Πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού (Ελληνομάθεια)

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2132/2019)

Αριθμ. 90271/Κ1
Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και Πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 90 και 107, παρ. 3 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α΄/01-4-2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
2. Το άρθρο 32, παρ. 1 και 2 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄/26-3-2019) «Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», που αντικατέστησε το άρθρο 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄/10-11-2004).
3. Το άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/ 30-1-2013).
4. Τα άρθρα 6 και 26, παρ. 7 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
5. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 52, παράγραφος 2, του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 25 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/ 04-12-2015) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» περί εξαίρεσης επιτροπών εξετάσεων Ελληνομάθειας σε δημοσίευση σε ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 8 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28-6-2006), το άρθρο 29 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007) και το άρθρο 23 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/04-9-2009) περί μη δημοσίευσης.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
8. Τα άρθρα 66 και 68, παρ. 9 (Τμήμα Ζ΄ Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) του κεφαλαίου VII του μέρους Α΄ του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Το άρθρο 30, παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, του κεφ. Ε΄ του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/03-8-2018) «Τροποποίηση του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Διαχωρισμός Γενικών Γραμματειών Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης».
10. Το άρθρο 31 του κεφ. Ε΄ του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/ Α΄/03-8-2018) «Μεταβατικές διατάξεις κεφ. Ε΄» περί μετονομασίας του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης και πλήρωσης θέσης Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.
11. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
13. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
14. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
15. Το π.δ. 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α΄/10-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
16. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28-02-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών», με το οποίο διορίζεται ο Δημήτριος Βίτσας του Αθανασίου στην θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.
17. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» με το οποίο διορίζεται ο Αλέξανδρος Χαρίτσης του Βύρωνα στην θέση του Υπουργού Εσωτερικών.
18. Την Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/09-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη του Μιχαήλ».
19. Την 29538/21-9-2017 (ΦΕΚ 462/Υ.Ο.Δ.Δ./21-9-2017) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών» στον Λάμπρο Μπαλτσιώτη του Μιχαήλ.
20. Τις παρ. Α1 έως Α9 και Β του άρθρου 12 και το άρθρο 28 της 36215/ΓΔ1 (ΦΕΚ 3525/Β΄/21-8-2018) υπουργικής απόφασης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.
21. Το άρθρο 13 της 36215/ΓΔ1 (ΦΕΚ 3525/Β΄/21-8-2018) υπουργικής απόφασης περί δικαιώματος υπογραφής από προϊσταμένους Διευθύνσεων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
22. Το άρθρο 30, παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, του κεφ. Ε΄ του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/03-8-2018) «Τροποποίηση του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Αντικατάσταση των Γενικών Γραμματειών Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης...»».
23. Το άρθρο 31 του κεφ. Ε΄ του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/ Α΄/03-8-2018) «Μεταβατικές διατάξεις κεφ. Ε΄».
24. Την 150277/Α1/25-09-2015 (ΦΕΚ 2110/Β΄/29-9-2015) απόφαση «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
25. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, προκαλείται ετήσια δαπάνη συνολικού ύψους εκατόν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι και ενενήντα ένα ευρώ (€ 104.556.91) περίπου σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων Γενικού Λογιστηρίου του Λογαριασμού Πίστωσης 6ου βαθμού 2910601034 του Ειδικού Φορέα 1019-204-0000000 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
26. Την με αριθμ. Φ1/Γ/257/85315/Β1/29-5-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ Α΄/28-6-2014), για την έκδοση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:
α) Τη θέσπιση Διαδικασίας Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/ Α΄/01-4-2014), καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου ν. «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
β) Τη θέσπιση Διαδικασίας Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας για τους πολίτες όλων των χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό «επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση» ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση αξιολόγησης της γλωσσικής τους επάρκειας στα ελληνικά κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός

1. Ως διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α΄/01-4-2014), καθώς και στο άρθρο 107 του ίδιου ν. «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και αφετέρου στην παροχή σε αυτούς ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

2. Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών.

3. Ως διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς και τις αλλοδαπές πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν «πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση» ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση αξιολόγησης της γλωσσικής τους επάρκειας στα ελληνικά κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 32, παρ. 1 και 2 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄/26-3-2019), ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στην παροχή σε αυτούς ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

4. Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς και τις αλλοδαπές πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό «επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση» αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών για τον προφορικό λόγο και τις προδιαγραφές του επιπέδου Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών για τον γραπτό λόγο.

Άρθρο 2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διαδικασία Πιστοποίησης

1. Οι νόμιμα διαμένοντες/ουσες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014, ΦΕΚ 80/Α΄/01-4-2014), οι δικαιούχοι και αιτούντες/ούσες διεθνή προστασία (π.δ. 141/2013, ΦΕΚ 226/Α΄/21-10-2013) που ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε εξετάσεις ελληνομάθειας, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 έτη.

2. Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3. Οι αλλοδαποί/ές πολίτες όλων των χωρών - ανεξαρτήτως αν έχουν καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης - που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό «επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση» ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση αξιολόγησης της γλωσσικής τους επάρκειας στα ελληνικά κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, πρέπει α) να είναι ενήλικοι και β) να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

4. Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3 Όργανα της Διαδικασίας Πιστοποίησης

1. Για την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης συγκροτούνται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή των Εξετάσεων. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Η συγκρότηση των ως άνω επιτροπών δεν υπόκειται σε δημοσιοποίηση και ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια, ούτε δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, για λόγους διασφάλισης του κύρους και του αδιάβλητου των εξετάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4351/2015, ΦΕΚ 164/Α΄/04-12-2015) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» περί εξαίρεσης επιτροπών εξετάσεων Ελληνομάθειας σε δημοσίευση σε ΦΕΚ, καθώς και με το άρθρο 48 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄/26-3-2019), όπως αντικατέστησε το άρθρο 8 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28-6-2006), το άρθρο 29 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007) και το άρθρο 23 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/04-9-2009) περί μη δημοσίευσης.

Άρθρο 4 Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων

1. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα (1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία, το οποίο υποδεικνύεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, και έναν/μία (1) εμπειρογνώμονα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος που επιλέγεται κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης.

Τα κριτήρια επιλογής του/της εμπειρογνώμονα είναι τα εξής: Προαπαιτούμενα:

α) διδακτορικός τίτλος στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης ή/και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση,

β) δεκαετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

γ) συνάφεια των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακού και διδακτορικού) με το αντικείμενο των εξετάσεων (δηλαδή τη διδασκαλία στοιχείων γλώσσας και πολιτισμού σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο),

δ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

ε) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Διά Βίου Μάθησης.

Επιθυμητά:

α) επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

β) εμπειρία στην οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

γ) επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

δ) συμμετοχή σε εθνικούς ή/ και διεθνείς φορείς επεξεργασίας πολιτικών για την εκπαίδευση ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Ο/Η εμπειρογνώμονας επιλέγεται για θητεία τριών (3) ετών.

2. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη του καθορισμού της εξεταστέας ύλης, της σύνταξης των θεμάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της παραγωγής ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), της οργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου των αξιολογητών, εφόσον αυτή είναι εφικτή, για θέματα όπως το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, η ανάπτυξη κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), η ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών.

3. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας και, ειδικότερα, η διενέργεια των εξετάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

4. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία μικτή αμοιβή τριακοσίων (300) ευρώ για σύνολο τριών μηνών ανά εξέταση.

Άρθρο 5 Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων

1. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από επτά (7) μέλη: τέσσερις (4) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης ή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, έναν/μία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, έναν/μία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα Ιθαγένειας, και έναν/μία (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης που, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, ορίζεται ως γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο/η προϊστάμενος/η του τμήματος Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων.

2. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των εξετάσεων και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τη συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την οργάνωση και τη λειτουργία των εξεταστικών τμημάτων.

β) Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων, του εντύπου αίτησης που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

γ) Την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων από τα κέντρα υποβολής αιτήσεων και την καταγραφή των στοιχείων τους σε πίνακες.

δ) Την παραλαβή των θεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων.

ε) Τη φροντίδα για την αναπαραγωγή των θεμάτων σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των υποψηφίων, τη συρραφή τους σε μορφή τετραδίου, και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την κατάλληλη διαμόρφωση του υλικού των εξετάσεων, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο των εξεταστέων θεμάτων.

στ) Τη σφράγιση των φακέλων που περιέχουν τα τετράδια εξετάσεων και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα.

ζ) Την παρακολούθηση λειτουργίας του βαθμολογικού κέντρου.

η) Την παραλαβή από τα εξεταστικά κέντρα των τετραδίων με τις προφορικές και γραπτές δοκιμασίες που αφορούν στις εξετάσεις πιστοποίησης για πολιτογράφηση, καθώς και τον έλεγχό τους.

θ) Την παραλαβή από τον/τη συντονιστή/ίστρια του βαθμολογικού κέντρου των διορθωμένων τετραδίων και των τελικών βαθμολογιών.

ι) Την καταγραφή των αποτελεσμάτων, τη διαμόρφωση ηλεκτρονικών και έντυπων πινάκων των αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών και αποτυχόντων/ουσών.

ια) Την κοινοποίηση, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά κέντρα.

ιβ) Την εκτύπωση και αποστολή των πιστοποιητικών στα εξεταστικά κέντρα.

ιγ) Την έκδοση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις.

ιδ) Όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις.

ιε) Την αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανωτικής φύσης που ανακύπτει και κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρούσα απόφαση.

2. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία μικτή αμοιβή διακοσίων (200) ευρώ για σύνολο τριών μηνών ανά εξέταση.

Άρθρο 6 Σώμα Αξιολογητών/τριών

1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η άρτια κάλυψη των αναγκών της εξεταστικής διαδικασίας, δημιουργείται σώμα αξιολογητών/τριών, τόσο για τις προφορικές όσο και για τις γραπτές εξετάσεις. Οι Αξιολογητές/τριες είναι υποχρεωτικά πτυχιούχοι Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού-Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (ΠΕ02) με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Τα επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει των οποίων μοριοδοτούνται οι αξιολογητές/τριες, ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία του σώματος αξιολογητών/τριών. Το σύστημα της βάσης δεδομένων για την εγγραφή των στοιχείων των αξιολογητών/τριών επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Με πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στο σώμα αξιολογητών/τριών. Η επιλογή και κατάταξή τους στο σώμα γίνεται, βάσει των παραπάνω κριτηρίων, από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, η οποία στη συνέχεια καθιστά το σώμα διαθέσιμο στην Οργανωτική Επιτροπή.

Η Οργανωτική Επιτροπή, σε κάθε εξεταστική περίοδο, επιλέγει από το σώμα τον αριθμό των αξιολογητών/τριών και αναπληρωματικών αξιολογητών/τριών που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ανάλογα με τον αριθμό και τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων και, με βάση

α) τη μοριοδότηση στον πίνακα κατάταξης και

β) την εντοπιότητα (ή τη διαμονή σε όμορες ή κοντινές περιοχές) λαμβάνοντας υπόψη, κάθε φορά, τις ειδικές συνθήκες πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα.

Σε εξαιρετική περίπτωση πλήρους αδυναμίας μετάβασης των αξιολογητών/τριών σε εξεταστικό κέντρο, η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να επιλέγει αξιολογητές/τριες μεταξύ των καθηγητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εξεταστικό κέντρο. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή, μπορεί να οργανώνει, εφόσον είναι εφικτό, εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των αξιολογητών/τριών και για κάθε άλλο ζήτημα που μπορεί να κριθεί απαραίτητο να γνωρίζουν οι αξιολογητές/τριες για την άσκηση των καθηκόντων τους και, συνεπώς, για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων.

3. Οι τακτικοί/ές αξιολογητές/ήτριες που εξετάζουν προφορικά τους/τις υποψήφιους/ες λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ και επιπλέον αμοιβή ενός (1) ευρώ για κάθε εξεταζόμενο.

4. Οι τακτικοί/ές αξιολογητές/ήτριες των γραπτών δοκιμίων, οι οποίοι/ες συνεδριάζουν στο βαθμολογικό κέντρο με έδρα το ΥΠ.Π.Ε.Ο., λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ και επιπλέον αμοιβή για τα εξεταστικά τετράδια που διορθώνουν ενός (1) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο που αφορά στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και δύο (2) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο που αφορά συνολικά στην ελληνική γλώσσα.

5. Οι τακτικοί/ές αξιολογητές/ήτριες του προφορικού λόγου και των γραπτών δοκιμίων, οι οποίοι/ες θα εξετάζουν για πολιτογράφηση, λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή εκατό (100) ευρώ και επιπλέον αμοιβή ενός (1) ευρώ ανά εξεταζόμενο/η.

6. Οι αναπληρωματικοί/ές αξιολογητές/τριες λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή σαράντα (40) ευρώ. Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα αξιολογητή/τριας, λαμβάνουν την αμοιβή του/της τακτικού/ής αξιολογητή/ ήτριας. Η συνολική μηνιαία αμοιβή για τους/τις αξιολογητές/τριες και τους/τις αναπληρωματικοί/ές αξιολογητές/τριες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) όπως ισχύει.

Άρθρο 7 Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων - Στελέχωση

1. Τα κέντρα υποβολής αιτήσεων στελεχώνονται από ένα άτομο ανά κέντρο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω ατόμου είναι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, η συλλογή και αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την παραπάνω διαδικασία.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται είναι: α) αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και β) αιτήσεις πολιτών όλων των χωρών, οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό «επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση».

3. Η πάγια μικτή αμοιβή των υπευθύνων υποβολής αιτήσεων ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ ανά εξεταστική περίοδο και αφορά στην αποζημίωση για τις πρώτες τριάντα (30) αιτήσεις ενώ το ποσό προσαυξάνεται με ένα (1) ευρώ για κάθε επιπλέον αίτηση.

Άρθρο 8 Εξεταστικά Κέντρα- Στελέχωση

1. Τα εξεταστικά κέντρα στελεχώνονται από τον/την υπεύθυνο/η του εξεταστικού κέντρου. Οι ως άνω είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία σε σχετικές διαδικασίες. Οι υπεύθυνοι/ες των εξεταστικών κέντρων ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής, και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα. Οι υπεύθυνοι/ες των εξεταστικών κέντρων είναι Διευθυντές ή εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Στελέχη των Δομών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, Δήμων ή ΚΕΠ, Διευθυντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εφόσον ο αριθμός των εξεταζόμενων σε κάθε εξεταστικό κέντρο υπερβαίνει τους πενήντα (50), δύναται να ορίζεται και δεύτερο άτομο ως βοηθός του/της Υπεύθυνου/ης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής.

2. Οι ανωτέρω έχουν ως έργο και υποχρέωσή τους τη διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων, την οργάνωση, τον συντονισμό και, γενικά, την ομαλή λειτουργία του εξεταστικού κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, προβαίνουν στην παραλαβή των εξεταστικών τετραδίων και του σχετικού υλικού που θα αποστέλλεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, στην κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου, στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας αυτών και στην καταγραφή των απόντων/απουσών, στη διανομή των γραπτών θεμάτων στους/στις εξεταζόμενους/ες κατά την καθορισμένη ώρα, στην κατανομή των υποψηφίων για εξέταση στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου, στη λήψη κάθε μέτρου που, κατά την κρίση τους, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, στη φροντίδα για την έγκαιρη τοποθέτηση της ηχητικής εγκατάστασης και στον έλεγχο για την καλή λειτουργία αυτής, στη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή των εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων προς α) το βαθμολογικό κέντρο όσον αφορά στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, και β) την Οργανωτική Επιτροπή όσον αφορά στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση.

Η αποστολή μπορεί να γίνεται είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς είτε με υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο κρίνεται απαραίτητο, με τη συνοδεία ειδικού απεσταλμένου εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., συνοδευόμενου από αστυνομικό όργανο. Κάθε αποστολή έντυπων δοκιμασιών και απαντήσεων συνοδεύεται από πρακτικό παράδοσης και παραλαβής, υπογεγραμμένο από τον/την υπεύθυνο/η του εξεταστικού κέντρου. Ο/Η υπεύθυνος/η του εξεταστικού κέντρου έχει την υποχρέωση παραλαβής και διανομής των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στους/στις επιτυχόντες/ ούσες και, τέλος, την αρμοδιότητα και την ευθύνη να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Κριτήρια για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων σε κάθε περιοχή είναι ο αριθμός των υποψηφίων και οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής.

4. Η πάγια μικτή αμοιβή των υπευθύνων ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά εξέταση. Η πάγια μικτή αμοιβή των βοηθών υπευθύνων ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ ανά εξέταση.

5. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, σε κάθε εξεταστικό τμήμα (αίθουσα εξέτασης) παρευρίσκονται δύο (2) επιτηρητές/ήτριες, δύο (2) αξιολογητέςή/τριες για τη διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων και τη βαθμολόγησή του, όσον αφορά στις εξετάσεις των πολιτών τρίτων χωρών, και δύο (2) αξιολογητές/ ήτριες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων που αφορούν στο πιστοποιητικό «επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση».

Άρθρο 9 Ομάδα Επιτηρητών/τριών

1. Συγκροτείται σε κάθε εξεταστικό τμήμα του εξεταστικού κέντρου και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και των αρμοδίων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Οι επιτηρητές/ήτριες, μετά από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής σχετικά με τον αριθμό τους, ορίζονται, κάθε φορά, από τον Τομεακό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, και από τον/την Συντονιστή/ίστρια της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σε περίπτωση αδυναμίας, συμμετέχουν μόνον από το Υπουργείο Εσωτερικών).

3. Οι επιτηρητές/ήτριες συνεργάζονται με τους/τις υπεύθυνους/ες των εξεταστικών κέντρων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

4. Οι επιτηρητές/ήτριες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά και να τηρούν τις αναλυτικές οδηγίες που αποστέλλονται από την Οργανωτική Επιτροπή, να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας των εξετάσεων και να ασκούν ευσυνείδητα το έργο τους. Απαγορεύεται να μιλούν μεταξύ τους ή με τους/τις εξεταζόμενο υ ς/ε ς στην αίθουσα των εξετάσεων και να κάνουν οτιδήποτε μπορεί να ενοχλήσει ή να αποσπάσει την προσοχή των εξεταζόμενων από το έργο τους.

5. Οι επιτηρητές/ήτριες κάθε τμήματος (αίθουσας) παραλαμβάνουν τα έντυπα απαντήσεων και τα τετράδια από τους/τις υποψήφιους/ες και, παρουσία ενός εκάστου, ελέγχουν την ορθή καταγραφή των ατομικών στοιχείων του και επικολλούν το αδιαφανές αυτοκόλλητο στο ενδεδειγμένο σημείο. Ειδικότερα, στο τετράδιο για την παραγωγή γραπτού λόγου, οι επιτηρητές/ ήτριες υπογράφουν στο τέλος του γραπτού κειμένου του/της υποψήφιου/ας. Μετά την αποχώρηση και του/ της τελευταίου/ας υποψήφιου/ας, οι επιτηρητές/ήτριες παραδίδουν ταξινομημένα τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων και τα τετράδια στους υπεύθυνους των εξεταστικών κέντρων προκειμένου αυτοί/ές να τα αποστείλουν στο βαθμολογικό κέντρο ή στην Οργανωτική Επιτροπή.

6. Σε εξαιρετική περίπτωση πλήρους αδυναμίας μετάβασης των επιτηρητών/τριών σε εξεταστικό κέντρο, η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να επιλέγει επιτηρητές/ ήτριες μεταξύ των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και των δομών της, στην περιοχή όπου βρίσκεται το εξεταστικό κέντρο.

7. Η πάγια μικτή αμοιβή των επιτηρητών/τριών είναι εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε εξέταση.

Άρθρο 10 Διενέργεια των Εξετάσεων

1. Φορέας διεξαγωγής των δύο ανωτέρω εξετάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθορίζονται η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων, τα κέντρα υποβολής αιτήσεων, τα άτομα που στελεχώνουν το κάθε κέντρο και, επίσης, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αιτήσεις. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός υποψηφίων που θα εξεταστούν, ανάλογα με τις δυνατότητες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι/ες που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Όσοι/ες σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις λόγω υπέρβασης του ανώτατου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.

2. Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, ορίζονται οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων (εξεταστικά κέντρα) ανά την Επικράτεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπεύθυνοι/ες, οι βοηθοί υπευθύνων και οι αξιολογητές/ήτριες ανά εξεταστικό κέντρο, οι επιτηρητές/ ήτριες (στην περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης θέσεων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), ο/η συντονιστής/ ίστρια και το βοηθητικό προσωπικό του βαθμολογικού κέντρου.

3. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές τον χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο), με δυνατότητα μετάθεσης μέσα στους επόμενους μήνες, την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, σε ημερομηνίες που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.

4. Οι υποψήφιοι πολίτες τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Σε περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η υποψήφιος/α καταβάλλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή του/της στις εξετάσεις πιστοποίησης.

5. Οι υποψήφιοι/ες αλλοδαποί/ές πολίτες που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση, υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η υποψήφιος/α καταβάλλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή του/της στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Άρθρο 11 Περιεχόμενο των Εξετάσεων για Πολίτες Τρίτων Χωρών

1. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών που αφορά σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι/ες επιθυμούν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο, ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των πολιτών. Οι υποψήφιοι/ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά. Να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα, όπως επιστολές, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. Να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμών και προσφωνήσεων, να απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης, κ.τλ. και να ανταποκρίνονται σε εκείνες που τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες για καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντος τους (π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά ή στη μελέτη) να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Η διάρκεια της συνολικής εξέτασης και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή.

Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε (5) μέρη και διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις.

Στην πρώτη φάση (πρώτο μέρος της εξέτασης), διεξάγεται γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Διανέμεται στους/στις υποψήφιους/ες εξεταστικό τετράδιο με ερωτήσεις που αναφέρονται σε βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, τις οποίες καλούνται να απαντήσουν.

Στη δεύτερη φάση (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος της εξέτασης), διεξάγεται εξέταση στις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου.

Στην τρίτη φάση (πέμπτο μέρος της εξέτασης), εξετάζεται η δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998, ΦΕΚ 242/Α΄/29-10-1998, και προ της εφαρμογής του π.δ. 60/2010, ΦΕΚ 98/Α΄/30-6-2010) ή Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010) υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

2. Αναλυτικότερα, η δεύτερη και η τρίτη φάση της εξέτασης έχουν ως εξής:

Β΄ Φάση

1ο μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου

Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις και συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες, κτλ.) και μπορεί να περιλαμβάνουν συνομιλία δύο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών/τριών ή απλές δημόσιες ανακοινώσεις ή απλές ειδήσεις, οδηγίες, διηγήσεις και περιγραφές. Τα ηχογραφημένα κείμενα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα και οι εξεταζόμενοι/ες καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό - λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις.

2ο μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται επί τη βάσει σύντομων κειμένων που αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, ανακοινώσεις, αγγελίες, διαφημιστικά έντυπα, οδηγοί, περιγραφές, τιμοκατάλογοι, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας, λογαριασμοί, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, σήματα, πινακίδες, δελτία καιρού, απλά ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων, κτλ., προσωπική αλληλογραφία, απλές οδηγίες χρήσης.

Οι εξεταζόμενοι/ες καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες ή φράσεις μεταξύ τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό - λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να συμπληρώσουν τα κενά σε ένα κείμενο.

3ο μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι/ες λαμβάνουν οδηγίες ως προς τη σύνταξη δύο σύντομων κειμένων (από τα οποία το ένα περισσότερο φιλικό και το δεύτερο περισσότερο τυπικό) σε σχέση με θέματα της καθημερινότητάς τους (όπως, μεταξύ άλλων, μία απλή αίτηση ή δήλωση, μία επιστολή για έκφραση παραπόνου ή διαμαρτυρίας, ένα γράμμα ή μήνυμα με περιγραφή καθημερινών καταστάσεων) στο εξεταστικό τετράδιο που τους έχει διανεμηθεί.

Γ΄ Φάση:

Παραγωγή προφορικού λόγου - Συνομιλία

Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει συζήτηση με τους/τις αξιολογητές/ήτριες και σύντομο παιχνίδι ρόλων μεταξύ των εξεταζομένων, και ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν σύντομες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών, εμπειριών, συνθηκών διαβίωσης και εργασίας ή σπουδών, να δίνουν απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε οικεία και συνηθισμένα θέματα, να χειρίζονται σύντομες και απλές κοινωνικές επαφές, να ανταποκρίνονται προφορικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν απλά επιχειρήματα για οικεία θέματα, να διεκπεραιώνουν απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους.

Άρθρο 12 Περιεχόμενο των Εξετάσεων για Λόγους Πολιτογράφησης

1. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών που αφορά σε μη Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν την πιστοποίηση «επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση» ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση αξιολόγησης της γλωσσικής τους επάρκειας στα ελληνικά κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας.

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο (2) μέρη, τα οποία διενεργούνται από τους/τις ίδιους/ες αξιολογητές/ήτριες. Στο πρώτο μέρος της εξέτασης, εξετάζονται οι δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και κατανόησης γραπτού λόγου σε επίπεδο Β1. Στο δεύτερο μέρος της εξέτασης, εξετάζεται η δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου σε επίπεδο Α1.

3. Αναλυτικότερα, τα δύο μέρη της εξέτασης έχουν ως εξής:

1ο μέρος: Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου επιπέδου Β1

Οι αξιολογητές/ήτριες θέτουν ερωτήματα σε κάθε υποψήφιο/α (στις θεματικές και με τους τρόπους που ορίζονται για το επίπεδο Β1) και αξιολογούν τις ικανότητες παραγωγής και κατανόησης του προφορικού λόγου.

Η εξέταση περιλαμβάνει και την ανάγνωση σύντομου κειμένου από τον/την υποψήφιο/α και, στη συνέχεια, συζήτηση σχετική με το θέμα του ώστε να ελεγχθεί και η δεξιότητα κατανόησης του γραπτού λόγου. Με βάση όσα ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, ο/η υποψήφιος/α του επιπέδου Β1 μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις (πάνω σε θέματα που του/της είναι οικεία, προσωπικού ενδιαφέροντος ή σχετικά με την καθημερινή ζωή). Η αυτονομία του/ της όμως αυτή εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την καλή διάθεση του/της συνομιλητή/ήτριάς του/της. Ο/Η υποψήφιος/α είναι σε θέση να χειρίζεται προβλήματα επικοινωνίας ζητώντας τη βοήθεια του/της συνομιλητή/ ήτριάς του/της. Ως προς τις δεξιότητες κατανόησης, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να κατανοεί την ουσία και κάποιες (αλλά όχι όλες) τις λεπτομέρειες ενός προφορικού ή γραπτού κειμένου εφόσον δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και εφόσον δεν υπάρχει αφόρητη πίεση χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατό οι εξεταζόμενοι/ες να καλούνται, μεταξύ άλλων, να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις προφορικά ή και να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις.

2ο μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου (επιπέδου Α1)

Ο/Η υποψήφιος/α καλείται να σχηματίσει σύντομες προτάσεις με απλή δομή και να χρησιμοποιήσει τα βασικά σημεία της στίξης. Πρέπει να είναι σε θέση να αντιγράψει ένα σύντομο γραπτό κείμενο, να περιγράψει με απλές προτάσεις τον εαυτό του/της, τον τόπο διαμονής του/της, το επάγγελμα του/της. Είναι δυνατό να κληθεί να συμπληρώσει κενά σε μια κάρτα ή άλλο μήνυμα (κυρίως σε φιλικό ύφος), να συμπληρώσει τα στοιχεία του σε απλές αιτήσεις και να γράψει πολύ απλά σημειώματα και μηνύματα.

Άρθρο 13 Βαθμολόγηση

1. Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους/τις υποψήφιους/ες με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998, ΦΕΚ 242/Α΄/ 29-10-1998, και προ της εφαρμογής του π.δ. 60/2010, ΦΕΚ 98/Α΄/30-6-2010) ή Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010) βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο/η υποψήφιος/α συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 μονάδες.

2. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο/η υποψήφιος/α συγκεντρώνει τουλάχιστον 50 μονάδες και εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% σε τέσσερα από τα πέντε μέρη της εξεταστικής δοκιμασίας.

3. Η προφορική εξέταση για όσους/ες ενδιαφέρονται για την πολιτογράφηση βαθμολογείται συνολικά, μαζί με την επίδοσή τους στον γραπτό λόγο επιπέδου Α1, από τους/τις αξιολογητές/ήτριες της προφορικής εξέτασης. Η προφορική εξέταση έχει άριστα το 20 (και η γραπτή άλλα 10) και επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο/η υποψήφιος/α συγκεντρώνει τουλάχιστον 50% και στα δύο μέρη της εξέτασης.

4. Η Επιστημονική Επιτροπή δίνει κατάλληλες οδηγίες για τη βαθμολόγηση και τις ορθές απαντήσεις.

5. Αναλυτικότερα, η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: Α. Βαθμολόγηση προφορικών Γίνεται μέσα στα εξεταστικά κέντρα από αξιολογητές/ ήτριες, οι οποίοι/ες επιλέγονται βάσει κριτηρίων από το σώμα αξιολογητών/τριών.

Β. Βαθμολόγηση γραπτών

i) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων, δημιουργείται βαθμολογικό κέντρο σε αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκεί συγκεντρώνονται τα γραπτά από όλη την Ελλάδα και υπολογίζεται η βαθμολογία των απαντήσεων των υποψηφίων στη γραπτή εξέταση. Στο βαθμολογικό κέντρο, εκτός από τους/τις αξιολογητές/ήτριες, συμμετέχουν ένας/μία (1) συντονιστής/ίστρια, καθώς και βοηθητικό προσωπικό του βαθμολογικού κέντρου. Τα άτομα αυτά είναι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης μετά από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής και αίτησή τους για κάθε εξεταστική περίοδο. 0 αριθμός του βοηθητικού προσωπικού εξαρτάται από τον όγκο των προς βαθμολόγηση τετραδίων και κυμαίνεται από τρία (3) έως πέντε (5) άτομα. Η μικτή αμοιβή του/της συντονιστή/ίστριας ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ εφάπαξ και ενός εκάστου από το βοηθητικό προσωπικό σε τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα και μέχρι πέντε (5) ημέρες.

ii) ΤΟ βαθμολογικό κέντρο ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του, όπως το ωράριο, ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο της βαθμολόγησης, κ.λπ.

iii) Έργο των υπαλλήλων που στελεχώνουν το βαθμολογικό κέντρο είναι η παραλαβή των εντύπων με τις απαντήσεις των υποψηφίων και των τετραδίων με τα γραπτά τους κείμενα από τα εξεταστικά κέντρα, η καταμέτρηση, η φύλαξη και η κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή τους ανά επίπεδο στους/στις αξιολογητές/ ήτριες για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση, καθώς και η εξασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων και της βαθμολογίας των γραπτών, η μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και οδηγιών που παρέχονται από την Οργανωτική Επιτροπή προς όλους/ες τους/τις εμπλεκόμενους/ες, η μέτρηση των διαφορών μεταξύ δύο βαθμολογητών/τριών, η αποστολή της βαθμολογίας των υποψηφίων στην Οργανωτική Επιτροπή για την επεξεργασία και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η μέριμνα για τη γενικότερη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του βαθμολογικού κέντρου.

iv) Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, το βαθμολογικό κέντρο φυλάσσεται και επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό μόνο στα πρόσωπα που τελούν σε υπηρεσία.

ν) Τα τετράδια με τα κείμενα γραπτού λόγου και τα έντυπα απαντήσεων (προφορικού λόγου) των υποψηφίων φυλάσσονται στους χώρους του Τμήματος Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης μέχρι την επόμενη εξεταστική περίοδο. Τα γραπτά καταστρέφονται με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής κατόπιν σύνταξης σχετικού πρακτικού. Εν τούτοις, η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να διατηρεί δείγμα των γραπτών για ερευνητικούς λόγους πριν την καταστροφή τους.

Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές/ήτριες. Η βαθμολογία που αφορά στο κάθε μέρος ξεχωριστά (γραπτό και προφορικό), καταγράφεται σε ειδικά πεδία του εξεταστικού τετραδίου. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο.

Άρθρο 14 Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Χορήγηση Πιστοποιητικών

1. Το ειδικό πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψήφιων αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Μετά το πέρας της διαδικασίας της βαθμολόγησης, ο/η Συντονιστής/ίστρια του βαθμολογικού κέντρου παραδίδει τα αποτελέσματα στην Οργανωτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών και αποτυχόντων/ουσών.

2. Στους/Στις κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998, ΦΕΚ 242/Α΄/29-10-1998, και πριν την εφαρμογή του π.δ. 60/2010, ΦΕΚ 98/Α΄/30-6-2010) ή Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010), οι οποίοι/ ες υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση της πρώτης φάσης, χορηγείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

3. Το ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων για πολιτογράφηση σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Οι αξιολογητές/ήτριες καταθέτουν τις βαθμολογίες των εξεταστικών τετραδίων στην Οργανωτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, μέσω των υπευθύνων των εξεταστικών κέντρων, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων/ο υσώ ν και αποτυχόντων/ουσών.

4. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και κοινοποιούνται στα Υπουργεία Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο ένα (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, από όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι/ες.

5. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης τηρεί στοιχεία για τη χορήγηση των πιστοποιητικών αναφορικά με το εξεταστικό κέντρο, τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και τα στοιχεία του επιτυχόντος/ της επιτυχούσας.

Άρθρο 15 Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης

Αρμόδιο για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης ενέργειας για την ορθή εφαρμογή της ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.

Άρθρο 16 Τελική Διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η 75959/Κ1/12-5-2016 (ΦΕΚ 1370/Β΄/16-5-2016) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος», σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α΄/01-4-2014), καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου ν. «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ


Αρ.Πρωτ.64410/24-04-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι
Για τη σύνταξη : Ν. Σωτηροπούλου
Tηλέφωνο : 213 1311 652
e-mail : sotiropoulou(ΑΤ)gsae.edu.gr

Θέμα: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 107 παρ. 3 του ν. 4251/2014 “Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 80)
2. Τα άρθρα 6 και 26 παρ. 7 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄163).
3. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄194).
4. Το Π.Δ. 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ' αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ Α΄160).
5. Την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 21, του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).
7. Το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 3699/2008 με το οποίο η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.
8. Το Π.Δ. 25 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.1.2015),
9. Το Π.Δ 27 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 31/α’/21.3.2015).
10. Την αριθμ. Υ59/ 16-2-2015 (Β 256) απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν Υπ. Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» .
11. Την, με αρ. 45834/Γ2 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 197, Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων…./31.3.2015).
12. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.1.2015).
13. Το Π.Δ. 114, άρθρα 50-53 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/29.8.2014).
14. Την αρ. 175377/Υ1/29.10.2014 «μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του ΥΠΑΙΠΘ (ΦΕΚ 2989/Β/5.11.2014).
15. Την αριθμ. 25174/ Β3/ 16-2-2015 Βεβαίωση Δέσμευσης της πίστωσης
16. Την από 16-4-2015 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Την από 22-4-2015 Αιτιολογημένη Γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
18. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη συνολικού ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 € ) περίπου, σε βάρος του ΚΑΕ 5277 του Ειδικού Φορέα 19 – 640 του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Αποφασίζουμε

Τη θέσπιση Διαδικασίας Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4251/2014, καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου ν. 4251/2014 “Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 80), ως εξής:

Άρθρο 1
Ορισμός – Σκοπός

1. Ως Διαδικασία Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4251/2014, καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου ν. 4251/2014 “Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 80), ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και, αφετέρου, στην παροχή σε αυτούς ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

2. Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής – Διαδικασία πιστοποίησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει
α) να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών,
β) να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3
Όργανα της Διαδικασίας Πιστοποίησης

Για την εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης συγκροτούνται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή των Εξετάσεων. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζονται, όπως προβλέπουν τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας.

Άρθρο 4
Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων

1. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής έως και εξαμελής και αποτελείται από τρία (3) ή τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ, με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα (1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία και ένα (1) στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Το στέλεχος της Γενικής Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης εκτελεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη του καθορισμού της εξεταστέας ύλης, της σύνταξης των θεμάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της παραγωγής ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), της οργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου των Αξιολογητών, εφόσον είναι δυνατή η οργάνωσή του, για θέματα όπως το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, η ανάπτυξη κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), η ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών.

2. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας και ειδικότερα η διενέργεια των εξετάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

3. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή 300 Ευρώ για τρεις μήνες ανά εξέταση.

Άρθρο 5
Οργανωτική Επιτροπή

1. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από επτά (7) μέλη: έξι (6) στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα (1) μέλος εξ αυτών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ορίζεται ως γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τη συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την οργάνωση των τμημάτων εξετάσεων.

β) Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων του εντύπου αίτησης που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

γ) Την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων από τις δομές στις οποίες κατατίθενται οι αιτήσεις και την καταγραφή των στοιχείων σε πίνακες.

δ) Την παραλαβή των θεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων.

ε) Τη φροντίδα για την αναπαραγωγή των θεμάτων σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των υποψηφίων, τη συρραφή τους σε μορφή τετραδίου και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την κατάλληλη διαμόρφωση του υλικού των εξετάσεων, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο των εξεταστέων θεμάτων.

στ) Τη σφράγιση των φακέλων που περιέχουν τα τετράδια εξετάσεων και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα.

ζ) Την παραλαβή των διορθωμένων τετραδίων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

η) Τη διαμόρφωση ηλεκτρονικών και έντυπων πινάκων αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.

θ) Την κοινοποίηση, σε ηλεκτρονική, και έντυπη μορφή των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά κέντρα.

ι) Την εκτύπωση και αποστολή των Πιστοποιητικών στα εξεταστικά κέντρα.

ια) Την αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανωτικής φύσεως που θα ανακύπτει και κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

3. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή 300 ευρώ για τρεις μήνες ανά εξέταση.

Άρθρο 6
Σώμα Αξιολογητών

1. Ο αριθμός των Αξιολογητών και των Αναπληρωτών Αξιολογητών ορίζεται με κριτήριο την άρτια κάλυψη των αναγκών της εξεταστικής διαδικασίας. Οι Αξιολογητές είναι πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας ή ιστορικοί ή αρχαιολόγοι. Τα επί πλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τους αξιολογητές, ορίζονται από τις εκάστοτε προσκλήσεις ενδιαφέροντος.

2. Με Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση ορισμού τους ως Αξιολογητές. Η επιλογή των Αξιολογητών γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που τους διαθέτει στην Οργανωτική Επιτροπή. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή, μπορεί να οργανώνει, εφόσον είναι εφικτό, εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της διαδικασίας Πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των Αξιολογητών και για κάθε άλλο ζήτημα που θα κριθεί απαραίτητο να γνωρίζουν οι Αξιολογητές για την άσκηση των καθηκόντων τους και συνεπώς για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων.

3. Οι Αξιολογητές λαμβάνουν πάγια αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ και πλέον αμοιβή για τα εξεταστικά τετράδια που διορθώνουν: ένα (1) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο που αφορά στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και δύο (2) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο που αφορά στην ελληνική γλώσσα. Οι Αναπληρωτές Αξιολογητές λαμβάνουν πάγια αμοιβή σαράντα (40) ευρώ. Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα Αξιολογητή, λαμβάνουν την αμοιβή του τακτικού αξιολογητή. Η συνολική μηνιαία αμοιβή για τους αξιολογητές και τους αναπληρωτές αξιολογητές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ ( 300,00 €), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/ 2011.

Άρθρο 7
Στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων και Κέντρων υποβολής αιτήσεων

1. Τα εξεταστικά Κέντρα στελεχώνονται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και από τον βοηθό Υπεύθυνο. Ο Υπεύθυνος και ο βοηθός Υπεύθυνος είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία σε σχετικές διαδικασίες. Ο Υπεύθυνος και ο Βοηθός Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου ορίζονται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα. Η πάγια αμοιβή των Υπευθύνων ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ ανά εξέταση και των βοηθών Υπευθύνων σε ογδόντα (80) ευρώ ανά εξέταση.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω έχουν τα εξής καθήκοντα:
α) Τη διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων,
β) Την παραλαβή των τετραδίων εξετάσεων που θα αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
γ) Την αποστολή των διορθωμένων τετραδίων και των αποτελεσμάτων του προφορικού μέρους στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
δ) Κάθε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων κατά τη φάση διεξαγωγής τους,
ε) την παραλαβή και διανομή των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στους επιτυχόντες.

2. Τα Κέντρα υποβολής αιτήσεων στελεχώνονται από ένα άτομο ανά Κέντρο, το οποίο ορίζεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω ατόμου είναι: Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, η συλλογή και αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την παραπάνω διαδικασία. Η πάγια αμοιβή του ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ ανά εξέταση.

3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό τμήμα (αίθουσα εξέτασης) παρευρίσκονται δύο (2) Αξιολογητές με τα εξής καθήκοντα:
α) Την επιτήρηση στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων,
β) τη διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων και τη βαθμολόγησή του, γ) τη διόρθωση των τετραδίων και τη βαθμολόγησή τους. Οι Αξιολογητές θα βαθμολογούν τετράδια και θα εξετάζουν προφορικά υποψηφίους, οι οποίοι εξετάστηκαν γραπτά σε διαφορετικές αίθουσες σε σχέση με εκείνες τις οποίες επιτήρησαν.

Άρθρο 8
Διενέργεια και περιεχόμενο των Εξετάσεων

1. Φορέας διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.& Ν.Γ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων, τα Κέντρα υποβολής αιτήσεων και τα άτομα που στελεχώνουν το κάθε Κέντρο, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός υποψηφίων που θα εξεταστούν, ανάλογα με τις δυνατότητες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Όσοι σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις λόγω υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.

2. Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ορίζονται οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων (εξεταστικά κέντρα) ανά την Επικράτεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπεύθυνοι, οι βοηθοί Υπευθύνων και οι αξιολογητές ανά εξεταστικό Κέντρο.

3. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο (Οκτώβριο και Απρίλιο), με δυνατότητα μετάθεσης μέσα σε επόμενους μήνες, την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, σε ημερομηνίες που θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

4. Οι υποψήφιοι υπήκοοι τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η υποψήφιος/α θα καταβάλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης.

5. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο, ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Οι υποψήφιοι/ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά. Να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα, όπως γράμματα, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. Να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο, για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμών και προσφωνήσεων, να απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης κ.τ.λ. και να ανταποκρίνονται σε εκείνες που τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες, για καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντός τους, π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά ή στη μελέτη, να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή.

6. Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε (5) μέρη και διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις.

7. Στην πρώτη φάση (πρώτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Διανέμεται στους υποψηφίους εξεταστικό τετράδιο με ερωτήσεις που αναφέρονται σε βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού τις οποίες καλούνται να απαντήσουν.

8. Στη δεύτερη φάση (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται εξέταση στις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου.

9. Στην τρίτη φάση (πέμπτο μέρος της εξέτασης) εξετάζεται η δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου.

10. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.

Περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικότερα η δεύτερη και τρίτη φάση της εξέτασης:

Β’ Φάση

1ο μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου

Οι υποψήφιοι/-ες θα εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα, που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις και συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.) και μπορεί να περιλαμβάνουν συνομιλία δύο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών ή απλές δημόσιες ανακοινώσεις ή απλές ειδήσεις, οδηγίες, διηγήσεις και περιγραφές. Τα ηχογραφημένα κείμενα θα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα και οι εξεταζόμενοι/-ες θα καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις.

2° μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι/-ες θα εξετάζονται επί τη βάσει σύντομων κειμένων, που αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, ανακοινώσεις, αγγελίες, διαφημιστικά έντυπα, οδηγοί, περιγραφές, τιμοκατάλογοι, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας, λογαριασμοί, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, σήματα, πινακίδες, δελτία καιρού, απλά ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κτλ., προσωπική αλληλογραφία, απλές οδηγίες χρήσης. Οι εξεταζόμενοι/-ες θα καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, ή φράσεις μεταξύ τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να συμπληρώσουν τα κενά σε ένα κείμενο.

3° μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι/-ες θα λαμβάνουν οδηγίες ως προς τη σύνταξη δύο σύντομων κειμένων (από τα οποία το ένα περισσότερο φιλικό και το δεύτερο περισσότερο τυπικό) σε σχέση με θέματα της καθημερινότητας τους (όπως, μεταξύ άλλων, μία απλή αίτηση ή δήλωση, μια επιστολή για έκφραση παραπόνου ή διαμαρτυρίας, ένα γράμμα ή μήνυμα με περιγραφή καθημερινών καταστάσεων) στο εξεταστικό τετράδιο που τους έχει διανεμηθεί.

Γ’ Φάση

Παραγωγή προφορικού λόγου – Συνομιλία

Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει συζήτηση με τους αξιολογητές και σύντομο παιχνίδι ρόλων μεταξύ των εξεταζομένων και θα ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι/-ες θα αξιολογούνται ως προς την ικανότητα τους να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν σύντομες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών, εμπειριών, συνθηκών διαβίωσης και εργασίας ή σπουδών, να δίνουν απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε οικεία και συνηθισμένα θέματα, να χειρίζονται σύντομες και απλές κοινωνικές επαφές, να ανταποκρίνονται προφορικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν απλά επιχειρήματα για οικεία θέματα, να διεκπεραιώνουν απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους.

Άρθρο 9
Βαθμολόγηση

1. Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους υποψηφίους με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 10 μονάδες.

2. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 50 μονάδες εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% σε τέσσερα τουλάχιστον από τα πέντε μέρη της εξεταστικής δοκιμασίας.

3. Η Επιστημονική Επιτροπή δίδει κατάλληλες Οδηγίες για τη βαθμολόγηση και τις ορθές απαντήσεις.

4. Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο Αξιολογητές. Η βαθμολογία που αφορά στο κάθε μέρος ξεχωριστά (γραπτό και προφορικό), καταγράφεται σε ειδικά πεδία του εξεταστικού τετραδίου. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο.

Άρθρο 10
Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Χορήγηση Πιστοποιητικών

1. Το ειδικό πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσας. Οι Αξιολογητές καταθέτουν τις βαθμολογίες των εξεταστικών τετραδίων στην Οργανωτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μέσω των Υπευθύνων των εξεταστικών Κέντρων, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.

2. Στους κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ.363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 και οι οποίοι υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση της πρώτης φάσης, χορηγείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και κοινοποιούνται στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο έναν (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, από όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

4. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς τηρεί στοιχεία για τη χορήγηση των Πιστοποιητικών αναφορικά με το εξεταστικό κέντρο, τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και τα στοιχεία του επιτυχόντος.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Αρμόδιο για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης ενέργειας για την ορθή εφαρμογή της ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Άρθρο 12
Τελική διάταξη

Από της δημοσιεύσεως της παρούσης, καταργείται η ΚΥΑ 5185/22-05-2014 (ΦΕΚ 1316/Β/2014) «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος»

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Pin It

Εκτύπωση