Αριθμός Εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2019 - 2020

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1506/2019)

Αριθμ. Φ.337/56/208953/Σ.2346
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων

Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, κατά Σχολή-Τμήμα, σπουδαστές στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ -ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)

α. ΟΠΛΑ

β. ΣΩΜΑΤΑ

γ. Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ- ΣΩΜΑΤΑ)

170

113

29

28 (23-5)

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)

α. MAXIMOI

β. MHXANIKOI

34

23

11

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 58

β. MHXANIKOI 18

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

66

43

16

7

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞIΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

α. IATPIKO

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

δ. KTHNIATPIKO

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

στ. ΝΟΜΙΚΟ

ζ. OIKONOMIKO

71

28

03

02

02

02

14

20

5.

ΣΧΟΛΗ ΑΞIΏΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

25

 

ΣΥΝΟΛΟ

366

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

(1) ΟΠΛΑ

(2) ΣΏΜΑΤΑ

201

151

50

2.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

75

3.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

177

116

27

34

 

ΣΥΝΟΛΟ

453

Άρθρο 2
Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο και αφορούν:

(1) Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%.

δ. Του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

2. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών κατηγοριών 1α και β, αυτές συμπληρώνονται από υπoψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της περίπτωσης της παρ. 1δ, μεταφέρονται αναλόγως στη γενική σειρά και στις κατηγορίες των παρ. 1α και β.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών κατηγοριών 1γ, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της γενικής σειράς.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2019 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2017 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2018 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των παρ.1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις

Με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η/οι υπερβαίνουσα/ες θέση/εις εκπίπτει/ουν.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Pin It

Εκτύπωση