edu.klimaka.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β' Τάξη Ημερήσιου Λυκείου (Καταργήθηκε)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 'ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ' B' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Το μάθημα αντικαταστάθηκε με το "Σύγχρονος Κόσμος : Πολίτης και Δημοκρατία")

 

Αρ.Πρωτ.168776/Δ2/09-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο για το σχολ. έτος 2017 – 2018
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 159290/25-05-2017 και 162549/29-09-2017 έγγραφα

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/21-09-2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στην Α΄ και Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017-2018

(...)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ - Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Η Πολιτική Παιδεία έχει κύριο στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές για το ρόλο του ενεργού πολίτη.

Ως εκ τούτου, το μάθημα της πολιτικής παιδείας δεν μπορεί να εξαντλείται στην απομνημόνευση γνώσεων σχετικών με την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης με την αναγωγή της καθημερινότητας ή/και της επικαιρότητας σε επιστημονική γνώση θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τον ιστορικό και κοινωνικό προσδιορισμό των φαινομένων. Η προσπάθεια διασύνδεσης με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Ιστορία) θα τους βοηθήσει να τοποθετήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο στον ιστορικό χρόνο και τον κοινωνικό χώρο, να αντιληφθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ο κοινωνικός και πολιτικός γραμματισμός που αναδύεται μέσα από την Πολιτική Παιδεία θα τους εξοπλίσει με εκείνες τις δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, πληροφόρησης, αλλά και κριτικής προσέγγισης των κοινωνικών φαινομένων, ώστε να αντιληφθούν τα όρια της ατομικής και της συλλογικής τους ευθύνης και να ενταχθούν με κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη στη σημερινή κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα δημιουργήσει το γόνιμο περιβάλλον το οποίο θα διευκολύνει, θα στηρίζει και θα προωθεί τη μαθησιακή διαδικασία.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται σε τρείς (3) στήλες οι ενότητες, οι ώρες διδασκαλίας και κάποιες γενικές παρατηρήσεις τις οποίες μπορεί να λάβει υπόψη του ο/η διδάσκων/ουσα. Σε παρένθεση αναφέρονται οι προτεινόμενες ώρες των δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι ενδεικτικές και μπορούν οι διδάσκοντες να τις αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους.

Στο τέλος κάθε ενότητας δίνονται ενδεικτικές δραστηριότητες, όπως επίσης και εκπαιδευτικό ή ψηφιακό υλικό από επίσημους φορείς και ιστοσελίδες. Στόχος των δραστηριοτήτων και του υλικού είναι: να συμβάλουν στην πρόκριση της ανακαλυπτικής/διερευνητικής μάθησης, να προτείνουν στους εκπαιδευτικούς να εντάξουν ποικίλες και εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές στο μάθημά τους, να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνδέσουν τις γνώσεις αυτές με την καθημερινότητά τους, να αναδείξουν τη δυνατότητα της επιστημονικής προσέγγισης της πολυσχιδούς κοινωνικής πραγματικότητας. Οι διδάσκοντες μπορούν να αξιοποιήσουν -από το βιβλίο του μαθητή- τους «προ-οργανωτές» των κεφαλαίων όπου θα βρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη στοχοθεσία και την ορολογία, αλλά και τις σχετικές «ερωτήσεις-ασκήσεις-εργασίες-δραστηριότητες» που προτείνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου τις οποίες θα μπορούν να προσαρμόζουν στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών τους όχι μόνο σε σχέση με τις προηγούμενες γνώσεις που κατέχουν αλλά και σε σχέση με την κοινωνική και πολιτισμική τους ταυτότητα, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα, αλλά και το τοπικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και το σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο επικοινωνίας και πληροφόρησης. Μπορούν να επιλέξουν ή να δημιουργήσουν οι ίδιοι δραστηριότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών ή συμμετοχής των μαθητών σε κοινωνικές δράσεις. Δραστηριότητες που ενισχύουν την κριτική σκέψη αλλά και την αυτοεκτίμηση των μαθητών, καθώς επίσης και την κουλτούρα συνεργασίας που τόσο λείπει από το σχολείο μας. Το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας είναι αυτό που θα βοηθήσει τον μαθητή να συμμετέχει στην αυριανή κοινωνία ως ενεργός πολίτης με όρους ατομικής ευθύνης, κοινωνικής αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης.

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο- Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ώρες

Παρατηρήσεις

ΚΕΦ. 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία

1.1 Η κοινωνικοποίηση του ατόμου

1.2.2 Ο ρόλος του ατόμου στη διαδικασία κοινωνικοποίησής του (μηχανισμοί)

1.3.2 Διαφοροποίηση των αξιών στον χώρο και στον χρόνο

1.4 Οι κοινωνικοί κανόνες

1.4.1 Έννοια, κατηγορίες

1.5 Ο κοινωνικός έλεγχος – Μορφές κοινωνικού ελέγχου

4(+2)

Τα θέματα που πραγματεύεται η ενότητα αυτή (Α) είναι ήδη γνωστά.

Να διδαχτούν περιληπτικά και ανακεφαλαιωτικά οι ενότητες 1.1 και 1.5.

Να δοθεί έμφαση στους μηχανισμούς κοινωνικοποίησης 1.2.2 (μίμηση, συστάσεις, έλεγχος).

Οι διδάσκοντες να αξιοποιήσουν τον επιπλέον διαθέσιμο χρόνο(2ώρες) για βιωματικές ή/και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στην ενότητα αυτή: προβολή υλικού από την εκπαιδευτική τηλεόραση για τις ομάδες συνομηλίκων, διατύπωση & επεξεργασία κοινωνικών κανόνων στο πλαίσιο της τάξης/σχολείου – παιδαγωγικό συμβόλαιο.

Β. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά

1.6 Αποκλίνουσα συμπεριφορά

1.6.1 Παράβαση και έγκλημα

1.6.2 Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ως αποκλίνουσα συμπεριφορά

1.7 Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο

1.7.1 Τύποι εγκλημάτων

1.7.2 Νεανική παραβατικότητα – εγκληματικότητα

1.8 Σύγχρονες μορφές εγκλημάτων

1.8.1 Ηλεκτρονικό έγκλημα

1.8.2 Τρομοκρατία

1.9 Πρόληψη και κυρώσεις στην αποκλίνουσα συμπεριφορά

1.9.1 Πρόληψη αποκλίνουσας συμπεριφοράς

1.9.2 Κυρώσεις στην αποκλίνουσα συμπεριφορά

5(+2)

Να δοθεί έμφαση στην κατανόηση της κοινωνικής κατασκευής του εγκλήματος και της θεωρίας του στιγματισμού.

Για το 1.6.2 θα μπορούσαν να δοθούν ατομικές ή ομαδικές εργασίες σχετικές με το θέμα και να αξιοποιηθούν οι σχετικές δομές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων και Γραφεία Αγωγής Υγείας) για να υλοποιήσουν ανάλογες δραστηριότητες.

Να δοθεί προσοχή στο 1.7 «Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο» και στη διατύπωση για τη θεωρία που αξιολογεί τον βιολογικό παράγοντα ως γενεσιουργό παράγοντα εγκληματικής συμπεριφοράς.

Να τονιστεί ότι ναι μεν εμφανίστηκε ιστορικά η θεωρία αυτή – με αναφορά και στους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκε τότε – αλλά βεβαίως δεν διαθέτει καμία επιστημονική εγκυρότητα.

Στην ενότητα 1.7.2. να επισημανθεί ο όρος «παραβατικότητα» και να διακριθεί από τον όρο «εγκληματικότητα».

Οι ενότητες 1.9,1.9.1 να διδαχθούν περιληπτικά με έμφαση στη σπουδαιότητα της «πρόληψης» έναντι της «κύρωσης».

Ενδεικτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην ενότητα αυτή: εργασία ατομική ή ομαδική σχετική με τις εξαρτησιογόνες ουσίες, πρόσκληση υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και Γραφείων Αγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να υλοποιήσουν σχετικές δραστηριότητες, ομαδικά παιχνίδια με δραστηριότητες πρόληψης εγκληματικών συμπεριφορών. Υλικό από Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων- http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I453616#, το ΙΕΠ – Αίσωπος http://aesop.iep.edu.gr/

ΚΕΦ. 2: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία

2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας

2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία

2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός

2.4.1 Δημόσια Έσοδα

2.4.2 Δημόσιες Δαπάνες

2.5 Ισοζύγιο: Πλεονασματικό ή Ελλειμματικό

2.6 Δημόσιος Δανεισμός

4(+2)

Η ενότητα 2.6 προτείνεται να διδαχτεί περιληπτικά (υπάρχει και στην Π.Π. Α’ Λυκείου ενότητα 13.4).

Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίζουν τις έννοιες των Εθνικών Λογαριασμών και τη χρησιμότητά τους καθώς επίσης και τις διακρίσεις του Προϋπολογισμού.

Στην ενότητα αυτή θα μπορούσαν οι διδάσκοντες να αξιοποιήσουν τα στοιχεία της οικονομικής κρίσης και να τα συνδυάσουν με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, θα μπορούσαν να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες που μπορούν ή πρέπει να είναι δημόσιες και γιατί.

ΚΕΦ. 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

3.3 Το πολίτευμα της Ελλάδας

3.4 Εκλογές και εκλογικά συστήματα

 

2(+2)

Στόχος είναι όλοι οι μαθητές να γνωρίζουν το πολίτευμα της Ελλάδας και να μπορούν να το διακρίνουν από άλλες μορφές δημοκρατικών πολιτευμάτων.

Τα εκλογικά συστήματα μπορούν να συνδυαστούν με τη συζήτηση για τον νέο εκλογικό νόμο και την ψήφο στα 17.

Στην ενότητα αυτή θα μπορούσαν οι διδάσκοντες να χρησιμοποιήσουν την τεχνική του debate για τα εκλογικά συστήματα αλλά και για την επικείμενη ψήφο στα 17. Επίσης, θα μπορούσαν να γνωρίσουν μεθοδολογικά εργαλεία, όπως π.χ. η δημοσκόπηση.

ΚΕΦ. 4: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

4.1 Η νομοθετική λειτουργία

4.2 Η εκτελεστική λειτουργία

4.2.1 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

4.2.2 Η κυβέρνηση

4.2.4 Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές

4.3 Η δικαστική λειτουργία

4(+2)

Οι ενότητες 4.1,4.2,4.2.1 & 4.2.2 προτείνεται να διδαχτούν περιληπτικά και ανακεφαλαιωτικά.

Στο 4.3 να δοθεί έμφαση στη διάκριση των δικαστηρίων και τα ένδικα μέσα.

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν τις ιστοσελίδες του Συνηγόρου του Πολίτη και του Παιδιού και να αντλήσουν υλικό και δραστηριότητες. Επίσης, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν εργασίες σχετικές με τις Ανεξάρτητες Αρχές και τις βασικές τους λειτουργίες (π.χ. Συνήγορος του Παιδιού και του Πολίτη) http://www.0-18.gr/ & http://www.synigoros.gr/

ΚΕΦ. 5: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ

5.4.2 Η Δημόσια διαβούλευση – Ο πολίτης συμπαραγωγός της δημόσιας διοίκησης

5.4.3 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

5.4.4 Πρόγραμμα «Διαύγεια»

5.4.5 Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών

5.6 Το φαινόμενο της διαφθοράς

5.6.1 Έννοια και συνέπειες

5.6.2 Φορείς και μέσα αντιμετώπισης

3(+2)

Προτείνεται ο διδάσκων να εστιάσει στους θεσμούς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της διαφθοράς.

Στην ενότητα αυτή θα μπορούσαν οι μαθητές να ασκηθούν στην αναζήτηση περιεχομένου από τις ιστοσελίδες αυτές και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν http://www.opengov.gr/ & https://diavgeia.gov.gr/

ΚΕΦ. 6: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

6.1 Το δίκαιο

6.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά

6.3 Ερμηνεία και ιεράρχηση των κανόνων δικαίου

6.4 Υποκείμενα δικαίου

6.4.1 Τα Φυσικά Πρόσωπα – προστασία της προσωπικότητας

6.4.2 Τα Νομικά Πρόσωπα – το σωματείο

6.5 Εμπράγματες σχέσεις – Οι σχέσεις μας με τα πράγματα

6.6 Οικογενειακές σχέσεις – Οικογενειακό δίκαιο

6.7 Κληρονομικές σχέσεις – Κληρονομικό δίκαιο

4(+2)

Τα 6.1, 6.3 και 6.5 να διδαχτούν περιληπτικά.

Οι μαθητές καλό είναι να γνωρίσουν τον ιστορικό και κοινωνικό προσδιορισμό του δικαίου, τις βασικές διακρίσεις του, την έννοια του φυσικού και νομικού προσώπου.

Στην ενότητα αυτή θα μπορούσαν οι διδάσκοντες να οργανώσουν προσομοίωση δίκης ή δικαστηρίου κατανέμοντας τους διάφορους ρόλους στους μαθητές. Επίσης, θα μπορούσε να δοθεί στους μαθητές ως ατομική ή ομαδική εργασία ένα γλωσσάρι όρων σχετικών με το δίκαιο (π.χ. αντίδικος, υπόδικος, διάδικος, κατηγορούμενος, δικαστής κ.λπ.). Ο διδάσκων μπορεί να αξιοποιήσει μεθοδολογικά τους εννοιολογικούς χάρτες (mind maps, c-map tools) για να γίνουν περισσότερο εύληπτες οι διακρίσεις, καθώς επίσης και το σχεδιάγραμμα της σελ. 93. Επίσης, θα μπορούσε η εισαγωγή (6.1) να συνδυαστεί με το δίπολο νόμιμο/ηθικό και την αναφορά στην Αντιγόνη.

Σχετικό εκπαιδευτικό υλικό από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I453616#
(κανόνες και νόμοι στην καθημερινή μας ζωή).

ΚΕΦ. 7: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

7.1 Οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας

7.1.1 Το ανθρώπινο δυναμικό

7.1.2 Οι φυσικοί πόροι

7.2 Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας

7.2.1 Η γεωργία

7.2.2 Ο τουρισμός

7.2.3 Η ναυτιλία

7.2.4 Η ενέργεια

7.2.5 Άλλοι τομείς: τρόφιμα, φάρμακα κτλ.

7.3 Από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της παραγωγής

3(+2)

Οι ενότητες 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 & 7.2.5 να διδαχτούν περιληπτικά και να επιλέξει ο/η διδάσκων/ουσα να εστιάσει σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής ή τα οποία θεωρεί ότι ενδιαφέρουν περισσότερο τους/τις μαθητές/τριες.

Η ενότητα αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με τις οικονομικές συνθήκες της τοπικής κοινωνίας και οι μαθητές να εξετάσουν τα δεδομένα της περιοχής τους, να τα συνδυάσουν με τις γνώσεις από την συγκεκριμένη ενότητα και να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της περιοχής τους.

ΚΕΦ. 8: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

8.4 Ευρωπαίος πολίτης

8.6 Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε

8.7 Το μέλλον της Ε.Ε.

3(+2)

Να δοθεί έμφαση στην ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και στο είδος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν

Θα μπορούσαν οι μαθητές να υλοποιήσουν δραστηριότητες, εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδια που υπάρχουν στις ιστοσελίδες της ΕΕ. Επίσης θα μπορούσε ο/η διδάσκων/ουσα να συζητήσει με τους μαθητές τα νέα δεδομένα (κρίση, δεσμεύσεις και πολιτικές, αμφισβήτηση ευρωπαϊκού ιδεώδους, Brexit, κ.λπ.) αξιοποιώντας εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές, όπως π.χ. το debate.

Ενδεικτικές ιστοσελίδες:

Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Η Γωνιά του Εκπαιδευτικού): http://europa.eu/teachers-corner/index_el.htm,

Παιχνίδια γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Η Γωνιά του Παιδιού): http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm ,

Οδηγός ευρωπαϊκών ευκαιριών για εκπαιδευτικούς / σχολεία / μαθητές σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό: http://bookshop.europa.eu/en/erasmus--pbNC0213222/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000VUvAqrtL;sid=eXq4qj-9V9q4qmuDLmImDV2YNBmm2HLeZwg=?CatalogCategoryID=tgUKABst4kkAAAEjJ5EY4e5L

http://dschool.edu.gr (ψηφιακό σχολείο)

Σύνολο ωρών

32(+18*)

*δραστηριότητες

(...)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

(σ.σ. αντικατέστησε το υπ.αρ.πρωτ.Αρ.Πρωτ.150664/Δ2/15-09-2016/ΥΠΠΕΘ)

Σχετικά Άρθρα