edu.klimaka.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕΚ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΤΕΚ

(ΦΕΚ 919/2006 - Αριθ. 4010)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 919
17 Ιουλίου 2006

Αριθ. 4010
Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών – σπουδαστών και καταρτιζόμενων του Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
2. Της παρ.5 του άρθρου 11 του ν. 2837/2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄).
3. Του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85 Α΄).
4. Του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84 Α΄).
5. Του π.δ. 123/2004 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 86 Α΄).
6. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού».
7. Της υπ’ αριθμ. 2864/3.3.2006 (ΦΕΚ 65/Γ/10.3.2006) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης».
8. Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/2005 κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 519 Β΄), όπως ισχύει.
9. Της υπ’ αριθμ. 182/3.6.2004 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Όροι απασχόλησης ασκουμένων μαθητών −σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ.».
10. Τις υπ’ αριθμ. 233/3.8.2004 και 115/28.2.2006 αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν στην 25η/2004 και 9η/2006 συνεδριάσεις του ΔΣ του ΟΤΕΚ.
11. Το γεγονός ότι οπτό τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΟΤΕΚ, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τους όρους πρακτικής άσκησης των πρακτικά ασκουμένων μαθητών σπουδαστών και καταρτιζομένων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτιση (Ο.Τ.Ε.Κ.), ως εξής:

Α΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ − ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές − σπουδαστές και καταρτιζόμενοι οφείλουν:

1) Να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις που τοποθετούνται με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ, κατά τους θερινούς μήνες κάθε εκπαιδευτικής περιόδου.

2) Να παρουσιάζονται στις Τουριστικές Επιχειρήσεις με έγγραφα της τοποθέτησης τους καθώς και το ατομικό βιβλιάριο πρακτικής τους, την ημερομηνία που ορίζει ο Ο.Τ.Ε.Κ και να παραμένουν σ’ αυτές μέχρι λήξης της πρακτικής τους άσκησης. Τυχόν μη παρουσίαση, θεωρείται αυθαίρετη διακοπή φοίτησης και έχει σαν αποτέλεσμα τη διαγραφή τους από τη δύναμη του Ο.Τ.Ε.Κ, με απόφαση του Διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Επόπτη.
Το ατομικό βιβλιάριο της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι στα χέρια του πρακτικά ασκούμενου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και να επιδεικνύεται κάθε φορά που θα γίνεται η επιθεώρηση − εποπτεία, για συμπλήρωση αυτού, καθώς και συμπλήρωση και διεκπεραίωση των σχετικών εντύπων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

3) Το ωράριο πρακτικής άσκησης καθορίζεται με αποκλειστική ευθύνη των υπευθύνων των Επιχειρήσεων, για μεν τους ενήλικες οκτώ ώρες ημερησίως σε βάρδιες ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων της μονάδας.
Για δε τους ανήλικους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανηλίκων ήτοι: ανήλικοι έως 16 ετών πρακτική άσκηση έξι ωρών ημερησίως σε βάρδιες ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων της μονάδας εκτός από νύκτα (22.00−06.00). Για τους ενήλικες που πραγματοποιούν νυκτερινή βάρδια θα πρέπει πάντα να υπάρχει υπεύθυνος του τμήματος της Επιχείρησης, τον οποίο θα συνεπικουρούν. Οι πρακτικά ασκούμενοι δικαιούνται 2 ημέρες ανάπαυσης την εβδομάδα.
Οι πρακτικά ασκούμενοι υποχρεούνται να ακολουθούν ακριβώς και ανελλιπώς το ωράριο πρακτικής άσκησης που καθορίζεται από τους υπευθύνους των Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Αυθαίρετες απουσίες ή καθυστερήσεις προσέλευσης καταγράφονται από την Επιχείρηση και τους επόπτες και συνεκτιμώνται στη γενική επίδοση πρακτικής άσκησης.
Για κάθε αδικαιολόγητη ή δικαιολογημένη, για προσωπικούς λόγους απουσία από την υπηρεσία, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει από τον πρακτικά ασκούμενο, ποσό ίσο με το 1/25 του μηνιαίου επιδόματος του.
Δικαιολογημένες απουσίες θεωρούνται αυτές που ο Ο.Τ.Ε.Κ έχει εγκρίνει με σχετικό έγγραφό του και οι πρακτικά ασκούμενοι που απουσιάζουν λόγω ασθενείας (με αναρρωτική άδεια κρατικού φορέα), δικαιούνται αμοιβής μόνο για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες της απουσίας τους. Σημειώνεται ότι ο μαθητής − σπουδαστής και καταρτιζόμενος που δεν πραγματοποίησε τα 9/10 της πρακτικής του για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να τη συμπληρώσει, προκειμένου να κριθεί εάν θα τύχει ή όχι Πτυχίου ή Βεβαίωσης του Ο.Τ.Ε.Κ.

4) Να μην αλλάζουν μεταξύ τους τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που τους έχουν ανατεθεί από την Επιχείρηση, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Προϊσταμένου τους ή της Διεύθυνσης.

5) Να φροντίζουν για την κόσμια και άψογη εμφάνιση τους και συγκεκριμένα:
α) Να τηρούν αυστηρά τους κανόνες ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.
β) Να είναι πάντοτε ευπρεπείς ως προς την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους, ιδιαίτερα στη διάρκεια της υπηρεσίας τους.
γ) Να φορούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους το ειδικό σήμα του Ο.Τ.Ε.Κ, για να ξεχωρίζουν από τους εργαζόμενους και τυχόν πρακτικά ασκούμενους άλλων Σχολών.
Σε περίπτωση που η Επιχείρηση διαθέτει ιδιαίτερη στολή για τα διάφορα Τμήματα της, θα πρέπει οι πρακτικά ασκούμενοι να τη φορούν απαραίτητα.

6) Να φροντίζουν για την καλή διατήρηση των εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών της Επιχείρησης και να αναφέρουν κάθε ζημιά ή φθορά που οι ίδιοι προξένησαν ή υπέπεσε στην αντίληψή τους.

7) Να χρησιμοποιούν την πόρτα που η Επιχείρηση έχει ορίσει για την είσοδο του προσωπικού και να επιδεικνύουν στον αρμόδιο υπάλληλο οποιοδήποτε αντικείμενο μεταφέρουν, εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί.

8) Να μη κυκλοφορούν ή παραμένουν σε χώρους της Επιχείρησης που προορίζονται για πελάτες, εφόσον δεν βρίσκονται σε ώρα πρακτικής άσκησης, εκτός εάν άλλως ορίζεται από τη Διεύθυνση.

9) Να μην επισκέπτονται πελάτες σε δωμάτια των Ξενοδοχειακών Μονάδων.

10) Να προσέρχονται για τη λήψη του πρωινού και των γευμάτων στις ώρες και στο χώρο που έχει καθορίσει η Επιχείρηση.

11) Να μη διακόπτουν αυθαίρετα την πρακτική τους άσκηση, γιατί αυτή αποτελεί κατά τις κείμενες διατάξεις συνέχεια της φοίτησης τους. Τυχόν αυθαίρετη διακοπή της έχει σαν αποτέλεσμα την οριστική διαγραφή τους από τον Ο.Τ.Ε.Κ, με απόφαση του Διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Επόπτη. Η επίδοση που οι μαθητές − σπουδαστές και καταρτιζόμενοι επιδεικνύουν, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, χαρακτηρίζεται ανάλογα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνεται ως εξής: «Άριστη» από 18.50 − 20, «Ικανοποιητική» από 15.50 − 18.49, «Καλή» από 12 −15.49, «Μέτρια» από 8 − 11.99 και «Κακή» από 0 − 7.99.
Σε περίπτωση που ο τελικός χαρακτηρισμός είναι «Μέτρια» ή «Κακή», ο πρακτικά ασκούμενος υποχρεούται να επαναλάβει ολόκληρη την πρακτική άσκηση ή μέρος αυτής.

12) Οι ανήλικοι μαθητές (κάτω των 18 ετών), να υποβάλλουν ή αποστέλλουν στο Εκπαιδευτήριο, με μέριμνα του Διευθυντή του Εκπαιδευτηρίου, πριν από την έναρξη της πρακτικής, Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς τους, στην οποία θα αναφέρεται ότι συγκατατίθενται να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό πρακτικής άσκησης του Ο.Τ.Ε.Κ.

13) Θα πραγματοποιούνται, τρεις (3) επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Σ1 αυτές τις περιπτώσεις οι Επιχειρήσεις θα ενημερώνονται για τον έλεγχο από τον επόπτη πρακτικής άσκησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα για την ακριβή ημερομηνία και ώρα επίσκεψης του στην Επιχείρηση. Ο υπεύθυνος προσωπικού της Επιχείρησης, θα πρέπει να αναρτά σχετική ανακοίνωση. Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές − σπουδαστές και καταρτιζόμενοι οφείλουν οπωσδήποτε να παρευρίσκονται κατά την επιθεώρηση του επόπτη, άλλως θα εφαρμόζεται το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Γ’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του παρόντος. Κατά την επίσκεψη − επιθεώρηση του επόπτη στην Επιχείρηση θα υπογράφουν στο βιβλιάριο πρακτικής άσκησης (το οποίο ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να φέρει μαζί του), ο πρακτικά ασκούμενος, ο επόπτης πρακτικής και η Διεύθυνση της Επιχείρησης.

14) Να μεριμνούν ώστε στο τέλος της πρακτικής τους άσκησης να έχει συμπληρωθεί λεπτομερώς από τη Διεύθυνση της Επιχείρησης, το ατομικό βιβλιάριο πρακτικής τους (τέσσερα «μηνιαία δελτία αξιολόγησης ασκούμενου» και μία «βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης» εις τριπλούν).
Τέλος, αφού κρατηθεί το πρωτότυπο της βεβαίωσης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης από τον πρακτικά ασκούμενο, το δευτερότυπο από την Επιχείρηση και το τριτότυπο να παραμείνει στο στέλεχος, (αφού έχουν υπογραφεί και τα τρία από την Επιχείρηση, από τον πρακτικά ασκούμενο και από τον επόπτη), το ατομικό βιβλιάριο πρακτικής θα πρέπει να παραδίδεται από τον πρακτικά ασκούμενο, στη Γραμματεία του οικείου Εκπαιδευτηρίου ή να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αφού κρατηθεί η απόδειξη του ταχυδρομείου, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της.
Να μεριμνούν επίσης για τη συμπλήρωση των εντύπων που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο Βιβλιάριο πρακτικής τους και να τα αποστέλλουν ανάλογα εκεί που αναγράφεται στο τέλος κάθε εντύπου, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της πρακτικής τους άσκησης.

Β΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ − ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές − σπουδαστές και καταρτιζόμενοι δικαιούνται:

1) Να τοποθετηθούν σε Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, μετά την τελική επεξεργασία και κατανομή από την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ, με τη μέριμνα και ευθύνη των Εκπαιδευτηρίων και σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία, βάσει της σειράς βαθμολογικής επίδοσης τους, εξαιρουμένων των ονομαστικών τοποθετήσεων των Γ΄ετών Α.Σ.Τ.Ε και των καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. Για το διαδικαστικό καθεστώς των παραπάνω τοποθετήσεων αποφασίζει το Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ.

2) Να λαμβάνουν από την επιχείρηση μηνιαίο επίδομα πρακτικής άσκησης για την αντιμετώπιση των μικροεξόδων τους 250 ΕΥΡΩ.

3) Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν προσφέρει στέγη, πρέπει να καταβάλλει στους ασκούμενους επιπλέον του επιδόματος πρακτικής και επίδομα στέγης 150 ΕΥΡΩ μηνιαία.

4) Το μηνιαίο επίδομα πρακτικής άσκησης και το επίδομα στέγης να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ, αλλά η αναπροσαρμογή δεν θα υπολείπεται του χορηγούμενου ποσοστού που θα δίδεται από την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.Ε. και Υ.Τ.Ε.

5) Το μηνιαίο επίδομα πρακτικής άσκησης και στέγης παρέχεται και αναπροσαρμόζεται ως ανωτέρω, στους καταρτιζόμενους του Δ’εξαμήνου της ειδικότητας Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας των Ι.Ε.Κ του Ο.Τ.Ε.Κ.

6) Να λαμβάνουν από την Επιχείρηση, τα οδοιπορικά τους έξοδα που πραγματοποιούν κατά τη μετάβαση τους και αποχώρηση τους από αυτή, με την έναρξη και λήξη της πρακτικής τους, αφού καταθέσουν στην Επιχείρηση τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής των εισιτηρίων τους.
Διευκρινίζεται ότι σαν μετακίνηση θεωρείται η μετάβαση στην Επιχείρηση από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.
Το ποσό που υποχρεούται η Επιχείρηση να καταβάλει θα είναι η αξία του εισιτηρίου του λεωφορείου ή του τραίνου (Β΄ θέση) ή του πλοίου (Β΄ θέση), ανεξαρτήτως εάν ο πρακτικά ασκούμενος χρησιμοποιήσει άλλο μεταφορικό μέσο.

7) Να διαμένουν μέσα στην Επιχείρηση, ανά 2−3 άτομα σε δωμάτια που ο Ε.Ο.Τ έχει χαρακτηρίσει ως κατάλληλα για το προσωπικό ή σε άλλα δωμάτια έξω ή μέσα στην Επιχείρηση, κατάλληλα κατά τη γνώμη του επόπτη πρακτικής.

8) Να διατρέφονται, με βάση το εδεσματολόγιο προσωπικού. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ίδιο γεύμα και δείπνο να λαμβάνεται μέριμνα για πληρέστερη διατροφή των πρακτικά ασκουμένων.

9) Να χρησιμοποιούν δωρεάν τα μεταφορικά μέσα της Επιχείρησης, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθορίσει η Διεύθυνση.

10) Να δέχονται επισκέψεις φιλικών ή συγγενικών τους προσώπων στις ελεύθερες ώρες τους και σε χώρο που ορίζεται από τη Διεύθυνση της Επιχείρησης.

11) Οι ασκούμενοι μαθητές − σπουδαστές και καταρτιζόμενοι του Ο.Τ.Ε.Κ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν υπάγονται σε καμία άλλη ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΙΚΑ, εκτός από την υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά κατά του κινδύνου ατυχήματος υπέρ του ΙΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει και επιβαρύνει τις Επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες πραγματοποιείται πρακτική άσκηση.

12) Να απευθύνονται για κάθε πρόβλημα τους στο Διευθυντή της Επιχείρησης ή υπεύθυνο για θέματα προσωπικού και στον επόπτη πρακτικής, εγγράφως ή τηλεφωνικώς εάν το θέμα επείγει.

13) Επιτρέπεται στους ενήλικες πρακτικά ασκούμενους που διαμένουν μέσα στις Επιχειρήσεις να εξέρχονται από τη μονάδα ή και να διανυκτερεύουν έξω από αυτή, τις ώρες μη απασχόλησης τους και κατά τις ημέρες ανάπαυσης.
Οι ανήλικοι πρακτικά ασκούμενοι προκειμένου να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να λάβουν σχετική έγγραφη άδεια από το Διευθυντή της Επιχείρησης ή αρμόδιο υπάλληλο ή τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης της περιοχής, αφού προηγουμένως έχουν υποβάλλει συγκατάθεση των γονέων τους (με υπογραφή θεωρημένη από την Αστυνομική Αρχή).
Επιτρέπεται στους ενήλικες πρακτικά ασκούμενους αν και τους παρέχεται στέγη να διαμένουν με δικές τους δαπάνες εκτός της επιχείρησης στην οποία ασκούνται.
Επίσης θα πρέπει όλοι οι πρακτικά ασκούμενοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Επιχείρησης, σε θέματα που έχουν σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

14) Ο Ο.Τ.Ε.Κ αναλαμβάνει την Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη σε Κρατικό Νοσοκομείο, όπως προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με τη φοίτηση (θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση), σύμφωνα με τις οποίες η προκύπτουσα δαπάνη για την κάλυψη της αναφερομένης περίθαλψης των μαθητών −σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ κατά τη θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ο.Τ.Ε.Κ.

15) Να απευθύνονται σε γιατρούς Κρατικού Νοσοκομείου ή αγροτικούς ή Κέντρα Υγείας, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας και να προμηθεύονται φάρμακα που θα συνιστούν οι ανωτέρω γιατροί, με συνταγή και τιμολόγιο.
Να καταβάλλουν τις δαπάνες οι ίδιοι και να στέλνουν όλα τα δικαιολογητικά στην Εκπαιδευτική Μονάδα τους, για να τους επιστραφούν τα χρήματα που ξόδεψαν για την αγορά φαρμάκων.
Ο Ο.Τ.Ε.Κ, αναλαμβάνει επίσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής και κατά περίπτωση, τα έξοδα Νοσοκομειακής περίθαλψης σε Κρατικό Νοσοκομείο, βάσει δικαιολογητικών, είτε των νοσηλευθέντων εφόσον πλήρωσαν οι ίδιοι, είτε απευθείας στο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκαν.

16) Να αποστέλλουν, μέσω της Διεύθυνσης της Επιχείρησης, προς τον επόπτη πρακτικής, τυχόν αιτήσεις τους για πολυήμερες άδειες, κ.λ.π., που θα συνοδεύονται από παραστατικά στοιχεία κρατικού φορέα και τη γνώμη της Επιχείρησης.
Σε περίπτωση έκτακτης άδειας θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως το Διευθυντή ή τον υπεύθυνο προσωπικού, εγγράφως εάν είναι δυνατόν, ή τον επόπτη πρακτικής, ο οποίος και θα ενημερώνει την Επιχείρηση. Για την τελική έγκριση της έκτακτης άδειας από τον Ο.Τ.Ε.Κ ακολουθείται η διαδικασία της κανονικής.

17) Να λαμβάνουν αναβολή πραγματοποίησης της πρακτικής τους, σε περίπτωση ύπαρξης πολύ σοβαρών και συγκεκριμένων λόγων, αφού αποστείλουν (εντός δέκα (10) ημερών το πολύ) προς την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, προερχόμενα από κρατικό φορέα.
Τη χορήγηση ή μη της αναβολής, κρίνει η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ. Σε περίπτωση χορήγησης αναβολής πρακτικής άσκησης, ως ανωτέρω, ο πρακτικά ασκούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την οφειλόμενη πρακτική του άσκηση, σε μεταγενέστερο χρόνο που θα τους καθορίζει η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ με σχετικό έγγραφο της χορηγηθείσας αναβολής τους.
Μαθητής που έλαβε αναβολή πρακτικής άσκησης στο Α΄ έτος σπουδών υποχρεούται να την πραγματοποιήσει μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης Β΄ έτους σπουδών. Σπουδαστής, που έλαβε αναβολή πρακτικής άσκησης στο Α΄ ή στο Β΄ έτος σπουδών, υποχρεούται να την πραγματοποιήσει μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης του Γ΄ έτους σπουδών.
Καταρτιζόμενος που έλαβε αναβολή πρακτικής άσκησης Α΄ και Β΄ εξαμήνου υποχρεούται να την πραγματοποιήσει μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης του Γ΄ και Δ΄ εξαμήνου.

18) Να παραλαμβάνουν το πρωτότυπο της βεβαίωσης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης από το ατομικό βιβλιάριο πρακτικής τους, συμπληρωμένο από την Επιχείρηση, αφού υπογράψουν στα αντίγραφα, προκειμένου να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της πρακτικής τους άσκησης.

Γ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Δ. Σ του Ο.Τ.Ε.Κ.

2) Ο Ο.Τ.Ε.Κ διατηρεί το δικαίωμα επανεξετάσεως της συνεργασίας με όσες Επιχειρήσεις παραβούν οποιονδήποτε όρο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 3) Σε περίπτωση μη τήρησης του παρόντος Κανονισμού εκ μέρους των ασκουμένων, η Διεύθυνση της Επιχείρησης ενημερώνει εγγράφως τον επόπτη πρακτικής της περιοχής, ο οποίος και ασκεί Πειθαρχική εξουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου του Ο.Τ.Ε.Κ.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα