edu.klimaka.gr

Ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων σε Κτήρια του Δημοσίου Τομέα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αριθ. Πρωτ.: Φ.473/13/17248/Α2/02-02-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ
Ηλ. Ταχ.: dlefes9(AT)minedu.goν,gr
Πληροφορίες: Ντόβα Mαρία
Τηλέφωνο: 210 3443102
FAX: 210 3442436

ΘΕΜΑ.: Ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων στα κτίρια τou δημοοίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα - Εφαρμογή ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008

Στο nλαίσιο των μέτρων για τη βελτιωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σύμφωνα με τις διατάηεις rης ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122/Β/2008) προβλέπεται μεταξύ άλλων ο ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων σε όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της εν λόγω ΚΥΑ για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ορίζεται τουλάχιστον ένας Ενεργειακός Υπεύθυνος. Ο Ενεργειακός Υπεύθυνος μπορει να είvαι αρμόδιος για ένα ή περισσότερα του ενός κτiρια κάθε φορέα, ανάλογα με τις λειrουργικές αvάγκες, τo συνολικό υπαλληλικό δυvαμικό, την ωφέλψη επιφάνεια και όγκο των κτιρiων του Φορέα.

Ο ενεργειακός υπεύθυνος δύναται να είναι μηχανικός κατηγορίας ΠΕ, σχετικής με το αvτικείμενο ειδικότητας, ή κατηγορίας ΤΕ εφόσοv δεν υπάρχει αντίστοιχος της κατηγορίας ΠΕ και ορίζεται από τo Γενικό Γραμματέα του αρμόδιου Υnουρyείου ή Περιφέρειας ή το όργανο διοίκησης του οικείου Φορέα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 10 της εν λόγω ΚΥΑ οι αρμοδιότητες του ενεργειακού υπευθύνου είναι ενδεικτικά, οι κατωτέρω:

α. Η συλλογή στοιχεiων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (καταγραφή τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh και ΕΥΡΩ) και την κατανάλωση nετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου καυσίμου (καταγραφή τιμολογίων σε lt ή tn, m3 και ΕΥΡΩ), αρχής γενομένης από την 1.1.2006

β. Η υποχρεωτική τήρηση αρχείου ή βάσης δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου ή των κτιρίων του φορέα.

γ. Η σύvτοξη ετήσιας συνολικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου σύμφωνα με τις διαδιχασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεωv που απαιτεί η κοινή υπουργική απόφαση Δ6/Β/οικ.11038/1999 (ΦΕΚ 1525 Β), η onoία ενδεικτικά περιλαλβάνει: 

γα. Την καταγραφή των ενεργειακών στοιχείων σε σχέση με τη χρήση του κτιρίου - κτιρίων (χρήση, λειτουργία εγκαταστάσεων και συσκευτών, επισήμαvοη προβλημάτων συντήρησης κ.α., την συσχέτιση των ενεργειακών καταναλώσεωv με τα προβλήματα λειτουργίας κτιρίου ή κτιρίωv και την συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου συνοπτικής ενεργειακής επιθεώρησης, σύμφωvα με το Παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφαοης Δ6/Β/οικ.l1038/1999 (ΦΕΚ 1526 β').

γβ. Το χρονικό και οικοvομικό προγραμματισμό των αναyκαίων παρεμβάσεων βελτlωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και προτάσεις για την εξασφάλιοη τωv σχετικων πόρων. Η ετήσια έκθεση θα υnοβάλλεται προς αξιολόγηοη στην Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης εώς τις 31 Μαρτlου κάθε έτους και θα αφορά το αμέσως προηγούμενο έτος.

δ. Ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης- ψύξης και η ευθύνη διενέργειας της περιοδικής συντήρησης των λεβήτων-καυστήρων και μονάδων κλιματισμού.

ε. Η παρακολούθηση έργων συντήρησης ή επισκευών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η εν λόγω κοινοποίηση οφείλει να πραγματοποιηθεί μέσω της συμπλήρωσης της Φόρμας Στοιχείων Ενεργειακού Υrιευθύνου και του Εντύrιου Ενεργειακής Καταγραφής και αrιοστολής οτην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τέλος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το έγγραφο του ανωτέρω θέματος και παρακαλούuε όπως προωθήσεrε την παρούσα επιστολή στις αρμόδιοες διοικητικές δομές και τους εποπτευομένους φορείς και τα νομικά πρόσωπα της αφμοδιότnτάς σας, εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να καταστήσουμε το δημόσιο τομέα πρότυπιο πεδιό εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών rιου εξοικονομούν ενέργεια και πόρους, διασφαλiζουν το ενεργειακό μας μέλλον και σέβονται το rιεριβάλλον.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Μιχαήλ Κωστάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών
Ακαδημlα Αθηνών
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.)
Γενικά Αρχεία τοu Κράτους και Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Ιστορικό Αρχείο Κpήτης, Ιστορικό Αpχείο Μακεδοvlας
Δημόσιες Βιβλιοθήκες


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
T: 210 6969870-2,
F: 210 6969701
E: minister(ΑΤ)prv.ypeka.gr
www.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων στα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα - Εφαρμογή ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Σύμφωνα με την εθνική αλλά και την κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει θέσει την εξοικονόμηση ενέργειας ως ύψιστη προτεραιότητα στο πρόγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών που προωθεί. Πρόκειται για έναν τομέα με έντονη αναπτυξιακή διάσταση που συνδυάζει αρμονικά την προσπάθεια ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας με την προστασία του περιβάλλοντος.

Εντός των σημαντικών ωφελειών που προσφέρει η ενεργειακή εξοικονόμηση, ξεχωρίζουν οι δυνατότητες για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων και τη μείωση των ενεργειακών δαπανών του Κράτους. Για την προώθηση της παραπάνω προοπτικής λαμβάνουμε άμεσα πρωτοβουλίες για την περαιτέρω υποστήριξη παρεμβάσεων που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι ο συντονισμός ολόκληρου του διοικητικού μηχανισμού προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 1122/Β/2008).

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ο ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων σε όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο Ενεργειακός Υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να είναι ειδικότητας μηχανικού, μπορεί να είναι αρμόδιος για ένα ή περισσότερα κτίρια κάθε φορέα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες, το συνολικό υπαλληλικό δυναμικό, την ωφέλιμη επιφάνεια και όγκο των κτιρίων του φορέα.

Οι αρμοδιότητες του Ενεργειακού Υπευθύνου αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 και συνοπτικά είναι οι κατωτέρω:

α. η συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου καυσίμου,

β. η υποχρεωτική τήρηση αρχείου ή βάσης δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου ή των κτιρίων του φορέα,

γ. η σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου προς το ΥΠΕΚΑ,

δ. ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και προτάσεις για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων,

ε. ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και η ευθύνη διενέργειας της περιοδικής συντήρησης των λεβήτων − καυστήρων και μονάδων κλιματισμού,

στ. η παρακολούθηση έργων συντήρησης ή επισκευών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι Ενεργειακοί Υπεύθυνοι ορίζονται με ευθύνη των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων ή Περιφερειών ή το όργανο διοίκησης του οικείου Φορέα και τα στοιχεία τους κοινοποιούνται στο ΥΠΕΚΑ. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η εν λόγω κοινοποίηση οφείλει να πραγματοποιηθεί μέσω της συμπλήρωσης της Φόρμας Στοιχείων Ενεργειακού Υπευθύνου και του Εντύπου Ενεργειακής Καταγραφής1 και αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι διερευνούμε τη δυνατότητα επιβράβευσης των οργανισμών και των Ενεργειακών τους Υπευθύνων που θα επιτύχουν αποδεδειγμένα μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο εισάγουμε για πρώτη φορά την έννοια της ανταποδοτικής επιβράβευσης δημοσίων υπαλλήλων ως αναγνώριση των θετικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν για το δημόσιο οργανισμό που εργάζονται και συνεπώς και για το κοινωνικό σύνολο. Το ΥΠΕΚΑ διερευνά ήδη τις μορφές επιβράβευσης για τον Ενεργειακό Υπεύθυνο, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν κίνητρα, όπως οικονομική ανταμοιβή ως ποσοστό επί των ποσών εξοικονόμησης («πράσινο μπόνους»), χορήγηση τιμητικής άδειας, δωρεάν εκπαίδευση, βράβευση κ.ο.κ. Η εξειδίκευση των παραπάνω κινήτρων θα έχει ολοκληρωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, μετά από ανοιχτή διαβούλευση μεταξύ όλων των συντελεστών της πρωτοβουλίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας, με τη συμβολή σας στην προώθηση της παρούσας επιστολής στις αρμόδιες διοικητές δομές, τους εποπτευόμενους φορείς και τα νομικά πρόσωπα της αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να καταστήσουμε το δημόσιο τομέα πρότυπο πεδίο εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους, διασφαλίζουν το ενεργειακό μας μέλλον και σέβονται το περιβάλλον.

Φιλοδοξία του ΥΠΕΚΑ είναι για πρώτη φορά στο ελληνικό δημόσιο, σε θέματα μείωσης των δημοσίων δαπανών, να συνδεθεί απόλυτα, με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, η ορθή συμπεριφορά των αρμόδιων δημόσιων λειτουργών με την οικονομική ωφέλεια προς το δημόσιο και το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή με απτό, μετρήσιμο ανταποδοτικό όφελος για τον αρμόδιο λειτουργό.

Επιδιώκουμε τη σημαντική μείωση των ενεργειακών δαπανών του ελληνικού δημοσίου και ταυτόχρονα για πρώτη φορά την αντίστοιχη απόδοση μέρους της οικονομικής ωφέλειας στον αρμόδιο υπάλληλο που την επιτέλεσε. Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι για κάθε ένα ευρώ οικονομικής επιβράβευσης του χειριστή του θέματος, η αντίστοιχη ωφέλεια του δημοσίου είναι υπερδεκαπλάσια.

Ο Υπουργός

Γιάννης Μανιάτης

 

Σχετικά Άρθρα