Διευθυντές Δημοσίων ΙΕΚ 2018 - 2021

Εκτύπωση  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

(Μετάβαση στην Προκήρυξη Θέσεων Διευθυντών ΙΕΚ)

Αρ.Πρωτ.Κ1/165045/03-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Μπάκα Σ.
Τηλέφωνο : 2131311635

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού σε θέση Διευθυντή σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ/Α’/125) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας………… Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
6. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ/Α’/142), «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
8. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την υπ’ αριθμ. 5954/23-6-2014 απόφαση (ΦΕΚ 1807/Β’/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
11. Την αριθμ. K1/123414/19-07-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» και τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες για επιλογή Διευθυντών.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
13. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέση Διευθυντή Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 216094 ΠΕ86 Δ/ΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Η θητεία του ανωτέρω λήγει την 31η Αυγούστου 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.Κ1/136945/20-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Βλάχου Χρ., Μπάκα Σ.
Τηλέφωνο : 2131311636-35

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ/Α’/125) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας………… Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην Ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη.
9. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπ’ αριθμ. 5954/23-6-2014 απόφαση (ΦΕΚ 1807/Β’/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
12. Την αριθμ. K1/53101/30-03-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» και τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες για επιλογή Διευθυντών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των μόνιμων εκπαιδευτικών που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, σε θέσεις Διευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δ.Ι.Ε.Κ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΒΡΕΝΗ ΑΝΝΑ

ΣΒΕΤΟΖΑΡ

190787

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

207997

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

177933

ΠΕ87.10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ

190817

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

5

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΤΣΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

208131

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

6

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

164395

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

191679

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

8

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΟΥΒΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

190662

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ

155250

ΠΕ87.04

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

10

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

196194

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

11

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

168882

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

198935

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

177975

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

14

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

172459

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

15

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ ΡΟΔΩ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

181181

ΠΕ06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

16

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

211808

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

17

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

171805

ΠΕ12.10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

18

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

188372

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

201040

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

20

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΔΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

222920

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

21

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ

172368

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

22

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΖΗΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ

188809

ΠΕ06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

23

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

600571

ΠΕ23

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

154976

ΠΕ87.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

25

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

217199

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

26

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

ΓΚΙΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

211683

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

27

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

161963

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

28

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

167046

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

29

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

188925

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

30

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

191653

ΠΕ78

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

31

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

175797

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

32

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

156564

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

33

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

165140

ΠΕ90

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

34

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

574984

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

35

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

177624

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

36

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

206943

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

37

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ

ΑΡΚΟΥΔΗ ΒΑΦΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΙΑΣ

215312

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

38

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

161543

ΠΕ83

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

39

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ

188198

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

40

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

208553

ΠΕ81

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

41

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ

553429

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

42

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΓΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

187812

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

43

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

203660

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

44

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ

552138

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

45

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

214934

ΠΕ81

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

46

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

207154

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

47

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

191431

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

48

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

178176

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

49

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

177574

ΠΕ84

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

50

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΥΡΓΟΥ

ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

204852

ΠΕ84

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

51

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

229831

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

52

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

185235

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

53

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΖΙΩΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

158057

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

54

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΡΟΥΣΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

160785

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

55

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΜΠΕΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ

586032

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

56

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

174952

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

57

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

187457

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

58

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΜΠΟΥΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

191565

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

59

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

204964

ΠΕ88.03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

60

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

906550

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

61

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1ο   ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

171919

ΠΕ88.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

62

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2ο ΛΑΡΙΣΑΣ

ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

205528

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

63

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

194758

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

64

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

187261

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

65

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΚΙΜΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

220002

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

66

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

165291

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

67

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

177805

ΠΕ88.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

68

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

225975

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

69

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

190080

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

70

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΓΙΟΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

199756

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

71

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

191911

ΠΕ83

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

72

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

215344

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

73

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

188246

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

74

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

181169

ΠΕ06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

75

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΟΣΜΟΥ

ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΩΜΑΣ

177221

ΠΕ12.10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

76

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΤΑΒΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

188740

ΠΕ81

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

77

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΑΣΚΑΡΗΣ

187714

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

78

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

204935

ΠΕ87.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

79

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

187441

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

80

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

172477

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

81

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

161632

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

82

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

168714

ΠΕ83

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

83

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

149110

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

84

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

198974

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

85

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

204268

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

86

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

218334

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

87

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

171864

ΠΕ88.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

88

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

185323

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

89

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

208671

ΠΕ84

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

90

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΙΝΔΟΥ

ΚΟΛΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

191742

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

91

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

192374

ΠΕ87.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

92

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

207868

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

93

ΚΡΗΤΗΣ

1ο   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

188279

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

94

ΚΡΗΤΗΣ

2ο   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

200362

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

95

ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΖΑΒΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

208775

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

96

ΚΡΗΤΗΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

194924

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

97

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

161596

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

98

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

215686

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

99

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΤΣΙΟΥΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

187284

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

100

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩ

ΜΠΑΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ

200585

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

101

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΞΟΥ

ΜΑΝΩΛΑ ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

196674

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

102

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

187309

ΠΕ83

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

103

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΡΟΥ

ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

219676

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

104

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΥΣ

ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

211953

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

105

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ε.Κ.Ο. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

200755

ΠΕ87.05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

106

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΟΛΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

187612

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

107

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ

ΠΑΥΛΟΣ

597010

ΠΕ60

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

108

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

177935

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

109

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

211282

ΠΕ84

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

110

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΝΑΣΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

202974

ΠΕ04.05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

111

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ

ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΗΛΙΑΣ

617707

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

112

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

177573

ΠΕ84

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

113

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

212944

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

114

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

208574

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

115

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΗΒΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

200671

ΠΕ82

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

116

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

176496

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

117

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΑΛΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

217490

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

118

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΤΟΥΡΛΑ- ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

187786

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

119

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΒΑΙΟΣ

187437

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

120

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

182085

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

121

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

196577

ΠΕ83

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η Αυγούστου 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 (Μετάβαση στην Προκήρυξη Θέσεων Διευθυντών ΙΕΚ)


Εκτύπωση