edu.klimaka.gr

Διευκρινίσεις για την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

(Μετάβαση στο Νόμο για την απαγόρευση του καπνίσματος σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Χώρους)

Αρ.Πρωτ.13896/Η/03-02-2011ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες: Γ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Τηλ.:210 344-2356

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΤ: α) Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
β) Εγκύκλιος με αριθμ πρωτ. 103147/19.8.2010 για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010
γ) Εγκύκλιος με αριθμ πρωτ 7136 /19.1.2010 «εφαρμογή της νομοθεσία ς για την απαγόρευση του καπνίσματος».

Σας υπενθυμίζουμε ότι με το Ν. 3868/2010 (κεφ Ζ) απαγορεύθηκε από 1.9.2010 πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς δημόσιους, αλλά και στους ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους με τροποποίηση των Νόμων 3730/2008 και 3370/2005.

Η παραβίαση της απαγόρευσης αυτής από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, συνεπάγεται όχι μόνο την επιβολή κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, αλλά αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους (άρθρο 17 παρ 11 του νόμου).

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρακαλούνται να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη μονάδα τους

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β. ΚΟΥΛΑΙΔΗΣ


Αρ.Πρωτ.Γ.Π.120995/30-09-2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔHM. YΓIEINHΣ
Τμήματα: Β - Γ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10187 Αθήνα
FAX: 210 5233563
Τηλέφωνο: 210 5236948

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους επισημαίνονται τα εξής:

1. Στην έννοια των «δημόσιων χώρων» στους οποίους έχει εφαρμογή ο Ν. 3868/2010 εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, για τα οποία προβλέπει ο Νόμος 3342/ 2005 (ΦΕΚ Α 131).

2. Ως «κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.μ., με ζωντανή μουσική», για τα οποία προβλέφθηκε μεταβατικό διάστημα προσαρμογής νοούνται όσα έχουν συνολικό εμβαδόν άνω των 300 τ.μ.

3. Η διαφήμιση προϊόντων καπνού επιτρέπεται αποκλειστικά στους εσωτερικούς χώρους των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού, ανεξάρτητα εάν αποτελούν ταυτόχρονα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισμα απαγορεύεται, εμπίπτουν ενδεικτικά:

- Το αίθριο των κτιρίων και των καταστημάτων, εφόσον είναι κλεισμένο με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή. Ως «αίθριο» λογίζεται «το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου» (ΓΟΚ Ν. 1577/ 1985 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2831/ 2000 και ισχύει).

- Όλες οι στοές ισόγειες, υπόγειες, υπέργειες.

- Οι εξωτερικοί χώροι των κτιρίων και των καταστημάτων εφόσον έχουν σκέπαστρο και ταυτόχρονα είναι κλεισμένοι περιμετρικά με οποιοδήποτε τρόπο (τζαμαρία, μουσαμά, νάϊλον, διαχωριστικά).

- Όλοι οι χώροι των Νοσηλευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στους οποίους περιλαμβάνονται οι ακάλυπτοι χώροι, οι ταράτσες, τα αίθρια, οι εξώστες καθώς και λοιποί υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, κ.λ.π.). Το κάπνισμα επιτρέπεται στους υπαίθριους χώρους του νοσοκομείου μόνο για τους ψυχιατρικούς ασθενείς.

5. Στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισμα επιτρέπεται εμπίπτουν ενδεικτικά:

- Οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλων των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, που είναι ανοιχτοί περιμετρικά από δύο τουλάχιστον πλευρές.

- Οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων και των κτιρίων που έχουν ομπρέλες ή σκίαστρα – τέντες.

- Τα μπαλκόνια και οι ταράτσες των κτιρίων

- Οι χώροι οι οποίοι είναι περιμετρικά κλειστοί, αλλά δεν διαθέτουν οροφή, όπως θερινοί κινηματογράφοι, ανοιχτά θέατρα, ανοιχτά γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν διαθέτουν οροφή.

- Το αίθριο των κτιρίων και καταστημάτων, που είναι ανοικτό (χωρίς στέγαστρο οποιασδήποτε μορφής).

6. Ως «υποτροπή» νοείται η επανάληψη της παράβασης σε μεταγενέστερο χρόνο, που βεβαιώνεται με νεότερο έλεγχο. Θεωρείται «υποτροπή» η παράβαση του ίδιου ή άλλου κανόνα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

7. Τα ελεγκτικά όργανα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της κατά τόπον Υγειονομικής Υπηρεσίας (δημοτικοί αστυνομικοί, λιμενικοί αστυνομικοί) υποχρεούνται να κοινοποιούν τις μηνιαίες εκθέσεις τους με τα αναλυτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων ελέγχου (παρ. 4β, Αρ. 1 Κ.Υ.Α.) και στους Προϊσταμένους των κατά τόπους αρμοδίων Υγειονομικών Υπηρεσιών και στο Υπουργείο Οικονομικών και στην αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης των κ.υ.ε., προκειμένου να τους διευκολύνουν στη συγκέντρωση στοιχείων και τη σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Υ.Κ.Α., όπως προβλέπεται στην υπ. αρ. 104720 Κ.Υ.Α. (άρθ. 1, παρ. 4β).

8. Το «Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν. 3868/2010» πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της υπ. αριθμ. 104720 Κ.Υ.Α. Ειδικότερα η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.

Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔOΥ, η Ταχ. Δ/νση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι:
- φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος και μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α. Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599.

Η μη δήλωση της απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς στην αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου»), συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α.

9. Τα ελεγκτικά όργανα κατά την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου ενημερώνουν τους παραβάτες ότι εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να διατυπώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στον Υπηρεσιακό Προϊστάμενο στον οποίο ανήκει το ελεγκτικό όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση.
  Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Σε περίπτωση που ο παραβάτης προβάλλει γραπτώς επαρκείς αντιρρήσεις, κατά την έγγραφη αιτιολογημένη κρίση του Υπηρεσιακού Προϊσταμένου του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται.

10. Μετά την έγγραφη και αιτιολογημένη μείωση ή διαγραφή του προστίμου από τον προαναφερόμενο Υπηρεσιακό Προϊστάμενο, τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά το Βιβλίο Αναφοράς της επιχείρησης.

11. Η καταγραφή πειθαρχικών κυρώσεων στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του παραβάτη υπαλλήλου (παρ. 5 άρθρο 2 Κ.Υ.Α.) γίνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο οποίο οι ελεγκτικές αρχές υποβάλλουν επιτόπου σχετικό πόρισμα του διενεργηθέντος ελέγχου.

12. Ειδικότερα την ευθύνη για την εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και τον έλεγχο στους χώρους ευθύνης τόσο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσο και του Υπουργείου Δικαιοσύνης (π.χ. στρατιωτικές μονάδες, φυλακές, δικαστήρια κλπ.) φέρουν οι αρμόδιοι Υπηρεσιακοί φορείς που ορίζονται από τα ανωτέρω Υπουργεία.

13. Οι επόπτες δημόσιας υγείας που υπηρετούν σε Δήμους ασκούν και τον έλεγχο της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος (Ν. 3868/2010,Κ.Υ.Α 104720/ 2010).

14. Τα εντεταλμένα αρμόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων την ταυτότητα της υπηρεσίας τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική ταυτότητα και μέχρι την έκδοσή της, η αρμόδια Υπηρεσία χορηγεί βεβαίωση στα ελεγκτικά όργανα προκειμένου να διεξαχθούν οι έλεγχοι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Άρθρου 2 της σχετικής Κ.Υ.Α.

15. Αρμόδιο κέντρο ενημέρωσης, επικοινωνίας και αναφοράς του κοινού είναι η τηλ.γραμμή 1142.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


(Διευκρινήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας)

Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για την εφαρμογή του νόμου περί ολικής απαγόρευσης.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 αρχίζει μία νέα «εποχή» σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έτσι, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κυλικεία και όλοι οι εν γένει χώροι εστίασης, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι χώροι άθλησης, οι αίθουσες αναμονής, οι χώροι εργασίας ιδιωτικοί και δημόσιοι, τα ταξί… μπαίνουν σε μία νέα εποχή πιο «καθαρή»… Τώρα, πια όλοι οι κλειστοί δημόσιοι χώροι, οι χώροι μέσα στους οποίους θα απολαμβάνουμε το φαγητό, το ποτό μας, οι χώροι διασκέδασης, οι χώροι εργασίας θα έχουν ένα «φρέσκο» αέρα… χωρίς καπνό, χωρίς τη μυρωδιά του καπνού, χωρίς την υπενθύμιση της συνήθειας του καπνίσματος ακόμα και στους ίδιους τους καπνιστές…

Ο νόμος για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος προβλέπει ακριβώς αυτό: την απαγόρευση του καπνίσματος σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Δεν γίνονται διακρίσεις, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις… και η εφαρμογή του νόμου αυτού μας αφορά όλους. Γιατί όλοι συμμετέχουμε από κοινού σε αυτή την προσπάθεια.

Γνωρίζουμε το Νόμο:

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε ΟΛΟΥΣ τους ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

ΔΕΝ υπάρχουν εξαιρέσεις.

Σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους υπάρχει ΠΑΝΤΑ σήμανση που απαγορεύει το κάπνισμα.

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του μέτρου είναι: Οι ελεγκτές δημόσιας Υγείας, η δημοτική αστυνομία και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους. Ζητείται η Συνδρομή την αστυνομίας εάν παραστεί ειδική ανάγκη.

Οι υπεύθυνοι για κάθε δημόσιο χώρο λαμβάνουν τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα. Ζητούν από εκείνους που θέλουν να καπνίσουν να βγουν σε εξωτερικό χώρο.

Ως εσωτερικοί χώροι νοούνται τα αίθρια των καταστημάτων και οι χώροι με αποσπώμενη ή συρόμενη οροφή.

Ως εσωτερικοί χώροι νοούνται και οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων που έχουν οριοθετηθεί περιμετρικά με τζαμαρία ή μουσαμά ή νάιλον. Προκειμένου να επιτρέπεται το κάπνισμα σε εξωτερικό χώρο καταστήματος, ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι ανοιχτός (χωρίς τζάμια, μουσαμά, νάιλον διαχωριστικά) από δύο τουλάχιστον πλευρές.

Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων πώλησης καπνού. Ως εξωτερικοί χώροι νοούνται και οι χώροι των προθηκών των περιπτέρων και γενικά ο χώρος που βρίσκεται κάτω από την τέντα του περιπτέρου.

Τα πρόστιμα είναι συγκεκριμένα και επιβάλλονται επιτόπου από τις αρμόδιες αρχές.

Τα πρόστιμα πληρώνονται στις Δ.Ο.Υ. και μειώνονται στο ήμισυ εάν αποπληρωθούν σε διάστημα 15 ημερών από την επιβολή τους.

Αν μας επιβληθεί πρόστιμο μπορούμε να το πληρώσουμε μειωμένο κατά το ήμισυ μέσα σε διάστημα 15 ημερών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ..


Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος.

Προληπτικά μέτρα

Προκειμένου να κάνουν σαφές το μήνυμα της εφαρμογής του νέου Νόμου θα ζητηθεί από τους καταστηματάρχες να αναρτήσουν στα καταστήματα τους τόσο τα λογότυπα της νέας αντικαπνιστικής καμπάνιας όσο και τα αντίστοιχα σήματα «απαγόρευσης του καπνίσματος», τα οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με τον τρόπο αυτό δείχνετε στους θαμώνες του καταστήματός σας ότι συμμετέχετε και στηρίζετε ενεργά την δράση αυτή ΥΥΚΑ.

Παράλληλα, η ανάρτηση των προειδοποιητικών σημάνσεων αλλά και η απομάκρυνση των σταχτοδοχείων από τα τραπέζια, τους πάγκους, τα μπαρ, το δάπεδο κτλ των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνιστά προσπάθεια του καταστηματάρχη να ενημερώσει τους πελάτες τους καταστήματος ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και προσμετράται υπέρ του σε περίπτωση ελέγχου.

Το κάπνισμα επιτρέπεται ΜΟΝΟ στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και μόνο εάν οι χώροι αυτοί δεν είναι στεγασμένοι, κλεισμένοι περιμετρικά με τζαμαρία, νάιλον ή όποιο άλλο τρόπο. Τα αίθρια και οι χώροι με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή θεωρούνται ως στεγασμένοι χώροι και σε αυτούς το κάπνισμα απαγορεύεται.

Συστάσεις προς τους πελάτες

Σημαντικό στοιχείο για την πρόβλεψη των παραβάσεων είναι και η μη ανοχή του καταστηματάρχη σε εκείνους που «παρακαλάνε» για ένα τσιγαράκι. Ακόμα κι αν πρόκειται για θαμώνα του καταστήματος, να μην του επιτρέψετε να καπνίσει και να μην κάνετε κακή αρχή. Μία καταγγελία στο κατάστημά σας θα φέρει τους ελεγκτές στην πόρτα σας και θα κάνει τους ελέγχους στο χώρο σας συχνότερους.

Η αλήθεια είναι ότι ο πελάτης έχε πάντα δίκιο. Αλλά και ο μη καπνιστής πελάτης έχει το ίδιο δίκιο με τον καπνιστή. Κι επειδή κατά βάθος όλοι μας κατανοούμε την επιβάρυνση του τσιγάρου στην υγεία και τη δική μας και των δικών μας ανθρώπων, το να ζητήσουμε από κάποιον να βγει από το κατάστημά μας, αν θέλει να καπνίσει το τσιγάρο του… πραγματικά είναι η σωστή κίνηση. Είναι η νέα πραγματικότητα στην οποία όλοι θα συνηθίσουμε φέτος τον χειμώνα. Είναι η νέα εικόνα που θα βλέπουμε έξω από όλα τα καταστήματα αν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τον καιρό αυτοί που θα σηκώνονται για να βγουν για ένα τσιγάρο, θα είναι όλο και λιγότεροι.

Συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές

Αν οι ελεγκτές έχουν διαπιστώσει ότι στο χώρο σας κάποιος κάπνιζε, χωρίς να το αντιληφθείτε, τότε συνεργαστείτε με τους ελεγκτές και εξηγήστε τους ότι έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψετε τους καπνιστές. Αν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται τέτοιο κρούσμα στο χώρο σας, τότε ακούστε προσεκτικά τις συστάσεις που θα σας κάνουν οι ελεγκτές, προκειμένου να κάνετε τις διορθωτικές κινήσεις που θα κριθούν απαραίτητες.

Οι μόνοι ιδιοκτήτες καταστημάτων που θα πρέπει να προβληματίζονται είναι εκείνοι που έχουν αποφασίσει ότι ο νόμος δε θα εφαρμοστεί, οπότε ποιος ο λόγος να μαζέψουν στην άκρη τα τασάκια τους και να βάλουν τις πινακίδες τους… Η αλήθεια είναι ότι το πρόστιμο των 500 και 600 ευρώ μπορεί να μην μοιάζει ιδιαίτερα υψηλό, αλλά οι παραβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται σε κάθε επόμενη παράβαση, ενώ συνεχιζόμενες παραβάσεις οδηγούν σε προσωρινή σφράγιση του καταστήματος ακολουθούμενη από οριστική σφράγιση κατά την πέμπτη παράβαση.
Άρα καλύτερα να λάβουμε τα μέτρα μας…

Απαγορεύστε και την κινητή διαφήμιση.

Οι συμπαθητικές νεαρές κυρίες που διαφήμιζαν τσιγάρα μέσα και έξω από καφετέριες και μπαρ θα αποτελούν πλέον ανάμνηση και αυτό γιατί η κινητή διαφήμιση τσιγάρων, που μοίραζαν από διαφημιστικούς αναπτήρες μέχρι κληρώσεις για μαγικά ταξίδια, ανήκει στο παρελθόν. Τα πρόστιμα για τη διαφήμιση προϊόντων καπνού κυμαίνονται από 1500 έως 5000 ευρώ ακριβώς επειδή αυτού του τύπου η προσέγγιση απευθύνεται περισσότερο στου νέους. Οι καταστηματάρχες γνωρίζουν πως και για την πρόληψη αυτών των φαινομένων η συνδρομή τους είναι ουσιαστική.

Σχετικά Άρθρα