edu.klimaka.gr

Προϋποθέσεις Εισαγωγής σε Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων / Λιμενοφυλάκων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 6507/2021

Αριθμ. 2421.1/94999/2021
2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 1423), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Β΄1231) όμοια.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 ’’Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις’’ (Α΄184),
β) του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄145),
γ) του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄146) και
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.63/2005, Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 1423), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Β΄1231) όμοια, ως ακολούθως:

Άρθρο Μόνο 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται περίπτωση (ιγ), ως ακολούθως:

«ιγ. Να γνωρίζουν κολύμβηση. Οι επιτυχόντες, μετά την κατάταξή τους στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντός δέκα (10) ημερών, εξετάζονται στην κολύμβηση με μέριμνα της οικείας Σχολής, από αρμόδια στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. Ειδικότερα, για τον έλεγχο στην κολύμβηση, οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές υποχρεούνται να επιτύχουν, με μία προσπάθεια, το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) μέτρων ελεύθερης κολύμβησης εντός χρόνου δύο (2) λεπτών, με δυνατότητα επανεξέτασης, για οποιονδήποτε λόγο, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάταξή τους και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης στην οικεία Σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση αποτυχίας σπουδαστή στην κολύμβηση μετά και από επανεξέτασή του, συντάσσεται και υπογράφεται από τους εξεταστές σχετικό πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο εν λόγω σπουδαστής διαγράφεται από την οικεία Σχολή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τη θέση του καλείται να αναπληρώσει, με την ίδια διαδικασία υποβολής στην αθλητική δοκιμασία της κολύμβησης, ο επόμενος ανά κατηγορία και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά υποψήφιος, βάσει των πινάκων επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης κατά το στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα πέντε), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).».

4. Η παρ. 11 του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παρ. 9 και 10 ισχύουν αναλογικά και για τις περιπτώσεις υποψηφίων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. που δηλώνουν προτίμηση και για Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.). Ειδικότερα, υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών και κρίθηκαν ικανοί σύμφωνα με τα κριτήρια του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον ακολούθως υποβάλουν στην Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., τη σχετική βεβαίωση ικανότητας που εκδίδει η ΕΛ.ΑΣ. ή το Π.Σ., θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Πέραν των ανωτέρω, υποψήφιοι που πέτυχαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύνανται να λαμβάνουν Βεβαίωση για την επιτυχή συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να την προσκομίζουν στην ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ. κατά τα οριζόμενα στις Προκηρύξεις των εν λόγω Σωμάτων.».

5. Το δεύτερο εδάφιο της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.».

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 29 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1423/2020

Αριθμ. 2421.1/21777/2020
Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 «Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 20 του ν. 4532/2018 (Α’ 63) και το άρθρο 116 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
β) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.
γ) Των παρ. 20, 21 και 22 του ένατου άρθρου του ν. 4057/ 2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 54), όπως ισχύει.
δ) Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως ισχύει.
ε) Της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’ 92), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4532/ 2018 (Α’ 63).
στ) Του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/ 2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α’ 237), όπως ισχύει.
ζ) Των άρθρων 20 παράγραφος 6, 21 και 26 του Μέρους Γ’ «Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» του ν. 4532/2018 (Α’ 63).
η) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 «Ευεργετική διάταξη για τα τέκνα αποβιώσαντος στελέχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη σύζυγό του» του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).
θ) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). ια) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), όπως ισχύει.
ιβ) Του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 145) και ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 2.
ιγ) Του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 146) και ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 1.
ιδ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
ιε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ιστ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Σ.Δ.Λ/Φ) προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και η επιλογή των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε μία από τις παραπάνω Σχολές καθορίζεται κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 άρθρο 2 του π.δ. 75/2018 (Α’ 145) και στην παράγραφο 2 άρθρο 1 του π.δ. 76/2018 (Α’ 146) αντίστοιχα.

3. Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται:

 1. Ο αριθμός εισακτέων στην κάθε Σχολή, συνολικά και κατά κατηγορίες.
 2. Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα κατάταξης.
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.
 4. Η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων.
 5. Το έντυπο και το είδος της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης.

Επίσης, στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

4. Η προκήρυξη αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την όσο το δυνατό ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

5. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στον διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ Λ.Σ. ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ

Άρθρο 2
Προσόντα εισαγωγής και κωλύματα κατάταξης υποψηφίων

1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι έλληνες πολίτες.

β. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.

στ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α’ 17), όπως ισχύει, για τους υποψήφιους των Σχολών Στρατού Ξηράς (Όπλα). Ειδικά καθορίζεται ότι, όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:

 1. για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.
 2. για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 3. για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
 4. για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα και να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά.

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στην Σχολή, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.

Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

θ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ι. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

2. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, με την επιφύλαξη της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

Άρθρο 3
Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, δύνανται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/ 2017, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018:

α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους. Ειδικά καθορίζεται ότι, για την ιδιότητα του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

αα) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

ββ) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια της προηγούμενης υποπερίπτωσης (αα), ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Τα προαναφερόμενα ηλικιακά όρια θεωρείται ότι συμπληρώνονται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα. Η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, από τον αριθμό των εισαγομένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των περιπτώσεων Α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Σε περίπτωση που τα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν καλυφθούν, τότε οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας αλλά από υποψηφίους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες, ήτοι συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας.

4. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των περιπτώσεων α’- γ’, γίνεται για μία μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.

5. Δικαίωμα εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε συνολικού αριθμού των εισακτέων σε αυτές, χωρίς αθλητικές δοκιμασίες και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής που θέτουν οι διατάξεις της παρούσας, πλην του αναστήματος, έχουν σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4597/2019 (Α’ 35) τα τέκνα του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριάκου του Σταύρου ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό Υπηρεσία και του απονεμήθηκε από την προηγούμενη του θανάτου του ο αμέσως επόμενος βαθμός του Πλωτάρχη Λ.Σ. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει εφόσον υποβάλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 ή τα επόμενα σχολικά έτη, και δηλώσουν προτίμηση της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλουν, κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα και στην προκήρυξη διαδικασία, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην οποία θα επισυνάπτονται πέραν των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικών και Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986.

6. Δικαίωμα εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής που θέτουν οι διατάξεις της παρούσας, παρέχεται σε εν χηρεία συζύγους του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας. Στην ίδια ρύθμιση και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και οι σύζυγοι προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Όσοι έχουν τα προσόντα του άρθρου 2 της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. ή ως δόκιμοι Λιμενοφύλακες, πρέπει αφενός να υποβάλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική μονάδα ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να κατέχουν βεβαίωση συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος και να δηλώσουν τις Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη: Να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ακολούθως, οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την εν λόγω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση [οι ίδιοι ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα – εποπτεία σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου) και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, κατά την καθοριζόμενη στην προκήρυξη διαδικασία. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην εν λόγω αίτηση– υπεύθυνη δήλωση ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii)δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτηση τους και v) προτίθενται να δηλώσουν προτίμηση της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή και των δύο Σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Αιτήσεις που θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά και δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που υποψήφιος καταχωρίσει ηλεκτρονικά παραπάνω από μία αίτηση, θα λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που θα αποστέλλεται ταχυδρομικά, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και να κατατεθούν από τους υποψηφίους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα ακόλουθα:

α. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β. Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τρέχοντος έτους ή της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος, από την οποία προκύπτει ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής από τον υποψήφιο των προαναφερομένων, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων.

γ. Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (ή του δελτίου στρατιωτικής τους ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι την στρατιωτική τους υποχρέωση). Σε περίπτωση που στοιχεία αυτού έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986.

δ. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπρόσθετα και τα εξής δικαιολογητικά:

(1) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από Βεβαίωση/Πιστοποιητικό κυρωμένο από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).

(2) ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Η’ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ:

(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα και

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

(3) ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

(4) ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας. Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον και κατά περίπτωση:
• Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
• Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή του τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων ως ομοταγή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών, καθώς και η φοιτητική ιδιότητα αυτού.
• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή το τέκνου αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
• Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

(5) ΤΕΚΝΑ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η’ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ:

(α) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή αντίγραφο πορίσματος Ε.Δ.Ε. και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

(6) ΤΕΚΝΑ ή ΣΥΖΥΓΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Η’ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ:

(α) Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας στρατιωτικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Αντίγραφο πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής) και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

(7) ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΝΑΝΠ Η’ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΛΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Η’ ΣΤΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ:

Αντίγραφο πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), που διενεργήθηκε ή πρόκειται να διενεργηθεί μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και περατώνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της περ. γγ της παραγράφου 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017.

(8) ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (άρθρο 22 ν. 4597/2019)

Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ν.1599/1986.

Άρθρο 5
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλουν με συστημένη αλληλογραφία την ηλεκτρονικά καταχωρηθείσα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με συνημμένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής υποβολής αυτών διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (δημόσιου ή ιδιωτικού). Αιτήσεις που αποστέλλονται από τους υποψηφίους εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

2. Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής συγκροτείται αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών, η οποία εδρεύει στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποτελείται από Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και έργο της είναι:

 1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ακρίβειας, της πληρότητας, της σύνταξης και της εμπρόθεσμης υποβολής όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.
 2. Η σύνταξη και έκδοση πίνακα υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις / σφάλματα διαπιστώθηκαν.
 3. Μετά τη λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός της ταχθείσας προθεσμίας προσκόμισής τους από υποψηφίους που αρχικά διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους, η έκδοση τελικού πίνακα υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις του επόμενου άρθρου.
 4. Η διαβίβαση, μετά το πέρας των ανωτέρω, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί, με πρόσθετη μνεία στις περιπτώσεις που δύνανται να υπαχθούν σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3 της παρούσας, καθώς και πίνακα με τους υποψηφίους που υπέβαλαν δικαιολογητικά αλλά απορρίφθηκαν.
 5. Η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

3. Για την μηχανογραφική υποστήριξη του διαγωνισμού συνολικά, καθώς και του έργου της Επιτροπής παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών και των λοιπών Επιτροπών, ορίζεται ομάδα υποστήριξης με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποτελούμενη από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 6
Διαδικασία Προκαταρκτικών Εξετάσεων

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι υποχρεωτικές, ενιαίες και κοινές για όλους τους υποψηφίους (άνδρες και γυναίκες) και των δύο παραγωγικών Σχολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας. Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα των ΠΚΕ, τον τόπο και τον χρόνο παρουσιάσεώς τους σε αυτές. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψηφίους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν.

2. Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα για τις ΠΚΕ, θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία.

3. Για την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων αποφαίνεται η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). Οι ιατρικές/υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων ενεργούνται σύμφωνα με το π.δ. 11/2014, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (ν.δ. 1327/1973).

4. Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα καθορίζονται στην προκήρυξη και οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για υγειονομικές εξετάσεις. Οι εν λόγω εξετάσεις-γνωματεύσεις, οι οποίες μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.I.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης και θα προσκομίζονται από τον ίδιο τον υποψήφιο κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Μη προσκόμιση όλων των παραπάνω εξετάσεων, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ.

Οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων, ήτοι του σωματικού βάρους κατά το π.δ. 11/2014, όπως ισχύει, καθώς και του αναστήματος κατά τις διατάξεις της παρούσας, θα γίνονται κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων .

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το ελάχιστο, ανεξαρτήτως φύλου, απαιτούμενο ύψος ή υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα, ανά φύλο, όρια του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) αποκλείονται του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος επί τόπου προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και συντάσσεται έγγραφη σχετική βεβαίωση περί του ότι, διενεργήθηκαν τρεις (03) επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματός του σε διαφορετικά χρονικά σημεία, η οποία συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.

Κατά την κρίση της ΑΝΥΕ δύναται να διενεργούνται λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις.

Οι επιτυχόντες μετά την κατάταξή τους στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, Τεστ HbsAg, Τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτηθεί με ευθύνη και μέριμνα της οικείας Σχολής. Επιπρόσθετα, οι επιτυχόντες μετά την κατάταξή τους στις Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, υποβάλλονται και σε έλεγχο για την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας, σύμφωνα με την παρ. 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014 και σε περίπτωση που η χρωματική τους αντίληψη χαρακτηρισθεί ως ελλιπής, θα διαγράφονται από την οικεία Σχολή. Σε κάθε περίπτωση, ο υγειονομικός έλεγχος κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις δεν είναι δεσμευτικός και μετά την κατάταξη στις Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. πραγματοποιείται εκ νέου πλήρης και λεπτομερής υγειονομικός έλεγχος. Εφόσον διαπιστωθούν παρεκκλίσεις όσον αφορά στην σωματική ικανότητα των υποψηφίων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις, με ενδεχόμενο διαγραφής τους από την οικεία Σχολή στην οποία εισήχθησαν.

5. Περί ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την πρόσβασή τους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τις παροχές Υγείας, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι οι ζητούμενες από την προκήρυξη εξετάσεις - γνωματεύσεις απαιτούνται για τη συμμετοχή στις ΠΚΕ για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προσέρχονται στα νοσοκομεία, απαιτείται να προσκομίζουν αντίγραφο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του αντίστοιχου Ακαδημαϊκού Έτους.

6. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής/ών (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) Αθλητικών Δοκιμασιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και απαρτίζονται από Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Για τη συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή. Στην απόφαση συγκρότησης δύναται να ορίζονται, ανά αγώνισμα, ονομαστικά οι υπεύθυνοι και μέλη της Επιτροπής, Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16’’ (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20’’ (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες.

Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

7. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/ βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο υποψήφιος να επαναπρογραμματίζεται.
Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των Αθλητικών Δοκιμασιών, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό.
Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των Αθλητικών Δοκιμασιών και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

8. Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και αποτελείται από Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σκοπός των ψυχομετρικών εξετάσεων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνικής Ακτοφυλακής και περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας, καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Τα φύλλα εξέτασης και τα τεστ προσωπικότητας των υποψηφίων τηρούνται από την Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά από τρία έτη από την κατάταξη των επιλεγομένων καταστρέφονται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε και διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

9. Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει προτίμηση για Σχολές Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) ή/και για Σχολές των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Σχολών αυτών και κρίθηκαν ικανοί σύμφωνα με τα κριτήρια του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που αναλυτικά καθορίζονται στην παρούσα, εφόσον ακολούθως υποβάλουν στην Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας, την σχετική βεβαίωση ικανότητας από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή/ Εξεταστικό Κέντρο, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στην ανωτέρω βεβαίωση, η οποία υποβάλλεται στην προαναφερόμενη Επιτροπή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αναλυτικά θα καθορίζεται στην προκήρυξη και θα εκδίδεται σχετικό αποδεικτικό υποβολής, αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο αριθμός τηλεφώνου, το ανάστημα του υποψηφίου και ότι κρίθηκε ικανός. Από την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να προκύπτει πως ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής υποψηφιότητας, σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

10. Οι βεβαιώσεις προσκομίζονται μέσα στο χρόνο διενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η σχετική βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή, προκειμένου ο υποψήφιος να θεωρηθεί ΙΚΑΝΟΣ και για τις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών διαδικασιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση Στρατιωτικής Σχολής ενώ σε περίπτωση προσκόμισης δεν θα γίνονται αποδεκτές.

11. Στους κοινούς με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ. ΑΣ.) ή/και το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) υποψηφίους, δύναται να χορηγείται από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), Βεβαίωση για την επιτυχή συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να θεωρηθούν ΙΚΑΝΟΙ και για τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., προσκομίζοντάς την όπου ορίζεται στις Προκηρύξεις των εν λόγω Σωμάτων.
Αντιθέτως, υποψήφιοι που πέτυχαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ., δεν μπορούν να προσκομίσουν αντίστοιχες Βεβαιώσεις προκειμένου να θεωρηθούν ΙΚΑΝΟΙ και για τις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και σε περίπτωση προσκόμισης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 7
Αποκλεισμός υποψηφίων Αποτέλεσμα εξετάσεων

1. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Οι Επιτροπές Αθλητικών, Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, καθώς και η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, συντάσσουν πίνακες στους οποίους για κάθε υποψήφιο, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους, ήτοι επιτυχών – αποτυχών, κατάλληλος – ακατάλληλος, μη προσελθών και διακόψας. Τα αποτελέσματα ανά διαδικασία και οι υποψήφιοι που καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα , με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10 του προηγούμενου άρθρου ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και θεωρείται ότι δεν τις έχουν δηλώσει. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων.

3. Μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών δοκιμασιών, η Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας συντάσσει πίνακα ικανών στις προκαταρκτικές δοκιμασίες υποψηφίων, ο οποίος θεωρείται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και εν συνεχεία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο εν λόγω πίνακας, στον οποίο αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός από το δελτίο εξεταζομένου του κάθε υποψηφίου, αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 8
Κατάταξη επιλεγομένων

1. Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν κριθεί ικανοί στο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. και Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, αντίστοιχα.

2. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, αντίστοιχα, για την έναρξη της εκπαίδευσης. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καλεί τους επιτυχόντες για κατάταξη στην προκαθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση γίνεται με Εγκύκλιο Διαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης Εισακτέων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

3. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι την ημέρα κατατάξεώς τους προσκομίζουν, στην οικεία παραγωγική Σχολή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής η οποία και διενεργεί σχετικό έλεγχο, τα εξής δικαιολογητικά κατάταξης:

α. Αστυνομική ταυτότητα,

β. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτηρίου λυκείου),

γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής,

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη,

ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε κάποιο ΑΕΙ, καθώς και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί.

4. Επιπρόσθετα, οι παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αναζητούν αυτεπαγγέλτως και ελέγχουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατάταξης:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ για όσους από τους άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
γ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

5. Οι Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργούν ως ακολούθως:

α. Προβαίνουν στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.
β. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αντίγραφα των πρακτικών κατάταξης, καθώς και αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών κατάταξης των καταταγέντων, μετά σχετικής κατάστασης όπου αναγράφεται αναλυτικά κάθε δικαιολογητικό και βεβαιώνεται η ακρίβεια, η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών κατάταξης στο σύνολό τους.

6. Για τον έλεγχο γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων στις Σχολές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Επιτροπή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Από την ίδια Επιτροπή ελέγχεται και ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν σε φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που Δόκιμος εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας και εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

7. Σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως ισχύει, αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε λόγο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την προαναφερόμενη διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.
Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με επιλαχόντες έτερης κατηγορίας, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

8. Σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως ισχύει, οι σπουδαστές των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που εισάγονται σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους, στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα, το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από τη διαγραφή του. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.). Όσοι διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, από αυτό της διαγραφής του και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε.

9. Οι σπουδαστές που διαγράφονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται να εισαχθούν σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους για όλες τις Σχολές ή Τμήματα, εκτός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

10. Η εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, κατά φθίνουσα σειρά, που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ισχύει κάθε φορά, και τη δήλωση προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο μέχρι να καλυφθεί o αριθμός εισακτέων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

11. Οι μη εισαγόμενοι στις Σχολές υποψήφιοι, μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους και με δική τους ευθύνη, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά από δύο έτη από την κατάταξη των επιλεγομένων καταστρέφονται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε και διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΟΝΙΜΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ Λ.Σ.

Άρθρο 9
Υποψήφιοι εκ Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με την παράγραφο

2 του άρθρου 1 της παρούσας και ιδίως σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις διαθέσιμες υποδομές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ποσοστό έως 40% προέρχεται υποχρεωτικά ισάριθμα ανά κατηγορία από εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες. Εν λόγω έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής εφόσον διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.

γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται για τους ιδιώτες υποψηφίους της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι, όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

δ) Σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά τη σταδιοδρομία τους να έχουν λάβει, χαρακτηρισμό ‘ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ’ ή 8,5 και άνω στην περίπτωση αξιολόγησης με κλίμακα βαθμολογίας 1-10.

ε) Κατά την υπηρεσία τους στο Σώμα, να μην έχουν τιμωρηθεί, με καταστατική ποινή αργίας με προσωρινή απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή με συνήθη πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από δέκα (10) ημέρες ή με συνήθη πειθαρχική ποινή φυλάκισης, ή να μην τελούν σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή να μην ευρίσκονται τοποθετημένοι προσωρινά σε άλλη Υπηρεσία ή στην έδρα του ενεργούντος την ανάκριση ένεκα διενέργειας ποινικής ή διοικητικής ανάκρισης κατά αυτών για σοβαρό αδίκημα ή παράπτωμα, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002.

στ) Δεν διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

ζ) Δεν έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(i) σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής, ή νόθευσης εγγράφου, των αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας.
(ii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

(iii) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Άρθρο 10
Δικαιολογητικά υποψηφίων εκ Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Οι υποψήφιοι εκ Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει αφενός να υποβάλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική μονάδα ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να κατέχουν βεβαίωση συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος και να δηλώσουν τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου μέσα στις προθεσμίες και ως αναλυτικά θα καθορίζεται στην προκήρυξη να υποβάλουν σε αρμόδια Επιτροπή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

α) Αίτηση συμμετοχής για την εισαγωγή στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανάλογα με το βαθμό που φέρουν (ως Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή Λιμενοφύλακες), και ως εκ τούτου θα λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία επιλογής, κατά το χρόνο και συγκεκριμένα την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τρέχοντος έτους ή της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος , από την οποία προκύπτει ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής από τον υποψήφιο των προαναφερομένων, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων.

γ) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, με στολή.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότητάς τους.

ε) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα που ορίζονται στις περιπτώσεις (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου.

στ) Σε περίπτωση που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλλουν επιπρόσθετα και τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση (δ) της παρούσας απόφασης, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος για την εισαγωγή τους σε άλλη παραγωγική Σχολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Έργο της Επιτροπής που δέχεται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ανωτέρω υποψηφίων στις εξετάσεις και η οποία αποτελείται από Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και συγκροτείται με απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, είναι:

α. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ακρίβειας, της πληρότητας, της σύνταξης και της εμπρόθεσμης υποβολή όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.

β. Η σύνταξη και έκδοση πίνακα υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις / σφάλματα διαπιστώθηκαν.

γ. Μετά τη λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός της ταχθείσας προθεσμίας προσκόμισής τους από υποψηφίους που αρχικά διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους, η έκδοση τελικού πίνακα υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για συμμετοχή στις εξετάσεις, αναγράφοντας την κατηγορία τους (Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή Λιμενοφύλακες), κάνοντας πρόσθετη μνεία στις περιπτώσεις που δύνανται να υπαχθούν σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3 της παρούσας.

δ. Η διαβίβαση, μετά το πέρας των ανωτέρω, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του ως άνω αναφερόμενου πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί, θεωρημένου από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής., καθώς και κατάστασης με τους υποψηφίους που υπέβαλαν δικαιολογητικά αλλά απορρίφθηκαν. Ο πίνακας υποψηφίων που γίνονται δεκτοί αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.

ε. Η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

Άρθρο 11
Υγειονομική εξέταση υποψηφίων εκ Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις. Ειδικότερα, όσοι εξ αυτών επελέγησαν για την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, υποβάλλονται, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και πριν κληθούν για φοίτηση, σε υγειονομικές εξετάσεις κατά τις οποίες θα γίνεται και μέτρηση των σωματομετρικών τους στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, εάν διαθέτουν το ελάχιστο, ανεξαρτήτως φύλου, απαιτούμενο ανάστημα κατά τις διατάξεις της παρούσας.

2. Όσοι από αυτούς κριθούν από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ως υγειονομικώς ακατάλληλοι για δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014, δεν εισάγονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και για την συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται από τον οικείο πίνακα επιλαχόντων οι επόμενοι, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, υποψήφιοι.

3. Μετά την κατάταξη στη Σχολή θα υποβάλλονται και στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, Τεστ HbsAg, Τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο οι γυναίκες) και οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτηθεί με ευθύνη και μέριμνα της Σχολής. Επιπρόσθετα, θα υποβάλλονται και σε έλεγχο για την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας, σύμφωνα με την παρ. 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014 και σε περίπτωση που η χρωματική τους αντίληψη χαρακτηρισθεί ως ελλιπής, διαγράφονται από την οικεία Σχολή. Σε κάθε περίπτωση, ο υγειονομικός έλεγχος πριν την εισαγωγή στη Σχολή δεν είναι δεσμευτικός και μετά την κατάταξη σε αυτήν πραγματοποιείται εκ νέου πλήρης και λεπτομερής υγειονομικός έλεγχος. Εφόσον διαπιστωθούν παρεκκλίσεις όσον αφορά στην σωματική ικανότητα των δοκίμων, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις, με ενδεχόμενο διαγραφής τους από την Σχολή.

Άρθρο 12
Είσοδος επιτυχόντων στη Σχολή

1. Οι εισαγόμενοι κατατάσσονται στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ως δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ., στο δεύτερο έτος σπουδών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Σχολή για την έναρξη της εκπαίδευσης. Κατά την κατάταξή τους προσκομίζουν στην Σχολή οιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.

2. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 όπως ισχύει, καθώς και του π.δ. 75/2018, εισάγονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μόνο ιδιώτες.

3. Αν υποψήφιος μέχρι την κατάταξή του στη Σ.Δ.Σ. Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρούσας προσόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του. Σε περίπτωση που Δόκιμος Σημαιοφόρος Λ.Σ. εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας και εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες και πειθαρχικές κυρώσεις που έχει, ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

4. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τη Σχολή για οποιονδήποτε λόγο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την προαναφερόμενη διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

Σε περίπτωση που για μία από τις τρεις κατηγορίες μόνιμων εν ενεργεία στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τότε η κενωθείσα θέση ή θέσεις καλύπτονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από επιλαχόντες υποψηφίους των άλλων κατηγοριών μόνιμων εν ενεργεία στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, βάσει της συνολικής βαθμολογίας τους, κατά φθίνουσα σειρά, που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ισχύει κάθε φορά και ανεξαρτήτως κατηγορίας.

5. Τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εισάγονται ως δόκιμοι στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά δεν αποφοιτούν, επανέρχονται στην προ της εισόδου τους κατάσταση και εφαρμόζονται για αυτούς οι ισχύουσες για το μόνιμο προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διατάξεις. Ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής δεν προσμετράται ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υποχρέωσης ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται αναλογικά και για τους υποψηφίους εκ Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

7. Οι μη εισαγόμενοι στη Σχολή, μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους και με δική τους ευθύνη, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά όσων δεν εισαχθούν στη Σχολή, διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά από δύο έτη από την κατάταξη των επιλεγομένων καταστρέφονται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε και διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται, η αριθμ.: 2421.1/84993/2018/15-11-2018 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B’/5213), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.: 2421.1/20981/2019/20-03-2019 όμοια (Β’/994), καθώς και η αριθμ.: 2421.1/22295/2019/27-03-2019 απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, των τέκνων αποβιώσαντος στελέχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β’/1138).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί Παιδείας Ναυτιλίας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα