2ος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ 2020 2021

Εκτύπωση  
Pin It

2ος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Οικοκονομικά ΕΡΜΗΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/106438/Δ2/17-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε)
: Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ – σχ. έτ. 2020-2021».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 101609/Δ2/29-7-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 14-5-2020 αίτημά σας και στα συνημμένα σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 37/23-7-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-2021 τη διεξαγωγή του 2ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαγωνισμός, ο οποίος οργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχεδιάζεται να διεξαχθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 (09.00-12.00) σε χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σχολικές μονάδες της επικράτειας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξεταστούν γραπτώς και εκτός ωρολογίου προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών, όπως προσδιορίζεται από τη διδακτέα ύλη του Λυκείου, αλλά και τις ευρύτερες γνώσεις Οικονομικών που ενυπάρχουν σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις ίδιους/ες και για τις σχολικές μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στα σχολεία θα γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών και όχι με αποκλειστικό τρόπο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων στον διαγωνισμό θα είναι σε κάθε περίπτωση προαιρετική.
 3. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας, ενώ δεν θα υπάρξουν χορηγοί και διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.
 4. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης-αποτίμησης του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ.
 5. Θα διασφαλιστεί από τους διοργανωτές η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών κατά τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://diagonismos.ermis.aueb.gr ή να απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης στο τηλ. 210-8203369.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

 


1ος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Οικοκονομικά ΕΡΜΗΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/59969/Δ2/21-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε)
: Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «1ος Διαγωνισμός στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ»

Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 50137/Δ2/30-4-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.Φ.15/178112/Δ2/14-11-2019 εγγράφου με θέμα: «Έγκριση 1ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ – σχ. έτ. 2019-2020» που εκδόθηκε από τη Διεύθυνσή μας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 22/11-5-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω Διαγωνισμός, που διοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με την εξ αποστάσεως μέθοδο, με νέα ημερομηνία διεξαγωγής την 23η Μαΐου 2020.

Η διαδικτυακή πύλη του Διαγωνισμού είναι : https://diagonismos.ermis.aueb.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να απευθύνονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κ. Βάγγη Χριστίνα, τηλ. επικοινωνίας: 210-8203369).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
05 Φεβρουαρίου 2020

Παράταση Προθεσμίας για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2020.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την ίδρυσή του, προκηρύσσει τον Πρώτο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» για μαθητές Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού αναλαμβάνεται, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Φ15/178112/Δ2/14-11-2019), από το ΟΠΑ, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι  να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές Λυκείου στην Ελληνική Επικράτεια, ώστε να ενισχυθεί η έφεση των υποψηφίων φοιτητών στις οικονομικές σπουδές και να δημιουργηθούν κίνητρα στην νέα γενιά, προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση και γνώσεις για τις οικονομικές εξελίξεις. Γενικότερα, αποσκοπεί στο να προάγει την οικονομική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση και να κινητοποιήσει τους μαθητές Λυκείου να ασχοληθούν συστηματικά με τις οικονομικές σπουδές, ώστε οι τελευταίες να αποτελέσουν προτεραιότητα στις επιλογές τους.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα εξετάζονται γραπτά στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη σχετική διδακτέα ύλη του Λυκείου, αλλά και τις ευρύτερες γνώσεις και αναφορές που περιέχονται σε άλλα παρεμφερή βιβλία του Λυκείου.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 και ώρα 09:00-12:00 σε επιλεγμένα εξεταστικά Κέντρα που θα ανακοινωθούν εγκαίρως. Ο Διαγωνισμός θα είναι γραπτός και θα λάβουν επαίνους οι πρώτοι επιτυχόντες που θα αναλογούν σε ποσοστό 3% από το σύνολο των συμμετεχόντων σε εθνικό επίπεδο και οι πρώτοι επιτυχόντες που θα αναλογούν σε ποσοστό 5% σε περιφερειακό επίπεδο.

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό θα γίνει ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο www.diagonismos.ermis.aueb.gr.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 7 Φεβρουαρίου 2020.

Η συμμετοχή των μαθητών δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στους ίδιους και τα σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: www.diagonismos.ermis.aueb.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Χριστίνα Βάγγη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Πατησίων 76, 10434, Αθήνα. τηλ.: 210-8203369 .  Fax: 210-8203492
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Χριστίνα Βάγγη,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα 13/1/2020

ΕΡΜΗΣ: Ετήσιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Οικονομικά

Αγαπητέ κύριε/κυρία Διευθυντή/Διευθύντρια,

Εύχομαι το 2020 να είναι για όλους μια χρονιά δημιουργίας και μάθησης!

Συμβάλλοντας με τις δικές του δυνάμεις σε αυτές τις κατευθύνσεις, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) αναλαμβάνει τη διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Οικονομικά για τους τελειοφοίτους μαθητές των Λυκείων της χώρας μας. Ο διαγωνισμός αποκαλείται «ΕΡΜΗΣ» από το Έμβλημα του Πανεπιστημίου μας.

Με την ενέργεια αυτή το ΟΠΑ επιδιώκει:

Πρώτον,να συμβάλει στη διάδοση της οικονομικής παιδείας στη νέα γενιά της χώρας μας και να καλλιεργήσει την άμιλλα στη γνώση. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, σήμερα η παροχή οικονομικής παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, σε αντίθεση με την ευρεία διάδοση που έχει σε άλλες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Ο Διαγωνισμός φιλοδοξεί να διαδώσει την ανάγκη μεγαλύτερης εξοικείωσης με τις οικονομικές σπουδές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να ενισχύσει τα κίνητρα για την επιλογή αντίστοιχων σπουδών από τους τελειοφοίτους Λυκείου.

Δεύτερον, ως μια αναγνώριση του κεντρικού ρόλου που επιτελεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διδασκαλία, έρευνα και ανάπτυξη των οικονομικών σπουδών στη χώρα μας, συμπληρώνοντας ένα αιώνα από την ίδρυσή του προς τον σκοπό αυτό. Είναι γνωστές στη διεθνή κοινότητα οι διακρίσεις του ΟΠΑ στον τομέα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, όπως, επίσης, και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Πιστεύουμε ότι οι διακρίσεις αυτές θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διεθνή προβολή των ελλήνων μαθητών που θα προκριθούν να συμμετάσχουν σε αναγνωρισμένους και υψηλού κύρους διεθνείς διαγωνισμούς.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για τον καλύτερο συντονισμό, πληροφόρηση και συμμετοχή των μαθητών στη διοργάνωση του Διαγωνισμού συμμετέχουν τόσο το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) που εκπροσωπεί τους έλληνες οικονομολόγους όσο και η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ). Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Ο πρώτος Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2020.

Προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σας παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε την διεξαγωγή  του διαγωνισμού στους τελειόφοιτους του Λυκείου σας και να τους ενθαρρύνετε να  λάβουν μέρος.

Για περαιτέρω πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΟΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://diagonismos.ermis.aueb.gr/

 Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με πολλούς χαιρετισμούς και ευχές για το Νέο Έτος

Εκ μέρους της Επιτροπής Διαγωνισμού ΕΡΜΗΣ
Καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ (α) Έγκριση του Διαγωνισμού με την Απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ: Φ.14/ΦΜ/151490/155182 /Δ1/19-9-2018.


Αρ.Πρωτ.Φ15/178112/Δ2/14-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε)
: Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ – σχ. έτ. 2019-2020».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 168595/Δ2/29-10-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 09-10-2019 αίτησή σας και στα συνημμένα σε αυτή, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 44/23-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2019-2020 η διεξαγωγή του 1ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαγωνισμός, ο οποίος οργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχεδιάζεται να διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 σε χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σχολικές μονάδες της επικράτειας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξεταστούν γραπτώς και εκτός ωρολογίου προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών, όπως προσδιορίζεται από τη διδακτέα ύλη του Λυκείου, αλλά και τις ευρύτερες γνώσεις Οικονομικών που ενυπάρχουν σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

1) Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών και όχι με αποκλειστικό τρόπο τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό..

2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων στον διαγωνισμό θα είναι σε κάθε περίπτωση προαιρετική.

3) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας.

4) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης-αποτίμησης του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΟΕΔΕ)

1ος Διαγωνισμός στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» 2020

Αρ. πρωτ.: 125, Αθήνα, 3-12-2019

Αγαπητοί συνάδελφοι, Η αναβάθμιση, η διάδοση, η ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης ανέκαθεν υπήρξαν βασικοί σκοποί της Ένωσής μας. Είναι σαφές, πως η οικονομική γνώση στο σχολείο, ως ισοδύναμη με τις άλλες επιστημονικές γνώσεις, έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ατόμου. Ο μαθητής μαθαίνοντας το αντικείμενό της έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει, να απαντήσει και να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας-κοινωνίας.

Η συμμετοχή στο οικονομικό γίγνεσθαι όλων των ατόμων, η λήψη ιστορικών, δυναμικών και εξελικτικών αποφάσεων και επιλογών στην παραγωγή, κατανομή και κατανάλωση των αγαθών καθιστούν την Οικονομική Επιστήμη απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια θα πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο, πράγμα που αποτελεί βασική επιδίωξη της Ένωσής μας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την διεξαγωγή του 1ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» 2020, για μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου, ο οποίος, όπως και η διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης:

 • Συμβάλλει στη διάδοση της οικονομικής γνώσης.
 • Εμβαθύνει και διευρύνει τις οικονομικές γνώσεις των μαθητών.
 • Διαμορφώνει οικονομική συμπεριφορά στο πλαίσιο ενός πολύπλοκου οικονομικού συστήματος.
 • Βοηθάει το μαθητή να εξηγήσει τα οικονομικά φαινόμενα.
 • Διαπλάθει αυριανούς πολίτες με παιδεία, πολίτες με πίστη σε πανανθρώπινες αξί-ες, πολίτες με διάθεση για προσφορά.
 • Συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της γνωστικής ικανότητας, της δυνατότητας και της απελευθέρωσης της προσωπικότητάς τους.

Υπεύθυνος φορέας του διαγωνισμού είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ) και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ).

Η λήξη προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 31-1-2020 και η διεξαγωγή του έχει ορισθεί για τις 28-3-2020.

Υπογραμμίζουμε ότι σύντομα θα ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τις διαδικασίες του διαγωνισμού.

Σας καλούμε να τον κάνετε δική σας υπόθεση, να συζητήσετε με τους μαθητές σας για την αναγκαιότητα της συμμετοχής τους, προκειμένου με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους να εξασφαλισθεί η επιτυχία της διοργάνωσης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΝΤΕΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση