edu.klimaka.gr

Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ποντίων

19η Μαΐου : Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου

19η Μαΐου
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Αρ.Πρωτ.29652/15-05-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Πληροφορίες : I. Ντούμα
Τηλέφωνο : 213 136 4607
Fax : 213 136 4616
e-mail : i.ntouma(ΣΤΟ)ypes.gr

ΘΕΜΑ: Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Με τον ν. 2193/1994 (Α’ 32) καθιερώθηκε η 19η Μαΐου, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και με το π.δ. 99/1994 (Α’ 87) έχει καθοριστεί, με λεπτομέρεια, το περιεχόμενο των εκδηλώσεων για την ημέρα αυτή και ο τρόπος οργάνωσης αυτών.

Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλαμβάνουν κατά βάση γενικό σημαιοστολισμό, φωταγώγηση των δημοσίων κτιρίων και των δημοτικών και περιφερειακών καταστημάτων, τέλεση δοξολογιών στις έδρες των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων, εκφώνηση ομιλιών κατά τη δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στις έδρες των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων.

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι οι φετινές εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ


Αρ.Πρωτ.29651/15-05-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Πληροφορίες : I. Ντούμα
Τηλέφωνο : 213 136 4607
Fax : 213 136 4616
e-mail : i.ntouma(ΣΤΟ)ypes.gr

ΘΕΜΑ: Σημαιοστολισμός για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2193/1994 «Η 19η Μαΐου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» (Α΄32).
β. Του π.δ. 99/1994 «Ορισμός της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» (Α΄78).
γ. Του ν. 851/1978 «Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας» (Α΄233).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε κατά τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που θα πραγματοποιηθούν την 24η Μαΐου 2020, τα ακόλουθα:

  • Γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την επικράτεια, από την ογδόη πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου της 24ης Μαΐου 2020 και
  • Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης Μαΐου 2020 μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 78
13 Μαΐου 1994

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙθ. 99
Ορισμός της 19ης Μαίου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 2193/1994 «Η 19η Μαίου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου .. (Α" 32).
2. Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α" 154).
3. Την 55986/19.11.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (Β" 861 ).
4. Την 5179/11.4.1994 γνώμη της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων» και την 794/20.4.1994 γνώμη της .. ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την 160/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1 . Ορίζεται η 19η Μαίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι εκδηλώσεις μνήμης έχουν πανελλήνιο χαρακτήρα και γίνονται σε ολόκληρη την επικράτεια.

2. Αν η 19η Μαίου δεν συμπίπτει να ε\ναι ημέρα Κυριακή ο εορτασμός γίνεται την πρώτη Κυριακή μετά την 19η Μαίου.

Άρθρο 2

Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλαμβάνουν κατά βάση γενικό σημαιοστολισμό, φωταγώγηση των δημοσίων κτιρίων και των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, τέλεση δοξολογιών στις έδρες των νομών και των επαρχε\ων, εκφώνηση ομιλιών κατά τη δοξολογία, κατάθεση στεφάνων στις έδρες των νομών και των επαρχείων από το γενικό γραμματέα περιφέρειας, το νομάρχη, τον έπαρχο, τις στρατιωτικές αρχές, το δήμαρχο της έδρας του νομού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας του επαρχείου, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, εκπροσώπους των ποντιακών οργανώσεων και εκπροσώπους νομικών προσώπων που επιθυμούν να τιμήσουν την επέτειο, ομιλίες στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.

Άρθρο 3

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μνήμης καταρτίζεται με απόφαση του νομάρχη.

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 11 Μαίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 32/1994 τ.Α

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙθ. 2193
Η 19η ΜαΤου καθιερώνεται ως ημtρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πδνιου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Ορίζεται η 19η Μαfου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Άρθρο 2

Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, ο φορέας και ο τρόπος οργάνωσης των εκδηλώσεων μνήμης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη των πλέον αναγνωρισμένων Ποντιακών σωματείων.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρότους.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩτΕΡΙΚΩΝ
ΑΠ.·Αθ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα