edu.klimaka.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Λυκείου / Οδηγίες Διδασκαλίας 2021 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.131969/Δ2/18-10-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Θ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3443010

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 105534/Δ2/31-08-2021 και 123485/Δ2/01-10-2021 έγγραφα

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 43/26-08-2021 και 50/29-09-2021 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε αρχείο με τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2021-2022

Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες

Ο σχεδιασμός του μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος (ΦΕΚ Β΄ 932/2014) και να είναι σύμφωνη με τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται.

Ο προτεινόμενος χρονοπρογραμματισμός είναι ενδεικτικός και ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών της τάξης του/της.

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους μαθητές να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο.

Η διδακτική του μαθήματος βασίζεται στον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την «επεξεργασία των πληροφοριών».

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η χρησιμοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο.

Προτείνεται η προετοιμασία κατάλληλων διδακτικών σεναρίων τα οποία αποτελούν έναν σαφή και πρακτικό τρόπο προκειμένου να εξειδικευτούν οι γενικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) και να οργανωθεί η διδασκαλία κυρίως με δραστηριότητες των μαθητών.

Υποδειγματικά καθώς και αξιολογημένα ως Βέλτιστα και Επαρκή διδακτικά σενάρια μπορούν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/).

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ). Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολ. έτους, κρίνεται απαραίτητη.

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό - λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η διδακτική αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ και η όλη προσέγγιση της ενσωμάτωσης του αποτελεί προτεραιότητα με υψηλή ιεράρχηση.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr και το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου http://dschool.edu.gr/ που περιέχει τα ψηφιακά αποθετήρια:
- http://photodentro.edu.gr/ (Φωτόδεντρο)
- http://photodentro.edu.gr/ugc/ (Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών)
- http://photodentro.edu.gr/edusoft/ (Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών)

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν.Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α.Τζωρμπατζάκης).

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Οι μαθητές αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 {ενδεικτικές ώρες: 18}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές να εμβαθύνουν στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και τις Web 2.0 εφαρμογές, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές στη χρήση των εφαρμογών Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία - διαχείριση εγγράφων και τη συνεργασία από απόσταση. Στόχος είναι οι μαθητές να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού Νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του. Επίσης στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Προτείνεται οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

Αντιμετώπιση μαθησιακών κενών – Γενικές Οδηγίες

Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών τους, δύνανται να προβούν σε εκείνες τις αλλαγές που επιβάλλονται για την ορθότερη επίτευξη των στόχων του μαθήματος. Ειδικότερα για την αντιμετώπιση μαθησιακών κενών ή ελλείψεων που οφείλονται στην αντικατάσταση της δια ζώσης διδασκαλίας στην τάξη με την εξ αποστάσεως διδασκαλία λόγω πανδημίας, κατά τα σχολικά έτη 2019-20 και 2020–21, προτείνεται να δοθεί χρόνος για την αναγκαία συζήτηση και κάλυψη των μαθησιακών κενών κατά τη ροή της διδασκαλίας.

Αναλυτικές Οδηγίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες
ώρες

Ο μαθητής/τρια να:

● διακρίνει
λειτουργίες και
απαιτήσεις μιας
εφαρμογής

● αναπτύσσει
λειτουργίες και
απαιτήσεις μίας
εφαρμογής

● αναπτύσσει
μικροεφαρμογές με
εκπαιδευτικά
προγραμματιστικά
περιβάλλοντα

7.1 Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές

Προγραμματισμός έξυπνων φορητών συσκευών με την υλοποίηση μικροεφαρμογών σε στο App Inventor, Inventor, Alice, Snap!, Blockly, Greenfoot, κ.α.

Προτείνεται η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής υπό τη μορφή Project, όπως:

● εφαρμογή υπολογισμού τελικού αριθμού μορίων σε πανελλαδικές εξετάσεις

● mobile app τουριστικός οδηγός-αξιοθέατα της περιοχής μας

● παιχνίδι λαβύρινθος

● κατασκευή ρομπότ (εφόσον είναι διαθέσιμο σχετικό υλικό) και κίνηση του ρομπότ με το App Inventor, το οποίο θα αποφεύγει εμπόδια και θα κινείται με φωνητική καθοδήγηση.

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για έξυπνες φορητές Συσκευές

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8268

● http://aesop.iep.edu.gr/node/13460

- 16 -

(8 ώρες για προγραμματισμό με τo App Inventor)

(6 ώρες προγραμματισμό με το Alice 3D)

(2 ώρες προγραμματισμό Arduino + App Inventor )

 

7.2
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε 3D περιβάλλον

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8074

● http://aesop.iep.edu.gr/node/15856

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8403

● http://aesop.iep.edu.gr/node/11425

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

16 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες
ώρες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● αναφέρει εργαλεία web 2.0.

● προσδιορίζει την έννοια του σημασιολογικού Ιστού

9.3
Από τον Web 1.0 στον Web X.0
Δημιουργία τεστ γνώσεων από τους μαθητές (π.χ. με το SurveyMonkey) Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο 1

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● αναφέρει τις υπηρεσίες του Διαδικτύου

● κρίνει τις προσφερόμενες Διαδικτυακές υπηρεσίες

● συγκρίνει εφαρμογές Web 2.0

10.1
Υπηρεσίες Διαδικτύου

10.2
Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου

Προτείνεται η χρήση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για δημιουργία blog, wiki και ιστοσελίδων.

Μετάβαση στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και καταγραφή των υπηρεσιών web 2.0 που προσφέρει

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

● http://aesop.iep.edu.gr/node/23176/5867

● http://aesop.iep.edu.gr/node/23176
(Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες)

2

(1 ώρα για την 10.1)

(1 ώρα για την 10.2)

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● ενσωματώνει και να επεξεργάζεται κώδικα HTML σε Διαδικτυακές εφαρμογές

11.1
Γενική εισαγωγή στην HTML

11.2 Η HTML5

11.3 Ενσωμάτωση (Embedding)

11.4 Καθορίζοντας την εμφάνιση – CSS

● Ενσωμάτωση HTML κώδικα και επεξεργασία του

● Δημιουργία Ιστοσελίδων με HTML και CSS

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-635

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8195

● http://aesop.iep.edu.gr/node/7259

15

(8 ώρες για τις 11.1 και 11.2)

(2 ώρες για την 11.3)

(5 ώρες για την 11.4)

     

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

18 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θεματικές Ενότητες

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκτιμώμενες ώρες

Ο μαθητής/τρια να

● χρησιμοποιεί τις εφαρμογές Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο

13.1
Εισαγωγή στις εφαρμογές νέφους

13.2 Μοντέλα υπηρεσιών νέφους

13.3
Εφαρμογές υπηρεσιών νέφους

● Άνοιγμα λογαριασμού σε υπηρεσία cloud για αποθήκευση αρχείων.

● Διαμοιρασμός αρχείου με φίλους (συμμαθητές)

● Για παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνουν δραστηριότητες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, συνεργατικής επεξεργασίας αρχείων, συνεργατικής δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη κ.α.

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες
σχετικά με την τεχνολογία flash και τα
αποτελέσματα αναζήτησης:
http://photodentro.edu.gr/lor/faq ,
οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash στο αποθετήριο
Φωτόδεντρο)

Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του

● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8306

Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων της πλατφόρμας Αίσωπος όπως:

● http://aesop.iep.edu.gr/node/11709 (Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του)

● http://aesop.iep.edu.gr/node/7950 (Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους)

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

● Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

● Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

● Άλλων δημοφιλών αντίστοιχων ελεύθερων εφαρμογών (λ.χ. Google Drive, Dropbox)

8

(1 ώρα για την 13.1)

(2 ώρες για την 13.2)

(5 ώρες για την 13.3)

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

● δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται έγγραφα εργαζόμενος συνεργατικά με εφαρμογές Νέφους

14.2
Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση

● Συνεργατική συγγραφή σε Διαδικτυακή εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικού φύλλου.

● Προτείνεται η χρήση της πλατφόρμας www.padlet.com για την οργάνωση μιας εκδήλωσης

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

● Grafis (http://grafis.sch.gr),
Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

● Myfiles
(http://myfiles.sch.gr/),
Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού
αρχείων

1

Ο μαθητής/τρια να

● διακρίνει τα κυριότερα Κοινωνικά Δίκτυα και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους

15.1
Γενικά για τα Κοινωνικά Δίκτυα

15.2
Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων

15.3
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα χρήσης Κοινωνικών Δικτύων

● Δημιουργία ενός κλειστού κοινωνικού δικτύου σε επίπεδο τάξης με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας (λ.χ. Edmodo, Schoology)

● Συζήτηση και πρακτική για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquettes) στο Διαδίκτυο.

Υλικό από το Safer Internet για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquettes) στο Διαδίκτυο

http://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Category133&objId=Category40&parentobjId=Page3

3

(1 ώρα για την 15.1)

(1 ώρα για την 15.2)

(1 ώρα για την 15.3)

Ο μαθητής/τρια να

● διακρίνει τις απαραίτητες εφαρμογές για την προστασία - ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος

● αναγνωρίζει και να κατονομάζει τις συνέπειες της πειρατείας του λογισμικού

● εντοπίζει και να διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

● αξιολογεί το υλικό με βάση τις απαιτήσεις του λογισμικού και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων

16.1
Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος

16.2
Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

16.3
Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο

16.4
Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο

● Συζήτηση για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και τη διαχείρισή τους στο Διαδίκτυο.

● Αξιολόγηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, ως προς την εγκυρότητά τους.

Υλικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://internet-safety.sch.gr/index.php/component/k2/item/42-yliko

Πληροφορίες για την ιδιωτικότητα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://internet-safety.sch.gr/index.php/files/privacy

http://internet-safety.sch.gr/privacy/

4

(1 ώρα για την 16.1)

(1 ώρα για την 16.2)

(1 ώρα για την 16.3)

(1 ώρα για την 16.4)

     

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:

16 ώρες

 


Αντικαταστάθηκε η Αρ.Πρωτ.122982/Δ2/17-09-2020/ΥΠΑΙΘ

Αντικαταστάθηκε η Αρ.Πρωτ.143633/Δ2/17-09-2019/ΥΠΑΙΘ

Αντικαταστάθηκε η Αρ.Πρωτ.142733/Δ2/04-09-2018/ΥΠΠΕΘ

Αντικαταστάθηκε η Αρ.Πρωτ. 163648/Δ2/02-10-2017 

Σχετικά Άρθρα