edu.klimaka.gr

9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» 2021

7ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»2018-2019

Αρ.Πρωτ.Φ15/145570/Δ2/26-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 9ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη. – σχ. έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 137622/Δ2/12-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στο από 20-07-2020 αίτημα της Αντιπροέδρου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 48/08-10-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-21 τη διεξαγωγή του 9ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Πρωτόλειου Διηγήματος, που διοργανώνει το εν λόγω Ίδρυμα, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος, μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων των Γυμνασίων και Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, χωρίς κόστος συμμετοχής για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2021, μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου τους ή ατομικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

1. ταχυδρομικώς με σφραγίδα των ΕΛΤΑ (έως 31-05-2021) στη διεύθυνση :

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Υπόψη κ. Κατερίνας Λασκαρίδη
Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας
18535 Πειραιάς

ή

2. στη Γραμματεία του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Το θέμα είναι ελεύθερο.

Τα κείμενα που θα κατατεθούν πρέπει:

 • να είναι στην ελληνική γλώσσα
 • να είναι αδημοσίευτα
 • να μην υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις
 • να είναι δακτυλογραφημένα με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, διάστιχο 1,5
 • να αποσταλούν σε οχτώ (8) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD).

Σε ξεχωριστή σελίδα που θα προηγείται του κειμένου θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία :

ονοματεπώνυμο, τάξη φοίτησης, σχολείο, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο σχολείου, δ
ιεύθυνση κατοικίας – τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (mail) του/της μαθητή/τριας.
Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του σχολείου ως αποστολέα.

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αξιολογήσει την πρωτοτυπία, το λογοτεχνικό ύφος, την πλοκή και τη δομή του κειμένου. Θα απονεμηθούν τρία βραβεία σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και τρία σε μαθητές/τριες Λυκείου, συνοδευόμενα από αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο. Τα βραβευθέντα κείμενα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη www.laskaridisfoundation.org ενώ τα βραβεία ενδέχεται να απονεμηθούν σε ειδική τελετή.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Η απασχόληση των μαθητών και μαθητριών εντός ωρολογίου προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
 7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική χρήση των έργων των μαθητών και μαθητριών.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης, στο τηλέφωνο : 21690037000 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@laskaridisfoundation.org

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
www.laskaridou.gr,
e-mail:info(AT)laskaridou.gr

Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2020

Α.Π.0162/Φ4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΛΕΙΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον 9° Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη «Μνήμη Καίτης Λασκαρίδη» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020 - 2021.

Ο θεσμός του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, καθιερώθηκε από την Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης «Καίτη Λασκαρίδψ>, Μαριλένα Λασκαρίδου το 2000. Αρχικά απευθυνόταν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων Νομαρχιών της Ελλάδας· ακολούθως σε ειδική συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 αποφασίστηκε ομόφωνα ο διαγωνισμός να γίνει πανελλήνιος.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δικα(ωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπα(δευσης όλων των σχολε(ων της Ελλάδας.

Αθλοθετε( το ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑ ΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ.

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ:

Ηλιόπουλος Βαγγέλης - Συγγραφέας, Εκπαιδευτικός

Κατσικάρος Θεόδωρος - Δρ. Συγκριτικής Γραμματολογίας

Λεντάρη Τ(να - Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μερκούρη Νατάσα - Φιλόλογος

Παγουλάτου - Κυπαρίσση Καλή - Διευθύντρια Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Σβορώνου Ελένη - Συγγραφέας Παιδικής Λογοτεχνίας, Φιλόλογος

Α' Βραβείο Λυκείου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού περ. 2019 - 2020 Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

ΒΡΑΒΕΙΑ:

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α' Βραβείο 1.000€

Β' Βραβείο 600€

Γ' Βραβείο 400€

ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α' Βραβείο 1.500€

Β' Βραβείο 1.000€

Γ' Βραβείο 600€

Τα κείμενα, που θα κατατεθούν, πρέπει απαραιτήτως:

 • να είναι αδημοσίευτα
 • να μην υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις
 • να είναι δακτυλογραφημένα με γραμματοσειρά Tίmes New Roman, μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο 1,5
 • να αποσταλούν σε οχτώ (8) αντίγραφα
 • να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD).

Σε ξεχωριστή σελίδα που θα προηγείται του κειμένου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 • ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 • ΣΧΟΛΕΙΟ
 • Δ/ΝΣΗ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΎ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ, δηλαδή Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  (σταθερό & κινητό) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ (e-mail).

Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του σχολείου ως αποστολέας.

Όσοι θα συμμετάσχουν θα υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2021 μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου τους ή προσωπικά με τους παρακάτω τρόπους:

1. ταχυδρομικώς, με σφραγίδα των ΕΛΤΑ που θα αναγράφει την ημερομηνία αποστολής (έως και 31Μα'ί:ου2021)

ή

2. στη Γραμματεία του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
(έως και 31Μα"ί:ου2021)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ :

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Υπ' όψιν κ. Κατερίνας Λασκαρίδη
Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας
185 35 Πειραιάς

Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως μέσω του σχολείου τους.

Τα βραβευθέντα κείμενα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδψ> www.laskaridisfoundation.org.

Η απονομή των βραβείων ενδέχεται να γίνει σε ειδική τελετή, στην οποία θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Αντιπρόεδρος
του «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Κατερίνα Λασκαρίδη

 

Σχετικά Άρθρα