edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Απογραφή στο Σχολειό» (CENSUS@SCHOOL)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (CENSUS@SCHOOL), ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ16/78178/Δ2/01-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)
Τηλέφωνο :210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (CENSUS@SCHOOL) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτ. 2021-2022»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 69373/Δ2/11-6-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στo από 17/6/2021 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 30/10-6-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2021-2022 την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Απογραφή στο σχολείο» (Census@School), το οποίο διοργανώνεται από τον Φορέα σας και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) όλης της χώρας.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη συνεισφορά στη στατιστική εκπαίδευση των μαθητών/τριών, καθώς και στην ενίσχυση της στατιστικής παιδείας με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σημειώνεται ότι η έγκριση του ανωτέρω προγράμματος δίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 με την προϋπόθεση ότι για την υλοποίησή του θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και επιπλέον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να μην επιτρέπεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Το πρόγραμμα να υλοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό της σχολικής τάξης και η διάρκεια υλοποίησής να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
  5. Η υλοποίηση του προγράμματος να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών.
  6. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς. Η χρήση της πλατφόρμας Moodle του προγράμματος να είναι, επίσης, δωρεάν.
  7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω δράση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα διοργάνωσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Περισσότερα στη σελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Census at School

Σχετικά Άρθρα