edu.klimaka.gr

12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» 2023 2024

12ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΛΕΙΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ15/131419/Δ2/15-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)
Ρούνη Π. (Ι.Ε)
: Μπουρβάρης Α. (Δ.Ε)
Τηλέφωνο : 2103443272 (Δ.Ε)
: 2103442212 (Ε.Ε)
: 2103442233 (Ι.Ε)
: 2103443314 (Δ.Ε)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 12oυ Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη για το σχολικό έτος 2023-2024.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 112775/Δ2/09-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ.πρωτ.εισ.ΙΕΠ 41935/ 28-07-2023 έγγραφο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 62/06-10-2023 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π , σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διενέργεια του 12oυ Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη για το σχολικό έτος 2023-2024, για μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών/Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών σχολείων όλης της χώρας), για το σχολικό έτος 2023-2024.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Σε περίπτωση που προβλέπεται μετακίνηση μαθητών/μαθητριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών / μαθη- τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 6. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών / προϊό- ντων /φορέων/υπηρεσιών.
 9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης καθώς και την έκθεση αποτίμησης από την εφαρμογή του 12ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού.
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο διαγωνισμό, δεν θα αξιοποιηθεί μελλοντικά με σκοπό την εμπορική του διάθεση με αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.A.
 11. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.
 12. Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.A https://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-11-07-02-12

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συν: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 


ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
www.laskaridou.gr,
e-mail:info(AT)laskaridou.gr

Πειραιάς, 25 Ιουλίου 2023

Α.Π.012291/Φ4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΛΕΙΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον 12° Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023 - 2024.

Ο θεσμός του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, καθιερώθηκε από την Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης «Καίτη Λασκαρίδψ>, Μαριλένα Λασκαρίδου το 2000. Αρχικά απευθυνόταν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων Νομαρχιών της Ελλάδας · ακολούθως σε ειδική συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 αποφασίστηκε ομόφωνα ο διαγωνισμός να γίνει πανελλήνιος.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δικα(ωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπα(δευσης όλων των σχολε(ων της Ελλάδας.

Αθλοθετε( το ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ.

Οι μαθητές θα πρέπει να υποβάλλουν μόνον ένα (1) διήγημα με θέμα:

Σέρνοντας με βία τις αλυσίδες

Ο δρόμος που οδηγεί στην Ελευσίνα και στα άδυτα της ψυχής του ποιητή. Ο τόπος των μυημένων στα μεγάλα νοήματα της ζωής. Η ενότητα, η αρμονία των πάντων, του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τη Φύση, με τον Θεό, με το Παν.

Μοναχικός ο περίπατος του ποιητή, ίσως μετά από αρρώστια. Άνθρωποι τον προσπερνούν και ξαφνικά κυριαρχεί απόλυτη ησυχία. Πνευματική γαλήνη . Τρεις σκιές .

Και σκυμμένο
το κεφάλι μου κpάτησα ολοένα,
καθώς στο ντέφι μέσα έpιχνα, σκλάβος
κ' εγώ, τον κόσμον, μια δpαχμή .

Άγγελος Σικελιανός, «Ιερά Οδός»

Συνθήκες: μύηση, αρμονία, φύση, μάνα, πόνος, σκλαβιά, σκληρότητα, καταπίεση, ντροπή

Οι μαθητές, βασιζόμενοι στο ποίημα του Άγγελου Σικελιανού «Ιερά Οδός» καθώς και στις προαναφερθείσες συνθήκες, καλούνται να γράψουν ένα διήγημα σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους της προκήρυξης. Στο τέλος της προκήρυξης ακολουθεί ολόκληρο το ποίημα.*

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ:

• Δικαίου Ελένη, Συγγραφέας Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας

• Δούκας Γιάννης, Ποιητής

• Κατσικάρος Θεόδωρος, Δρ Συγκριτικής Γραμματολογίας, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας

• Ντεκάστρο Μαρίζα, Συγγραφέας Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας, μεταφράστρια, κριτικός λογοτεχνίας παιδικού και εφηβικού βιβλίου

• Παπαγιάννη Μαρία, Συγγραφέας, Φιλόλογος, Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Εφηβικού - Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου

• Πάτσιου Βίκυ, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

• Σβορώνου Ελένη, Συγγραφέας Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας, Φιλόλογος

ΒΡΑΒΕΙΑ:

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α' Βραβείο 1.000€

Β' Βραβείο 600€

Γ' Βραβείο 400€

ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α' Βραβείο 1.500€

Β' Βραβείο 1.000€

Γ' Βραβείο 600€

Τα κείμενα, που θα κατατεθούν, πρέπει απαραιτήτως:

 • να είναι αδημοσίευτα
 • να μην υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις
 • να είναι δακτυλογραφημένα με γραμματοσειρά Tίmes New Roman, μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο 1,5
 • να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην παρακάτω διεύθυνση:
  diagonismoskaitilaskaήΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με διαβιβαστικό του σχολείου ή του εγκεκριμένου φορέα από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε ξεχωριστή σελίδα που θα προηγείται του κειμένου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 • ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 • ΣΧΟΛΕΙΟ
 • Δ/ΝΣΗ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΎ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ, δηλαδή Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  (σταθερό & κινητό) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ (e-mail).

Στον ηλεκτρικό αρχείο/φάκελο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του σχολείου ως αποστολέα.

Όσοι θα συμμετάσχουν θα υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2024 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

diagonismoskaitilaskaήΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η συγκεκριμένη διεύθυνση θα κλείσει την lη Ιουνίου 2024.

Το Ίδρυμα αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη αυτή . Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει με ένα μόνο διήγημα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ατομική ή συλλογική .

Ο εν λόγω διαγωνισμός πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου σχολικού προγράμματος.

Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και το  Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.

Η Κριτική Επιτροπή θα ανακοινώσει μόνο τη λίστα με τα πρώτα σε αξιολόγηση διηγήματα, τόσο για το γυμνάσιο όσο και για το λύκειο (η σειρά κατάταξης των υπολοίπων διηγημάτων του διαγωνισμού δεν θα ανακοινωθεί).

Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως μέσω του σχολείου τους.

Τα βραβευθέντα κείμενα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη www.laskaridisfoundation.org με τη σύμφωνη γνώμη των βραβευθέντων και δεν θα αναρτηθούν όλα τα υποβληθέντα έργα.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των βραβευθέντων μαθητών καλούνται να συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται ότι δέχονται να δημοσιευτεί το κείμενο του παιδιού τους σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο καθώς και υλικό από την τελετή της απονομής των βραβείων.

Η ανάρτηση των έργων γίνεται με σκοπό την προώθηση και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και αποσκοπεί στην παρότρυνση και ενθάρρυνση των μαθητών να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους μέσα από τη χαρά της δημιουργικής γραφής. Η χρήση των έργων γίνεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό. Συμμετοχές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείονται.

Η απονομή των βραβείων ενδέχεται να γίνει σε ειδική τελετή, στην οποία θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Αντιπρόεδρος
του «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Κατερίνα Λασκαρίδη


*ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ

Από τη νέα πληγή που μ' άνοιξεν η μοίρα
έμπαιν' ο ήλιος, θαρρούσα, στην καρδιά μου
με τόση ορμή, καθώς βασίλευε, όπως
από ραγισματιάν αιφνίδια μπαίνει
το κύμα σε καράβι π' ολοένα
βουλιάζει.

Γιατί εκείνο πια το δείλι,
σαν άρρωστος, καιρό, που πρωτοβγαίνει
ν' αρμέξει ζωή απ' τον έξω κόσμον, ήμουν
περπατητής μοναχικός στο δρόμο
που ξεκινά από την Αθήνα κ ' έχει
σημάδι του ιερό την Ελευσίνα.
Τί ήταν για μένα αυτός ο δρόμος πάντα
Σα δρόμος της Ψυχής.

Φανερωμένος
μεγάλος ποταμός, κυλούσε εδώθε
αργά συρμένα από τα βόδια αμάξια
γεμάτα αθεμωνιές ή ξύλα, κι άλλα
αμάξια, γοργά που προσπερνούσαν,
με τους ανθρώπους μέσα τους σαν ίσκιους.

Μα παραπέρα, σα να χάθη ο κόσμος
κ' έ μειν ' η φύση μόνη, ώρα κι ώρα
μιάν ησυχία βασίλεψε. Κ' η πέτρα
π' αντίκρισα σα μια άκρη ριζωμένη,
θρονί μου φάνη μοιρασμένο μου ήταν
απ ' τους αιώνες. Κ' έπλεξα τα χέρια,
σαν κάθισα, στα γόνατα, ξεχνώντας
αν κίνησα τη μέρα αυτή ή αν πήρα
αιώνες πίσω αυτό τον ίδιο δρόμο.

Μα να· στην ησυχία αυτή, απ' το γύρο
τον κοντινό, προβάλανε τρεις ίσκιοι.
Ένας Ατσίγγανος αγνάντια ερχόνταν,
Και πίσωθ έ του ακλ.ούθααν, μ ' αλυσίδες
Συρμένες, δυό αργοβάδιστες αρκούδες.

Και να ως σε λίγο ζύγωσαν μπροστά μου
και μ' είδε ο Γύφτος, πριν καλά προφτάσω
να τον κοιτάξω, τράβηξε απ ' τον ώμο
το ντέφι και, χτυπώντας το με το ' να
χέρι, με τ' άλλον έσυρε με βία
τις αλυσίδες . Κ ' οι δυό αρκούδες τότε
στα δυό τους σκώθηκαν, βαριά .

Η μία,
(ήτανε η μάνα, φανερά), η μεγάλη,
με πλεχτές χάντρες όλο στολισμένο
το μέτωπο γαλάζιες, κι από πάνω
μιάν άσπρη αβασκαντήρα, ανασηκώθη
ξάφνου τρανή, σαν προαιώνιο να 'ταν
ξόανο Μεγάλης Θεάς, της αιώνιας Μάνας,
αυτής της ίδιας που ιερά θλιμμένη,
με τον καιρόν ως πήρε ανθρώπινη όψη,
για τον καημό της κόρης λεγόνταν
Δήμητρα εδώ, για τον καημό του γιού της
πιο πέρα ήταν Αλκμήνη ή Παναγία.
και το μικρό στο πλάγι της αρκούδι,
σα μεγάλο παιχνίδι, σαν ανίδεο
μικρό παιδί, ανασηκώθηκε κ ' εκείνο
υπάκοο, μη μαντεύοντας ακόμα
του πόνου του το μάκρος, και την πίκρα
της σκλαβιάς, που καθρέφτιζεν η μάνα
στα δυό πυρά της που το κοίτααν μάτια!

Αλλ ' ως από τον κάματον εκείνη
οκνούσε να χορέψει, ο Γύφτος, μ' ένα
πιδέξιο τράβηγμα της αλυσίδας
στου μικρού το ρουθούνι, ματωμένο
ακόμα απ' το χαλκά που λίγες ημέρες
φαινόνταν πώς του τρύπησεν, αιφνίδια
την έκαμε, μουγκρίζοντας με πόνο,
να ορθώνεται ψηλά, προς το παιδί της
γυρνώντας το κεφάλι, και να ορχιέται
ζωηρά.

Κ' εγώ, ως εκοίταζα, τραβούσα
έξω απ' τον χρόνο, μακριά απ ' το χρόνο,
ελεύτερος από μορφές κλεισμένες
στον καιρό, από αγάλματα κ ' εικόνες ·
ήμουν έξω, ήμουν έξω από το χρόνο.

Μα μπροστά μου, ορθωμένη από τη βία
του χαλκά και της άμοιρης στοργής της,
δεν έβλεπα άλλο απ' την τρανήν αρκούδα
με τις γαλάζιες χάντρες στο κεφάλι,
μαρτυρικό τεράστιο σύμβολο όλου
του κόσμου, τωρινού και περασμένου,
μαρτυρικό τεράστιο σύμβολο όλου
του πόνου του πανάρχαιου, οπ ' ακόμα
δεν του πληρώθη απ' τους θνητούς αιώνες
ο φόρος της ψυχής.

Τί ετούτη ακόμα
ήταν κ' είναι στον Άδη.

Και σκυμμένο
το κεφάλι μου κράτησα ολοένα,
καθώς στο ντέφι μέσα έριχνα, σκλάβος
κ ' εγώ του κόσμου, μια δραχμή.

Μα ως, τέλος,
Ο Ατσίγγανος ξεμάκρυνε, τραβώντας
ξανά τις δυό αργοβάδιστες σρκούδες,
και χάθηκε στο μούχρωμα, η καρδιά μου
με σήκωσε να ξαναπάρω πάλι
τον δρόμον οπού τέλειωνε στα ρείπια ·
του Ιερού της Ψυχής, στην Ελευσίνα .
Κ' η καρδιά μου, ως εβάδιζα, βογκούσε:
«Θα ' ρτει τάχα ποτέ, θέ να 'ρτει η ώρα
που η ψυχή της αρκούδας και του Γύφτου,
κ' η ψυχή μου, που Μυημένη τηνε κράζω,
θα γιορτάσουν μαζί;»

Κι ως προχωρούσα,
και βράδιαζε, ξανάνιωσα απ ' την ίδια
πληγή, που η μοίρα μ ' άνοιξε, το σκότος
να μπαίνει ορμητικά μες στην καρδιά μου,
καθώς από ραγισματιάν αιφνίδια μπαίνει
το κύμα σε καράβι που ολοένα
βουλιάζει. Κι όμως τέτοια ως να διψούσε
πλημμύραν η καρδιά μου, σα βυθίστη
ως να πνίγηκε ακέρια στα σκοτάδια,
σα βυθίστηκε ακέρια σ'τα σκο'τάδια,
ένα μούρμουρο απλώθη απάνωθέ μου,
ένα μούρμουρο,
κ' έμοιαζ' έλεε:
« Θα ' ρ'τει. »

(Σικελιανός Άγγελος. (1992). Λυρικός βίος: Λυρικά. -'τ.5. -Ιερά Οδός. 2η έκδ.(σ .41-45).
Αθήνα : Ίκαρος.)

Πληpοφοpίες: Παναγιώτα Δεδετζι]

Τηλ.: 216 9003700, 216 9003746 Fax: 210 4296024

Ε111αί/: ίnfo@laskarίdίsfoiιndatίon.org, dedetz.ί@laskarίdίsfoiιndatίon.org

Σχετικά Άρθρα