Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Ξιφασκίας Λυκείων ΕΠΑΛ 2019

Εκτύπωση  

Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Ξιφασκίας Μαθητών Λυκείων και ΕΠΑΛ 2018 2019

Αρ.Πρωτ.54917/Δ5/08-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες: Μ. Καραμαλάκου-Λάππα
: Μ. Ασβεστοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3442222
: 210-3442206
FAX : 210-3442210
Email : physgram@(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ξιφασκίας Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων Σχ. Έτους 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την υπ’ αριθμ. 19738/Δ5/08.02.2019 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019»,
3. Την υπ’ αριθμ. 22498/Δ5/13.02.2019 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2018-2019»,
4. Την υπ’ αριθμ. 27945/Δ5/21.2.2019 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας» της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τους Προέδρους των Αθλητικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων με θέμα «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους2018-2019»,
5. Την υπ. αριθμ. 2/08.02.2019 Πράξη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.),
6. Τα αιτήματα για την συνδιοργάνωση των Πανελληνίων αγώνων Ξιφασκίας Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους 2018-2019, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Τ.)

Προκηρύσσει

 τους Πανελλήνιους Αγώνες Ξιφασκίας μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2018-2019.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.)

Ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων ορίζονται: οι 17, 18, και 19 Απριλίου 2019 και τόπος διεξαγωγής: το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), αίθουσα ξιφασκίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει:

  • να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
  • να φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και η φοίτησή τους είναι κανονική,
  • να έχουν γεννηθεί από το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων και μέχρι το δέκατο πέμπτο. [Παράδειγμα: Κατά το έτος 2019 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες κατά τα έτη 2001-2004]. Επιπλέον, διευκρινίζεται, ότι ως έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει. [Παράδειγμα: το σχολικό έτος 2018-2019 λογίζεται ως 2019]

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών είναι τα ακόλουθα:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου.

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

5. Δελτίο αθλητή από την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας και Κάρτα υγείας Αθλητή, τα οποία υποχρεούνται να προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β. Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

γ. Η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ναι το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

δ. Σημειώνεται ότι, δε θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελληνίους Αγώνες Ξιφασκίας Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα προαναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) μέχρι τη Δευτέρα 15-4-2019 και ώρα 15:00, στα email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax 210-3389004 (τηλ. 210 3607507, 210 3639781). Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι την Τρίτη 16-04-2019 τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β’ Αθήνας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επισημάνσεις:

- Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

- Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04/2019 στις 15:30 Ξίφος Μονομαχίας Αγοριών & Ξίφος Μονομαχίας Κοριτσιών

- ΠΕΜΠΤΗ 18/04/2019 στις 15:30 Σπάθη Αγοριών & Σπάθη Κοριτσιών

- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04/2019 στις 15:30 Ξίφος Ασκήσεως Αγοριών & Ξίφος Ασκήσεως Κοριτσιών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Σύστημα γύρων (πούλ) και στη συνέχεια νοκ - άουτ μέχρι τον τελικό. Η κατάταξη των αθλητών για τον καταρτισμό των ομίλων, θα γίνεται με βάση τη μέχρι τότε κατάταξη τους στη βαθμολογία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες θα αγωνιστούν στο ίδιο όπλο που αγωνίζονται και με τα Σωματεία τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη αυτών και να προσκομίσουν στην Αγωνόδικη Επιτροπή το δελτίο της Ε.Ο.Ξ. και την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Οι μαθητές/τριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος οι διοργανωτές των αγώνων δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Οι Διαιτητές των αγώνων θα ορισθούν από την Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προέδρων Κρίσεως Οπλομαχίας (ΠΑΣΥΠΚΟ). Έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις όπως ορίζει ο Κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζεται ο επίσημος Κανονισμός Αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

Όσον αφορά στον Πειθαρχικό Κώδικα θα ισχύουν ο Πειθαρχικός Κώδικας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων (Πρωταθλήματα – Κύπελλα – Λοιποί Αγώνες) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, το Καταστατικό της, τον ισχύοντα αθλητικό νόμο καθώς και τις ειδικές διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη.

Επίσημο φύλλο αγώνα θεωρείται μόνο εκείνο που φέρει υπογραφή του διαιτητή, σφραγίδα του ΠΑΣΥΠΚΟ, υπογραφή του Προέδρου της Αγωνοδίκης Επιτροπής και σφραγίδα της Ε.Ο.Ξ.

Αν μαθητής/τρια κατά τη διάρκεια των αγώνων πετάξει υλικά ξιφασκίας (σπαθιά, μάσκα κλπ) με ενέργεια που αντίκειται στο φίλαθλο πνεύμα, ακόμη και μετά τη λήξη μιας αναμέτρησης θα δέχεται μαύρη κάρτα και η Αγωνοδίκη Επιτροπή θα κάνει έγγραφη αναφορά.

Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα ατομικά τους είδη σύμφωνα με τον Διεθνή Κανονισμό.

Για την πληρέστερη ασφάλειά τους, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο επιστήθιο το οποίο πρέπει να είναι 800 NEWTON και στις κάλτσες οι οποίες πρέπει να είναι αθλητικές μέχρι το γόνατο. Και τα δύο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Απαγορεύεται η χρήση φόρμας αντί της ειδικής στολής ξιφασκίας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας θα καλύψει μόνο τα υλικά θέσεως. Όλα τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αγώνων υλικά (σπαθιά, γάντια, βέστες, καλώδια σώματος κλπ) είναι της αποκλειστικής ευθύνης των αγωνιζόμενων μαθητών/τριων.

Μαθητής/τρια που δεν τηρεί τα αναγραφόμενα στις ανωτέρω παραγράφους θα αποκλείεται από τους αγώνες χωρίς να δίδεται δικαίωμα ενστάσεως.

Μετά την έναρξη των αγώνων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών, εντός του χώρου όπου βρίσκονται οι πίστες, δικαίωμα παραμονής έχουν μόνο:

  • Τα μέλη της Αγωνοδίκης Επιτροπής και οι ιατροί των αγώνων.
  • Οι αγωνιζόμενοι μαθητές/τριες με τη διευκρίνιση ότι σ’ αυτούς δεν περιλαμβάνονται αυτοί των οποίων ο όμιλος (Πουλ) δεν έχει αρχίσει και όσοι έχουν αποκλεισθεί.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ξιφασκίας στο Ο.Α.Κ.Α. την Τετάρτη 17-04-2019 στις 14:00 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9941/Δ5/22.01.2019 (ΦΕΚ 109, τ. Β’, 25.01.2019) Υ.Α. με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016/ΦΕΚ 3745/τ. Β’/2016 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες.

Τα έξοδα της διοργάνωσης και διεξαγωγής βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση