edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαγωνισμός Ζωγραφικής «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειες στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα» Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αρ.Πρωτ.Φ.15/92736/Δ2/15-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----
Πληροφορίες: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
Β. Θεοδωράκου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Αικ. Ιορδάνου (Π.Ε.)
Τηλέφωνο: 210- 344.3273 (Δ.Ε.)
210-344.3272 (Δ.Ε.)
210-344.2212 (Ε.Ε.)
210 - 344.2247 (Π.Ε.)

Θέμα: « Προκήρυξη του Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειες στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα».
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 82865/Δ2/26-06-2020 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.Φ15/80095/Δ2/24-06-2020 έγκρισης του Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειες στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα» για το σχολικό έτος 2020-2021, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικά την προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Λόφος Πανεπιστημίου
Τ.Κ. 81131, Μυτιλήνη, Λέσβος

Αριθμ. Πρωτ. 878
Μυτιλήνη, 26/06/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
με θέμα «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειας στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα»

Σχετ: το με αριθμό πρωτ. Φ.15/80095/Δ2/24-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://geography.aegean.gr/), στο πλαίσιο εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας του, και σε συνεργασία με το έργο LIFE TERRACESCAPE (http://www.lifeterracescape.aegean.gr/) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειας στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα».
Σκοπός του προτεινόμενου Διαγωνισμού είναι η απεικόνιση/αναπαράσταση του αναβαθμιδωμένου τοπίου, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Ελλάδας και ολόκληρης της Μεσογείου, με πολυποίκιλα οφέλη (περιβαλλοντικά, κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά), μέσα από τη ματιά των μαθητών και μαθητριών των δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων και γυμνασίων, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και της Α΄ λυκείου της χώρας (γενικών και επαγγελματικών σχολείων). Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

2. Προσκαλούνται οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν μία και μόνο πρωτότυπη ζωγραφική δημιουργία ανά συμμετοχή, την οποία θα υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

3. Η επιλογή των υλικών από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι ελεύθερη.

4. Κάθε φύλλο σχεδίασης θα πρέπει να έχει διαστάσεις χαρτιού (50×35cm).

5. H κάθε δημιουργία θα πρέπει να φέρει στο πίσω μέρος του φύλλου σχεδίασης τα παρακάτω στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας και τάξη φοίτησης
β) Όνομα σχολείου και περιοχή.

6. Τα έργα των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος.

7. Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία αποστολή από κάθε σχολείο, έως και 4 Δεκεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη

με την ένδειξη:
Για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειας στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα».

8. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται, επίσης, τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα σχολείου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και email (αν είναι διαθέσιμα), αριθμημένος κατάλογος έργων ζωγραφικής μαθητών/τριών που αποστέλλονται.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα έργα θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν με βάση τις τέσσερις ακόλουθες ηλικιακές ομάδες:

  1. Α΄– Γ΄ τάξη δημοτικού
  2. Δ΄ – Στ΄ τάξη δημοτικού
  3. Α΄ – Γ΄ τάξη γυμνασίου
  4. Α΄ τάξη λυκείου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών, με βαθμοδότηση που αντανακλάται στην παρακάτω σειρά (μειούμενη από 1 προς 4), είναι τα εξής:

  1. Η συνάφεια με το θέμα
  2. Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία
  3. Αρτιότητα
  4. Μήνυμα και βαθμός απήχησής του.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ

Η αξιολόγηση των έργων ζωγραφικής των μαθητών/-τριών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει στο διάστημα από 7 Ιανουαρίου 2021 έως 29 Ιανουαρίου 2021.

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν στις 5 Φεβρουαρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωγραφίας.

Πιο συγκεκριμένα, θα βραβευτούν οι τέσσερις πρώτες δημιουργίες, μία από κάθε ηλικιακή ομάδα, που θα αναδειχθούν από την ψηφοφορία της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Επιπλέον, θα απονεμηθούν τέσσερις έπαινοι για τις επόμενες τέσσερις καλύτερες δημιουργίες (μία ανά ηλικιακή ομάδα). Τα βραβεία και οι έπαινοι θα είναι έντυποι τίτλοι και θα συνοδεύονται από ένα βιβλίο. Επιπλέον, με την υποστήριξη του έργου LIFE TERRACESCAPE, οι τέσσερες βραβευόμενοι/ες θα προσκληθούν στα εγκαίνια της έκθεσης στη Μυτιλήνη.

Η απονομή βραβείων και επαίνων θα γίνει στα μέσα Μαρτίου 2021 στη Μυτιλήνη, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σε όλους/ες συμμετέχοντες/ουσες θα αποσταλούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Τα υποβληθέντα έργα θα εκτεθούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, και μία επιλογή αυτών στο νησί της Άνδρου.

Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών/τριών, εφ’ όσον ζητηθούν, θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την πραγματοποίηση των εκθέσεων.

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση, κ.λπ.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Η αποτίμηση του διαγωνισμού θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγια που θα συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στον διαγωνισμό.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
- Χριστίνα Βαρκαράκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Αικατερίνη Κλωνάρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Νικόλαος Σουλακέλλης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Βαρβάρα Χίου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων του Διαγωνισμού αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
- Δημήτρης Καλαντζάκης, Ζωγράφος
- Αθανάσιος Κίζος , Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Αικατερίνη Κλωνάρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Μαρία Παπαδανιήλ, Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
- Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Θεανώ Τερκενλή, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Βαρβάρα Χίου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Χαρά Χρυσανθάκη, Υποψήφια διδάκτωρ Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για όποιες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2251036453 (κα. Β. Χίου) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας
Καθηγητής Νικόλαος Σουλακέλλης

Σχετικά Άρθρα