΙ465ΧΙ8-9Β5), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης - Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
14. Την από 13-07-2017 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

25

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

Διδακτορικό

 

 

9

Μεταπτυχιακό

 

 

6

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Ψυχολογία λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δεν προσμετρώνται ημερίδες, συνέδρια, καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ)

 

11

 

Στα ΣΔΕ

(0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
(σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία, διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)

(0,25 μόρια ανά 25ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(0,25 μόρια ανά 25ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

20

 

 

Στα ΣΔΕ (σε θέση Συμβούλου Σταδιοδρομίας)

(0,5 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

(0,25 μόριο ανά μήνα, ή 0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ*

 

2

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0,75

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
Πιστοποιητικά γνώσης σύμφωνα με ΑΣΕΠ

     

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

  3  

Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

    3

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

 

10%

10%

10%

10%

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


Καταργήθηκε η υπ. αρ..πρωτ.Κ1/122460/25-07-2016/ΥΠΠΕΘ με θέμα «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»


Καταργήθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 4560/07-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ με τίτλο: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)»

Pin It

Εκτύπωση