edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής Έκφρασης για Προαγωγή Μητρικού Θηλασμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ15/211143/Δ2/01-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
Χ. Αρβανίτη (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 - 344. 3272, 2242 (Δ.Ε.)
210 - 344. 2212 (Ε.Ε.)
Fax: 210 – 344. 3390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διαγωνισμού καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού»

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 2012192/Δ2/21-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 47/16-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η γνωστοποίηση του διαγωνισμού καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού, ο οποίος διοργανώνεται από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας, την Εθνική Επιτροπή για το Μητρικό Θηλασμό και το πρόγραμμα «Αλκυόνη» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά το δικό του/της έργο.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού.

4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των «πνευματικών δικαιωμάτων» των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών.

5. Δε θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε όλες τις φάσεις της δράσης θα είναι δωρεάν.

6. Σχετικές δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν στο χώρο του σχολείου με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών σε γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα των Εικαστικών, της Ιστορίας της Τέχνης, της Αγωγής Υγείας), στο πλαίσιο της ευρύτερης προσέγγισης του ζητήματος από τους μαθητές και τις μαθήτριες και όχι με σκοπό την προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό».

Η Δράση «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ–ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ» έχει ως σκοπό την ανάδειξη, την ενθάρρυνση, την προαγωγή και την υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού, καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των νέων ζευγαριών και των γυναικών αξιοποιώντας ως μέσο τη δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση.

Η εν λόγω Δράση, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/-ήτριες έως 18 ετών (Γυμνασίου – Λυκείου), διενεργείται την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων έως 29/12/2017. Η αξιολόγηση του κατατεθειμένου υλικού, θα πραγματοποιηθεί εντός του Α΄ τετραμήνου του 2018. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή βράβευσης, θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 213 2161323. Η αναλυτική διαδικασία κατάθεσης προτάσεων – έργων από τους συμμετέχοντες παρουσιάζεται στο παράρτημα της οικείας Απόφασης (ΑΔΑ: 72ΤΦ465ΦΥΟ-Ν1Ε).

Σας επισυνάπτουμε αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό και παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αριθ. Πρωτ.:Γ3δ/Δ.Φ.27Β/Γ.Π.οικ.71519/22-09-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Πληροφορίες : Στρ.Χατζηχαραλάμπους
Τηλέφωνα : 213 216 1323
Φαξ : 210-5230577
E-mail : pfy4(ΣΤΟ)moh.gov.gr

 ΘΕΜΑ: « Έγκριση Δράσης και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού»

.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
2. Τα Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) και 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2δ και του άρθρου 17 παρ. 3,
4. Το άρθρο 3 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/24-12-2014), «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 , παρ.3 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό Θηλασμό της 18ης Ιανουαρίου 2017, θέμα 2ο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α1. Την έγκριση Δράσης και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε «Διαγωνισμό Καλλιτεχνικής Έκφρασης και Δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού». Ο διακριτικός τίτλος της Δράσης είναι «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ–ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ».

Α2. Φορέας οργάνωσης της Δράσης είναι το Υπουργείο Υγείας με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης και με τη συνεργασία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό και το πρόγραμμα «Αλκυόνη» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Β. ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Η Δράση «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ–ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ» ως σκοπό έχει την ανάδειξη, την ενθάρρυνση, την προαγωγή και την υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού, καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των νέων ζευγαριών και των γυναικών στο πεδίο του Μητρικού Θηλασμού, αξιοποιώντας ως μέσο την δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση.

Οι επί μέρους στόχοι περιγράφονται στο παράρτημα της Απόφασης.

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στην εν λόγω Δράση δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
I. Μεμονωμένα άτομα
II. Ομάδες ατόμων
III. Φορείς

Οι κατηγορίες στις οποίες δύνανται να υπάγονται οι ανωτέρω περιπτώσεις συμμετεχόντων είναι: α. Μαθητικός πληθυσμός έως 18 ετών (μαθητές Γυμνασίου , Λυκείου) β. Ενήλικες από 18 και άνω γ. Επαγγελματίες δημιουργικού και καλλιτεχνικού χώρου.

Δ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στην εν λόγω Δράση οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

1. Ζωγραφιά - Σκίτσο

1. Φωτογραφία

2. Ραδιοτηλεοπτικό μήνυμα, διάρκειας από τριάντα δευτερόλεπτα ( 30΄΄) έως σαράντα δευτερόλεπτα ( 40΄΄)

3. Ταινία κινούμενων σχεδίων έως τρία λεπτά ( 3΄)

4. Μικρή ταινία - βίντεο έως επτά λεπτά ( 7’ )

5. Μουσική σύνθεση – τραγούδι έως τέσσερα λεπτά ( 4’)

Η δυνατότητα που παρέχεται σε άτομα, ή ομάδες, ή φορείς να συμμετάσχουν στην εν λόγω Δράση με κατάθεση σχετικών προτάσεων, ανάλογα με την κατηγορία συμμετεχόντων που ανήκουν, και τον θεματικό άξονα για τον οποίο ενδιαφέρονται να διαγωνιστούν, παρουσιάζεται ειδικότερα στο παράρτημα της Απόφασης.

Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η χρονική περίοδος ανάπτυξης της Δράσης είναι:

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται την χρονική περίοδος από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων έως 29/12/2017.

2. Η συστηματοποίηση και αξιολόγηση του κατατεθειμένου υλικού, θα πραγματοποιηθεί εντός του Α΄ τετραμήνου του 2018.

3. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή βράβευσης, θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2018.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΡΓΩΝ

Η αναλυτική διαδικασία κατάθεσης προτάσεων – έργων από τους συμμετέχοντες παρουσιάζεται στο παράρτημα της οικείας Απόφασης.

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των κατατεθειμένων προτάσεων – έργων, γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που συστήνεται, σύμφωνα με κριτήρια που σχετίζονται με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, με τον τρόπο προσέγγισης του θέματος (πρωτοτυπία, καινοτομία κ.λ.π.), την αξιοποίηση υλικών και μέσων, την επίτευξη του μηνύματος κ.λ.π.

Ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων και του τρόπου βαθμολόγησης αυτών, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν βαθμολογικά οι προτάσεις – έργα των συμμετεχόντων, γίνεται κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης της Δράσης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υ.Υ., από μέλη της Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό Θηλασμό, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ενώσεων των παιδιάτρων, των Μαιών-των και των Επισκεπτών-ριων Υγείας και εκπροσώπους φορέων (Σχολών, Οργανώσεων, Κέντρων κ.λ.π.) που σχετίζονται με τους εν λόγω άξονες της θεματικής Δράσης.

Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να οργανώνει ειδικότερες ανά θεματικό άξονα ομάδες εργασίας για την αξιολόγηση των επί μέρους προτάσεων – έργων.

Στην ίδια Απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται το έργο, η χρονική διάρκεια, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Θ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, κατατάσσονται οι δέκα (10) πρώτες προτάσεις – έργα, σύμφωνα με την υψηλότερη βαθμολόγηση ανά κατηγορία συμμετεχόντων και θεματικό άξονα. Οι τρείς (3) πρώτες προτάσεις – έργα με υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνουν αντίστοιχα τα βραβεία Α, Β και Γ και η τέταρτη λαμβάνει Έπαινο. Επίσης χορηγείται Ειδικός Έπαινος με χαρακτήρα εύφημης μνείας σε ένα συμμετέχοντα ανά κατηγορία και θεματικό άξονα, που διαγωνίζονται στην «Ειδική Διαδικασία», ανεξαρτήτως του βαθμού αξιολόγησης, εφ όσον ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τον συμμετέχοντα (π.χ. άτομα με αναπηρία, πρόσφυγας, ειδικό σχολείο, ίδρυμα, κλ.π.).

Οι ανωτέρω διακρίσεις δεν συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, παρά μόνο από τιμητικό τίτλο.

Ι. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Όλες οι προτάσεις – έργα που έλαβαν τις προαναφερόμενες τιμητικές διακρίσεις, καθώς και οι υπόλοιπες δημιουργίες που έχουν αξιολογηθεί στις πρώτες δέκα (10) θέσεις ανά κατηγορία συμμετεχόντων και θεματικό άξονα, αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας σε ειδική ενότητα με αναφορά στην Δράση.

Στις εν λόγω προτάσεις – έργα θα αναφέρεται η κατηγορία της τιμητικής διάκρισης και τα στοιχεία του ατόμου, ή της ομάδας, ή του φορέα.

Το σχετικό υλικό είναι δυνατόν να αξιοποιείται για παρεμβάσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης που προάγουν τον Μητρικό Θηλασμό, από το Υπουργείο Υγείας και άλλους φορείς που σχετίζονται με το θέμα, με ρητή προϋπόθεση την αναφορά στη Δράση και στα στοιχεία του κατά περίπτωση έργου και δημιουργού.

Επισημαίνεται ότι με την κατάθεση κάθε πρότασης – έργου από τους συμμετέχοντες, ύστερα από κατάθεση σχετικής αίτησης στο πλαίσιο της Δράσης, παραχωρούνται στο Υπουργείο Υγείας τα πνευματικά Δικαιώματα των εν λόγω έργων, προκειμένου να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Οι προτάσεις – έργα που δεν θα αξιολογηθούν στις πρώτες δέκα (10) ανά κατηγορία και θεματικό άξονα και αντίστοιχα αυτές της «Ειδικής Διαδικασίας», είναι δυνατόν να επιστρέφονται στον συμμετέχοντα με αίτησή του.

Για τις προτάσεις – έργα που θα διακριθούν, θα βραβευτούν και θα αξιοποιηθούν δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας και άλλους φορείς, απαγορεύεται η οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική εκμετάλλευση αυτών, από τον συμμετέχοντα δημιουργό τους, ή από άλλο φορέα.

Η παρούσα Απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα και Υπόδειγμα Αίτησης που είναι αναπόσπαστα μέρη αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή ειδικότερων θεμάτων και διαδικασιών για την ανοιχτή συμμετοχή στη Δράση «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ - ΥΓΕΙΑ»

Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης με θέμα : « Έγκριση Δράσης και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού», ειδικότερα αναφέρονται:

Ι. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

α. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των νεαρών εφήβων και ενηλίκων και ιδιαίτερα των γυναικών στην αξία του Μητρικού Θηλασμού.

β. Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η κατάρτιση επαγγελματιών υγείας που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας υγείας Μητέρας – Παιδιού, την Κοινοτική και Δημόσια Υγεία, καθώς και άλλων στελεχών αρμόδιων υπηρεσιών (στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), που απασχολούνται σε Κέντρα και Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή ανάλογης φροντίδας.

γ. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και της μαθητικής Κοινότητας στη σημασία και τα οφέλη του Μητρικού Θηλασμού.

δ. Η ενδυνάμωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των εργοδοτικών φορέων στον σεβασμό των δικαιωμάτων για την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού.

ε. Η ανάδειξη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, που σχετίζονται με τον Μητρικό Θηλασμό και που συμβάλουν στην υγεία του παιδιού και την ενδυνάμωση των σχέσεων της Οικογένειας.

ΙΙ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Στις ενότητες Γ και Δ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, αναφέρονται οι κατηγορίες των συμμετεχόντων και οι θεματικοί άξονες που περιλαμβάνει η Δράση για τους οποίους κατατίθενται οι ανάλογες Προτάσεις – Έργα.

Προκειμένου να ενισχυθεί, τόσο η δυνατότητα συμμετοχής των συμμετεχόντων σε περισσότερους θεματικούς άξονες, όσο και να διασφαλιστεί η αποφυγή κατάθεσης προτάσεων και έργων από μεμονωμένα άτομα σε διάφορες κατηγορίες και θεματικούς άξονες, προτείνονται οι ακόλουθοι τύποι (συνδυασμοί) συμμετοχής στη Δράση:

1. Κάθε μεμονωμένο άτομο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη Δράση αποκλειστικά μέσω μίας κατηγορίας (π.χ. Μαθητικός πληθυσμός, ή ενήλικες ή επαγγελματίες), έχει τη δυνατότητα συμμετοχής για δύο θεματικούς άξονες π.χ. 1. Ζωγραφιά – Σκίτσο, 4. Ταινία κινουμένων σχεδίων έως τρία λεπτά (3΄), οπότε σημειώνονται και οι αντίστοιχοι έως δύο κωδικοί στην αίτηση π.χ. Ι/α/1 και Ι/α/4 κλ.π.

2. Κάθε ομάδα (φίλων, συμμαθητών, γειτόνων, συναδέλφων κ.λ.π.) που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη Δράση αποκλειστικά μέσω μίας κατηγορίας (π.χ. Μαθητικός πληθυσμός, ή ενήλικες ή επαγγελματίες), έχει τη δυνατότητα συμμετοχής για δύο θεματικούς άξονες π.χ. 1.Ζωγραφιά – Σκίτσο, 5. Μικρή ταινία – βίντεο έως επτά λεπτά (7΄), οπότε σημειώνονται και οι αντίστοιχοι έως δύο κωδικοί στην αίτηση π.χ. ΙΙ/β/1 και ΙΙ/γ/5 κλ.π.

3. Κάθε Φορέας (Σχολείο, Ίδρυμα, Σύλλογος, Εταιρεία, κ.λ.π.) που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη Δράση αποκλειστικά μέσω μίας κατηγορίας (π.χ. Μαθητικός πληθυσμός, ή ενήλικες ή επαγγελματίες), έχει τη δυνατότητα συμμετοχής για δύο θεματικούς άξονες
π.χ. 2. Φωτογραφία, 5. Μικρή ταινία – βίντεο έως επτά λεπτά (7΄), οπότε σημειώνονται και οι αντίστοιχοι έως δύο κωδικοί στην αίτηση π.χ. ΙΙΙ/α/2 και ΙΙΙ/β/5 κλ.π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμμετέχοντες των ανωτέρω περιγραφόμενων τύπων 1, 2 και 3, δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Δράση, υπαγόμενοι σε άλλη μορφή – κατηγορία συμμετοχής π.χ.
- Εάν η συμμετοχή είναι από άτομο, δεν μπορεί να κατατεθεί δεύτερη πρόταση – έργο μέσω του ατόμου αυτού ενταγμένου σε ομάδα ή φορέα.
- Εάν η συμμετοχή είναι από ομάδα, δεν μπορεί να κατατεθεί δεύτερη πρόταση – έργο μέσω μεμονωμένου ατόμου ή φορέα.
- Εάν η συμμετοχή είναι από φορέα, δεν μπορεί να κατατεθεί δεύτερη πρόταση – έργο μέσω μεμονωμένου ατόμου ή ομάδας.

4. Κάθε ομάδα (φίλων, συμμαθητών, γειτόνων, συναδέλφων κ.λ.π.) που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη Δράση, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω συνδυασμού μελών από δύο κατηγορίες (π.χ. μαθητικό πληθυσμό/ενήλικες ή ενήλικες/επαγγελματίες ή μαθητικός πληθυσμός/επαγγελματίες), αλλά αποκλειστικά και μόνο για έναν θεματικό άξονα π.χ. 1. Ζωγραφιά – Σκίτσο, οπότε σημειώνεται και ο αντίστοιχος κωδικός στην αίτηση π.χ. ΙΙ/α.β/1 ή ΙΙ/α.γ/1.

5. Κάθε Φορέας (Σχολείο, Ίδρυμα, Σύλλογος, Εταιρεία, κ.λ.π.) που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη Δράση έχει τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω συνδυασμού μελών από δύο κατηγορίες (π.χ. μαθητικό πληθυσμό/ενήλικες ή ενήλικες/επαγγελματίες ή μαθητικός πληθυσμός/επαγγελματίες), αλλά αποκλειστικά και μόνο για έναν θεματικό άξονα π.χ. 1. Ζωγραφιά – Σκίτσο, οπότε σημειώνεται και ο αντίστοιχος κωδικός στην αίτηση π.χ. ΙΙΙ/α.β/1 ή ΙΙΙ/α.γ/1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ανωτέρω δυνατότητες συμμετοχής (1, 2, 3, 4 και 5) δηλώνονται στην Αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου και κάθε απόκλιση από τους όρους που τίθενται, αυτοδίκαια, (πριν ή μετά την αξιολόγηση), οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης – έργου.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΩΝ

Η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων – έργων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

1. Η κατάθεση των προτάσεων – έργων των συμμετεχόντων γίνεται από την ημερομηνία έναρξης της Πρόσκλησης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση και έως 29 Δεκεμβρίου 2017. Ως κριτήριο αποδοχής των αιτήσεων, είναι η ημερομηνία σφράγισης του φακέλου αποστολής από τον ταχυδρομικό φορέα.

2. Η αποστολή του υλικού γίνεται με φακέλους που αποστέλλονται συστημένα στο Υπουργείο Υγείας.

3. Ο εξωτερικός φάκελος που θα εμπεριέχει όλο το σχετικό υλικό που κατατίθεται θα έχει τα πλήρη ταχυδρομικά στοιχεία του αποστολέα-συμμετέχοντα και θα απευθύνεται προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΡΑΣΗ «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ - ΥΓΕΙΑ»
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ’ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17, 10187, ΑΘΗΝΑ

4. Στην Αίτηση συμπληρώνονται προσεκτικά, σημειώνοντας τα ανάλογα πεδία, οι κατηγορίες συμμετοχής και οι θεματικοί άξονες, συμπληρώνονται οι κωδικοί που διαμορφώνονται, καταγράφεται το υλικό που αποστέλλεται π.χ. φωτοαντίγραφο ζωγραφιάς/σκίτσου, φωτογραφία, CD, DVD κ.λ.π. Με τη συμπλήρωση και την υπογραφή της Αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τη συναίνεσή του για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων των προτάσεων – έργων του, για δωρεάν και αποκλειστική χρήση σύμφωνα με τους σκοπούς της Δράσης.

5. Στον εξωτερικό φάκελο εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

α. Η Αίτηση του ενδιαφερομένου συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία με ημερομηνία και υπογραφή σύμφωνα με το υπόδειγμα.

β. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως δέκα σειρές) και

γ. Φάκελος στον οποίο θα εσωκλείεται η πρόταση – έργο του συμμετέχοντα καθώς και σύντομο κείμενο έως μία σελίδα περιγραφής του έργου και του σκεπτικού δημιουργίας αυτού.

6. Σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο (περίπτωση 5.γ), τοποθετούνται οι προτάσεις – έργα από δύο αντίτυπα ως ακολούθως:

1. Ζωγραφιά - Σκίτσο (δύο φωτοαντίγραφα μεγέθους Α3, έγχρωμα ή ασπρόμαυρα)

2. Φωτογραφία (δύο αντίτυπα)

3. Ραδιοτηλεοπτικό μήνυμα, διάρκειας 30΄΄ έως 40΄΄ (δύο DVD)

4. Ταινία κινούμενων σχεδίων έως 3΄ (δύο DVD)

5. Μικρή ταινία - βίντεο 7’ (δύο DVD)

6. Μουσική σύνθεση – τραγούδι έως 4’ (δύο CD)

Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείται και το σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.

Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου αναγράφεται ο κωδικός που διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία συμμετοχής και τους θεματικούς άξονες και που είναι ο ίδιος που αντίστοιχα έχει αναγραφεί στην Αίτηση. Σε περίπτωση κατάθεσης δύο προτάσεων – έργων, κατατίθενται σε ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους με αναγραφή των αντίστοιχων κωδικών.

7. Η Δ/νση Π.Φ.Υ.&Π. του Υπουργείου Υγείας μετά την πρωτοκόλληση αυτών στο Γενικό Πρωτόκολλο, διαμορφώνει πίνακες συμμετεχόντων για την εν λόγω Δράση. Στους πίνακες καταγράφονται ο αύξων αριθμός της αίτησης, τα στοιχεία του συμμετέχοντα, το γενικό πρωτόκολλο του Υ.Υ. και ο κωδικός που διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία συμμετοχής και τους θεματικούς άξονες. Ακολούθως διαμορφώνονται φάκελοι που εμπεριέχουν τις προτάσεις – έργα ανά θεματική ενότητα, προκειμένου να προωθηθούν ανωνύμως στην Επιτροπή Αξιολόγησης (για λόγους αντικειμενικής κρίσης), με αναφορά στον κάθε φάκελο πρότασης , στον αύξοντα αριθμό συμμετοχής.

8. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος (άτομο ή ομάδα ή φορέας) επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω Δράση με την κατάθεση πρότασης – έργου προκειμένου να τιμηθεί με τον Ειδικό Έπαινο, δηλώνει και αναγράφει σε όλη την ανωτέρω διαδικασία την ένδειξη «Ειδική Διαδικασία».

9. Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και τον προσδιορισμό των κριτηρίων (σύμφωνα με τις ενότητες Ζ και Η της Υπουργικής Απόφασης), οι ομάδες εργασίας, παραλαμβάνουν τους σχετικούς φακέλους με τις ανάλογες προτάσεις – έργα ανά θεματικό άξονα, προκειμένου να προβούν στην διαδικασία αξιολόγησης.

10. Οι ομάδες εργασίας έχοντας ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης κατατάσσουν τις δέκα (10) πρώτες προτάσεις – έργα, σύμφωνα με την υψηλότερη βαθμολόγηση ανά κατηγορία συμμετεχόντων και θεματικό άξονα.
Εισηγούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης την απόδοση των τιμητικών διακρίσεων, Α, Β και Γ Βραβείων για τις τρείς πρώτες σε βαθμολογία προτάσεις – έργα και για τον ένα Έπαινο που θα χορηγηθεί σε μία από τις υπόλοιπες επτά. Αντίστοιχα αξιολογούν την χορήγηση του ειδικού Επαίνου για την πρόταση – έργο της «Ειδικής Διαδικασίας».

11. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συνέχεια των εισηγήσεων των ομάδων εργασίας συντάσσει πρακτικό με εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση με αναφορά στις τιμητικές διακρίσεις των προτάσεων – έργων και των διακριθέντων δημιουργών.

12. Ακολουθεί η δημοσιοποίηση και η αξιοποίηση του υλικού κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ενότητα Ι της Υπουργικής Απόφασης.

Σχετικά Άρθρα