edu.klimaka.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2013

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2011

Αρ.Πρωτ.Φ.151/136976/Β6/26-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄
Πληροφορίες: Γ. Νταραγιάννης: 2103442696 (ΕΠΑΛ Α’)
Ι. Χριστοφαρεΐζη: 2103442100,
Σ. Τσακαλάκη: 21034422689, Λ. Ζολώτα:2103442699 (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β’)
FAX: 2103442098, 2103442077

Θέμα: Νέα εγγραφή επιτυχόντων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄ και Β΄) της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων έτους 2011 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄/30-1-2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.4142/2013 (ΦΕΚ 83 τ. Α’/9-4-2013) πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δύο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 με το 10% και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι, είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν, και οι Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδελφών τους ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα, λόγω κατοικίας των γονέων τους, έχουν δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής στη Σχολή ή στο Τμήμα επιτυχίας τους.

Με την με αριθμ. Φ.253/84153α/Β6/2013 (ΦΕΚ 1665 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων νόμου. Ειδικά για την περίπτωση νέας εγγραφής, σύμφωνα με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, προβλέπεται δικαίωμα νέας εγγραφής όσων συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 για την κάλυψη του 90% των θέσεων, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δύο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 για την κάλυψη του 10% των θέσεων και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο. Οι εν λόγω υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση για την άσκηση του δικαιώματός τους νέας εγγραφής μέσω ειδικής για το σκοπό αυτό ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι εκ των ανωτέρω υποψηφίων επιθυμούν να προβούν στην κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή, καλούνται να προσέλθουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, από την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 σε οποιοδήποτε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ της επιλογής τους, προσκομίζοντας το δελτίο Αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να υποβάλουν σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. υπόδειγμα 1), την οποία θα έχουν εκτυπώσει μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας και θα την υπογράψουν παρουσία του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του σχολείου.

Οι Σχολικές Μονάδες θα εισέλθουν στο πληροφοριακό σύστημα http://polyt2011.exams.minedu.gov.gr/ με την χρήση των κωδικών ασφαλείας που είχαν χρησιμοποιήσει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προκειμένου να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά την αίτηση των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν απολέσει το κωδικό αυτό, παρακαλούνται να στείλουν mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι υποψήφιοι μετά την υποβολή της αίτησης για την άσκηση του δικαιώματος της νέας εγγραφής, θα παραλάβουν βεβαίωση υποβολής της με αριθμό πρωτοκόλλου, αποδεχόμενοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν, όταν αυτά τους ζητηθούν.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α) Μετά την επεξεργασία των ανωτέρω αιτήσεων σύμφωνα με τις παραμέτρους του άρθρου 1 παρ. 2 της με αριθμ. Φ.253/84153α/Β6/2013 (ΦΕΚ 1665 τ. Β’) Υπουργικής Απόφασης, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων πολυτέκνων έτους 2011 και κοινοποιείται στις γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων όλων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας. Οι επιτυχόντες αφού ενημερωθούν για τη σχολή επιτυχίας τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει εντός ορισμένης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί με σχετικό δελτίο τύπου, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους για εγγραφή στην Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση εγγραφής.

2) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου.

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4) Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας.

5) Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ το οποίο είτε ίσχυε τον Σεπτέμβριο του 2011 είτε είναι πρόσφατης έκδοσης υπό τον όρο η πολυτεκνία να ίσχυε και τον Σεπτέμβριο του 2011, γεγονός που θα ελεγχθεί και θα επιβεβαιωθεί από τη γραμματεία της κάθε σχολής ή του κάθε τμήματος.

6) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή β) είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής από την εν λόγω σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των προς νέα εγγραφή υποψηφίων από το οικείο τμήμα. (βλ. υπόδειγμα 2)

Β) Με τη συγκέντρωση των αιτήσεων νέας εγγραφής και των δικαιολογητικών, οι Γενικές Συνελεύσεις των σχολών και των τμημάτων θα προχωρήσουν στον έλεγχο και την έγκριση αυτών εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Οι θέσεις των υποψηφίων, των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίνονται παραμένουν κενές.

Γ) Οι γραμματείες των σχολών και τμημάτων αμέσως αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων προς νέα εγγραφή, καθώς και κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων που υπεύθυνα έχουν δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οι τελευταίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από την εν λόγω σχολή/τμήμα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα εγγραφή τους.

Δ) Στη συνέχεια η κεντρική γραμματεία κάθε Ιδρύματος συγκεντρώνει τα ονόματα των εγγραφέντων ανά σχολή και τμήμα και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τον πίνακα νέας εγγραφής πολυτέκνων (βλ. υπόδειγμα 3) για την ενημέρωση των σχετικών πινάκων εισαγωγής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Η εν λόγω διαδικασία αφορά τους υποψηφίους ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄ , πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 για την κάλυψη του 90% των θέσεων, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δύο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 για την κάλυψη του 10% των θέσεων και βάσει της βαθμολογίας τους θα ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι δεν δήλωσαν στο μηχανογραφικό δελτίο έτους 2011 ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο είτε δήλωσαν αλλά κρίθηκαν ως πολύτεκνοι σε συγκεκριμένη μόνο Διοικητική Περιφέρεια.

• Σχετικά με το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ διευκρινίζουμε τα εξής: α) αν ο υποψήφιος καταθέσει πιστοποιητικό που ίσχυε το Σεπτέμβριο του 2011 αυτό γίνεται δεκτό, β) αν ο υποψήφιος καταθέσει πιστοποιητικό που είναι σε ισχύ τώρα, αυτό γίνεται δεκτό εφόσον η γραμματεία ελέγξει και επιβεβαιώσει ότι η πολυτεκνική ιδιότητα ίσχυε και το Σεπτέμβριο του 2011(χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι ηλικιακοί, οικονομικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που ίσχυαν το 2011).

• Το δικαίωμα νέας εγγραφής, αφορά εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος ή Σχολής επιτυχίας. Μαθήματα στα οποία οι εγγραφέντες με την παρούσα φοιτητές έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε Τμήμα όπου ενδεχομένως φοιτούσαν προηγουμένως είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24).

• Τα υποδείγματα των Αιτήσεων Υπεύθυνων Δηλώσεων έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.253/84153α/Β6/28-06-2013/ΥΠΑΙΘΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄
Τηλ. : 2103442688 (ΕΠΑ.Λ.)
2103442099 (ΓΕ.Λ.)
FAX : 210-3442098

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων επανεγγραφής ή δικαιώματος νέας εγγραφής επιτυχόντων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄ και Β΄) της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων έτους 2011 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2525/97 (ΦΕΚ 188/ τ. Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90/ τ. Α’/2001), την παρ. 22 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/ τ. Α’/2002), το άρθρο 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α’/2010), την παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/ τ. Α΄/2011), τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 και την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4115/2013 (Α’24) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν.4142/2013 (A’ 83) ,
3. Την Υ.Α. Φ.151/65680/Β6/8-6-2011(Β΄1202) με θέμα «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και τις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2011-2012», όπως συμπληρώθηκε από τις Υ.Α. Φ.253.4/114355/Β6/4-10-2011(Β΄2214) και Φ.253.4/ 119452/Β6/17-10-2011(Β΄2339).
4. Την Υ.Α. Φ.253.4 / 96706/ Β6/ 29.8.2011 Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το ακαδ. έτος 2011-2012 σε ποσοστό 10% του αριθμού εισακτέων, των υποψηφίων που απέκτησαν το έτος 2009 ή 2010 τη Βεβαίωση Πρόσβασης.
5. Την Υ.Α. Φ.353.4/96711/Β6/2011 με θέμα « Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 των υποψηφίων που απέκτησαν το έτος 2011 τη Βεβαίωση Πρόσβασης.»
6. Την Υ.Α. Φ.151/96714/Β6/29.8.2011 με θέμα «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές των ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και στις Σχολές Αστυφυλάκων με βάση τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων των κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α), έτους 2011
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
8. Τις διατάξεις του άρ. 3 του π.δ. 85/2012 (Α’141) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 (Α’153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του έτους 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α’ και Ομάδας Β’ για την κάλυψη του 90% των θέσεων, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δυο προηγούμενων ετών 2009 και 2010 για την κάλυψη του 10% των θέσεων και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων και οι οποίοι, είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε το δήλωσαν πλήν όμως οι Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ αρνήθηκαν να τους εγγράψουν ή τους διέγραψαν τελικά λόγω ορίων ηλικίας των αδερφών τους ή υπερβάσεως του ορίου εισοδήματος, ή τους αρνήθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα, λόγω κατοικίας των γονέων τους.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

α) Μόρια εισαγωγής: τα μόρια που συγκέντρωσε ο/η υποψήφιος/α από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Ομάδα Β’, ΕΠΑΛ Ομάδα Α’ του Μαΐου-Ιουνίου 2011, ή τα μόρια που συγκέντρωσε ο υποψήφιος από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2009 και 2010 εφόσον έκανε χρήση του δικαιώματος επανυποβολής μηχανογραφικού για την κάλυψη του 10% των θέσεων.

β) Βάσεις εισαγωγής πολυτέκνων: Ο αριθμός των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος επιτυχών το 2011 με την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων σε κάθε τμήμα ή σχολή, για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες του 90% και του 10%.

γ) Αριθμός θέσεων εισαγωγής: Ο αριθμός των θέσεων που θα καλύψουν οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις του άρθρου 47 του ν.4115/2013 (Α’24) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν.4142/2013 (A’ 83) που δε δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι, είναι ο ίδιος με τον προβλεπόμενο για την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων για τις δύο κατηγορίες του 90% και του 10% στην Υ.Α. Φ.151/65680/Β6/8-6-2011(Β΄1202) με θέμα «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και τις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2011-2012», όπως συμπληρώθηκε από τις Υ.Α. Φ.253.4/114355/Β6/4-10-2011(Β΄2214) και Φ.253.4/ 119452/Β6/17-10-2011(Β΄2339).

δ) Εγγραφή/ Επανεγγραφή διαγραφέντα: Αφορά στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του Μαΐου-Ιουνίου 2011 από ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Ομάδα Β’, ΕΠΑΛ Ομάδα Α’ οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους με την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων και (i) δεν εγγράφηκαν ή (ii) εγγράφηκαν στη σχολή επιτυχίας τους, αλλά στη συνέχεια διαγράφηκαν επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που προβλέπονταν στο ισχύον τότε νομικό πλαίσιο. Το δικαίωμα επανεγγραφής στην αρχική σχολή ή τμήμα επιτυχίας ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι υποψήφιοι, αφού διεγράφησαν, επανακρίθηκαν και εισήχθησαν ή όχι σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ε) Σχολή εισαγωγής: Η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής, για όσους δεν ενταχθούν στην προηγούμενη περίπτωση δ, δηλαδή για τους υποψηφίους που δε δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες των πολυτέκνων, θα προκύψει από τις ακόλουθες παραμέτρους:
1) Τα μόρια που συγκέντρωσε ο/η υποψήφιος/α (βλ. ανωτέρω στοιχείο α)
2) Τη σειρά προτιμήσεων όπως απεικονίζεται στο μηχανογραφικό δελτίο που υπέβαλε ο υποψήφιος κατά τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του Μαΐου-Ιουνίου 2011, είτε αφορούσε στη διεκδίκηση θέσεων του 90%, είτε του 10%.
3) Τη βάση εισαγωγής κάθε σχολής ή τμήματος για την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων (βλ. ανωτέρω στοιχείο β)
4) Τον αριθμό εισακτέων για την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων, είτε για το 90%, είτε για το 10%, όπως προβλεπόταν (βλ. ανωτέρω στοιχείο γ)

στ) Θέση εισαγωγής για τους υποψηφίους που δε δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων: η θέση σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία θα προκύψει μετά από την ηλεκτρονική επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με βάση τις παραμέτρους του ανωτέρω στοιχείου ε) και εφόσον είναι σε προγενέστερη προτίμηση από τυχόν θέση εισαγωγής το 2011.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής/ επανεγγραφής διαγραφέντων - Δικαιολογητικά

1. Η εν λόγω διαδικασία αφορά στους υποψηφίους οι οποίοι είτε συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄ και Β΄), είτε υπέβαλαν το 2011 νέο μηχανογραφικό διατηρώντας τη βαθμολογία και τα μόρια των δύο προηγούμενων ετών με σκοπό να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων και ενώ εισήχθησαν με την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων (i) δεν εγγράφηκαν ή (ii) εγγράφηκαν και στη συνέχεια διαγράφηκαν από τις σχολές ή τα τμήματα επιτυχίας τους, καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς (π.χ. ηλικίας, οικονομικά, γεωγραφικά) .

2. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής/ επανεγγραφής θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι, ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στις γραμματείες των σχολών ή των τμημάτων που εισήχθησαν αρχικά το 2011 από τα οποία στη συνέχεια διεγράφησαν, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

i. Αίτηση-Δήλωση εγγραφής/ επανεγγραφής,

ii. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου,

iii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

iv. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας,

v. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας εκδοθέν από την ΑΣΠΕ το οποίο είτε ίσχυε τον Σεπτέμβριο του 2011 είτε είναι πρόσφατης έκδοσης υπό τον όρο η πολυτεκνία να ίσχυε και τον Σεπτέμβριο του 2011, γεγονός που θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει η γραμματεία της κάθε σχολής ή του κάθε τμήματος.

vi. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου στην οποία θα δηλώνεται ανάλογα με την περίπτωση ότι είτε δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είτε ότι είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής του από την εν λόγω σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεγγραφής, ύστερα από την ανακοίνωση των προς επανεγγραφή υποψηφίων από το οικείο τμήμα και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

3. Με τη συγκέντρωση των αιτήσεων εγγραφής/ επανεγγραφής και των δικαιολογητικών, οι Γενικές Συνελεύσεις των σχολών και των τμημάτων θα προχωρήσουν στον έλεγχο και την έγκριση αυτών μέχρι τέλη Ιουλίου 2013. Οι υποψήφιοι θα συμπεριλαμβάνονται ήδη στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις κύρωσης πινάκων εισαγομένων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων.

Οι Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων θα αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων προς επανεγγραφή, καθώς και κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων που υπεύθυνα έχουν δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οι τελευταίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής τους από την εν λόγω σχολή/τμήμα μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επανεγγραφή τους.

Στη συνέχεια η Κεντρική Γραμματεία κάθε Ιδρύματος συγκεντρώνει τα ονόματα των εγγραφέντων/επανεγγραφέντων ανά Σχολή και Τμήμα και τα κοινοποιεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης άσκησης δικαιώματος νέας εγγραφής

1. Οι πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 για την κάλυψη του 90% των θέσεων, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δυο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 για την κάλυψη του 10% των θέσεων και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος τους νέας εγγραφής μέσω ειδικής για τον σκοπό αυτό, ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που ανακοινώνεται μέσω Δελτίου Τύπου που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης νέας εγγραφής.

Προκειμένου να προβούν στην κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή, οι δικαιούχοι πρέπει:
α) να παρουσιαστούν σε μία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας προσκομίζοντας το δελτίο Αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους προκειμένου να ταυτοποιηθούν,
β) να δημιουργήσουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους με τον οποίο μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος τους νέας εγγραφής.

2. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες συνδέονται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Χρησιμοποιώντας τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που έλαβε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο αιτών υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος του νέας εγγραφής η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),

3. Εισερχόμενος στο ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα, ο αιτών ελέγχει τα προσωπικά του στοιχεία και δηλώνει ότι κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου 2011 είχε την πολυτεκνική ιδιότητα την οποία μπορεί να αποδείξει με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της ΑΣΠΕ.

Μετά τη δήλωση των ανωτέρω στοιχείων, ο αιτών καλείται να συμπληρώσει το τηλέφωνό του, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή του καθώς και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι αιτούντες ενημερώνονται μέσω του συστήματος για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους και αποδέχονται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν όταν και όπου τους ζητηθεί.

4. Οι θέσεις εισαγωγής στις νέες σχολές και τμήματα εισαγωγής θα προκύψουν από την επεξεργασία των παραμέτρων όπως περιγράφονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του παρόντος.

Άρθρο 4
Έκδοση αποτελεσμάτων και υποβολή δικαιολογητικών

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιτυχόντων πολυτέκνων έτους 2011 οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα της νέας εγγραφής. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ένα Μέλος και τον Γραμματέα που προέρχονται από το Διοικητικό ή Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα και δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της. Η Επιτροπή συντάσσει ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων πολυτέκνων έτους 2011 κατά Σχολή ή Τμήμα ή πρόγραμμα Σπουδών.

2. Ο πίνακας επιτυχόντων πολυτέκνων έτους 2011 οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα της νέας εγγραφής, υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς κύρωση. Ο Υπουργός κυρώνει τον πίνακα με απόφασή του και με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν να προσκομίσουν στις Γραμματείες των σχολών και των τμημάτων. Η απόφαση κύρωσης με τους πίνακες των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τμήμα, ή Πρόγραμμα Σπουδών, κοινοποιείται στις γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων όλων των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με δελτίο τύπου καλούνται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών να προσέλθουν προσωπικά, ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους για εγγραφή στην Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους ήτοι:

i. Αίτηση-Δήλωση νέας εγγραφής,

ii. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου,

iii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

iv. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας,

v. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ. Σχετικά με το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ διευκρινίζεται ότι: α) αν ο υποψήφιος καταθέσει πιστοποιητικό που ίσχυε το Σεπτέμβριο του 2011 αυτό γίνεται δεκτό, β) αν ο υποψήφιος καταθέσει πρόσφατο πιστοποιητικό, αυτό γίνεται δεκτό εφόσον η γραμματεία ελέγξει και επιβεβαιώσει ότι η πολυτεκνική ιδιότητα ίσχυε και το Σεπτέμβριο του 2011.

vi. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή β) είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής από την εν λόγω σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεγγραφής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των προς νέα εγγραφή υποψηφίων από το οικείο τμήμα.

3. Με τη συγκέντρωση των αιτήσεων νέας εγγραφής και των δικαιολογητικών, οι Γενικές Συνελεύσεις των Σχολών και των Τμημάτων θα προχωρήσουν στον έλεγχο και την έγκριση αυτών εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Οι θέσεις των υποψηφίων, των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίνονται παραμένουν κενές.

Οι Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων αμέσως μετά θα αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων προς νέα εγγραφή, καθώς και κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων που υπεύθυνα έχουν δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οι τελευταίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από την εν λόγω σχολή/τμήμα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα εγγραφή τους.

Στη συνέχεια η Κεντρική Γραμματεία κάθε Ιδρύματος συγκεντρώνει τα ονόματα των εγγραφέντων ανά Σχολή και Τμήμα και τα κοινοποιεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 4

Το δικαίωμα εγγραφής με την παρούσα απόφαση αφορά εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος ή Σχολής επιτυχίας. Μαθήματα, στα οποία οι εγγραφέντες με την παρούσα φοιτητές έχουν εξετασθεί με επιτυχία σε Τμήμα όπου ενδεχομένως φοιτούσαν προηγουμένως, είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δελτίου Τύπου, 31-01-2013

Νομοθετική ρύθμιση για επανεγγραφή των πολυτέκνων-επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011, που είχαν διαγραφεί από το αρχικό τμήμα επιτυχίας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι στο Νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) που ψηφίστηκε, συμπεριλαμβάνεται διάταξη που αφορά τους πολυτέκνους – επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, οι οποίοι αν και επέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διαγράφηκαν από αυτό, επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του τότε ισχύοντος νόμου.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ανωτέρω νόμου : «Όσοι μαθητές, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010?2011 και μετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πέτυχαν σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. από τα οποία όμως διεγράφησαν, διότι σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, δύνανται να επανεγγραφούν στις σχολές εισαγωγής τους εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω έχουν το δικαίωμα αίτησης επανεγγραφής στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 μόνο οι υποψήφιοι που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011, συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011, εισήχθησαν με την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ και στη συνέχεια διεγράφησαν από τις σχολές ή τα τμήματα επιτυχίας τους, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια της εν λόγω ειδικής περίπτωσης σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι εκ των ανωτέρω υποψηφίων επιθυμούν, καλούνται να προσέλθουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, μέχρι και την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 στις γραμματείες των σχολών ή των τμημάτων που εισήχθησαν αρχικά το 2011 και στη συνέχεια διεγράφησαν από αυτά, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

- Αίτηση-Δήλωση επιθυμίας επανεγγραφής (κατά το συνημμένο υπόδειγμα 1).

- Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου (σχολικού έτους 2010-2011).

- Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ.

- Υπεύθυνη Δήλωση (κατά το συνημμένο υπόδειγμα 2) στην οποία δηλώνεται ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή β) είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής από την εν λόγω σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεγγραφής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των προς επανεγγραφή υποψηφίων από το οικείο τμήμα.

- Φωτοτυπία ταυτότητας.

Σχετικά Άρθρα