edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικές Δράσεις Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ16/178070/Δ2/31-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.)
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.357 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.293 (Π.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Εκπαιδευτικών Δράσεων του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. Περιφερειακής Δ/νσης Κεντρικής Μακεδονίας – σχ.έτ. 2020-21»
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 152191/Δ2/09-11-2020 και 161387/Δ2/25-11-2020 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ.πρ.152/15-09-2029 αίτημά σας, και στα συνημμένα σε αυτό, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 52/05-11-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-21 τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών Δράσεων του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών για τους/τις μαθητές/τριες της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

Στόχοι του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο έχει ως άξονες προσέγγισης το οικολογικό πρόβλημα και τις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι να έλθουν οι μαθητές/μαθήτριες σε επαφή με τα βιβλία της Αγίας Γραφής και να συνειδητοποιήσουν την άρρηκτη σχέση της Θεολογίας, ανά τους αιώνες, με κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων.

Το ανωτέρω πρόγραμμα έχει διάρκεια δυο (2) διδακτικών ωρών και δυνητικά υλοποιείται σε δυο φάσεις:

  • η πρώτη υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, από τον εκπαιδευτικό της τάξης,
  • ενώ η δεύτερη αφορά στις εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου δραστηριότητες (δενδροφύτευση σε χώρο εκτός σχολείου), στις οποίες περιλαμβάνεται και επίσκεψη στην Ι. Μ. Βλατάδων.

Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου (https://blogs.sch.gr/kpepetal/vivlikoparko/) και διατίθεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων.

‘Όλα τα συμμετέχοντα σχολεία θα πρέπει να αποστείλουν τις παρουσιάσεις τους, σε οποιαδήποτε μορφή, έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary.pipm@gmail.com

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών και με την πιστή τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές και εφόσον κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής του επιτρέπονται οι μετακινήσεις.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική χρήση/διάθεση του εν λόγω προγράμματος/υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Ε.Π.
  6. Η διάρκεια του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
  7. Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η πανδημία επηρεάσει και το δεύτερο μισό του σχολικού έτους υπάρχει η δυνατότητα τα παραδοτέα να κατατεθούν σε ψηφιακή μορφή.

Για λεπτομέρειες και περαιτέρω πληροφορίες, διδακτική υποστήριξη και ραντεβού επίσκεψης οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να τηλεφωνούν καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στα τηλέφωνα 6987562969 και 2310202301,καθώς και να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης secretary.pipm@gmail.com με την υπεύθυνη οργάνωσης, διεξαγωγής, υλοποίησης και επικοινωνίας, κα Κλιάρη Ιωάννα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Σχετικά Άρθρα