Αριθμός Εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές 2015 - 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2015 - 2016

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1168/2015)


Αριθμ. απόφ. Φ.337.1/174/184579 Σ. 2101
Καθορισμός του Αριθμού των Σπουδαστών −τριών που θα Εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της νομοθεσίας ’’Περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων’’ που αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή.» (ΦΕΚ 122/4−10−1982 τεύχος Α΄).
β. Τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56/28−4−1983 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Το άρθρο 11 του Ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166/11−12−1990, τεύχος Α΄).
δ. Το άρθρο 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28−6−2014 τεύχος Α΄), λαμβάνοντας υπόψη και το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/21−3−2002 τεύχος Α΄).
ε. Το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 266/24−12−1997 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Το άρθρο 6 του Ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 102/23−5−2001 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. Το άρθρο 3 του Ν. 3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/29−7−2004 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. Το άρθρο 31 του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 48/23−2−2005 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ. Το άρθρο 11 του Ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/29−2−2008 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι. Το άρθρο 3 του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Κατόχων Τίτλου Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/19−2−2009 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ια. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ιβ. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
ιγ. Την αριθμ. Φ.300/4/128536/Σ.99/12 Νοε 12 «Καθορισμός Αριθμού Εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Β΄ 3010/13−11−2012).
ιδ. Το άρθρο 39 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/17−9−2013 τεύχος Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 188/15−5−2014 τεύχος Α΄) και ισχύει.
ιε. Την αριθμ. Υ59/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ Β΄ 256/16−2−2015).
ιστ. Την υπ’ αριθμ. 76/2015 εισηγητική έκθεση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ.
ιζ. Την αριθμ. Πρωτ. 813947/25−5−2015 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΕΣ (ΚΑΕ 412, 828, 1411, 1421, 1423, 1424).
ιη. Τις εισηγήσεις των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
ιθ. Την υπ’ αριθμ. 2 γνωμάτευση ΣΑΑΣΕ της 2 Οκτ 14.
ιι. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης, η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Π/Υ είναι ύψους 3.242.806,26 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2015, 5.669.600 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2016, 6.605.900 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2017, 8.477.400 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2018, 12.011.400 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2019.
ικ. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.16/6065/4 Μαι 15 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων

Να εισαχθούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016, κατά Σχολή – Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ -ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)

(1) ΟΠΛΑ

(2) ΣΩΜΑΤΑ

(3) Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ- ΣΩΜΑΤΑ)

217

181

25

11 (9 - 2)

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)

(1) MAXIMOI

(2) MHXANIKOI

34

23

11

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

(1) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 58

(2) MHXANIKOI 18

58

48

10

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞIΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

(1) IATPIKO

(2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

(3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

(4) KTHNIATPIKO

(5) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

(6) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)

(7) OIKONOMIKO

69

26

04

03

02

02

14

18

5.

ΣΧΟΛΗ ΑΞIΏΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

24

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

(1) ΟΠΛΑ

(2) ΣΏΜΑΤΑ

160

109

51

2.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

(1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Α'

(2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Β'

(3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Γ

(4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Δ'

75

07

14

14

40

3.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ)

152

4.

ΣΧΟΛΗ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ (ΣΥΔ)

30

 

Άρθρο 2
Κατηγορίες - Ποσοστά Υποψηφίων

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών, του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της παραγράφου 1α του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Των παραγράφων 1β του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 που αφορούν: (1) Τέκνα − αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

(4). Οι υποψήφιοι/ες της παραπάνω παραγράφου 1β εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.

γ. Της παραγράφου 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες Εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι 3%, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997, όπως ισχύει.

δ. Του άρθρου του Ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

2. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΑΙΘ, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας 1α και β (35%), αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της περίπτωσης 1δ, μεταφέρονται αναλογικά στη γενική σειρά και στις κατηγορίες 1α και β. Κενές θέσεις της παραγράφου 1γ (“ Έλληνες Εξωτερικού”) του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασδήποτε άλλης σειράς ή κατηγορίας.

Άρθρο 3
Ποσοστά Αποφοίτων Λυκείου
Προηγουμένων Ετών – ΕΠΑΛ Α΄

1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90% από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2015 στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από τους κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου χωρίς νέα εξέταση,με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (2013 και 2014). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού των εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του 90 %.

2. Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α΄ Ομάδος ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α΄). Το ποσοστό αυτό [(κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2015 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώσεων 1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις

1. Στα ΑΣΕΙ−ΑΣΣΥ δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1β του Άρθρου 2 της παρούσας, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παραπάνω στρογγυλεύσεως ο συνολικός αριθμός θέσεων (Γενική Σειρά και Ειδικές Κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, τότε η υπερβαίνουσα θέση εκπίπτει από την κατηγορία που έχουν διατεθεί οι περισσότερες. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβαση ή μείωση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

3. Έναρξη ισχύος από δημοσιεύσεως.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη θέση «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 8 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ


Εκτύπωση