edu.klimaka.gr

Εξετάσεις Υποψηφίων Εκπαιδευτών Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών 2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 2021

Πειραιάς, 01-03-2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
1η ΠΕΔΙΛΣ-ΛΣ.ΕΛ.ΑΚΤ.
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 18510, Πειραιάς
Τηλέφωνο : 2131371739
E-mail : pedilsl(ΣΤΟ)hcg.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 1 ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΕΤΟΥΣ 2021

Ανακοινώνεται ότι, την 29-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γρ.Νηολογίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ. 18510), θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και την 30-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στο χώρο της "Μαρίνα Ζέας", (Πειραιάς - Φρεαττύδα), θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις, αντίστοιχα.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β' 1151/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, στην 1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ όροφος 2ος, γραφείο 237, μέχρι και την 24-03-2021, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου Γενικού Κανονισμού Λιμένων, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

 


Απόσπασμα από ΦΕΚ 1151/2013, Αρ.6

Άρθρο 6
Πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

1. Η πιστοποίηση της ικανότητας του εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών γίνεται με την έκδοση Πιστοποιητικού από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις και πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι Έλληνας υπήκοος.
β) Να έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55).
γ) Να γνωρίζει κολύμβηση.
δ) Να είναι ψυχικά και σωματικά υγιής.
ε) Να είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, επί πενταετία τουλάχιστον.
στ) Να είναι κάτοχος απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
ζ) Να μην έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
η) Να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

2. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται:

α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει κολύμβηση.
γ) Πρωτότυπα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών κατέχει την άδεια επί πενταετία τουλάχιστον.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
στ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται υπηρεσιακώς).
ζ) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δε διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

3. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του κανονισμού αυτού.

4. Η ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις αναγράφονται σε ειδικό σημείωμα, που χορηγείται μετά τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των παραπάνω δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

5. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., συγκροτείται τριμελής εξεταστική επιτροπή η οποία αποτελείται από:

α) Έναν Πλοίαρχο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
β) Έναν αξιωματικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι του βαθμού του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
γ) Έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής ένωσης εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Με την ίδια Απόφαση ορίζεται βαθμοφόρος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ως γραμματέας της επιτροπής.

6. Η εξεταστική επιτροπή προβαίνει, εντός του μηνός Μαρτίου κάθε έτους και σε τόπο που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, στην εξέταση των υποψήφιων επί της ύλης που αναφέρεται στο Παράρτημα Θ΄ του παρόντος κανονισμού.

7. Η εξέταση διακρίνεται σε θεωρητική (γραπτή) και πρακτική.

8. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών.

Ο αριθμός των ερωτήσεων, οι οποίες ορίζονται από την εξεταστική επιτροπή, ανέρχεται σε πενήντα (50) και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά σε σαράντα οκτώ (48) ερωτήσεις, τουλάχιστον.

Η γραπτή εξέταση διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά της ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξέλθουν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου, εκτός από τους δύο (2) τελευταίους υποψήφιους, οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα. Μετά την πάροδο των ενενήντα (90) λεπτών, τα ερωτηματολόγια παραδίδονται στην επιτροπή υποχρεωτικά.

9. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:

α. Εκτέλεση χειρισμών/ελιγμών.
Εξετάζεται η συνολική ικανότητα των υποψηφίων στους χειρισμούς πλεύρισης/αποπλεύρισης σε μήκος κρηπιδώματος ίσο με το μήκος του σκάφους προσαυξημένο κατά 50%, άπαρσης, κίνησης «ανάποδα», στην αγκυροβολία, στην πορεία και στη ναυσιπλοΐα, καθώς και η δυνατότητα αντίδρασής τους σε εντολές χειρισμών που δίδονται από τον εξεταστή/μέλος της επιτροπής.
β. Περιγραφή και επίδειξη χρήσης σωστικών − πυροσβεστικών μέσων.
Οι υποψήφιοι καλούνται να αναγνωρίσουν τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του σκάφους, να περιγράψουν τη λειτουργία τους και να επιδείξουν τον τρόπο χρήσης τους σε περίπτωση ανάγκης.
γ. Διάσωση ανθρώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα.
Εξετάζεται η ικανότητα των υποψηφίων να αντιδρούν έγκαιρα και σωστά σε περίπτωση πτώσης από το σκάφος ανθρώπου στη θάλασσα και η ικανότητά τους να τοποθετούν σωστά το σκάφος και να περισυλλέγουν το άτομο που είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει.
δ. Τήρηση των Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρούσεων και αναγνώριση φανών και σημάτων.
ε. Χρησιμοποίηση πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλληλου κανόνα, διαβήτη (κουμπάσου).
στ. Κατασκευή των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά», «σταυρόκομπος».

Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις.

10. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ» και υποβάλλει το Δελτίο αυτό στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, για τις περαιτέρω ενέργειες.

11. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση, έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, κατά την επόμενη προγραμματισμένη εξεταστική περίοδο.
Για την επανεξέτασή τους απαιτείται αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της αποτυχίας τους.

12. Στους υποψήφιους που πέτυχαν στην παραπάνω διαδικασία εξετάσεων, χορηγείται πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι΄ του Κανονισμού αυτού. Για την έκδοσή του καταβάλλεται το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

13. Το πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ισχύει μέχρι ο κάτοχός του να συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55) έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, το πιστοποιητικό εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον ανανεώνεται ανά τρία (03) έτη, από την ημερομηνία λήξης του. Για την ανανέωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου αίτηση, συνοδευόμενη από τις ιατρικές βεβαιώσεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι δεν εξέλιπε καμία από τις προϋποθέσεις έκδοσης του πιστοποιητικού.
Για την ανανέωση καταβάλλεται το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

14. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που είναι σε ισχύ, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο, το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου.
Για τη χορήγηση του αντιγράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το φθαρμένο πιστοποιητικό (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι το απώλεσε.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, ανάλογα, και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε στοιχείου που αναγράφεται στο πιστοποιητικό
Για τη χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού καταβάλλεται, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ποσό διακοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

15. Το πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών παύει να ισχύει και ανακαλείται, αν παύσει να ισχύει οιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής του ή αν ο κάτοχός του καταδικασθεί τελεσίδικα ως υπαίτιος πρόκλησης θανάτου ή ατυχήματος εκπαιδευόμενου.

 (...)

Σχετικά Άρθρα