Τροποποίηση Αίτησης Εγγραφής σε Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Τροποποίηση αίτησης για μητρώο ΙΕΚ
Εκτύπωση  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ

Αρ.Πρωτ.Κ1/117766/09-09-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Τηλέφωνο: 2131311696

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Κ1/111407/28-08-2020 πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη/ εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ., την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος εγγραφής/ένταξης στο Μητρώο εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ κατά την πρώτη εφαρμογή του.

Όσοι εκπαιδευτές έχουν υποβάλλει οριστική αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μητρώο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, και μόνον αυτοί, μπορούν να διορθώσουν/τροποποιήσουν την αίτησή τους, από την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 15:00 στον ίδιο σύνδεσμο: mitrooiek.minedu.gov.gr και να οριστικοποιήσουν εκ νέου την αίτησή τους.

Για τη διαδικασία αυτή οι εκπαιδευτές θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο όνομα χρήστη/mail και συνθηματικό με αυτά που χρησιμοποίησαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Οι εκπαιδευτές που δεν επιθυμούν να κάνουν διορθώσεις/τροποποιήσεις δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Επισημαίνουμε ότι η αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 και η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται ελέγχεται με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Σε περίπτωση που και μετά την περίοδο των διορθώσεων/τροποποιήσεων, κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ανακρίβεια των δηλωμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει.

Κατά τα λοιπά, και για τις επόμενες διαδικασίες λειτουργίας του Μητρώου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση Κ1/104717/10-08-2020 «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (Β’ 3393).

;iΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εσωτερική Διανομή: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ


Εκτύπωση