edu.klimaka.gr

Αιτήσεις Εισαγωγής στη Σχολή Δυτών στην Κάλυμνο 2018 - 2019

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.2232.6/66941/18/12-09-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Β' (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες :Πχης Λ.Σ. ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ Π.
Τηλέφωνο :213 1374547 -213 1371429
FAX :210 4224148
Email : dekn.epoptia(ΣΤΟ)hcg.gr

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α. Του από 23-12-55 Β.Δ.«Περί συστάσεως και λειτουργίας Σχολής Δυτών στην νήσο Κάλυμνο» (11 Α'/11-1-56).
β. Του από 31-05-58 ΒΔ «Περί λειτουργίας εν γένει της Σχολής Δυτών» (ΦΕΚ 98 Α' /27-06-58).
γ. Του Ν.Δ. 420/70«Αλιευτικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 27 Α' /70).
δ. Του υπ' αρίθμ. 347/25-09-86 Π.Δ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.» (ΦΕΚ 154 Α' /6-10-86) όπως τροποποιήθηκε με Ν.3852/10 (ΦΕΚ. 87Α'/07-06-10).
ε. Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου » (ΦΕΚ 170 Α').
στ. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 114 Α').
ζ. Του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(ΦΕΚ 160 Α').
η. Την αριθ.1000.0/35289/2015 Απόφαση για« Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού "στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε Υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 2582 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 1000.0/104334/2016 Απόφαση (ΦΕΚ 3987 Β').
θ. Την Αριθμ.2901.01/18056/2018 Απόφαση (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 126)
ι. Το άρθρο 53 παράγραφος 1 κεφάλαιο ΣΤ' του Ν. 4387 /2016 (ΦΕΚ 85 Α').
ια. Την αριθ.πρωτ. 2232.6/90896/17/20-12-17 Προκήρυξη Λειτουργίας Σχολής Δυτών Καλύμνου.
Ιβ. Την με ΩΠ:310900/08-2018 Αναφορά Λ/Χ Καλύμνου.

Αποφασίζουμε

1. Τη λειτουργία για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζουμε την 15-10-2018 και τη συνολική διάρκεια τους καθορίζουμε σε 40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

2. Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής:

ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι (05)

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι (15)

ΔΥΤΕΣ : μέχρι (20).

3. Δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή γίνονται υποψήφιοι (απογεγραμμένοι ναυτικοί), μέχρι να συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός μαθητών κατά χρονολογική σειρά υποβολής των σχετικών αιτήσεών τους.

4. Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και μέχρι 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι Κυβερνήτες ή Επιτηρητές άνω των 21 ετών.

5. Οι αιτήσεις εγγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11) των ενδιαφερομένων, πρέπει να σταλούν στο Λιμεναρχείο ΚΑΛΥΜΝΟΥ μέσω οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενες από την Υπεύθυνη Δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 της παρούσας καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό γέννησης, αρμόδιας Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής. Το Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από αποδεικτικό στοιχείων Αστυνομικής Ταυτότητας.

β) Το ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερομένου ή το ναυτικό φυλλάδιο ειδικού τύπου (ερυθρό).

γ) Προκειμένου μεν για υποψήφιο Κυβερνήτη σπογγαλιευτικού, χρειάζεται να κατατεθεί πτυχίο Κυβερνήτη, προκειμένου δε για υποψήφιο Επιτηρητή σπογγαλιευτικού, χρειάζεται άδεια Ναύτη Ε.Ν.

Σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των θέσεων Κυβερνήτη ή Επιτηρητή δεν συμπληρωθεί από κατόχους των αντιστοίχων πιστοποιητικών (πτυχίο Κυβερνήτη/ άδεια Ναύτη Ε.Ν.) αυτός δύναται να συμπληρωθεί από λοιπούς υποψηφίους.

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις σύμφωνα με επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σε Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια να υποβληθούν σε ΤΕΣΤ αντοχής οξυγόνου στο θάλαμο αποσυμπίεσης του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης σε ισχύ ή Ασφαλιστική κάλυψη για νοσήλια και τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων.

7. Οι σχετικές αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι την 08-10-2018 και να διαβιβάζονται άμεσα στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Κατά την υποβολή της αίτησης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τη Λιμενική Αρχή βεβαίωση από την οποία φαίνεται η ημερομηνία που υπεβλήθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής οφείλουν να παρουσιασθούν στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ την 12-10-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, έχοντας μαζί τους και τα αποτελέσματα των υγειονομικών εξετάσεων, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι.

8. Για την έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης να εξασφαλισθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην έδρα της Σχολής θα λειτουργεί θάλαμος αποπίεσης κατάλληλα εξοπλισμένος και στελεχωμένος.

9. Δεν θα γίνουν δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή Δυτών:

α) Όσοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους εκπρόθεσμα.

β) Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις χρονολογικά μεταγενέστερες και υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό μαθητών κατά ειδικότητα.

γ) Όσοι δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εκείνοι που τα δικαιολογητικά τους δεν είναι εντάξει.

δ) Όσοι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ηλικίας.(Παραγρ.4 παρούσας).

ε) Όσοι δεν παρουσιασθούν έγκαιρα στη Διεύθυνση της Σχολής .

στ) Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι.

10.Ενημερώσατε υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές και προβείτε σε ευρεία ανακοίνωση της παρούσης.

11. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ

Λήψη της Προκήρυξη Εισαγωγής στη Σχολή Δυτών Καλύμνου, με τα παραρτήματα και την αίτηση

 

 


Αρ.Πρωτ.2232.6/90896/17/20-12-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Β' (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες :Πχης Λ.Σ. ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ Π.
Τηλέφωνο :213 1374547 -213 1371429
FAX :210 4224148
Email : dekn.epoptia(ΣΤΟ)hcg.gr

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α. Του από 23-12-55 Β.Δ.«Περί συστάσεως και λειτουργίας Σχολής Δυτών στην νήσο Κάλυμνο» (11 Α'/11-1-56).
β. Του από 31-05-58 ΒΔ «Περί λειτουργίας εν γένει της Σχολής Δυτών» (ΦΕΚ 98 Α' /27-06-58).
γ. Του Ν.Δ. 420/70«Αλιευτικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 27 Α' /70).
δ. Του υπ' αρίθμ. 347/25-09-86 Π.Δ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.» (ΦΕΚ 154 Α' /6-10-86) όπως τροποποιήθηκε με Ν.3852/10 (ΦΕΚ. 87Α'/07-06-10).
ε. Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου » (ΦΕΚ 170 Α').
στ. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 114 Α').
ζ. Του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(ΦΕΚ 210 Α').
η. Την αριθ.1000.0/35289/2015 Απόφαση για« Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού "στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε Υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 2582 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 1000.0/104334/2016 Απόφαση (ΦΕΚ 3987 Β').
θ. Την Αριθμ.2901.01/14108/2017 Απόφαση (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 89)
ι. Του άρθρου 53 παράγραφος 1 κεφάλαιο ΣΤ' του Ν. 4387 /2016 (ΦΕΚ 85 Α').
ια. Την με ΩΠ:141205/12-2017 Αναφορά Λ/Χ Καλύμνου.

Αποφασίζουμε

1. Τη λειτουργία για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζουμε την 05-02-2018 και τη συνολική διάρκεια τους καθορίζουμε σε 40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

2. Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής:

ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι (05)- ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι (10) - ΔΥΤΕΣ: μέχρι (20).

3. Δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή γίνονται υποψήφιοι (απογεγραμμένοι ναυτικοί), μέχρι να συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός μαθητών κατά χρονολογική σειρά υποβολής των σχετικών αιτήσεών τους.

4. Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και μέχρι 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι Κυβερνήτες ή Επιτηρητές άνω των 21 ετών.

5. Οι αιτήσεις εγγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11) των ενδιαφερομένων, πρέπει να σταλούν στο Λιμεναρχείο ΚΑΛΥΜΝΟΥ μέσω οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενες από την Υπεύθυνη Δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό γέννησης, αρμόδιας Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής. Το Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από αποδεικτικό στοιχείων Αστυνομικής Ταυτότητας.

β) Το ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερομένου ή το ναυτικό φυλλάδιο ειδικού τύπου (ερυθρό).

γ) Προκειμένου μεν για υποψήφιο Κυβερνήτη σπογγαλιευτικού, χρειάζεται να κατατεθεί πτυχίο Κυβερνήτη , προκειμένου δε για υποψήφιο Επιτηρητή σπογγαλιευτικού, χρειάζεται άδεια Ναύτη Ε.Ν. Σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των θέσεων Κυβερνήτη ή Επιτηρητή δεν συμπληρωθεί από κατόχους των αντιστοίχων πιστοποιητικών (πτυχίο Κυβερνήτη/ άδεια Ναύτη Ε.Ν.) αυτός δύναται να συμπληρωθεί από λοιπούς υποψηφίους.

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις σύμφωνα με επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σε Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια να υποβληθούν σε ΤΕΣΤ αντοχής οξυγόνου στο θάλαμο αποσυμπίεσης του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης σε ισχύ ή Ασφαλιστική κάλυψη για νοσήλια και τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων.

7. Οι σχετικές αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι την 24-01-2018 και να διαβιβάζονται άμεσα στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Κατά την υποβολή της αίτησης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τη Λιμενική Αρχή βεβαίωση από την οποία φαίνεται η ημερομηνία που υπεβλήθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής οφείλουν να παρουσιασθούν στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ την 02-02-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, έχοντας μαζί τους και τα αποτελέσματα των υγειονομικών εξετάσεων, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι.

8. Για την έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης να εξασφαλισθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην έδρα της Σχολής θα λειτουργεί θάλαμος αποπίεσης κατάλληλα εξοπλισμένος και στελεχωμένος .

9. Δεν θα γίνουν δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή Δυτών:

α) Όσοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους εκπρόθεσμα.

β) Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις χρονολογικά μεταγενέστερες και υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό μαθητών κατά ειδικότητα.

γ) Όσοι δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εκείνοι που τα δικαιολογητικά τους δεν είναι εντάξει.

δ) Όσοι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ηλικίας.(Παραγρ.4 παρούσας).

ε) Όσοι δεν παρουσιασθούν έγκαιρα στη Διεύθυνση της Σχολής .

στ) Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι.

10. Ενημερώσατε υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές και προβείτε σε ευρεία ανακοίνωση της παρούσης.

11. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα