Αιτήσεις συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού

Εκτύπωση  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ελληνομάθεια) Α' Εξαμήνου 2018

Αρ.Πρωτ.42159/Κ1/13-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Σωτηροπούλου
Tηλέφωνο : 213 – 131 1652
e-mail : sotiropoulou(ΣΤΟ)gsae.edu.gr

Θέμα: «Διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α/01-04-2014)
2. Τα άρθρα 6 και 26, παρ. 7 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163Α/21-09-2010).
3. Το Π.Δ. 114/2014, άρθρα 50-53 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181Α/29-08-2014)
4. Το Π.Δ 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016). που αφορά στο διορισμό του κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο διορισμό του κ. Δημητρίου Μπαξεβανάκη του Σόλωνα στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
5. Την αρ. 201408/Υ1/25-11-2016 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 3818/Β/28-11-2016) που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη»
6. Την, αρ. 178761/Γ2/9.11.2015, Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 803/10.11.2015 Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
7. Την αριθ. 123510/Α1/2017 (ΦΕΚ 2561Β’/2017) Υ.Α. «Ορισμού κύριων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Τις διατάξεις της, αρ. 75959 /K1/12.5.2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16/5/2016), Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
9. Τις διατάξεις της, με αρ. 4100/14-04-2014 (ΦΕΚ 1141/Β/05-05-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που αφορά στον καθορισμό παραβόλου στις εξετάσεις Ελληνομάθειας.
10. Την, αρ. 93258/Α1/12.6.2015, «μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του ΥΠΑΙΠΘ (ΦΕΚ 1185Β/19-06-2015)
11. Την υπ΄αριθμ. 161026/K1/27-9-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2017.
12. Την υπ’ αριθμ. 163025/Κ1/29-9-2017 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για την ενδεδειγμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων και τα άτομα που θα στελεχώσουν τα κέντρα υποβολής αιτήσεων.
13. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5277 «Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας» για το έτος 2017.
14. Την με αριθμ. 38859/Β3/7.3.2018 με ΑΔΑ: Ψ12Υ4653ΠΣ-ΚΝ3 ανάληψη δέσμευσης για την κάλυψη δαπάνης για την πληρωμή των Υπευθύνων συλλογής αιτήσεων για τις εξετάσεις ελληνομάθειας α’ εξαμήνου 2018, ύψους 3.800 ευρώ
15. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών και αιτούντων άσυλο, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με το άρθρο 90 και το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014», για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018:

το ΣΑΒΒΑΤΟ, 19/5/2018

2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ανά την Επικράτεια και στους χώρους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και λοιπών εκπαιδευτικών δομών εποπτείας του Υ.Π.Π.Ε.Θ. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους που θα οριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εξουσιοδοτεί δια της παρούσης την Οργανωτική Επιτροπή να ορίσει τα ακριβή εξεταστικά κέντρα μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τη γεωγραφική τους διασπορά

3. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν οι:

Α. πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι:
α) έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών και
β) διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και

Β. οι αιτούντες άσυλο

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ.60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού

4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες προσκαλούνται για την υποβολή αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα υποβληθούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια ΙΕΚ, καθώς και σε άλλες δημόσιες και δημοτικές Υπηρεσίες, όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, από την Παρασκευή, 9/3/2018 έως και την Παρασκευή, 30/3/2018 και από τη Δευτέρα, 16/4/2018 έως και τη Δευτέρα, 23/4/2018 και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από το αναλογούν (ηλεκτρονικό) παράβολο, αξίας πενήντα (50) ευρώ. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας είκοσι (20) ευρώ

5. Στις εξετάσεις θα συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο αριθμό 2.000 υποψήφιοι (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Όσοι ενδιαφερόμενοι/ες, σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, λόγω υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση

Συν. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δημήτριος Μπαξεβανάκης

Λήψη του πίνακα με τα κέντρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στης εξετάσεις

Μετάβαση στο άρθρο με τα στοιχεία επικοινωνίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαρίας


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017


Αρ.Πρωτ.167768/Κ1/06-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Σωτηροπούλου
Tηλέφωνο : 213 – 131 1652
e-mail : sotiropoulou(ΣΤΟ)gsae.edu.gr

Θέμα: «Διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α/01-04-2014)
2. Τα άρθρα 6 και 26, παρ. 7 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163Α/21-09-2010).
3. Το Π.Δ. 114/2014, άρθρα 50-53 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181Α/29-08-2014)
4. Το Π.Δ 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016). που αφορά στο διορισμό του κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο διορισμό του κ. Δημητρίου Μπαξεβανάκη του Σόλωνα στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
5. Την αρ. 201408/Υ1/25-11-2016 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 3818/Β/28-11-2016) που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη»
6. Την, αρ. 178761/Γ2/9.11.2015, Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 803/10.11.2015 Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
7. Την αριθ. 123510/Α1/2017 (ΦΕΚ 2561Β’/2017) Υ.Α. «Ορισμού κύριων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Τις διατάξεις της, αρ. 75959 /K1/12.5.2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16/5/2016), Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
9. Τις διατάξεις της, με αρ. 4100/14-04-2014 (ΦΕΚ 1141/Β/05-05-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που αφορά στον καθορισμό παραβόλου στις εξετάσεις Ελληνομάθειας.
10. Την, αρ. 93258/Α1/12.6.2015, «μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του ΥΠΑΙΠΘ (ΦΕΚ 1185Β/19-06-2015)
11. Την υπ΄αριθμ. 161026/K1/27-9-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2017.
12. Την υπ’ αριθμ. 163025/Κ1/29-9-2017 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για την ενδεδειγμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων και τα άτομα που θα στελεχώσουν τα κέντρα υποβολής αιτήσεων.
13. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5277 «Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας» για το έτος 2017.
14. Την με αριθμ. Πρωτ:166121/Β3/5-10-2017 ΑΔΑ:. Ω49Ζ4653ΠΣ-Κ5Η ανάληψη δέσμευσης για την κάλυψη δαπάνης για την πληρωμή των Υπευθύνων συλλογής αιτήσεων για τις εξετάσεις ελληνομάθειας β’ εξαμήνου 2017, ύψους 3.500 ευρώ
15. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών και αιτούντων άσυλο, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με το ΠΔ 150/2006 και το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014», για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017:

το ΣΑΒΒΑΤΟ, 25/11/2017

2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ανά την Επικράτεια και στους χώρους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε. )και λοιπών εκπαιδευτικών δομών εποπτείας του Υ.Π.Π.Ε.Θ. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους που θα οριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εξουσιοδοτεί δια της παρούσης την Οργανωτική Επιτροπή να ορίσει τα ακριβή εξεταστικά κέντρα μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τη γεωγραφική τους διασπορά.

3. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν οι:

Α. πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι:
α) έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών και
β) διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και

Β. οι αιτούντες άσυλο

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες προσκαλούνται για την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα υποβληθούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια ΙΕΚ, καθώς και σε άλλες δημόσιες και δημοτικές Υπηρεσίες, όπως αυτά εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα, από τη Δευτέρα 9/10/2017 έως και την Τρίτη, 31/10/2017 και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από το αναλογούν (ηλεκτρονικό) παράβολο, αξίας πενήντα (50)  ευρώ.
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας είκοσι (20) ευρώ.

5. Στις εξετάσεις θα συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο αριθμό 2.000 υποψήφιοι (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Όσοι ενδιαφερόμενοι/ες, σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, λόγω υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
Δημήτριος Μπαξεβανάκης

Pin It

Εκτύπωση