edu.klimaka.gr

Απογραφή Σχολικών Κτιρίων για Προσεισμικό Έλεγχο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Αρ.Πρωτ.113581/Α2/11-10-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΜΕΛΕΤΩΝ
Πληροφορίες: Πηνελόπη Νούκου, Γιώργος Λύτρας
Τηλέφωνο: 210 3442438, 2982
Τηλεομοιότυπο: 210 3442436

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Απογραφής κτιρίων για τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα (Α΄78)
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 2296/3-10-2023 έγγραφο του ΟΑΣΠ το οποίο επισυνάπτεται

Στο πλαίσιο του θέματος σας προωθούμε το υπ’ αριθμ. 2296/3-10-2023 (ΥΠΑΙΘΑ/110280/03-10-2023) έγγραφο του ΟΑΣΠ για τις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Νικόλαος Μανιάτης


Αρ.Πρωτ. οικ.2296/03-10-2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ
«ΟΑΣΠ»
• Δ/νση Αντισεισμικού Σχεδιασμού
Τμήμα Αντισεισμικής Τεχνολογίας
Πληροφορίες: Δ. Παναγιωτοπούλου
Τηλ. 210 6728000 (εσωτ. 159)
e-mail: dpanagiot(ΣΤΟ)oasp.gr
• Κέντρο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας
Στοιχείων
Πληροφορίες: Κ. Ταρναβά
Τηλ. 210 6728000 (εσωτ. 109)
e-mail: ktarnaνa(ΣΤΟ)oasp.gr

Θέμα: Διαδικασία Απογραφής Κτιρίων για τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα (Α'78/2023)
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. οικ.1171/23-5- 2023 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας και δεδομένου ότι το προσεχές διάστημα θα τεθεί από τον ΟΑΣΠ σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ» για την καταγραφή των στοιχείων των κτιρίων κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ' αρ . πρωτ. ΥΠ342/3-5 -2023 εκδοθείσας κυα, «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ . 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα» (Β'2943), σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία απογραφής .

Συγκεκριμένα, για την απογραφή των στοιχείων των κτιρίων στην πλατφόρμα, θα ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1°:

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αρμόδιου Φορέα, θα εξουσιοδοτεί τους Απογραφείς του (δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ) προκειμένου vα καταχωρίσουν τα στοιχεία της Ταυτότητας των κτιρίων αρμοδιότητας του εν λόγω φορέα.

Σημειώνεται ότι για την είσοδο στην πλατφόρμα απογραφής κτιρίων απαιτείται ταυτοποίηση των χρηστών (Νόμιμοι Εκπρόσωποι φορέων και Απογραφείς) μέσω κωδικών TAXISnet ή Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης. Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ταυτοποιείται με κωδικούς TAXISnet που αφορούν στο ΑΦΜ του Νομικού του προσώπου , ενώ οι Απογραφείς ταυτοποιούνται με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet ή με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Βήμα 2°:

Για την συμπλήρωση της Ταυτότητας των κτιρίων, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία τα οποία περιγράφονται και στην Ενότητα Α (5η Έκδοση 2020 ή την τρέχουσα επικαιροποιημένη έκδοση) , του δελτίου του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου κτιρίων καθώς και ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που αφορούν σε προγενέστερη διενέργεια του Προσεισμικού Ελέγχου και τυχόν στοιχεία χρηματοδότησης:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. Περιφερειακή Ενότητα* (εντός της οποίας βρίσκεται το υπόψη κτίριο)

2. Δημοτική Ενότητα * (εντός της οποίας βρίσκεται το υπόψη κτίριο)

3. Διεύθυνση του κτιρίου*, ΤΚ *, φ, λ, (γεωγραφικές συντεταγμένες (WGS84) του σημείου αναφοράς του κτιρίου που ορίζεται η κύρια είσοδός του)

4α. Συγκρότημα Κτιρίων (σημειώνεται το όνομα του συγκροτήματος),
4β. Όνομα Κτιρίου *, Τηλ. * (του κτιρίου)

5. Χρήση κτιρίου*, 5α. Ειδικός Προσδιορισμός *, 5β. Ειδική χρήση *

6. Στοιχεία Χρήστη* (όνομα Φορέα που χρησιμοποιεί το κτίριο)

7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς* (Δημόσιο ή Ιδιωτικό)

8. Αρμόδιος Φορέας (συμπληρώνεται αυτόματα με την ταυτοποίηση του Φορέα)

9. Μέγιστος αριθμός προσώπων που συναθροίζονται στο κτίριο * (σημειώνεται ο μέγιστος εκτιμώμενος αριθμός χρηστών)

10. Περίοδος Μελέτης/Κατασκευής (Επιλέγεται μία από τις περιόδους: προ του 1959, 1959-1984, 1985-1994, μετά το 1995 σύμφωνα με τις χρονολογίες « σταθμούς » για τους Αντισεισμικούς Κανονισμούς)

11. Αποκλειστική Χρήση * (Σημειώνεται ΟΧΙ , αν υπάρχουν περισσότερες από μία χρήσεις στο ίδιο κτίριο)
11α. Περιγραφή συστεγαζόμενων χρήσεων

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

12. Έχει γίνει Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος; Αν ΝΑΙ, σημειώνεται το Έτος ελέγχου

13. Έχει αποσταλεί το δελτίο ελέγχου στον ΟΑΣΠ;

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα από τον εξο υσιοδοτημένο χρήστη του φορέα που καταχωρεί τα κτίρια αρμοδιότητάς του, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (ν. 1599/86)

14. Υπήρξε ή έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για διενέργεια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου;*

15. Πηγή χρηματοδότησης * (πχ χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος « Αντώνης Τρίτσης»)

16. Έχει γίνει ανάθεση σε ανάδοχο;*

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΟΙΧΕΙΑ

Αρχείο με τον πολεοδομικό φάκελο του κτιρίου (σε συμπιεσμένη μορφή zip, μέγιστο μέγεθος αρχείου 10MB)
Σημείωση : με* σημειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Προσεισμικό Έλεγχο Κτιρίων μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στον σχετικό σύνδεσμο (https://oasp.gr/proseismikoseleghos/proseismikos-eleghos-ktirion-dimosias-kai-koinofeloys-hrisis) η οποία θα ενημερώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ' αρ . πρωτ.ΥΠ342/3-5-2023 εκδοθείσας κυα, οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς και κρίσιμες λειτουργίες της παρ . 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ενεργοποίηση της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ».

Όταν τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα απογραφής, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ αναλυτικές οδηγίες χρήσης και θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο έγγραφο .

Σε συνέχεια των παραπάνω, καλείστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η έγκαιρη καταγραφή των στοιχείων των κτιρίων αρμοδιότητάς σας.

Ευελπιστώντας στην εκ μέρους σας ανταπόκριση , παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΟΑΣΠ
Δρ Ευθύμης Λέκκας
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής,
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης
Φυσικών Καταστροφών ΕΚΠΑ

Σχετικά Άρθρα