ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Λυκείου (Οδηγίες διδασκαλίας Αγγλικών Γαλλικών Γερμανικών)

Εκτύπωση  
Pin It

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
(Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά)

Αρ.Πρωτ.167428/Δ2/25-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 155358/04-10-2019 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 39/26-09-2019 του Δ.Σ.) σάς αποστέλλουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου.

Για το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας στη Γ΄ ΓΕ.Λ. θα χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2019-2020 ο «Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού Μαθητή για τη Γαλλική γλώσσα» ο οποίος έχει διανεμηθεί από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος στα σχολεία. Το εν λόγω υλικό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. στο πεδίο «Οι Ξένες Γλώσσες στο σχολείο». Στον σύνδεσμο http://iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenesglosses διατίθενται επίσης τα ηχητικά αρχεία των δραστηριοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και οι μεταγραφές τους.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να ολοκληρώνουν το διδακτικό-εκπαιδευτικό υλικό της προηγούμενης σχολικής χρονιάς προτού χρησιμοποιήσουν για τη διδασκαλία του μαθήματος το νέο διδακτικό-εκπαιδευτικό υλικό».

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αρ.Πρωτ.144022/Δ2/17-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου
B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 83113/24-05-2019 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 13/04-04-2019 του Δ.Σ, 3η Ανακοινοποίηση 24-05-2019) σάς αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών (μαθημάτων επιλογής) στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η διαμόρφωση των οδηγιών που δίδονται κάθε χρόνο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο (Ημερήσιο και Εσπερινό) βασίζεται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών στο ΓΕΛ (ΑΠΣ Αγγλικής: ΥΑ 8212/Γ2/07-02-2002, ΦΕΚ Β΄/131, ΑΠΣ Γαλλικής: ΥΑ 2896/Γ2/16-08-2000, ΦΕΚ Β΄/1082, ΑΠΣ Γερμανικής: ΠΔ 262/1997, ΦΕΚ Α΄/189), λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα εγχειρίδια για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο ΓΕΛ, καθώς και άλλες πηγές σχετικού εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Ειδικότερα για τη διδασκαλία του μαθήματος της ξένης γλώσσας στη Γ΄ τάξη του ημερήσιου Γενικού Λυκείου και δεδομένου ότι η διδακτέα ύλη επιλέγεται και προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό με βάση τα επίπεδα γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών, ο/η εκπαιδευτικός καλείται :

(α) να λάβει υπόψη τα ισχύοντα ΑΠΣ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας του Γενικού Λυκείου, καθώς και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών για την υποχρεωτική εκπαίδευση (ΕΠΣ-ΞΓ), σε μία προσπάθεια σύνδεσης με τη διδασκαλία και μάθηση της ξένης γλώσσας στις προηγούμενες τάξεις,

(β) να λάβει υπόψη το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών του/της, καθώς και τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι αναγκαίο να δίδεται έμφαση στην επικοινωνιακή και λειτουργική χρήση της γλώσσας λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικο-πολιτισμική της διάσταση,

(γ) να αξιοποιήσει τα ισχύοντα εγχειρίδια για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στη Γ΄ ΓΕΛ,

(δ) να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της και με εκπαιδευτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραδείγματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών για την υποχρεωτική εκπαίδευση (https://www.iep.edu.gr/moodle/login/index.php),

(ε) να αξιοποιήσει εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, όπως π.χ. στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (http://photodentro.edu.gr/) και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ, (http://aesop.iep.edu.gr/) ή/και από άλλες πηγές που διαθέτουν παιδαγωγικά κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο επιδιώκεται εν γένει η ανάπτυξη των παρακάτω τεσσάρων δεξιοτήτων, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω σε επικοινωνιακούς δείκτες γλωσσικής επάρκειας ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου
 • Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Κατανόηση προφορικού λόγου
 • Παραγωγή προφορικού λόγου

Όσον αφορά τη διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών στη Γ΄ ΓΕΛ, αναμένεται οι μαθητές/μαθήτριες να μπορούν να κατανοούν και να παράγουν δομημένα και συνεκτικά κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις της καθημερινής ζωής

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της ξένης γλώσσας στη Γ΄ ΓΕΛ προτείνεται να εξασκούνται οι μαθητές/μαθήτριες στην εξέταση της ξένης γλώσσας ως ειδικού μαθήματος στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε δοκιμασίες

α) κατανόησης γραπτού λόγου,
β) γλωσσικής επίγνωσης και
γ) παραγωγής γραπτού λόγου, ως ακολούθως:

Ι. Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα γραπτό κείμενο (320-400 λέξεων), κατανοώντας σημαντικές πληροφορίες στο πλαίσιο καθημερινών επικοινωνιακών περιστάσεων (π.χ. σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου κ.λπ.) και γενικότερων θεμάτων κοινωνικο-οικονομικού, και πολιτισμικού περιεχομένου.

Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής/η μαθήτρια πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει το θέμα, να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, την άποψη του συγγραφέα και την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται το κείμενο, καθώς και να διατυπώνει προσωπική άποψη επί συναφών θεμάτων.

ΙΙ. Γλωσσική Επίγνωση

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια πρέπει ενδεικτικά να είναι σε θέση να:

 • εντοπίζει τα βασικά μέρη ενός κειμένου ως προς την οργάνωση και τη δομή,
 • να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.) και να τοποθετεί στη σωστή σειρά μέρη ενός κειμένου αναγνωρίζοντας την αλληλουχία των νοημάτων και τα γλωσσικά στοιχεία που διασφαλίζουν τη συνοχή του κειμένου,
 • να αναγνωρίζει και να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου,
 • να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα ή/και ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λέξεις για τη συμπλήρωση φράσεων, προτάσεων κ.ά.

ΙΙΙ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια πρέπει να είναι σε θέση να:

 • παράγει γραπτό κείμενο (180-200 λέξεων) σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, σύμφωνα με στοιχεία που δίδονται,
 • να αναπτύσσει μια άποψη ή/και να επιχειρηματολογεί σχετικά με ένα θέμα.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Αρ.Πρωτ.143616/Δ2/17-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 130254/22-08-2019 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020:

Η διαμόρφωση των Οδηγιών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο ΓΕΛ (Ημερήσιο και Εσπερινό) βασίζεται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών στο ΓΕΛ (ΑΠΣ Αγγλικής: ΥΑ 8212/Γ2/07-02-2002, ΦΕΚ Β΄/131, ΑΠΣ Γαλλικής: ΥΑ 2896/Γ2/16-08-2000, ΦΕΚ Β΄/1082, ΑΠΣ Γερμανικής: ΠΔ 262/1997, ΦΕΚ Α΄/189), λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα εγχειρίδια/φακέλους υλικού για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο ΓΕΛ, καθώς και άλλες πηγές σχετικού εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός καλείται:

(α) να λάβει υπόψη τα ΑΠΣ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας του Γενικού Λυκείου (καθώς και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών για την υποχρεωτική εκπαίδευση - ΕΠΣ-ΞΓ), το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών του και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικο-πολιτισμική της διάσταση,

(β) να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της και με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραδείγματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών
(https://www.iep.edu.gr/moodle/login/index.php)

(γ) να προσαρμόσει και να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες του διδακτικού του υλικού, αξιοποιώντας και το ψηφιακό υλικό που είναι διαθέσιμο στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ
(http://photodentro.edu.gr/) και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/)

Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο ΓΕΛ προτείνονται και διανέμονται:

 • Ο Φάκελος Υλικού: Αγγλικά Γενικού Λυκείου 1 για την Α΄ ΓΕΛ
 • Ο Φάκελος Υλικού: Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2 για τη Β΄ ΓΕΛ

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της μαθησιακής περίστασης - τους μαθητές και τις μαθήτριες με τα ιδιαίτερα μαθησιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, το σχολείο, το κοινωνικό περιβάλλον-, και να καθορίσουν τον τρόπο αξιοποίησης του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού:

 • επιλέγοντας τα μαθησιακά αντικείμενα ανάλογα με τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες
 • εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας μέσω της αξιοποίησης:
  • του ψηφιακού υλικού που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών
   Ξένων Γλωσσών1 (https://www.iep.edu.gr/moodle/login/index.php),
  • στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (http://photodentro.edu.gr/) και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ
   (http://aesop.iep.edu.gr/), καθώς και
  • άλλου κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού από το διαδίκτυο.

Σημείωση: Οι μαθητές/τριες της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχ. έτους 2019-20 θα πρέπει να κρατήσουν το Φάκελο Υλικού: Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2 για να το χρησιμοποιήσουν και στη Γ΄ Λυκείου για το σχολ. έτος 2020-2021.

ΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Για το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ, θα χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2019-2020 το ακόλουθο διδακτικό υλικό:

Τάξη: Α΄ ΓΕΛ

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 3

Ενότητες: 0, 1, 2, 3

Τάξη: Β΄ ΓΕΛ

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 3

Ενότητες: 4, 5, 6, 7

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις τάξεις του ΓΕΛ, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σημειώνεται ότι κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση. Για τον σκοπό αυτό ενδείκνυται και η αξιοποίηση άλλων πηγών διδακτικού υλικού, όπως ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν (π.χ. Ιστότοπος του ΙΕΠ, Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο, κ.ά.)

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

Για το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ, θα χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2019--2020 το ακόλουθο διδακτικό υλικό:

Τάξη: Α΄ ΓΕΛ

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch-ein Hit !2

Ενότητες: 5, 6, 7, 8, 9

Τάξη: Β΄ ΓΕΛ

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch-ein Hit !3

Ενότητες: 1, 2, 3, 4

Σημείωση: Οι μαθητές/τριες της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχ. έτους 2019-20 θα πρέπει να κρατήσουν το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών του σχολικού βιβλίου Deutsch-ein Hit !3 για να το χρησιμοποιήσουν και στη Γ΄ Λυκείου για το σχολ. έτος 2020-2021.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις τάξεις του ΓΕΛ, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σημειώνεται ότι κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση. Για τον σκοπό αυτό ενδείκνυται και η αξιοποίηση άλλων πηγών διδακτικού υλικού, όπως ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν (π.χ., Ιστότοπος του ΙΕΠ ηλ. διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/388-didaktika-senaria-gia-ti-germanikiglossa, Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο, κ.ά.)

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση