Προκαταρκτικές Εξετάσεις για Αστυνομικές Σχολές Ελλήνων Εξωτερικού 2013

Εκτύπωση  
Pin It

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων Εισαγωγής σε Αστυνομικές Σχολές για υποψηφίους Έλληνες Εξωτερικού 2013

Αρ.Πρωτ.6000/2/5150/6-δ/28-08-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 2ο – ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο
Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ
Αρμ.: Υ/Α΄ Μιχαήλ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 210 – 6977327, P.O.L. 1031252
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 6000/2/5150/6-δ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού» για τις Αστυνομικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

ΣΧΕΤ.α. Άρθρο 12 παρ. α εδ. 2 του Ν.2552/1997 (Α-266) «Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Άρθρο 28 παρ. 7 του Ν.2800/2000 (Α-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας».
γ. Άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 4 Ν.2909/2001 (Α΄-90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
δ. Π.Δ. 4/1995 (Α-1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Π.Δ. 85/2012 (Α΄-141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».
στ. Υπ΄αριθ. 7004/5/15 από 27-12-2011 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».
ζ. Υπ’ αριθ. 6000/2/5150-λζ από 04-06-2013 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Αστυνομικές Σχολές.
η. Υπ’ αριθ. 6000/2/5150/4-λστ από 28-06-2013 διαταγή συγκρότησης Επιτροπών.
θ. Το από 05-08-2013 δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1. Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, κοινοποιείται το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικής, υγειονομικής και αθλητικής δοκιμασίας), που θα υποβληθούν οι είκοσι ένας (21) υποψήφιοι της κατηγορίας τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, για τις Αστυνομικές Σχολές (Αξιωματικών-Αστυφυλάκων), οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα, ως ακολούθως:

α. Η Ψυχοτεχνική δοκιμασία και η Υγειονομική εξέταση θα διενεργηθούν στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, στην οδό Πειραιώς 153, Πετράλωνα ενώ η αθλητική δοκιμασία θα διενεργηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Νεολαίας Άθλησης «Νίκος Πέρκιζας», Δήμου Χαλανδρίου, Λ.Πεντέλης 150, Χαλάνδρι.

β. Ημερομηνία έναρξης των προαναφερόμενων εξετάσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, ορίζεται η 23-09-2013 ημέρα Δευτέρα.

γ. Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες), οφείλουν την 23-09-2013 ημέρα Δευτέρα (πρώτη ημέρα των προκαταρκτικών εξετάσεων) να παρουσιασθούν το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα) την 07:30΄ ώρα, όπου θα υποβληθούν στην ψυχοτεχνική δοκιμασία.

δ. Την 24-09-2013 ημέρα Τρίτη (δεύτερη ημέρα των εξετάσεων), οι ικανοί υποψήφιοι να παρουσιασθούν εκ νέου στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα) την 07:30΄ ώρα όπου θα υποβληθούν στην Υγειονομική εξέταση.

ε. Την 25-09-2013 ημέρα Τετάρτη (τρίτη ημέρα των εξετάσεων), οι ικανοί υποψήφιοι να παρουσιασθούν ενώπιον της Β΄ Αθλητικής Επιτροπής, την 07:30΄ ώρα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Νεολαίας Άθλησης «Νίκος Πέρκιζας», Δήμου Χαλανδρίου, Λ. Πεντέλης 150, Χαλάνδρι, για να υποβληθούν στις Αθλητικές δοκιμασίες.

2. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

- Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν στην ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία από την Β΄ Ψυχοτεχνική και την Β΄ Αθλητική Επιτροπή, που συγκροτήθηκαν με την (η) σχετική (επισυνάπτεται σε φ/ο).

- Κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους απαραιτήτως κάθε ημέρα εξέτασης, την Αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο και το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα γίνονται δεκτοί για εξέταση.

- Επισημαίνεται ότι, κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία, οφείλουν οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους μολύβι φάμπερ και γομολάστιχα, κατά την υγειονομική τους εξέταση το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες, που αναφέρονται σ’ αυτό και την ακτινογραφία θώρακος και να υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Κατά την αθλητική δοκιμασία μπορούν να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία.

- Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ΙΚΑΝΟΙ από τις Στρατιωτικές Σχολές, που αναφέρονται στο κεφ. VΙ παρ. 4 της Προκήρυξης (ζ σχετική), δεν ακολουθούν τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν όμως να προσκομίσουν, εντός δυο (2) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της εξέτασής τους από τις Στρατιωτικές Σχολές, στη Δ/νση Αστυνομίας ή Αστυνομική Δ/νση που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή.

3. Έστω υπόψη ότι η μηχανογραφική εφαρμογή για την καταχώρηση των βεβαιώσεων ικανότητας θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την 24-09-2013.

4. Η Αστυνομική Ακαδημία, υπό την εποπτεία της οποίας θα λειτουργήσουν οι προαναφερόμενες Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων, παρακαλείται να μεριμνήσει για:

α. Την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Επιτροπών, αναφέροντας την έναρξη λειτουργίας τους, καθώς και τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

β. Την υποδοχή και διακίνηση των υποψηφίων στις Εξεταστικές Επιτροπές.

γ. Τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών.

δ. Τη μεταφορά του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Νεολαίας Άθλησης «Νίκος Πέρκιζας», Δήμου Χαλανδρίου, Λ.Πεντέλης 150, Χαλάνδρι, για την ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών δοκιμασιών (Υπεύθυνος κ. ΓΟΥΔΕΛΗΣ τηλ. 210-6856410).

5. Η Δ/νση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., να μεριμνήσει:
α. Για την ιατρική κάλυψη της αθλητικής δοκιμασίας των υποψηφίων.
β. Για τον εφοδιασμό της Ψυχοτεχνικής Επιτροπής με το αναγκαίο για τη διαδικασία υλικό - εξοπλισμό.

6. Η Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., παρακαλείται να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες, κατά το μέρος που την αφορά, για την απρόσκοπτη λειτουργία της σχετικής διαδικασίας.

7. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους Προέδρους και τα μέλη της Β΄ Ψυχοτεχνικής και Β΄ Αθλητικής και Επιτροπής Αθηνών και τους αναπληρωματικούς αυτών, μέσω των Υπηρεσιών τους.

8. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας και τα Αστυνομικά Τμήματα, στα οποία υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι να αναρτήσουν άμεσα την παρούσα σε κατάλληλο εμφανές μέρος των καταστημάτων τους.

9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι (ζ) και (η) σχετικές.

10. Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η παρούσα θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Pin It

Εκτύπωση