1ο Μαθητικό Συνέδριο DSTMUN Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 2018

Εκτύπωση  

1ο Μαθητικό Συνεδρίο
Deutsche Schule Thessaloniki Model United Nations Conference (DSTMUN)
στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Νοέμβριος 2018

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/66827/Δ2/26-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του 1ου Συνεδρίου Deutsche Schule Thessaloniki Model United Nations Conference (DSTMUN) στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης – Νοέμβριος 2018».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 65130/Δ2/25-04-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έχοντας υπόψη:
1. Το με αρ. πρ. 5985/24-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
2. Το με αρ. πρ. 174/19-04-2018 έγγραφο της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και τα συνημμένα σε αυτό, με το οποίο ζητείται η έγκριση διεξαγωγής του 1ου Συνεδρίου Deutsche Schule Thessaloniki Model United Nations Conference (DSTMUN) στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης,

εγκρίνουμε

τη διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου Deutsche Schule Thessaloniki Model United Nations Conference (DSTMUN) στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις της εν λόγω Γερμανικής Σχολής, από την Παρασκευή, 02-11-2018 έως την Κυριακή, 04-11-2018.

Το εν λόγω συνέδριο απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, Δημόσιων και Ιδιωτικών, της χώρας, καθώς και σε σχολεία του εξωτερικού. Η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του συνεδρίου είναι η Αγγλική.

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-475.900 (Υπεύθυνος καθηγητής κ. Michael Niebler), να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.dstmun.com , καθώς και να επικοινωνούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: dstmodelun(ΣΤΟ)gmail.com και secretariatdstmun(ΣΤΟ)gmail.com .

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στo εν λόγω μαθητικό συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση