edu.klimaka.gr

Διαγωνισμοί Φυσικής ΕΕΦ 2020

33ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής ΕΕΦ Μαθητών Λυκείου / Γυμνασίου 2023

33ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΕΦ 202

Αρ.Πρωτ.Φ15/14261/Δ2/08-02-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Θεοδωράκου Β.
Τηλέφωνο : 210-3443272
210-344 2245

ΘΕΜΑ: 33ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2023
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 9604/Δ2/27-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του από 07-07-2022 εγγράφου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4/26-01-2023 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε, για το σχολικό έτος 2022-2023, τον «33ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου 2023»,που αφορά τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας , υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
 2. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,
 3. Να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες,
 4. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
 5. Τα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών,
 6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών,
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών,
 8. Να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,
 9. Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού,
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
 11. Να δημοσιοποιηθεί προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας, η επικαιροποιημένη Τελική Προκήρυξη του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας με τον αρμόδιο φορέα επισυνάπτεται η επικαιροποιημένη Τελική Προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ


«33ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2023»

Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Γριβαίων 6 Αθήνα 10680
Τηλ: 210 3635701 - 210 3610690
e- mail: eef.athens(ΣΤΟ)gmail.com

ΘΕΜΑ: «33ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2023»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει τον 33ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου. Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Πανελλήνιος Μαθητικος Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2023

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:

Η α΄ φάση θα διενεργηθεί εξ αποστάσεως το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ.

• Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Ε.Ε.Φ., μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα που θα έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr

• Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια τρεις (03) ώρες για τους μαθητές Γενικού Λυκείου και θα διενεργηθεί μέσω πλατφόρμας στην οποία οι συμμετέχοντες μαθητές θα συνδεθούν με την χρήση προσωπικών κωδικών. Τα θέματα της πρώτης φάσης θα είναι αποκλειστικά κλειστού τύπου και το αποτέλεσμα θα εξάγεται άμεσα. Οι πρώτοι μαθητές από κάθε τάξη, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν συγκεκριμένο βαθμολογικό όριο, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, θα προκριθούν στην δεύτερη και τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σε εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας.

Η β΄ φάση θα διενεργηθεί το Σάββατο 1 Απριλίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ.

• Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια τρεις (03) ώρες για τους μαθητές Γενικού Λυκείου και θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Γενικά Λύκεια που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Τις τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων θα συγκροτήσουν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους κλάδου ΠΕ04 και τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Ε.Φ., όπου αυτά υπάρχουν.

Η εξεταστέα ύλη για την Α΄ Λυκείου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσης ως διδακτέας ύλης της τάξης αυτής μαζί με την ύλη του Γυμνασίου, για την Β΄ Λυκείου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσης ως διδακτέας ύλης της Φυσικής Γενικής Παιδείας και της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της τάξης αυτής και για την Γ΄ Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της τάξης αυτής, καθώς και η ύλη της Φυσικής Α΄ Λυκείου και της Φυσικής Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου.

Συνιστάται στους μαθητές να έχουν μαζί τους υπολογιστή τσέπης, αλλά όχι κινητό τηλέφωνο του οποίου η κατοχή και χρήση απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι μαθητές θα διαγωνιστούν -όπως και στο παρελθόν- τόσο σε θεωρητικά θέματα όσο και σε πειραματικό πρόβλημα, χωρίς τη λήψη μετρήσεων, αλλά με επεξεργασία πραγματικών πειραματικών δεδομένων. Σε όλους τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής Γενικού Λυκείου καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης των θεμάτων των Διεθνών Ολυμπιάδων και Βαλκανιάδων Φυσικής, αλλά και επιχειρείται η δοκιμαστική εφαρμογή τέτοιων θεμάτων σε εξεταστικό περιβάλλον από τους Έλληνες μαθητές.

• Με την ολοκλήρωση τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης και τελικής φάσης προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης και αξιολόγησης, για εξαγωγή συμπερασμάτων και ανατροφοδότηση, στο πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης και ανταπόκρισης ως προς τους σκοπούς και στόχους διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Γενικές οδηγίες

• Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα, τηλ: 2103635701, 2103610690, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• Πληροφορίες και παλαιά θέματα (με τις λύσεις τους) των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής Γενικού Λυκείου και των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: http://www.eef.gr

• Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους θα γίνει από τις αντίστοιχες για κάθε βαθμίδα επιτροπές των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής 2023 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, υπό την επιστημονική εποπτεία των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών Μουσά Ξενοφώντα από το τμήμα Φυσικής και Σκορδούλη Κωνσταντίνου από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα – Βραβεύσεις

• Οι πρωτεύoντες μαθητές κάθε τάξης θα βραβευθούν σε ειδικές εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια.

• Οι τρεις πρώτοι μαθητές της Β΄ Λυκείου και ο πρώτος μαθητής της Α΄ Λυκείου προκρίνονται αυτομάτως στην Βαλκανική Ολυμπιάδα 2023.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων, η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, καθώς επίσης και ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα είναι εθελοντική και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Η Ε.Ε.Φ. διοργανώνει εθελοντικά και αφιλοκερδώς τον 33ο Πενελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου και ουδέν έσοδο δεν προκύπτει εξ αυτού.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Για την Ε.Ε.Φ
Στράτος Θεοδωσίου

Σχετικά Άρθρα