edu.klimaka.gr

Προκήρυξη για Διευθυντές Δημοσίων ΙΕΚ 2021 (Συμπληρωματικές)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Κ5/61959/26-05-2022/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

καλεί

μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ή μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της αριθ. πρωτ. Κ5/72109/17-06-2021 (Β΄ 2606) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Κ5/111382/09-09-2021 (Β’ 4452) υπουργική απόφαση, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου 2025, στα ακόλουθα Δημόσια Ι.Ε.Κ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
1 ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
3 ΖΙΤΣΑΣ
4 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
5 ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
7 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
8 ΝΑΞΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
9 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
10 ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ
11 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Δημόσια Ι.Ε.Κ. σε όλη την επικράτεια.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Διευθυντή Δημόσιου Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, του ν. 4763/2020 (Α΄254) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν:

 1. πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,
 2. δεκαετή (10) τουλάχιστον δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία,
 3. εξαετή (6) διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες),
 4. γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό ΤΠΕ Α΄ επιπέδου ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ ή ο υποψήφιος είναι κλάδου Πληροφορικής).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ5/111382/09-09-2021 (Β’ 4452), σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι να διαθέτουν τα προσόντα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, δύναται να γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία μικρότερη των δέκα (10) ετών, καθώς και διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μικρότερη των έξι (6) ετών. Όλοι οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων κατατάσσονται στον αξιολογικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά συνολικής αξιολόγησης, όπως αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια.

Κωλύματα επιλογής:

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

 1. Δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της.
 2. Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής Δημοσίου Ι.Ε.Κ., ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει.
 3. Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
 4. Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ν. 4763/2020, Α΄ 254, άρθρο 31, παρ.1, εδαφ. δ).

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της ημεδαπής των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

 1. διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (Α΄ 80),
 2. είναι στελέχη εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2022 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,
 3. υπηρετούν σε θέσεις και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2022 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,
 4. υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,
 5. υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο (εκτός αν η ανάκληση/διακοπή απόσπασης οφειλόταν σε σοβαρούς λόγους υγείας ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν).

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλλονται από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων δεν εξετάζονται.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ. – ΘΗΤΕΙΑ

(...) (Βλ. πρόσκληση κατωτέρω)

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

(...) (Βλ. πρόσκληση κατωτέρω)

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Αίτηση και Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει 13/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, θα κάνουν είσοδο μέσω του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν θα κάνουν Δημιουργία λογαριασμού με το email τους.

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload), σύμφωνα με τις οδηγίες, σε ειδική φόρμα που εμφανίζεται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip ή .rar ή .7z για κάθε κατηγορία κριτηρίων με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα. Κάθε συμπιεσμένο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιολογητικά σε μορφή pdf ή jpg ή png. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος κάθε συμπιεσμένου αρχείου είναι 2.44 ΜΒ.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησή τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση.

Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της και θα φέρει ημερομηνία και αριθμό αίτησης.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

2. Συνοδευτικά δικαιολογητικά Αίτησης

Στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

2.α Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά

2.α.1 Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος (ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας), στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι υπηρετήσεις του υποψηφίου πριν και μετά τον διορισμό του, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας, διοικητικής υπηρεσίας, η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, υπηρετήσεις σε θέσεις ευθύνης, μακροχρόνιες άδειες. Διευκρινίζεται ότι η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία των υποψηφίων δεν μοριοδοτείται, καθώς αυτή ήδη περιλαμβάνεται στη συνολική διδακτική υπηρεσία τους.

2.α.2 Ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

2.α.3 Βιογραφικό σημείωμα
Προτείνεται η χρήση του Βιογραφικού σημειώματος EUROPASS.
https://europass.cedefop.europa.eu/el/home

2.α.4 Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Ελλείψει ενός εκ των ανωτέρω (2.α.1, 2.α.2, 2.α.3, 2.α.4), ο ηλεκτρονικός φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

2.β Δικαιολογητικά που αναφέρονται στα πεδία της μοριοδότησης

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, ΕΣΔΔΑ, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
 • Αποδεικτικά διοικητικής, εκπαιδευτικής και διδακτικής εμπειρίας.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν μοριοδοτούνται.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μοριοδοτούνται τίτλοι σπουδών και επιμορφώσεις που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.
Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν).

Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας και στο Παράρτημα Η/Υ, σύμφωνα με ΑΣΕΠ.

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

3. Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

(...) (Βλ. πρόσκληση κατωτέρω)

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(...) (Βλ. πρόσκληση κατωτέρω)

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

(...) (Βλ. πρόσκληση κατωτέρω)

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τηλέφωνα: 2103442004, 2103442571, 2103442176, 2103442274, 2103442515 και ώρες 9:00 - 15:00.

Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παράρτημα της παρούσας αποτελεί η ιστοσελίδα http://directors.it.minedu.gov.gr για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, τα πρότυπα Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) για εκπαιδευτικούς (Παράρτημα Α) και Δημοσίους Υπαλλήλους (Παράρτημα Β), η Απόδειξη Γλωσσομάθειας (Παράρτημα Γ) και η Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ (Παράρτημα Δ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ


Αρ.Πρωτ.Κ5/76383/28-06-2021
(Ορθή επανάληψη)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ιστοσελίδα: http://www.gsae.edu.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

καλεί

μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ή μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της αριθ. πρωτ. Κ5/72109/17-06-2021 (Β΄ 2606) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση εκατόν είκοσι μία (121) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θητεία τριών (3) σχολικών ετών, στα ακόλουθα Δημόσια Ι.Ε.Κ.:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
3 ΔΡΑΜΑΣ
4 ΚΑΒΑΛΑΣ
5 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
6 ΞΑΝΘΗΣ
7 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
8 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
10 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
11 ΑΙΓΑΛΕΩ
12 ΑΙΓΙΝΑΣ
13 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
14 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
15 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
16 ΑΧΑΡΝΩΝ
17 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
18 ΓΛΥΦΑΔΑΣ
19 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
20 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
21 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
22 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
23 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
24 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
25 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
26 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
27 ΜΕΓΑΡΩΝ
28 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
29 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ
30 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
31 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
32 ΝΙΚΑΙΑΣ
33 ΠΕΙΡΑΙΑ
34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
35 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
36 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
37 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
38 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
39 ΛΗΜΝΟΥ
40 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
41 ΣΑΜΟΥ
42 ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
43 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
44 ΑΙΓΙΟΥ
45 ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
46 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
47 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
48 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
49 ΠΑΤΡΑΣ
50 ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
51 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
52 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
53 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
54 ΚΟΖΑΝΗΣ
55 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
56 ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
57 ΑΡΤΑΣ
58 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
59 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
60 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
61 ΒΟΛΟΥ
62 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
63 1ο ΛΑΡΙΣΑΣ
64 2ο ΛΑΡΙΣΑΣ
65 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
66 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
67 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
68 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
69 ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
70 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
71 ΒΕΡΟΙΑΣ
72 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
73 ΕΔΕΣΣΑΣ
74 ΕΠΑΝΟΜΗΣ
75 ΕΥΟΣΜΟΥ
76 ΘΕΡΜΗΣ
77 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
78 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
79 ΚΙΛΚΙΣ
80 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
81 ΛΑΓΚΑΔΑ
82 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
83 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
84 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
85 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
86 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
87 ΣΕΡΡΩΝ
88 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
89 ΣΙΝΔΟΥ
90 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
91 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
92 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
93 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
94 1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
95 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
96 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
97 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
98 ΣΗΤΕΙΑΣ
99 ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
100 ΚΑΛΥΜΝΟΥ
101 ΚΩ
102 ΝΑΞΟΥ
103 ΡΟΔΟΥ
104 ΣΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
105 ΑΡΓΟΥΣ
106 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
107 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
108 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
109 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
110 ΣΠΑΡΤΗΣ
111 ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ
112 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
113 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
114 ΑΜΦΙΣΣΑΣ
115 ΘΗΒΑΣ
116 ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
117 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
118 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
119 ΛΑΜΙΑΣ
120 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
121 ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Δημόσια Ι.Ε.Κ. σε όλη την επικράτεια.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Διευθυντή Δημόσιου Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, του ν. 4763/2020 (Α΄254) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν:

 1. πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,
 2. δεκαετή (10) τουλάχιστον δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία,
 3. εξαετή (6) διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες),
 4. γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό ΤΠΕ Α΄ επιπέδου ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ ή ο υποψήφιος είναι κλάδου Πληροφορικής).

Κωλύματα επιλογής:

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της.

β) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής Δημοσίου Ι.Ε.Κ., ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει.

γ) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

δ) Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ν. 4763/2020, Α΄ 254, άρθρο 31, παρ.1, εδαφ. δ).

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της ημεδαπής των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (Α΄ 80),

β) είναι στελέχη εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2021 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2021 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο (εκτός αν η ανάκληση/διακοπή απόσπασης οφειλόταν σε σοβαρούς λόγους υγείας ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν).

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλλονται από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων δεν εξετάζονται.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ. – ΘΗΤΕΙΑ

1. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 31, παρ. 2, 3,4, 5 και 6, του ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ……………και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 24 της υπο στοιχεία 5954/2014 (Β΄ 1807) Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» ή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η θητεία των Διευθυντών δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τριετής. Η υπηρεσία στη θέση του Διευθυντή Δημοσίου ΙΕΚ ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρείται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας, μετά δε τη λήξη της θητείας του αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα που υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Διευθυντής Ι.ΕΚ. (άρθρο 31, παρ. ε του ν. 4763/2020 (Α’ 254)) και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους.

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

1. Τα κριτήρια μοριοδότησης και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με την με αριθ. Κ5/72109/17-06-2021 (Β΄ 2026) υπουργική απόφαση:

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ
1 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ/ΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ/Ή ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Η΄ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   Χ5 20
Μέχρι 4 χρόνια 1    
Μέχρι 6 χρόνια 2    
Μέχρι 8 χρόνια 3    
Μέχρι 10 χρόνια 4    
• Υπόλοιπος χρόνος μετά τα 10 χρόνια εμπειρίας σε θέση ευθύνης μεταφέρεται στο πεδίο 2
2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   Χ4 20
(εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες)      
Μέχρι 7 χρόνια 1    
Μέχρι 8 χρόνια 2    
Μέχρι 9 χρόνια 3    
Μέχρι 10 χρόνια 4    
Πάνω από 10 χρόνια 5    
3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ     10
(δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα)  
-Ένα μόριο ανά έτος διδακτικού έργου με μέγιστο αριθμό μονάδων τις  10  
-Εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική  προϋπηρεσία σε δομές εκτός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες  
• Η ταυτόχρονη παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
• Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.
• Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.
4. ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ     23
41 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 7    
42 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΣΔΔΑ 5    
43 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4    
44 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2,5    
(δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης)
45 ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3    
  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1,5    
5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ     2
51 Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1    
52 Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5    
53 Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 2    
· Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
· Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
· Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν
6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ     25

2. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενεργούνται από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης Κ5/72109/17-06-2021 (Β’ 2606).

Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η ικανότητα αντίληψης, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει το προσωπικό και τους εκπαιδευτές στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα με την συνέντευξη αξιολογούνται:

 • Οι γνώσεις και η κατανόηση θεμάτων ΕΕΚ
 • Η δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικής σε θέματα ΕΕΚ
 • Η διοικητική επάρκεια που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των ΙΕΚ
 • Η διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων
 • Η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας
 • Η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στον εργασιακό περιβάλλον
 • Η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με την Κεντρική Υπηρεσία και άλλους φορείς
 • Η δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια

Η συνέντευξη περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης στρατηγικής και δράσεων σε τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής προς τον υποψήφιο.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της συνέντευξης παρουσιάζεται το βιογραφικό κάθε υποψηφίου από κάποιο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.

Στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα αλλά δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων και επίσημες διακρίσεις συνεκτιμώνται κατά την κρίση της επιτροπής.

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής να δώσει αιτιολογημένη βαθμολογία.

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πίνακα με τον πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων, η διενέργεια συνεντεύξεων και η επιλογή των Διευθυντών κατά το άρθρο 31, παρ. δ, του ν. 4763/2020 (Α 254).

Μετά το τέλος της συνέντευξης κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δε γίνεται δεκτό από την επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας καθώς δεν πληροί τους όρους της παρούσας.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Αίτηση και Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 28/06/2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, θα κάνουν είσοδο μέσω του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν θα κάνουν Δημιουργία λογαριασμού με το email τους.

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload), σύμφωνα με τις οδηγίες, σε ειδική φόρμα που εμφανίζεται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip ή .rar ή .7z για κάθε κατηγορία κριτηρίων με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα. Κάθε συμπιεσμένο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιολογητικά σε μορφή pdf ή jpg ή png. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος κάθε συμπιεσμένου αρχείου είναι 1.22 ΜΒ.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησή τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση.

Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της και θα φέρει ημερομηνία και αριθμό αίτησης.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

2. Συνοδευτικά δικαιολογητικά Αίτησης

Στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

2.α Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά

2.α.1 Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος (ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας), στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι υπηρετήσεις του υποψηφίου πριν και μετά τον διορισμό του, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας, διοικητικής υπηρεσίας, η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, υπηρετήσεις σε θέσεις ευθύνης, μακροχρόνιες άδειες. Διευκρινίζεται ότι η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία των υποψηφίων δεν μοριοδοτείται, καθώς αυτή ήδη περιλαμβάνεται στη συνολική διδακτική υπηρεσία τους.

2.α.2 Ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

2.α.3 Βιογραφικό σημείωμα
Προτείνεται η χρήση του Βιογραφικού σημειώματος EUROPASS.
https://europass.cedefop.europa.eu/el/home

2.α.4 Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
Ελλείψει ενός εκ των ανωτέρω (2.α.1, 2.α.2, 2.α.3, 2.α.4), ο ηλεκτρονικός φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

2.β Δικαιολογητικά που αναφέρονται στα πεδία της μοριοδότησης

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, ΕΣΔΔΑ, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
 • Αποδεικτικά διοικητικής, εκπαιδευτικής και διδακτικής εμπειρίας.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν μοριοδοτούνται.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μοριοδοτούνται τίτλοι σπουδών και επιμορφώσεις που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.
Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν).

Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας και στο Παράρτημα Η/Υ, σύμφωνα με ΑΣΕΠ.

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

3. Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Διευθυντών, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας διενεργείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από υπαλλήλους της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Δημόσιων Ι.Ε.Κ. επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.

3. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR. Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.

4. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους. Οι ενδιαφερόμενοι με την συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.

5. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δε θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

6. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης και θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

7. Μετά και το τέλος της διαδικασίας των συνεντεύξεων από την τριμελή επιτροπή, το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανακοινώνει τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης των αξιολογικών κριτηρίων του άρθρου 4 της παρούσας με τον αριθμό αίτησης του υποψηφίου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας ή του τρόπου αξιολόγησης δε γίνονται δεκτές.

9. Ενστάσεις επί του προσωρινού πίνακα υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

10. Οι ενστάσεις υποβάλλονται προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ενστάσεις που αφορούν σε πεδία τα οποία απαντώνται ευθέως από τα οριζόμενα της παρούσας δεν εξετάζονται.
Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από πρόσθετα δικαιολογητικά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

11. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα, καταρτίζεται και ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, με τον αριθμό αίτησης του κάθε υποψηφίου, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

12. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα για την τοποθέτησή τους κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στην συνέντευξη.

13. Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει ταυτόχρονα να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά μόνο την αίτησή τους (χωρίς τα συνημμένα δικαιολογητικά) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά ή στις Δημόσιες Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν, προς ενημέρωση.

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Δ της παρούσας.

2. Διοικητικός έλεγχος ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Δ της παρούσας.

3. Συνεντεύξεις υποψηφίων

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Γ της παρούσας.

Η παρουσία στην συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας καθώς δεν πληροί τους όρους της παρούσας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν θα ανακοινώσει στον ιστότοπό της (www.gsae.edu.gr), τον τρόπο διεξαγωγής (διά ζώσης ή διαδικτυακά) και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας επιλογής από τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ και της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

4. Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Δ της παρούσας.

Ο προσωρινός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. (www.gsae.edu.gr) με τον αριθμό αίτησης του κάθε υποψηφίου.

5. Ενστάσεις επί του προσωρινού πίνακα.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Δ της παρούσας.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης του προσωρινού αξιολογικού πίνακα στον ιστότοπο της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν του ΥΠΑΙΘ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, η οποία αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή.

Κατά συνέπεια, ενστάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

6. Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Δ της παρούσας.

Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. (www.gsae.edu.gr) με τον αριθμό αίτησης του κάθε υποψηφίου.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

7. Δικαίωμα εξαίρεσης από τον Οριστικό Πίνακα.

Μετά την ανακοίνωση του Οριστικού Πίνακα, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν, έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωσή του, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους, εάν επιθυμούν να εξαιρεθούν από τον Οριστικό Πίνακα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση, οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού προκύψει κενούμενη θέση στα Ι.Ε.Κ επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του Οριστικού Πίνακα.

Επίσης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τυχόν ανάληψη θέσης ευθύνης - θητείας σε άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του Οριστικού Πίνακα.

8. Επιλογή Διευθυντών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης Κ5/72109/17-06-2021 (Β’ 2606) σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία συνεντεύξεων) επιλέγει τους Διευθυντές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόσπαση και τοποθέτηση των Διευθυντών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οποίοι έχουν επιλεγεί, πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Τοποθέτηση Διευθυντών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως Διευθυντές τοποθετούνται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με θητεία τριών (3) ετών.

Οι επιλεγέντες Διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

10. Ανάκληση Απόσπασης.

Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων Διευθυντών κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται από αντίστοιχα έγγραφα Δημόσιου νοσοκομείου και πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς τοποθέτηση Διευθυντών του αξιολογικού πίνακα, τα εναπομείναντα κενά επαναπροκηρύσσονται με έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Ο πίνακας επιλογής Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που θα καταρτιστεί θα ισχύσει μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτόν θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος του πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας.

3. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού προκύψει κενούμενη θέση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του οριστικού πίνακα.

4. Υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα και τυχόν αναλάβουν θέση ευθύνης – θητείας σε άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του οριστικού πίνακα, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε να εξαιρεθούν από τον οριστικό πίνακα επιλογής διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τμήμα προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τηλέφωνα: 2103442176, 2103442274, 2103442515 και ώρες 9:00 - 15:00.

Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παράρτημα της παρούσας αποτελεί η ιστοσελίδα http://directors.it.minedu.gov.gr για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, τα πρότυπα Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) για εκπαιδευτικούς (Παράρτημα Α) και Δημοσίους Υπαλλήλους (Παράρτημα Β), η Απόδειξη Γλωσσομάθειας (Παράρτημα Γ) και η Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ (Παράρτημα Δ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα