Επιλογή - Αρμοδιότητες Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΥΣΕΦΕ)

Αρ.Πρωτ.170603/Δ2/13-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Ι. Ελευθερόπουλος (Γ/σια, ΓΕ.Λ.)
Ν. Ασμαργιανάκη (ΕΠΑ.Λ.)
Τηλέφωνα: 210-3442225 (Γ/σια, ΓΕ.Λ.)
210-3442034 (ΕΠΑ.Λ.)
E-mail: elpinor(ΑΤ)minedu.gov.gr (Γ/σια, ΓΕ.Λ.)
nasmargianaki(ΑΤ)minedu.gov.gr (ΕΠΑ.Λ.)
Fax: 210-3443390 (Γ/σια, ΓΕ.Λ.)

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)»

1. Διαδικασία επιλογής του/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

Η επιλογή του/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος,και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, ο σύλλογος προτείνει έναν/μία εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ04 ή ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10) στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο/η για το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα και το οποίο καλύπτει τη δυνατότητα υλοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωλογίας - Γεωγραφίας.

Η πρόταση του συλλόγου για τον/την Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

Ο/Η Προϊστάμενος/η της οικείας Δ.Δ.Ε. με απόφασή του/της ορίζει τον/την Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., η θητεία του/της οποίου/ας διαρκεί ένα διδακτικό έτος, αν είναι μόνιμος/μη εκπαιδευτικός. Αν ο/η Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. είναι αναπληρωτής/τρια ή ωρομίσθιος/α εκπαιδευτικός, η θητεία του/της διαρκεί από τον ορισμό του/της ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Η απόφαση κοινοποιείται στη σχολική μονάδα και στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Κριτήρια επιλογήςτου/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

Τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση με βάση τα οποία επιλέγεται ο/η Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

6 μόρια

β) Διδακτορικό δίπλωμα σε μη συναφές γνωστικό αντικείμενο

2 μόρια

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

4 μόρια

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε μη συναφές γνωστικό αντικείμενο

1 μόριο

ε) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

2 μόρια

στ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε μη συναφές γνωστικό αντικείμενο

0,5 μόρια

ζ) Θητεία ως Υπεύθυνος/η Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Υ.Ε.Κ.Φ.Ε.)

1 μόριο ανά έτος και μέχρι 5 μόρια

η) Υπηρεσία σε Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ως συνεργάτης/τιδα, για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, μετά από απόσπαση ή διάθεση, μερική ή ολική

0,5 μόρια ανά έτος και μέχρι 3 μόρια

θ) Υπηρεσία σε Ε.Κ.Φ.Ε. ως συνεργάτης/τιδα, για λιγότερες από τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, μετά από απόσπαση ή διάθεση, μερική ή ολική

0,25 μόρια ανά έτος και μέχρι 3 μόρια

ι) Άσκηση καθηκόντων ως Υ.Ε.Κ.Φ.Ε., με τοποθέτηση ως αναπληρωτής/τρια και χωρίς διαδικασία επιλογής

0,2 ανά έτος και μέχρι 2 μόρια

ια) Αποτελεσματική θητεία ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

1 μόριο ανά έτος και μέχρι 4 μόρια

ιβ) Τακτική παρακολούθηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του οικείου Ε.Κ.Φ.Ε.

0,5 μόρια ανά έτος και μέχρι 3 μόρια

ιγ) Εξωσχολική εργαστηριακή εμπειρία

1 μόριο ανά έτος και μέχρι 4 μόρια

ιδ) Πιστοποίηση επιμόρφωσης Α΄ Επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

2 μόρια

ιε) Πιστοποίηση επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.

3 μόρια

ιστ) Πιστοποιημένος/η επιμορφωτής/τρια σε προγράμματα επιμόρφωσης

0,5 μόρια ανά πρόγραμμα και μέχρι 4 μόρια

ιζ) Άριστη γνώση ξένων γλωσσών

1 μόριο ανάγλώσσα και μέχρι 2 μόρια

ιη) Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών

0,5 μόρια ανάγλώσσα και μέχρι 1,5 μόριο

ιθ) Καλή γνώση ξένων γλωσσών

0,25 μόρια ανάγλώσσα και μέχρι 1 μόριο

κ) Οργανική θέση στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει το Σ.Ε.Φ.Ε.

2 μόρια

Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

i) Όπου γίνεται αναφορά σε «έτος» εννοείται το σχολικό, εκτός από το κριτήριο ιγ) όπου εννοείται το ημερολογιακό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όταν η χρονική περίοδος δεν καλύπτει ολόκληρο έτος, γίνεται αναγωγή των μορίων σε ημέρες και μήνες.

ii) Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)].

iii) Στα κριτήρια α) και γ) μοριοδοτείται ο ανώτερος από τους δύο τίτλους, αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αν το διδακτορικό δίπλωμα ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν αποτελεί συνέχεια αυτού, μοριοδοτούνται και τα δύο.

iv) Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων β) και δ) ισχύει ό,τι και για τα κριτήρια α) και γ).

v) Η μοριοδότηση για τα κριτήρια ζ), η), θ) και ι) γίνεται με βάσητις αντίστοιχες υπηρεσιακές πράξεις.

vi) Η μοριοδότηση για το κριτήριο ια) γίνεται με βάση τις εκθέσεις των Διευθύνσεων των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρέτησε στο παρελθόν ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/η υποψήφιος/α.

vii) Η μοριοδότηση για το κριτήριο ιβ) γίνεται με βάση βεβαίωση του/της Υπεύθυνου/ης του οικείου Ε.Κ.Φ.Ε. στην οποία θα πρέπει νααναφέρονται λεπτομερώς οι επιμορφωτικές δραστηριότητες που παρακολούθησε ο/η υποψήφιος/α σε κάθε σχολικό έτος.

viii) Η μοριοδότηση για το κριτήριο ιγ) γίνεται με βάση βεβαίωση του φορέα  (δημόσιου ή ιδιωτικού) στον οποίο είχε απασχοληθεί ο/η υποψήφιος/α. Στη βεβαίωση θα πρέπει να περιγράφεταιλεπτομερώς:
· Το είδος της εργαστηριακής εργασίας που επιτελούσε ο/η υποψήφιος/α κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του/της στον φορέα.
· Η ακριβής χρονική διάρκειά της.
Το κριτήριο ιγ) δεν μοριοδοτείται στην περίπτωση κατά την οποία η εργαστηριακή εμπειρία του/της υποψήφιου/ας προκύπτει από την εκπόνηση όλου ή μέρους:
· Διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια προπτυχιακού διπλώματος σπουδών.
· Διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
· Διδακτορικής διατριβής.

ix) Από τα κριτήρια ιδ) και ιε) μοριοδοτείται εκείνο που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο γνώσης. Η μοριοδότησή τους γίνεται με βάση βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης.

x) Η μοριοδότηση για το κριτήριο ιστ) γίνεται με βάση:
· Βεβαίωση του φορέα από τον οποίο πιστοποιήθηκε ως επιμορφωτής/τρια ο/η υποψήφιος/α.
· Βεβαίωση του/της Υπεύθυνου/ης του Επιμορφωτικού Προγράμματος στο οποίο συμμετείχε ως επιμορφωτής/τρια ο/η υποψήφιος/α.

xi) Από τα κριτήρια ιζ), ιη) και ιθ) μοριοδοτείται εκείνο που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο γνώσης για κάθε ξένη γλώσσα.

Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την πιστοποίηση της Γλωσσομάθειας από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), στο τεύχος προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. (Παράρτημα, «Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης»).

3. Καθήκοντα του/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

Ο/Η Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. είναι υπόλογος/η έναντι της Διεύθυνσης της οικείας σχολικής μονάδαςγια κάθε θέμα που σχετίζεται με το Σ.Ε.Φ.Ε.

Φροντίζει για την καλή λειτουργική και οργανωτική κατάσταση του χώρου και του εξοπλισμού του Σ.Ε.Φ.Ε. και παρακολουθεί την καθημερινή λειτουργία του.

Στα πλαίσια των καθηκόντων του/της:

  • Τηρεί βιβλίο υλικού του Σ.Ε.Φ.Ε.
  • Τηρεί αρχείο με τα τεχνικά εγχειρίδια των οργάνων του Σ.Ε.Φ.Ε., τους εργαστηριακούς οδηγούς, τις ασκήσεις και οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό συμβάλλει στην αρτιότερη εκπαιδευτική αξιοποίηση του Σ.Ε.Φ.Ε.
  • Τηρεί και παρακολουθεί την ενημέρωση του ημερολογίου του εργαστηρίου(βιβλίου συμβάντων),σε συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες που κάνουν χρήση του Σ.Ε.Φ.Ε.
  • Σε συνεργασία με τους/τις άλλους/ες εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουντα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στην οικεία σχολική μονάδα, συντάσσειπρόγραμμα λειτουργίας του Σ.Ε.Φ.Ε.και συντονίζει την εφαρμογή του. Το πρόγραμμα το καταθέτει στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, η οποία έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της εφαρμογής του.
  • Συνεργάζεται σε τακτική βάση με τον/την Υπεύθυνο/η του οικείου Ε.Κ.Φ.Ε. και φροντίζει για τη διευθέτηση κάθε οργανωτικού, τεχνικού ή άλλου προβλήματος, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε. του οποίου έχει αναλάβει την ευθύνη.
  • Προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους/στις άλλους/ες εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το Σ.Ε.Φ.Ε. (ενδεικτικά, επικουρεί στην προετοιμασία των εργαστηριακών δραστηριοτήτων και παρίσταται ως δεύτερος/η διδάσκων/ουσα, όπου είναι απαραίτητο και εφόσον είναι εφικτό).
  • Επιμελείται τη συντήρηση και επισκευή των οργάνων του Σ.Ε.Φ.Ε.
  • Ενημερώνει έγκαιρα τη Διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδας για τις απαιτούμενες δαπάνες και την προμήθεια των αναγκαίωναναλωσίμων ειδών του Σ.Ε.Φ.Ε.
  • Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του Σ.Ε.Φ.Ε.
  • Στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από τη λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε., τις προτάσεις του και οτιδήποτε θεωρεί χρήσιμο για τη βελτίωση της λειτουργικής του κατάστασης. Η έκθεση υποβάλλεται στη Διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδαςκαι κοινοποιείται στο οικείο Ε.Κ.Φ.Ε.

Επισημαίνεται ότι ο/η Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη του Σ.Ε.Φ.Ε. ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών από τον σύλλογο των διδασκόντωνκαι των διδασκουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του Ν. 4386/11-05-2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεύχος Α΄).

4. Διευκρινίσεις επί του ορισμού του/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας/μία(1)Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

Αν σε σχολική μονάδα υπάρχουν δύο (2)ή περισσότερα Σ.Ε.Φ.Ε., ορίζεται μόνο ένας/μία (1)Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. και απαλλάσσεται από τις εφημερίες.

Αν σε σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται περισσότερες από μία σχολικές μονάδες υπάρχει μόνον ένα (1)Σ.Ε.Φ.Ε., ορίζονται ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ένας/μία (1)εκπαιδευτικός από κάθεσχολική μονάδα.

Ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. σχολικής μονάδας τοποθετείται εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε αυτή τουλάχιστον τρεις (3)μέρες την εβδομάδα.

Εάν εκπαιδευτικός καλύπτει στη σχολική μονάδα που ανήκει τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών σε δύο (2)ημέρες και συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό του/της σε άλλη ή σε άλλες σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν ήδη ορισθεί Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει.

Σε περίπτωση κατά την οποία σε μία σχολική μονάδα δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση του/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., γίνεται υποχρεωτική ανάθεση σε εκπαιδευτικόμεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουνσε αυτήτα μαθήματαΦυσικών Επιστημών (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ04 ή ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10), μετά από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων και των διδασκουσών προς την οικεία Δ.Δ.Ε.

Δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/η Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας.

Δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/η Υποδιευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας.

Ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. σχολικής μονάδαςμπορεί να ορισθεί ο/η Διευθυντής/ντριάτης, εφόσον είναι ο/η μοναδικός/ή υπηρετών/ούσαεκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξεισε αυτή τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών.

Ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. σχολικής μονάδαςμπορεί να ορισθεί ο/η Υποδιευθυντής/ντριάτης, εφόσον είναι ο/η μοναδικός/ή υπηρετών/ούσαεκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξεισε αυτή τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών.

Αν ο/η εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξεισε σχολική μονάδα μαθήματα Φυσικών Επιστημών, έχει ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Δ.Δ.Ε.και στην πρώτη σχολική μονάδα δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθήματα Φυσικών Επιστημών στην ίδια σχολική μονάδα (Διευθυντής/ντρια ή Υποδιευθυντής/ντρια), τότε ορίζεται ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/η ίδιος/α εκπαιδευτικός και στις δύο (2)σχολικές μονάδες, και απαλλάσσεται από τις εφημερίες.

Επειδή η υλοποίηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωλογίας - Γεωγραφίαςαποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας των προαναφερθέντων γνωστικών αντικειμένων, σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. σχολικής μονάδας μόνιμος/η ή αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, μπορεί να ορισθεί και αναπληρωτής/τρια μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιος/α εκπαιδευτικός.

Με ευθύνη των Διευθύνσεων των σχολικών μονάδων να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04, ΠΕ12.08 και ΠΕ12.10, καθώς και οι εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων που μπορούν να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση