edu.klimaka.gr

Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά Σπουδών που εκδίδονται από ΚΕΠ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ

Αρ.Πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Ε/7419/14-04-2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τηλ. 210 33 93 136
Fax: 210 33 93 100
E-mail: diadp(AT)syzefxis.gov.gr

Θέμα: «Ενημέρωση για το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και εποπτευόμενων από αυτό φορέων που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»

Διαρκής στόχος της Δημόσιας Διοίκησης είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης, αποτελεσματικής, αποδοτικής και φιλικής προς όλους τους πολίτες, Δημόσιας Διοίκησης. Βασικό ρόλο στην πραγματοποίηση του στόχου αυτού επιτελούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα ΚΕΠ είτε με την ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών, είτε με την παροχή απλών εξυπηρετήσεων στους πολίτες (π,χ. επικυρώσεις εγγράφων, βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής κ.α.) είτε με τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης σε αυτά μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συντελούν ουσιαστικά στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για το λόγο αυτό, φιλοδοξούμε να αποτελέσουν υπηρεσίες μιας στάσης (one-stop shop), περιορίζοντας δραστικά τη γραφειοκρατία και την πολύπλευρη ταλαιπωρία των πολιτών.

Μέχρι σήμερα, διεκπεραιώνονται από τα 964 λειτουργούντα ΚΕΠ, οκτακόσιες εξήντα τέσσερις (864) πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και θεμάτων των πολιτών.

Σημειώνεται ότι σημαντικός αριθμός των 964 ΚΕΠ έχει επιπροσθέτως το πλεονέκτημα ότι:

- λειτουργεί απογεύματα και Σάββατο, και ότι
- βρίσκεται σε απομακρυσμένες περιοχές

Κατωτέρω παρατίθενται λεπτομερώς οι πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου σας, οι οποίες βάσει Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο σας - Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΑΣΠΑΓΓΕ, ΟΕΕΚ, ΔΙΚΑΤΣΑ, Συλλόγους Εργαζομένων, Εκπαιδευτών και Ασφαλισμένων και οποιονδήποτε άλλο φορέα κρίνετε απαραίτητο -, προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη τους για το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ ώστε να απευθύνονται σε αυτά για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των υποθέσεων τους.

Οι διαδικασίες αρμοδιότητας φορέων σας που έχουν πιστοποιηθεί έως σήμερα και μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ είναι οι εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

I. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Αντίγραφο άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους & νηπιαγωγούς.

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους & νηπιαγωγούς.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους & νηπιαγωγούς.

Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές.

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης & μεταβολών για καθηγητές.

α) Αποδεικτικό απολύσεως (λόγω απώλειας αντιστοίχου τίτλου),
β) πιστοποιητικά σπουδών,
γ) πιστοποιητικά σπουδών για στρατολογική χρήση
δ) υπηρεσιακά σημειώματα φοίτησης μαθητών και
ε) βεβαίωση συμμετοχής στις γενικές ή εισιτήριες εξετάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

II. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Α. Ο.Ε.Ε.Κ

Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ο μέσος όρος βαθμών στο θεωρητικό μέρος και ο χαρακτηρισμός στο πρακτικό μέρος

Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αναγνώριση ισοτιμίας - κατάταξη τίτλου σπουδών.

Β. ΔΙΚΑΤΣΑ

Βεβαίωση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής.

Ακριβές αντίγραφο βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης.

Βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας.

Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις Ιατρικής

Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ / ΑΣΠΑΙΤΕ

Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου (για Στρατολογία ή για άλλη χρήση).

Πιστοποιητικό Σπουδών Πανεπιστημίου

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Πανεπιστημίου

Πάπυρος από Πανεπιστήμιο

Αντίγραφο πτυχίου T.E.L / ΑΣΠΑΠΈ (για Στρατολογία ή για άλλη χρήση).

Πιστοποιητικό Σπουδών (Σπουδαστικής κατάστασης) Τ.Ε.Ι / ΑΣΠΑΙΤΕ

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Τ.Ε.Ι / ΑΣΠΑΙΤΕ

ΙΙΙ Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Βρεφονηπιοκόμου.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οπτικού.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ραδιολογίας - Ακτινολογίας.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Τροφίμων.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων (ΠΤ) - Μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων (ΠΤ) -Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Δομικών Έργων (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Έργων Υποδομής (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Μεταλλείων -Μεταλλουργού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ορυκτών Πόρων (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Οχημάτων (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης (ΠΤ)

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Πληροφορικής (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού (111).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Περιβαλλοντολόγου.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Χημικού (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αρχαιολόγου (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αρχειονόμου (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Βιβλιοθηκονόμου (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διερμηνέα.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Θεατρολόγου.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Ανθρωπολόγου.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μεταφραστή.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών - Γραφίστα (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών - Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών - Φωτογράφου (ΤΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Δασκάλου.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Νηπιαγωγού.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Δ/ντή Γυμναστηρίου.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οικονομολόγου.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΤ) - Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΤ) - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΤ) - Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΤ) - Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΤ) - Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Γεωλόγου (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Γεωπόνου (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Δασολόγου (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ιχθυολόγου (ΠΤ).

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - Γεωργικών

Μηχανών και Αρδεύσεων.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) -Δασοπόνου.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - Ζωικής Παραγωγής.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) -Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) -Ιχθυοκομίας -Αλιείας.

Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - Φυτικής Παραγωγής.

Η ενημέρωση, συνεπώς, των ενδιαφερομένων ότι η διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών και η χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων μπορεί να γίνεται απευθείας μέσω των ΚΕΠ, θα συμβάλει:

- στην καλύτερη και ευρύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των εργαζομένων,

- στην αποσυμφόρηση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, των υπηρεσιών του ΟΕΕΚ, του ΔΙΚΑΤΣΑ και του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Γραμματειών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ/ΑΣΠΑΠΈ.

Η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας (ΔΙΑΔΠ) είναι στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρίσεις και συνεργασία

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Σχετικά Άρθρα