Ορισμός Υποδιευθυντών σε ΣΔΕ 2018 - 2021

Εκτύπωση  

Ορισμός Εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ 2018 - 2021

Αρ.Πρωτ.Κ1/165040/03-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Μπάκα Σοφία
Τηλέφωνο : 2131311635

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/2014) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά/125) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας…Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
5. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
7. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Το Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ/Α’/142), «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
10. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την αριθμ. K1/122446/18-07-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες για επιλογή Υποδιευθυντών.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
13. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ.Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 ΑΤΤΙΚΗ ΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 200358 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΑΤΤΙΚΗ ΣΔΕ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 192248 ΠΕ87.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΔΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΡΩΜΑΛΕΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 223990 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ ΝΙΑΣ
4 ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΠΑΡΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 700530 ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 186072 ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΔΕ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΒΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 201585 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η Αυγούστου 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.Κ1/96425/12-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες : Βλάχου Χρυσή
Τηλέφωνο : 2131311636

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/2014) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά/125) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας………… Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
5. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
7. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην Ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη.
10. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12. Την αριθμ. K1/53106/30-03-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες για επιλογή Υποδιευθυντών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των μόνιμων εκπαιδευτικών που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ.Δ.Ε.

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

1

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

173576

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

2

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

201186

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

3

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

217488

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

4

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΒΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

621943

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

5

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΑΡΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

182427

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

6

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ

ΣΕΡΓΙΟΣ

210893

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

7

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ

ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

209449

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

8

ΑΤΤΙΚΗ

1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

206576

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

9

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΤΑΜΙΧΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

177056

ΠΕ78

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

10

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

565978

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

11

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

200052

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

12

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΙΕΡΡΟΣ

185181

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

13

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΑΒΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

159097

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

14

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

168564

ΠΕ08

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

15

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΕΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

906617

ΠΕ88.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

16

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ

ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΣΗΦ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

211076

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

17

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΔΕ ΧΙΟΥ

ΚΑΛΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

181899

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

18

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

205061

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

19

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΡΑΠΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ

184417

ΠΕ06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

20

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

229656

ΠΕ83

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

21

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

195745

ΠΕ04.05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

22

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΝΘΙΜΟΣ

219931

ΠΕ78

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

23

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

220542

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

24

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΣΔΕ ΑΡΤΑΣ

ΣΕΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

211040

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

25

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΚΡΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

185289

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

26

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

197358

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

27

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

216026

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

28

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

205771

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

29

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

188195

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

30

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΖΙΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

224109

ΠΕ06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

31

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΗ)

ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

196124

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

32

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΣΑΡΠΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

618772

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

33

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

190789

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

34

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ

ΓΚΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

219623

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

35

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

196770

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

36

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

612210

ΠΕ06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

195162

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

38

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

182192

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

39

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

217343

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

40

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

206702

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

41

ΚΡΗΤΗ

ΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ

210379

ΠΕ78

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

42

ΚΡΗΤΗ

ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

205578

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

43

ΚΡΗΤΗ

ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ

226828

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

44

ΚΡΗΤΗ

ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

199123

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

45

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ

ΑΜΠΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

160368

ΠΕ04.05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

46

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΔΕ ΣΥΡΟΥ

ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

188894

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

47

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

ΠΙΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

188390

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

48

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

191243

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

49

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

213844

ΠΕ06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

50

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

205966

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

51

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΦΑΜΕΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

202086

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

52

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

218941

ΠΕ04.05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

53

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗ ΠΑΓΩΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

609105

ΠΕ06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

54

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ

ΦΥΤΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

228188

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

55

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΜΗΝΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

199479

ΠΕ84

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

56

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΣΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

188159

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η Αυγούστου 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση