edu.klimaka.gr

Αριθμός Εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές 2023 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2023-2024

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3383/2023

Αριθμ. Φ.337/13/230694/Σ.3854
Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και στις Ανωτέρες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 -2024.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1, την παρ. 1 και την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
4. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
5. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
6. Την υπό στοιχεία 102627β/22-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 4396).
7. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.17599/09.11.2022/έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 31/27-09-2022 ΠΥΣ.
8. Την υπ’ αρ. 169/2023 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:
α. Για το οικονομικό έτος 2023, ύψους 6.908.520 €, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ ΥΠ.ΕΘ.Α. 2023 [ΕΦ: 1011.202.0000000 (ΓΕΣ), 1011.203.0000000 (ΓΕΝ) και 1011.204.0000000 (ΓΕΑ)], όπως αναλυτικά φαίνονται στο Παράρτημα «Α» της παραπάνω εισηγητικής έκθεσης σε βάρος των Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων (ΑΛΕ) και των εκδοθέντων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
β. Για τα επόμενα οικονομικά έτη 2024 - 2027 η επιβάρυνση του Π/Υ ΥΠ.ΕΘ.Α. [ΕΦ: 1011.202.0000000 (ΓΕΣ), 1011.203.0000000 (ΓΕΝ) και 1011.204.0000000 (ΓΕΑ)] εκτιμάται σε 10.430.819 € για το έτος 2024, 12.010.038 € για το έτος 2025, 15.876.346 € για το έτος 2026 και 19.100.898 € για το έτος 2027 αντίστοιχα. Η υπόψη επιβάρυνση θα καλυφθεί από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις των Π/Υ των ΕΦ του ΥΠ.ΕΘ.Α., όπως αναλυτικά φαίνονται στο Παράρτημα «Β» της παραπάνω εισηγητικής έκθεσης σε βάρος των Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων (ΑΛΕ), δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια πιστώσεων αυτού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ -ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)

α. ΟΠΛΑ

β. ΣΩΜΑΤΑ

γ. Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ- ΣΩΜΑΤΑ)

309

218

39

52 (44+8)

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)

α. MAXIMOI

β. MHXANIKOI

70

50

20

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 58

β. MHXANIKOI 18

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

δ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε)

ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ)

στ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ)

ζ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)

150

90

30

5

5

5

5

10

4.

ΣΧΟΛΗ ΑΞIΏΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

45

 

ΣΥΝΟΛΟ

574

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

α. ΙΑΤΡΙΚΟ

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

στ. ΝΟΜΙΚΟ

ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

133

63

5

5

5

5

23

27

 

ΣΥΝΟΛΟ

133

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

(1) ΟΠΛΑ

(2) ΣΏΜΑΤΑ

280

210

70

2.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

163

3.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

163

185

121

34

 

ΣΥΝΟΛΟ

628

Άρθρο 2
Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Τέκνα πολυτέκνων και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας [παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38)].

β. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ποσοστού της προηγούμενης περίπτωσης και τουλάχιστον ένα άτομο [παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄38)]:

- (1) Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

- (2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

- (3) Τέκνα ή αδελφοί θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Οι Έλληνες του εξωτερικού εισάγονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των θέσεων [παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38)].

2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 (Α΄ 179), που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε έκαστο Τμήμα της Σχολής, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.

3. Οι υποψήφιοι μετά την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, θα κρίνονται για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη Βάση Εισαγωγής της Γενικής Σειράς, κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’ και β’ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη Γενική Σειρά και στις κατηγορίες των περ. α’ και β’ της παρ. 1.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας της περ. γ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της Γενικής Σειράς.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Ποσοστό οχτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Το ποσοστό του 8% υπολογίζεται επί του αριθμού των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 2, ως εξής:

1. Κατά 90% από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν το έτος 2023 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

2. Κατά 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη. Οι θέσεις κατανέμονται ως κάτωθι:

  1. Σε ποσοστό 40% στους υποψήφιους του έτους 2021.
  2. Σε ποσοστό 60% στους υποψήφιους του έτους 2022.

Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η υπερβαίνουσα ή οι υπερβαίνουσες θέσεις εκπίπτουν.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα