edu.klimaka.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α' τάξη Μουσικού / Καλλιτεχνικού / Εκκλησιαστικού Λυκείου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.143633/Δ2/17-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Σχετ.:Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 130254/22-08-2019 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2019-2020 για τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

Περιεχόμενα

  • «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  • «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, εκκλησιαστικού Γενικού Λυκείου, Μουσικού γενικού Λυκείου, Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου.
  • Εφαρμογές Πληροφορικής (Α΄ τάξη Μουσικού Γενικού Λυκείου, Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου, Εκκλησιαστικού Γενικού Λυκείου).

(...)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής

(Α΄ τάξη Μουσικού Γενικού Λυκείου, Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου, Εκκλησιαστικού
Γενικού Λυκείου)

Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες

Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) του μαθήματος (ΦΕΚ Β΄ 932/2014) και να είναι σύμφωνη με τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται.

Ο προτεινόμενος χρονοπρογραμματισμός είναι ενδεικτικός και ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών της τάξης του/της.

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους μαθητές να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο.

Η διδακτική του μαθήματος βασίζεται στον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την «επεξεργασία των πληροφοριών».

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η χρησιμοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο.

Προτείνεται η προετοιμασία κατάλληλων διδακτικών σεναρίων τα οποία αποτελούν έναν σαφή και πρακτικό τρόπο να εξειδικευτούν οι γενικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών(ΠΣ) και να οργανωθεί η διδασκαλία κυρίως με δραστηριότητες των μαθητών. Υποδειγματικά καθώς και αξιολογημένα ως Βέλτιστα και Επαρκή διδακτικά σενάρια μπορούν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/).

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.). Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολ. έτους, κρίνεται απαραίτητη.

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό - λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Ε.Λ./Λ.Α.Κ). Η διδακτική αξιοποίηση του Ε.Λ./Λ.Α.Κ. και η όλη προσέγγιση της ενσωμάτωσης του αποτελεί προτεραιότητα με υψηλή ιεράρχηση.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr και το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου http://dschool.edu.gr/ που περιέχει τα ψηφιακά αποθετήρια:
http://photodentro.edu.gr/ (Φωτόδεντρο)
http://photodentro.edu.gr/ugc/ (Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών)
http://photodentro.edu.gr/edusoft/ (Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών)

Διδακτέα ύλη
(Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 10 (μόνο 10.2), 11, 13, 15 (μόνο 15.1, 15.3), 16 (μόνο 16.2,16.3,16.4) του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 9}

Οι μαθητές αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή 3 έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικρο εφαρμογών.

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 10 (μόνο 10.2), 11 {ενδεικτικές ώρες: 9}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές να εμβαθύνουν στον Παγκόσμιο Ιστό, στις υπηρεσίες και εφαρμογές διαδικτύου, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 15 (μόνο 15.1, 15.3), 16 (μόνο 16.2,16.3,16.4) {ενδεικτικές ώρες: 7}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές στις υπηρεσίες νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο και στη δημιουργία, διαχείριση και επεξεργασία εγγράφων στο νέφος κατά τη συνεργασία από απόσταση. Επίσης στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Προτείνεται οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

Αναλυτικές Οδηγίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες ώρες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● διακρίνει λειτουργίες και
απαιτήσεις μιας εφαρμογής

● αναπτύσσει λειτουργίες και
απαιτήσεις μίας εφαρμογής

● αναπτύσσει μικροεφαρμογές με εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα

7.1
Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές

7.2
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε 3D περιβάλλον

Προγραμματισμός κινητών συσκευών με την υλοποίηση μικροεφαρμογών σε αντίστοιχα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, όπως το App Inventor, Aice, Snap!, Blockly, Greenfoot, κ.ά.

Προτείνεται η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής υπό τη μορφή Project, όπως:

● εφαρμογή υπολογισμού τελικού αριθμού μορίων σε πανελλαδικές εξετάσεις

● mobile app τουριστικός οδηγός- αξιοθέατα της περιοχής μας

● παιχνίδι λαβύρινθος

● κατασκευή ρομπότ με Arduino (εφόσον είναι διαθέσιμο σχετικό
υλικό) και κίνηση του ρομπότ με το App Inventor, το οποίο θα αποφεύγει εμπόδια και θα κινείται με φωνητική καθοδήγηση.

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο
App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για κινητές συσκευές

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/ph otodentro- aggregatedcontent- 8526-8268

● http://aesop.iep.edu.gr/node/13460

Προγραμματιστικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια (Snap!, Blockly κ.α.)

Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot
● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/phot odentro- aggregatedcontent-8526- 8074

● http://aesop.iep.ed u.gr/node/15856

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/phot odentro- aggregatedcontent-8526- 8403

● http://aesop.iep.edu.gr/node/11425

9

(9 ώρες προγραμματισμό με τo App Inventor)

Η΄
(9 ώρες προγραμματισμό με το Alice 3D ή το Greenfoot)

Η΄
(9 ώρες προγραμματισμό με περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια (Snap!, Blockly κ.α.)

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

9 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες ώρες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● προσδιορίζει τις εφαρμογές διαδικτύου (web applications) και τις εγγενείς εφαρμογές (native applications) και να περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους

● εξηγεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους

● προσδιορίζει τον όρο Υπηρεσίες Παγκοσμίου Ιστού (Web services)

10.2

Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου

● Τίθεται στους μαθητές να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: «Η εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου

LibreOfficeWriter διατίθεται ως εγγενής εφαρμογή και ως εφαρμογή διαδικτύου.

Ποια από τις δύο μορφές θα επιλέγατε και γιατί;»

https://www.rollapp.com/libre office

https://el.libreoffice.org/

1

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● ενσωματώνει και να επεξεργάζεται κώδικα HTML σε Διαδικτυακές εφαρμογές

11.1
Γενική εισαγωγή στην HTML

11.2 Η HTML5

11.3 Ενσωμάτωση (Embedding)

11.4
Καθορίζοντας την εμφάνιση – CSS

● Ενσωμάτωση HTML κώδικα και επεξεργασία του

● Δημιουργία Ιστοσελίδων με HTML και CSS

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photode ntro-lor-8521-635

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photode ntro-aggregatedcontent- 8526-8195

● http://aesop.iep.edu.gr/node/7259

8

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

9 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες ώρες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● χρησιμοποιεί τις εφαρμογές Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο

13.1
Εισαγωγή στις εφαρμογές Νέφους

13.2
Μοντέλα υπηρεσιών Νέφους

13.3
Εφαρμογές υπηρεσιών Νέφους

● Άνοιγμα λογαριασμού σε υπηρεσία cloud για αποθήκευση αρχείων.

● Διαμοιρασμός αρχείου με φίλους (συμμαθητές)

● Προτείνεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, συνεργατικής επεξεργασίας αρχείων, συνεργατικής δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη κ.α.

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο
Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/ph otodentro- aggregatedcontent- 8526-8306

Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων της πλατφόρμας Αίσωπος όπως:
● http://aesop.iep.edu.gr/node/11709(Το υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του)

● http://aesop.iep.edu.gr/node/7950
(Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους)

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του
Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

● Grafis (http://grafis.sch.gr),
Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

● Myfiles
(http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

● Άλλων δημοφιλών αντίστοιχων ελεύθερων εφαρμογών (π.χ. Google Drive, Dropbox)

3

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● περιγράφει τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο του Διαδικτύου

● περιγράφει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης Διαδικτυακών Κοινωνικών Δικτύων

15.1

Γενικά για τα Κοινωνικά Δίκτυα

15.3

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα χρήσης Κοινωνικών Δικτύων

● Δημιουργία ενός κλειστού κοινωνικού δικτύου σε επίπεδο τάξης με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας (π.χ. Edmodo, Schoology)

● Συζήτηση και πρακτική για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquette) στο Διαδίκτυο.

Υλικό από το Safer Internet για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquette) στο Διαδίκτυο

http://www.saferinternet.gr/index.php?childobj Id=Category133&objId= Category40&parentobjI d=Page3

2

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● διακρίνει τις απαραίτητες εφαρμογές για την προστασία - ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος

● αναγνωρίζει και να κατονομάζει τις συνέπειες της πειρατείας του λογισμικού
● εντοπίζει και να διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

● αξιολογεί το υλικό με βάση τις απαιτήσεις του λογισμικού
και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων

16.2
Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

16.3
Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο

16.4
Ιδιωτικότητα και
προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο

● Συζήτηση για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και τη διαχείρισή τους στο Διαδίκτυο.

● Αξιολόγηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, ως προς την εγκυρότητά τους.

Υλικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://internet-safety.sch.gr/index.ph p/component/k2/item
/42-yliko

Πληροφορίες για την ιδιωτικότητα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://internet-safety.sch.gr/index.ph p/files/privacy

http://internet-safety.sch.gr/privacy/

2

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

7 ώρες

Oι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Αντικαταστάθηκε το υπ.αρ.Αρ.Πρωτ.631/Δ2/02-01-2016/ΥΠΠΕΘ

Σχετικά Άρθρα