edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Ρομποτικής & Καινοτομίας Eduact 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ FIRST CHAMPIONSHIP GREECE 2022-23»

Αρ.Πρωτ.Φ15/13077/Δ2/03-02-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Παπαβρόντος Β.(Π.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ.(Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Θεοδωράκου Β.( Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.245 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Διαγωνισμός Ρομποτικής & Καινοτομίας FIRST® CHAMPIONSHIP GREECE 2022-23» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 5221/Δ2/18-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 27-05-2022 αίτημα της Eduact-Δράση για την Εκπαίδευση και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 02/12-01-2023 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο: «Διαγωνισμός Ρομποτικής & Καινοτομίας FIRST® CHAMPIONSHIP GREECE 2022-23», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικών μονάδων όλων των τύπων της χώρας, καθώς και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 3. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 4. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 5. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 6. Να μην επιτρέπεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 7. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 8. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 10. Η χρήση τυχόν εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν, να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 11. Να συνεκτιμηθεί η δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία) από τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών του σχολείου, για όσους ισχύουν.
 12. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενημερωτικές ημερίδες/συναντήσεις σχετικά με την υλοποίηση του διαγωνισμού να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.
 13. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
 14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
 15. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 16. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι η παρούσα έγκριση και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αφορούν αποκλειστικά στον μαθητικό διαγωνισμό του φορέα «Eduact – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με τίτλο: «Διαγωνισμός Ρομποτικής & Καινοτομίας FIRST® CHAMPIONSHIP GREECE 2022-23» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείων, Ειδικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Ειδικών Δημοτικών, Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, όλων των τάξεων, καθώς και Επαγγελματικών Λυκείων, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. όλης της χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-23 και δεν συνδέονται με άλλους μαθητικούς διαγωνισμούς (π.χ. Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς κ.ά. Διαγωνισμούς Ρομποτικής) που οδηγούν σε εγγραφή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση μαθητών/τριών Λυκείου που θα διακριθούν σε αυτόν.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Διαγωνισμός Ρομποτικής και Καινοτομίας FIRST® CHAMPIONSHIP GREECE 2022-23

για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε.
από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Eduact).


Περιλαμβάνει:
• FLL Discover (4 – 6 ετών)
• FLL Explore (6 – 10 ετών)
• FLL Challenge (10 – 16 ετών)
• FTC (FIRST TECH CHALLENGE & FIRST GLOBAL TEAM GREECE (14 – 18 ετών)

Πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2022 - 2023

Όλες οι διοργανώσεις είναι ανοιχτές για δωρεάν επίσκεψη από τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς χωρίς απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμετοχή τους.

Περιφερειακός Διαγωνισμός Χώρος Διεξαγωγής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
FIRST® LEGO® League Ρόδος Δημοτικό Σχολείο Παστιδας 04/02/2023
FIRST® LEGO® League Αθήνα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα 12/02/2023
FIRST® LEGO® League Βόλος Ergon Showground (Συγκροτημα Τσαλαπατα) 18/02/2023
FIRST® LEGO® League Ηράκλειο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών 19/02/2023
FIRST® LEGO® League Σπάρτη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, Sparti TechLab 25/02/2023
FIRST® LEGO® League Ξάνθη Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Xanthi TechLab 04/03/2023
FIRST® LEGO® League Γιάννενα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Π.Τ.Δ.Ε. 05/03/2023
FIRST® LEGO® League Θεσσαλονίκη ΔΕΘ-Helexpo, Περίπτερο 6 12/03/2023
FIRST® LEGO® League Τελικός ΔΕΘ-Helexpo, Περίπτερο 6 18-19/3/2023

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & 2311 286369.

● Στόχος του διαγωνισμού είναι η παρότρυνση της εμπλοκής των μαθητών/τριών στην έρευνα για την επίλυση & παρουσίαση ρεαλιστικών και η προώθηση της κατανόησης πτυχών της υπολογιστικής νοημοσύνης, της ρομποτικής πάντοτε κάτω από τις θεμελιώδης αξίες της συνεργασίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η ανάγκη για τη συνεχή εναρμόνιση των σχολείων με τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η καλλιέργεια πολιτών ικανών να ενταχθούν με ήθος στην κοινωνία των πληροφοριών.

● Το περιεχόμενο του διαγωνισμού είναι πλήρως συμβατό με και προάγει στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, των μαθημάτων Φυσική, Τ.Π.Ε. , Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος και Πληροφορική, Φυσική, Μαθηματικά και Τεχνολογία στο Γυμνάσιο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να προεκτείνουν τις πτυχές του Αναλυτικού Προγράμματος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την ηλικία των μαθητών, προάγοντας έτσι την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα

● Ο διαγωνισμός ενισχύει διδακτικές διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με την ενεργητική συγκρότηση νέων νοητικών αναπαραστάσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στα διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα στο πλαίσιο των οποίων υλοποιείται και διευκολύνοντας έτσι τα διαφορετικά στυλ μάθησης. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με:

 1. Την προσπάθεια μεγιστοποίησης του ενδιαφέροντος και ενεργοποίησης όχι μόνο των γνωστικών αλλά και των ψυχικών και συναισθηματικών δυνάμεων των μαθητών. Η προσπάθεια αυτή εξυπηρετείται με τη διεπιστημονική προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων, καθώς όπου αυτό είναι επιτρεπτό, τα ζητούμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους μαθητές δεν έχουν την παραδοσιακή μορφή των σχολικών διδακτικών αντικειμένων αλλά συγκροτούνται με στόχο την παραγωγή συνδυαστικής και της βιωματικής γνώσης.
 2. Την χρήση πολλαπλών διδακτικών μέσων και εργαλείων για την πρόσβαση στη γνώση, όπως την διεπιστημονική προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων, καθώς όπου αυτό είναι επιτρεπτό, τα ζητούμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους μαθητές δεν έχουν την παραδοσιακή μορφή των σχολικών διδακτικών αντικειμένων αλλά συγκροτούνται με στόχο την παραγωγή συνδυαστικής γνώσης, την αναζήτηση γνώσεων στην προσπάθεια αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων, τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και προσπάθεια επαλήθευσης υποθέσεων εργασίας.

● Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων πολύπλευρων συνεργασιών. Πέραν της ατομικής εμπλοκής των μαθητών, ευνοεί την συνεργασία μεταξύ τους, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Οι συνεργασίες μπορούν να πραγματοποιούνται υπό διαφορετικές συνθήκες με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης διαφόρων ειδών και επιπέδων αναγκών.

Συγκεκριμένα:

* Οι μαθητές μπορούν εξ αρχής να οργανώνουν σχέδια συνεργασίας.
* Οι μαθητές με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις ομάδες εργασίας.
* Οι μαθητές μπορούν να ζητούν βοήθεια ή συνεργασία από τον/ τους εκπαιδευτικό/ούς του σχολείου.
* Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν την εργασία των μαθητών και να παρεμβαίνουν όταν το κρίνουν αναγκαίο προκειμένου να βοηθήσουν τη δραστηριότητα των παιδιών.

Προϋποθέσεις:

 • Από τον δικτυακό τόπο https://firstlegoleague.gr/ & eduact.org θα παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στους/στις ενδιαφερόμενους/ες στις οδηγίες και τα ειδικά εγχειρίδια και σχέδια διδασκαλίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν προαιρετικά κι εφόσον το επιθυμούν.
 • Η συμμετοχή μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και θα γίνει με ευθύνη των κηδεμόνων τους.
 • Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
 • Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος και η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει,σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 • Η προετοιμασία για τον διαγωνισμό θα γίνεται εκτός διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν.
 • Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/ουσών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & 2311 286369

Περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής

Ειδικότερες πληροφορίες για κάθε ηλικιακή κατηγορία θα αναρτώνται στο: https://firstlegoleague.gr/ & eduact.org

1. Εγγραφή στο διαγωνισμό

Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο https://firstlegoleague.gr/ ή eduact.org στο διαγωνισμό της περιοχής του για το ηλικιακό γκρουπ που ενδιαφέρεται, μέχρι κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση διαδικτυακά ανοιχτή προς τα εγγεγραμμένα σχολεία. Κατόπιν της δήλωσης του σχολείου οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών με δική τους ευθύνη εγγράφουν τα μέλη της ομάδα σας. H εγγραφή και συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 ξεκινούν 02/08/2022

2. Προετοιμασία

Η ομάδα προετοιμάζεται όπως κρίνουν οι εκπαιδευτικοί της. Δύναται να υπάρχει υποστήριξη και συμμετοχή σε επιμόρφωση από την Eduact προεραιτικά κι εφόσον αυτοί το επιθυμούν.

Ελάχιστο χρονικό διάστημα προετοιμασίας, ορίζεται αυτό των 8 εβδομάδων.

3. Διαγωνιστική διαδικασία

H ομάδα θα:

✓ Εντοπίσει Αποστολές προς επίλυση.

✓ Σχεδιάσει, χτίσει και προγραμματίσει ένα ρομπότ για να ολοκληρώσει τις Αποστολές.

✓ Δοκιμάσει και επαναπροσδιορίσει τον κώδικα και τον σχεδιασμό.

Το ρομπότ σας θα πρέπει να κινείται, να πιάνει, να μεταφέρει, να ενεργοποιεί, ή να μεταφέρει αντικείμενα.

Επιπλέον θα παρουσιάσει:

✓ Ένα πρόβλημα σχετικό με το θέμα του διαγωνισμού που έχει εντοπίσει.

✓ Τη λύση που έχει σχεδιάσει.

✓ Το διαμοιρασμό της λύσης της με άλλες ομάδες, τάξεις, φορείς κ.ά.

✓ Τη δική της αφίσα, κάποια παρουσίαση σύνθημα, θεατρικό ή θα αξιοποιήσει ελεύθερα όποιο άλλο μέσο επιθυμεί προκειμένου να παρουσιάσει τις αξίες και τα οφέλη που αποκόμισε μέσα από την ομαδική εργασία.

4. Βραβεία - Βεβαιώσεις

Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες θα παραλάβουν ονομαστικό δίπλωμα συμμετοχής εφόσον συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Όλα τα παραπάνω υπό την καθοδήγηση ενός ή περισσότερων εκπαιδευτικών που θα έχουν το ρόλο του προπονητή – μέντορα και θα βοηθούν τα παιδιά μέσα από τις συναντήσεις να κατανοήσουν τον σκοπό τους, να συνεργαστούν στις ομάδες τους και να δώσουν πρωτότυπες ιδέες. Έπειτα τα παιδιά με την βοήθεια των εκπαιδευτικών / προπονητών θα παρουσιάσουν την δουλειά τους συμμετέχοντας στο διαγωνισμό σε κριτική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς, διδάκτορες, καθηγητές Πανεπιστημίου και άλλες ειδικότητες. Η Eduact διατηρεί συνεργασία με καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Επιπλέον υπάρχει Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκειμένουν καθηγητές με την αντίστοιχη τεχνογνωσία να εμπλέκονται στις διαδικασίες του διαγωνισμού και να προσφέρουν επιστημονική καθοδήγηση για κάθε ηλικιακό γκρουπ. Η αξιολόγηση γίνεται χρησιμοποιώντας τις διεθνείς ρουμπρίκες αξιολόγησης. Οι ομάδες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία που θα διακριθούν εθνικά διαγωνίζονται στις αντίστοιχες Ολυμπιάδες. Αρμόδιος φορέας και εθνικός διοργανωτής για τις αποστολές στο εξωτερικό είναι ο Εκπαιδευτικός Επιστημονικός Οργανισμός Eduact, επίσημος συνεργάτης του Οργανισμού για την Αναγνώριση της Επιστήμης FIRST, το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς ακαδημαϊκούς και νομικούς.

Σημειώνεται επίσης ότι η FIRST αποτελεί Παγκοσμίως τον Μεγαλύτερο Φορέα Υλοποίησης Επιστημονικών Διαγωνισμών Ρομποτικής σε 115 χώρες σε όλο τον κόσμο και οι συμμετέχοντες στα προγράμματα της FIRST μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες σε Πανεπιστήμια (δείτε τη λίστα των Πανεπιστημίων: https://www.firstinspires.org/scholarshipresults?print=yes&statereport=yes).

Σχετικά Άρθρα