edu.klimaka.gr

7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (ΜΦΡ) 2021

7ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ (ΜΦΡ) 2021

Αρ.Πρωτ.Φ16/141005/Δ2/04-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ.(Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής και Διαδικτυακής Έκθεσης Μαθητικής Καινοτομίας για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. - σχ. έτος 2021-2022.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 132359/Δ2/19-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 07-06-2021 αίτημα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά έγκριση του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής και Διαδικτυακής Έκθεσης Μαθητικής Καινοτομίας σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 55/14-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α/Θμιας Εκπαίδευσης (Δ΄, ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού), Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής (όλες οι τάξεις), κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω Φεστιβάλ να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών χωρίς σχετική ενυπόγραφη δήλωση.
 3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 4. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση εφαρμογών να είναι δωρεάν και να είναι ελεύθερη για τους/τις εκπαιδευτικούς.
 5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
 6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ.Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Για το σχολικό έτος 2021-22 ισχύουν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 όπως περιγράφονται στην υπ. αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 ΚΥΑ (Β΄ 4187).

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο 2310-587282 και στο email: mfr.kmaked@gmail.com

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


7° ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση A/θμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας,
η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
και ο Δήμος Νεάπολης Συκεών
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής
και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Α.Π.Θ. καθηγητή κ. Χ. Πολάτογλου
και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)

διοργανώνουν το
7ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

που θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2021
με θεματικούς άξονες: Εκπαιδευτική Ρομποτική, έξυπνες συσκευές
https://mfr.peiramak.gr/
(σχετική άδεια ΥΠΑΙΘ Φ16/141005/Δ2/04-11-2021)

Α. Συνοπτική περιγραφή

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (ΜΦΡ) αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και Καθηγητών του Α.Π.Θ. και του ΠΑΜΑΚ. Βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι της διοργάνωσης αποτελούν η ενθάρρυνση των μαθητών στην ενασχόληση με την κατασκευή και τον προγραμματισμό αυτοσχέδιων ρομποτικών κατασκευών, στην ομαδική εργασία, στην ανάληψη πρωτοβουλιών, την καινοτομία και την ευρεσιτεχνία, μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση.

Το 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής είναι πανελλήνιο και στη φετινή διοργάνωση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και ενθάρρυνση στην μαθητική καινοτομία σχολείων Ειδικής Αγωγής.

Το Φεστιβάλ θα διοργανωθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά κατ’ εξαίρεση λόγω των υγειονομικών συνθηκών και θα επανέλθει στη δια ζώσης μορφή του όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Παράλληλα θα υπάρξει διαδικτυακό workshop του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ καθηγητή κ. Χ. Πολάτογλου

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στη διοργάνωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές σχολείων:

 • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία)
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικής Αγωγής

Οι συμμετοχές είναι μόνο σχολικές, με ρομποτικές κατασκευές – έξυπνες συσκευές που οι μαθητικές ομάδες θα έχουν εκπονήσει. Η συμμετοχή όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ομάδων όπως φροντιστήρια - εκπαιδευτικά κέντρα κτλ

Γ. Περιγραφή των Διαδικτυακών Επιδείξεων

Κατά τη διάρκεια του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής, το αγωνιστικό κομμάτι μετεξελίχθηκε σε αγώνες επίδειξης ρομποτικών κατασκευών, προσφέροντας εκπλήξεις και νέα καινοτομικά στοιχεία, σύμφωνα πάντα με τις αξίες της χαράς της δημιουργίας, της αλληλεπίδρασης, της μαθητικής καινοτομίας και συνεργασίας.

Στη φετινή διοργάνωση η επίδειξη ρομποτικών κατασκευών – έξυπνων συσκευών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Προβλέπεται η συμμετοχή ομάδων από 1 μαθητή μέχρι 1 τμήμα. Η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμμετέχει με μέγιστο αριθμό τις 2 ομάδες - 2 κατασκευές. Την ομάδα εποπτεύει ο/ οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι του έργου.

Η θεματολογία των κατασκευών επιδείξεων είναι ελεύθερη με προτεινόμενα θέματα:

Α) Covid19 – Υγεία και Φροντίδα
Β) Έξυπνα σπίτια και πόλεις, αυτόνομα οχήματα, έξυπνες συσκευές για άτομα ΑΜΕΑ
Γ) Προστασία Περιβάλλοντος - Αειφορία
Δ) Τρισδιάστατη Σχεδίαση και Εκτύπωση για ρομποτικές κατασκευές

Οι ομάδες θα πρέπει μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 λεπτών να παρουσιάσουν τη δική τους ρομποτική κατασκευή. Σε αυτή την κατασκευή μπορούν να έχουν χρησιμοποιήσει κιτ και υλικά οποιασδήποτε πλατφόρμας (Arduino, Lego, Raspberry κτλ). Οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι έργου δεν έχουν το δικαίωμα παρουσίασης, παρά μόνο οι μαθητές της ομάδας.

Κατά την παρουσίαση μπορούν να ενσωματώσουν ένα powerpοint, pdf, prezi κτλ αλλά είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί με ζωντανή επίδειξη λειτουργίας έργου από τους μαθητές μέσω της κάμερα τους.

Αμέσως μετά την παρουσίαση - επίδειξη της κατασκευής θα ακολουθήσει 5 λεπτη διαδικασία αξιολόγησης, με ερωτήσεις από την επιστημονική επιτροπή - πλαισιωμένη από συντονιστές εκπαιδευτικού έργου. Οι ερωτήσεις θα εστιάσουν κυρίως στη λειτουργία & στη χρησιμότητα του έργου καθώς και στην παιδαγωγική του αξία.

Στο 7ο ΜΦΡ θα εστιάσουμε στη χαρά της συμμετοχής, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Για το λόγο αυτό όλοι οι συμμετέχοντες θα βραβευτούν με έπαινο για τη συμμετοχή τους και θα δοθούν ειδικοί αναμνηστικοί έπαινοι για τα σχολεία, αφού σκοπός του Φεστιβάλ είναι η παροχή ευκαιριών και βήματος στους μαθητές /ριες να αναδείξουν τα ενδιαφέροντα και τις επιδόσεις τους στις νέες τεχνολογίες.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Webex σε πρόγραμμα που θα αναρτηθεί σε επόμενες ανακοινώσεις μαζί με οδηγίες παρουσιάσεων.

Όλη η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Youtube μέσα από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

Είναι σημαντικό να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων για τη διαδικτυακή συμμετοχή των μαθητών στις τηλεδιασκέψεις.

Τα έργα των μαθητικών ομάδων θα μείνουν αναρτημένα στο site του Φεστιβάλ ώστε να μπορεί να υπάρχει διάχυση της Μαθητικής Καινοτομίας των σχολείων.

Δ. Αξιολόγηση εργασιών

Η αξιολόγηση στο μέρος των Επιδείξεων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Πρωτοτυπία Ιδέας – Κατασκευής
 • Καλύτερη παρουσίαση από τους μαθητές (περιγραφική δεξιότητα, συνεργατικότητα)
 • Αποτελεσματικότητα – αρτιότητα κατασκευής
 • Εφαρμογή και Χρηστικότητα του έργου από εξωτερικούς φορείς
  (ομάδες ατόμων που επωφελούνται, διευκολύνσεις που προσφέρει, αντίκτυπος κτλ).

Ε) Χρονοδιάγραμμα του Φεστιβάλ

10.00 Χαιρετισμοί. Διαδικτυακό Μουσικό Δρώμενο από Σχολείο.

10.30 Α Μέρος Διαδικτυακών Επιδείξεων Έργων Μαθητικής Καινοτομίας Σχολείων.

13.00 Διαδικτυακό Workshop με τίτλο: «Δημιουργική τρισδιάστατη σχεδίαση και ρομποτική» από το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, καθηγητή κ. Χ. Πολάτογλου

15.00 Β Μέρος Διαδικτυακών Επιδείξεων Έργων Μαθητικής Καινοτομίας Σχολείων.

17.30 Βραβεύσεις Ομάδων Επίδειξεων – Λήξη Διοργάνωσης

Ζ. Επιτροπές

Για 7η χρονιά στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή θα συμμετέχουν Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Φυσικών Επιστημών από το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και εκπαιδευτικοί με εμπειρία και ενασχόληση στις διοργανώσεις Ρομποτικής. Στην 2η Ανακοίνωση θα δημοσιευτούν οι ομάδες επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής

Η. Τρόπος και χρόνος αίτησης

Οι εκπαιδευτικοί από τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Μαθητικού Φεστιβάλ από την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου έως και τη Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.

Θ. Επίσημος Δικτυακός Τόπος Συνεδρίου - Επικοινωνία

https://mfr.peiramak.gr/

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2310-587282 Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
2310-474842 ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

e-mail Φεστιβάλ: mfr.kmaked@gmail.com

Θα ακολουθήσει πληρέστερη ενημέρωση στην 2η ανακοίνωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✔ Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε ομάδες μαθητών σχολικών μονάδων. Γίνονται αποδεκτές και οι συμπράξεις σχολείων για τη συγκρότηση ομάδων.

✔ Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών γίνεται με την έγγραφη συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων τους, αφού προηγουμένως ενημερωθούν σχετικά από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία που αναφέρεται στη συμμετοχή και διαδικτυακή παρουσία των μαθητών.

Για την οργανωτική επιτροπή:
Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Θωμάς Μπαχαράκης

Σχετικά Άρθρα