edu.klimaka.gr

Εισαγωγή σε ΙΕΚ Τουρισμού

Εισαγωγή Σπουδαστών σε ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1905/2020

Α.Π.6003/14-04-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Στεφανακίδης, Δ.
Βασιλοπούλου, Όλγα Πετσόγλου
Τηλ.: 2103736110, 2103736097, 2103736109
Fax: 2103736185
email: stekanakidis_k(ΣΤΟ)mintour.gr ,
vasilopoulou_d(ΣΤΟ)mintour.gr,
petsoglou_o(ΣΤΟ)mintour.gr

ΘΕΜΑ: Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. To άρθρο 44, παρ. 2 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193).
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 112).
3. Τον ν. 3270/2004 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού» (Α’ 187), όπως ισχύει .
4. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄16).
5. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού…» (Α΄ 208).
6. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α΄ 121).
7. Tο Π.Δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
8. Την 13984/22.7.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ Κόνσολα» (Β’ 3017).
9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.
10. Την 16701/28.7.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 2107), όπως τροποποιήθηκε με την 10800/4.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού “Τροποποίηση της 16701/28.7.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού (Β΄ 2107)»” (Β΄ 2131/ διόρθωση σφάλματος Β΄ 2377).
11. Την 11802/27.7.2007 απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή Καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΤΕΚ» (Β’ 1547) .
12. Την ανάγκη τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.
13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την 3853/3.3.2020 εισήγηση ΓΔΟΔΥ δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής

1. Στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

α) Έλληνες υπήκοοι, και
β) Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών - μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

2. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα ειδικότητας ορίζεται σε τριάντα (30).
Η λειτουργία τμημάτων με αριθμό καταρτιζομένων μικρότερο των δέκα (10) ατόμων εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

4. Ο αριθμός των εισακτέων ανά ΙΕΚ και ειδικότητα, οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία για την υποβολή αίτησης και τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή δικαιολογητικά, ορίζονται στην Προκήρυξη, η οποία εκδίδεται ετησίως από τον Υπουργό Τουρισμού.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης και επιλογής στα ΙΕΚ

1. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα, αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησής τους ανά ειδικότητα και ΙΕΚ. Στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα συμπληρώνονται από τους υποψηφίους τα κριτήρια από την μοριοδότηση των οποίων θα προκύψει ο τελικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.

2. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανακοινώνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων και οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

3. Οι υποψήφιοι που αποκτούν δικαίωμα εγγραφής προσκομίζουν στο ΙΕΚ εισαγωγής, εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Τουρισμού, τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια που δήλωσαν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Όσοι επιτυχόντες επιθυμούν την εγγραφή τους σε υψηλότερη θέση προτίμησης, από αυτή στην οποία πέτυχαν, δύνανται να προσέλθουν στο ΙΕΚ εισαγωγής και να δηλώσουν βελτίωση θέσης εντασσόμενοι εκ νέου στην διαδικασία επιλογής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης για εγγραφή στο ΙΕΚ εισαγωγής, οι επιτυχόντες χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, οι επιλαχόντες της αρχικής επιλογής κατανέμονται εκ νέου σύμφωνα με τα μόριά τους, τις προτιμήσεις τους και τις κενές θέσεις που προέκυψαν ανά τμήμα μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και ανακοινώνεται η έκδοση των νέων αποτελεσμάτων

5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά καθορίζει ο βαθμός του τίτλου σπουδών και, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, το επίπεδο της γνώσης ξένης γλώσσας και, τέλος, κλήρωση που πραγματοποιείται με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού.

6. Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με την σειρά προτίμησής του.

Άρθρο 3
Μοριοδότηση

Το σύνολο των μορίων κάθε υποψηφίου προκύπτει από τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός σε εικοσάβαθμη κλίμακα, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

β) Η συναφής ως προς την ειδικότητα προϋπηρεσία είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200άδα, ή για κάθε έτος υπηρεσίας, στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, 3 μόρια με ανώτατο όριο τα 12. Η προϋπηρεσία προσμετράται για κάθε ειδικότητα για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος.

γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου με την ημερομηνία αποφοίτησής του από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία αποφοίτησης έξι (6) μόρια, για διάστημα έως δύο (2) έτη από την ημερομηνία αποφοίτησης τέσσερα (4) μόρια, για διάστημα έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια και για διάστημα άνω των τριών (3) ετών ένα (1) μόριο.

δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή του προστάτη μονογονεϊκής οικογένειας ή του τέκνου πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, (4) τέσσερα μόρια.

ε) Η πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

στ) Η πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

ζ) Η ύπαρξη τουριστικής επιχείρησης ή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του υποψηφίου ή του γονέα, πέντε (5) μόρια.

η) Μακροχρόνια ανεργία (ανεργία άνω των 12 μηνών) τρία (3) μόρια.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά εγγραφής

Προκειμένου οι υποψήφιοι να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της απόφασης αυτής και να εγγραφούν στο ΙΕΚ εισαγωγής υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

1.1. Αίτηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

1.2. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται, επιπλέον, επίσημη μετάφραση αυτού και βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

1.3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

1.4. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 ή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών για την απόδειξη της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

1.5. Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει αντιστοίχως για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών για την απόδειξη της νόμιμης διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

1.6. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1199) ή δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι θα το προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

2. Δικαιολογητικά κατά περίπτωση

2.1. Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν αντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση αυτών, σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον Παράρτημα Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

2.2. Για την απόδειξη της τριτεκνίας ή πολυτεκνίας, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο.
Για την απόδειξη μονογονεϊκής ιδιότητας οι υποψήφιοι υποβάλλουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε από αρμόδια δημόσια αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

2.3. Για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας στην ειδικότητα, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν: α) σε περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου και δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και β) σε περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στον δημόσιο τομέα, βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης.

2.4. Για την απόδειξη της ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης ή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις.

2.5. Για την απόδειξη της ανεργίας υποβάλλεται Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής, συνοδευόμενο από Βεβαίωση χρόνου ανεργίας.

Άρθρο 5

1. Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται η 11802/27.7.2007 απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή Καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΤΕΚ» (Β’ 1547) .

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

3. Η απόφαση ισχύει για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού από το έτος κατάρτισης 2020-2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Σχετικά Άρθρα