edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το να ακουστεί 2022»

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ «ΚΑΝ’ ΤΟ Ν’ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2022»

Αρ.Πρωτ.Φ15/144065/Δ2/21-11-2022/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά (Δ.Ε.)
Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ.(Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442249 (Π.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3442242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2022» με τίτλο: «: Η νέα γενιά για την Ειρήνη – Youth for Peace».
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 137215/Δ2/04-11-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα της Επιστημονικής Εταιρείας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 59/03-11-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το να ακουστεί 2022» με τίτλο « Η νέα γενιά για την Ειρήνη – Youth for Peace», ο οποίος συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του ΥΠΠΑΝ και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.). και ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων σχολείων της χώρας και του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
 3. Η προετοιμασία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να ενταχθεί στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις ή στο πλαίσιο υλοποίησης συναφών εκπαιδευτικών δράσεων/προγραμμάτων που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα. Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια συνολικά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.), και με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
 6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας καιτην ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 7. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 8. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 11. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του European School Radio (http://europeanschoolradio.eu/ ), ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής. Η υποβολή των συμμετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την 13η Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://contest.europeanschoolradio.eu/

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συν. : Ένα (01) ηλ. αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ & ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
“ΚΑΝ’ ΤΟ Ν’ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2023”

με τίτλο:
Η νέα γενιά για την Ειρήνη - Youth for Peace

H Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας συνδιοργανώνουν τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού “Κάν’ το ν΄ ακουστεί 2023” με τίτλο: Η νέα γενιά για την Ειρήνη - Youth for Peace. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις σχολικές μονάδες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ομογένειας, αλλά και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες διεθνώς. Περιγραφή θεματικής

Σε μια εποχή που πλέον έχουν ανατραπεί πολλές βεβαιότητες, όπως για παράδειγμα της υγείας, της εργασίας, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της οικονομικής σταθερότητας, της ασφάλειας και κυρίως της παγκόσμιας ειρήνης, η νέα γενιά καλείται σε πολλά μέρη του πλανήτη να ζήσει ένα δυσοίωνο παρόν αλλά και να ενεργοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον.

Με αφορμή τον πρόσφατο πόλεμο στην Ευρώπη, καθώς και το Έτος Νεολαίας που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γιορτάζεται κατά τη διάρκεια του 2022, καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες μας να μην αποθαρρύνονται από τη βία αλλά να ενεργοποιούνται για να διαφυλάσσουν την ειρήνη ως ύψιστο αγαθό.

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη βιώνει άμεσα τις συνέπειες του πολέμου και που τα περιστατικά βίας εντός και εκτός του σχολικού χώρου ολοένα αυξάνονται, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να δώσουμε την ευκαιρία και την ευθύνη στη νέα γενιά, ώστε να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αδελφοσύνης. Άλλωστε τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες μας θα ζήσουν με τις οποιεσδήποτε συνέπειες της σημερινής εχθρότητας για περισσότερα χρόνια από ό,τι εμείς οι ενήλικες. Συνεπώς, η συμμετοχή τους στην επίλυση των διαφορών και των συγκρούσεων – είτε στο προσωπικό τους περιβάλλον είτε στο κοινωνικό είτε στο διεθνικό – είναι απαραίτητη για τη μελλοντική επιβίωσή τους και για την εδραίωση μιας διαρκούς ειρήνης. Μιας ειρήνης που πηγάζει πρώτιστα από τη συμφιλίωση με τον εαυτό μας και στη συνέχεια από τη συμφιλίωση με το ευρύτερο κοινωνικό μας πλαίσιο και τους λαούς του κόσμου. Αν η νέα γενιά σήμερα κατορθώσει να αντιμετωπίσει την εχθρότητα και να καλλιεργήσει τη συμφιλίωση, δημιουργεί την προϋπόθεση για ειρήνη στο μέλλον. Χωρίς ειρήνη τίποτα δεν είναι βιώσιμο παρά μόνο η καταστροφή. Επομένως, μια βασική δεξιότητα ζωής που μπορεί να καλλιεργηθεί με τη συμμετοχή των παιδιών στον φετινό διαγωνισμό είναι αυτή της εσωτερικής ειρήνης και κατά συνέπεια της βιώσιμης κοινωνικής και διεθνούς ειρήνης.

Καλούμε, λοιπόν, τους μαθητές και τις μαθήτριες, μέσα από τα τραγούδια και τα μηνύματά τους, να σκιαγραφήσουν τον κόσμο στον οποίο θα ήθελαν να ζουν, θέτοντας ως άξονα της έμπνευσης τους το αγαθό της ειρήνης.

Στόχοι

Μέσω της ραδιοφωνικής και μουσικής δημιουργίας επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:

● Να δράσουν ενεργά για να οικοδομήσουν μια νέα κοινωνία ειρήνης και αδελφοσύνης των λαών

● Να γίνουν δημιουργοί και κοινωνοί έργων που θα ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία στον αγώνα κατά της βίας, των συγκρούσεων και του πολέμου και υπέρ της ειρήνης

● Να κατανοήσουν την ανάγκη της συμφιλίωσης, της ειρηνικής συμβίωσης και της επίλυσης των διαφορών μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου

● Να βιώσουν μέσα από τη δημιουργία των έργων τους τη σημασία της ενεργού πολιτότητας για τη διαφύλαξη της ειρήνης

● Να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που έχουν να σκιαγραφούν το μέλλον τους μέσα από τις επιλογές τους και να αντιληφθούν ότι η ειρήνη, όπως και άλλες υπέρτατες αξίες, δεν έχουν διάρκεια αν δεν επαγρυπνούν για να τις διαφυλάσσουν

● Να εξωτερικεύσουν συναισθήματα και σκέψεις για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τη βία, δίνοντας έμφαση στους τρόπους αντιμετώπισής της

● Να εμπλακούν σε συνεργατικές πρωτοβουλίες και σε κρίσιμες παρεμβάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική της σύγκρουσης και της βίας

● Να αξιοποιήσουν ποικίλες αφηγηματικές τεχνικές, για να προσελκύσουν την προσοχή στην ακρόαση

● Να συνεργαστούν για τη δημιουργία συλλογικών μηνυμάτων και τραγουδιών

● Να αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες που αφορούν στην Παιδεία για τα Μέσα

● Να γίνουν κριτικοί ακροατές των μαθητικών έργων από άλλα σχολεία και να ασκηθούν στην αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση

● Να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και στοχευμένα τα μαθητικά τους έργα στο ευρύτερο κοινό κατά τη διαδικασία της Ψηφοφορίας των Ακροατών Στον φετινό διαγωνισμό δεν προτείνονται ενδεικτικές θεματικές, ώστε να δοθεί η καλλιτεχνική ελευθερία σε κάθε δημιουργό να εκφράσει σκέψεις, συναισθήματα και ιδέες γύρω από την καλλιέργεια και τη διαφύλαξη της ειρήνης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορίες Διαγωνισμού

 • Ραδιοφωνικό μήνυμα, μέχρι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα
 • Πρωτότυπο Τραγούδι, μέχρι 3 λεπτά

Διαδικασία και Προθεσμία Υποβολής

Οι συμμετοχές υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του European School Radio (http://europeanschoolradio.eu/), ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής. Η υποβολή των συμμετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 10η Οκτωβρίου 2022 έως την 13η Ιανουαρίου 2023.

Προαιρετικά, για λόγους προώθησης και καλύτερης προβολής των συμμετοχών, προτείνεται η κάθε ηχητική/μουσική παραγωγή να οπτικοποιηθεί και η υποβολή του ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρωτότυπη αφίσα ή από βιντεοκλίπ.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης για το ραδιοφωνικό μήνυμα:

Πρωτοτυπία, περιεχόμενο μηνύματος, τρόπος και ύφος εκφώνησης, μουσική / ηχητική επένδυση, ποιότητα ήχου, συνολικός/τελικός αντίκτυπος

Κριτήρια Αξιολόγησης για το τραγούδι:

Στίχος, σύνθεση, ερμηνεία, ποιότητα ήχου, συνολικός / τελικός αντίκτυπος

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση βάσει των πιο πάνω κριτηρίων θα υλοποιείται με δύο (2) τρόπους, οι οποίοι θα συνυπολογίζονται για το τελικό αποτέλεσμα:

 1. Από τις Κριτικές Επιτροπές: Η αξιολόγηση των συμμετοχών γίνεται από την αντίστοιχη Κριτική Επιτροπή κάθε κατηγορίας. Οι Κριτικές Επιτροπές αποτελούνται από ειδικούς, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, http://contest.europeanschoolradio.eu/.
 2. Από τα συμμετέχοντα σχολεία: Κάθε σχολείο έχει την δυνατότητα, με βάση οδηγίες που θα σταλούν στον υπεύθυνο ή στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό, να αξιολογήσει τις υπόλοιπες συμμετοχές που αφορούν την κατηγορία στην οποία υπέβαλε συμμετοχή το σχολείο.

Οι συμμετοχές αποστέλλονται στις Κριτικές Επιτροπές και στα σχολεία χωρίς στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ένα μήνα πριν την βράβευση θα δημοσιεύονται χωρίς σειρά κατάταξης τα σχολεία που έχουν διακριθεί και βρίσκονται μεταξύ των βραβευθέντων, ώστε να προετοιμάσουν την επίσκεψή τους στο Φεστιβάλ Ραδιοφώνου και στην Τελετή Βράβευσης.

Βράβευση

Θα δοθούν μέχρι και τρία (3) πρώτα βραβεία ανά κατηγορία συμμετοχής και ανά επίπεδο σχολείου, δηλαδή σε:

 • Νηπιαγωγεία
 • Δημοτικά
 • Γυμνάσια
 • Λύκεια
 • Ειδικά

Επίσης, με διαδικτυακή ψηφοφορία θα δοθούν δύο (2) Βραβεία των Ακροατών του European School Radio, ένα για κάθε κατηγορία συμμετοχής (ραδιοφωνικό μήνυμα, τραγούδι).

Όλες οι σχολικές μονάδες που θα συμμετάσχουν, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη βράβευσή τους στον διαγωνισμό, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, και όλα τα ραδιοφωνικά μηνύματα και τραγούδια θα μεταδίδονται στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του European School Radio. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα μπορούν να παρουσιάσουν το τραγούδι ή το ραδιοφωνικό μήνυμα που έχουν δημιουργήσει, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2023, το οποίο θα διεξαχθεί στη Ζάκυνθο.

Η Τελετή Βράβευσης θα γίνει το Σάββατο 8 Απριλίου 2023, πρωινή ώρα. Σε περίπτωση που έκτακτες συνθήκες δεν επιτρέπουν την υλοποίηση δια ζώσης εκδήλωσης για την βράβευση, θα δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης της εκδήλωσης τηλεοπτικά ή διαδικτυακά.

Στην ιστοσελίδα, http://contest.europeanschoolradio.eu/, βρίσκονται αναρτημένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν στον Διαγωνισμό. Εκεί θα δημοσιεύεται υλικό υποστήριξης και θα ανακοινώνεται οποιαδήποτε νέα ενημέρωση.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για αυτούς / αυτές ή για το σχολείο, είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Πριν την αποστολή της συμμετοχής, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα πρέπει να έχουν λάβει από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών / μαθητριών Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ενεργή εμπλοκή των παιδιών τους στη διαδικασία της συλλογικής δημιουργίας σε σχολικό πλαίσιο για τον εν λόγω Διαγωνισμό και στις οποίες να αναγράφεται ρητά ότι δέχονται να δημοσιευθεί το συλλογικό έργο της σχολικής ραδιοφωνικής / μουσικής ομάδας στο European School Radio, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Κατά την ηλεκτρονική δήλωση και αποστολή της συμμετοχής (ραδιοφωνικό μήνυμα ή τραγούδι) οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να αναφέρουν στη φόρμα υποβολής τον ρόλο και τον βαθμό εμπλοκής τους στη διαδικασία της δημιουργίας.

Τα σχολεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο European School Radio μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας http://europeanschoolradio.eu/.

Το κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) συμμετοχές, στη μια ή και στις δύο κατηγορίες.

Οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό.

Οι συμμετοχές δεν δημοσιοποιούνται από τα σχολεία πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας των ακροατών, ώστε να διατηρείται η ανωνυμία των συμμετοχών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Η δημιουργία των μηνυμάτων και τραγουδιών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εντός ωρολογίου προγράμματος για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της κάθε βαθμίδας, στα εκάστοτε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Πρωτοβάθμια) και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είτε εκτός ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που αφορούν στα εκάστοτε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας.

Τα τραγούδια και τα μηνύματα να είναι μαθητικές δημιουργίες. Προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί να έχουν ρόλο εμψυχωτή στη διαδικασία της δημιουργίας, ώστε να αναδειχθεί η μαθητική πρωτοβουλία.

Τα μαθητικά έργα να είναι δημιουργίες μόνο ενός σχολείου, για λόγους ισότιμης συμμετοχής κατά τη διαδικασία της Ψηφοφορίας των Ακροατών. Οι συνεργασίες σχολείων προτείνεται να γίνονται στις ραδιοφωνικές εκπομπές, όπου εκεί υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, ώστε να συμμετέχουν περισσότερα παιδιά από κάθε σχολείο με ουσιαστικό τρόπο.

Τα ειδικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατά την υποβολή αν θέλουν να διαγωνιστούν μεταξύ των σχολείων της βαθμίδας στην οποία ανήκουν ή στην κατηγορία των ειδικών σχολείων.

Τα τραγούδια και τα μηνύματα μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Η εκφώνηση και η ερμηνεία να γίνεται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου.

Το ηχητικό περιεχόμενο (ραδιοφωνικό μήνυμα ή τραγούδι) δεν πρέπει να περιέχει το όνομα του σχολείου ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό που να παραπέμπει στην ταυτότητα της συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι οι φορείς της διοργάνωσης αναλαμβάνουν τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Οι φορείς της διοργάνωσης έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν τα έργα των μαθητών και μαθητριών στις ιστοσελίδες τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον τύπο και αλλού με σκοπό την διάχυση του Διαγωνισμού. Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στους δημιουργούς τους. Αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν έσοδα για τους φορείς διοργάνωσης από τις συμμετοχές (με εμπορία ή διαφήμιση κ.ά.) και η χρήση των έργων γίνεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για την Τελετή Βράβευσης ή για τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, διαδικτυακά ή έντυπα αφιερώματα για τον Διαγωνισμό, τα έργα των μαθητών και μαθητριών διατίθενται στους φορείς που αναλαμβάνουν την παραγωγή και μετάδοση. Τέλος, η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύσταση των Κριτικών Επιτροπών και μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα προχωρεί σε διαδικασίες αποτίμησης της δράσης με ερωτηματολόγια για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες και μέλη των Κριτικών Επιτροπών.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ειρήνη Ανδριοπούλου, Προϊστάμενη του Τμήματος Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

Αναγνώστης Γενιτζές, Ιδρυτικό Μέλος και Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Νικόλαος Καμήλος, Εταίρος Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊστάμενη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ

Χαρίκλεια Σκουμποπούλου, Εταίρος Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Ευτυχία Τούλιου, Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Άννα Τσιάρτα, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τεχνικά θέματα επικοινωνείτε απευθείας με το European School Radio.

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio:

Ευτυχία Τούλιου, contest@europeanschoolradio.eu

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων Υ.ΠΑΙ.Θ.:

Σταμάτης Κοκκινόπουλος, τηλ. +30 2103443850, skokkinopoulos@minedu.gov.gr

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου:

Μαριάννα Ιωάννου, τηλ. +357 22402338, ioannou.ma@cyearn.pi.ac.cy

Άννα Τσιάρτα, τηλ. +357 22402339, studio@cyearn.pi.ac.cy

ΕΚΟΜΕ:

Ειρήνη Ανδριοπούλου, τηλ +30 214 40 22 522, irandriopoulou@ekome.media

 

Σχετικά Άρθρα