edu.klimaka.gr

Καταγραφή Κτιριακής Υποδομή Σχολικών Μονάδων

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Καταγραφή Κτιριακών Δεδομένων - Εκπόνηση Κτιριολογικών Προγραμμάτων Σχολικών Κτιρίων

Αρ.Πρωτ.38882/Α2/04-03-2016/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Email : eflo(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Φλώρου Ευμορφία
Κουσιουρή Ευαγγελία-Ειρήνη
Τηλέφωνο :  210 3442439
210 3442948
FAX :  210 3442436

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 1250/Α2/07-01-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε ότι είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν στοιχεία τεχνικού χαρακτήρα για τις υφιστάμενες κτηριακές υποδομές των σχολικών μονάδων που αφορούν στη χρονολόγηση της κατασκευής, στις διατιθέμενες εγκαταστάσεις και στην κατάσταση διατήρησής τους.

Προς διευκόλυνση του έργου καταγραφής τους συμπληρώθηκε η καρτέλα καταχώρισης «Κτιριακή Υποδομή» της πλατφόρμας myschool [στη σελίδα ΦΟΡΕΙΣ] με νέα πεδία, τα οποία καλούνται να ενημερώσουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, μεταβαίνοντας στη σελίδα «Στοιχεία συγκροτήματος». Τα «Βασικά στοιχεία Συγκροτήματος» και «Βασικά Στοιχεία Κτιρίων» είναι προσυμπληρωμένα από προηγούμενη φάση λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος myschool, οπότε καταρχάς απαιτείται έλεγχος ορθότητας και τυχόν επικαιροποίησης των ήδη καταχωρημένων στοιχείων και εν συνεχεία συμπλήρωση των νέων πεδίων που έχουν προστεθεί για κάθε κτήριο ξεχωριστά (Κτίριο 1, Κτίριο 2, κ.ο.κ. εφόσον εντός του οικοπέδου υπάρχουν περισσότερα του ενός κτίσματα).

Οι επιπρόσθετες πληροφορίες εντοπίζονται στην κατηγορία «Βασικά Στοιχεία Κτιρίων», ομαδοποιημένες σε τρεις καρτέλες (tabs): (α) Βασικά στοιχεία κτιρίων, (β) Κτιριακά Προβλήματα, (γ) Σχόλια. Η καταγραφή των δεδομένων επιτρέπεται με την επιλογή του κουμπιού «Διόρθωση» που εισάγει το χρήστη σε φάση επεξεργασίας των στοιχείων καταχώρισης κάθε κτηρίου, καθιστώντας ορατές τις καρτέλες (α), (β) και (γ).

Καρτέλα (α) Βασικά Στοιχεία Κτιρίων

Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν αφορούν στα κάτωθι:

1. Έτος κατασκευής: αν για την ανέγερση του κτηρίου έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια συνάγεται με σχετική βεβαιότητα η χρονολογία κατασκευής του. Ειδάλλως αναγράφεται κατά προσέγγιση εκτίμηση της χρονολογίας ανέγερσής του βάσει λοιπών δεδομένων (ιστορικές αναφορές, ΦΕΚ ίδρυσης, κατασκευαστικά στοιχεία, κ.ο.κ.).

2. Αρ. οικοδομικής αδείας: αφορά στην άδεια οικοδομής για την ανέγερση του διδακτηρίου, εφόσον είναι γνωστή, εκ της οποίας τεκμαίρεται η νομιμότητα υφιστάμενου κτηρίου. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί και μεταγενέστερες άδειες για την εκτέλεση τεχνικών έργων (π.χ. επισκευής σεισμοπλήκτου, επισκευής, προσθήκης, κ.ο.κ.) αυτές θα αναγράφονται στο πεδίο «σχόλια». Αν από τα σχετικά αρχεία των Πολεοδομικών Υπηρεσιών δεν έχει ανευρεθεί φάκελος ή το κτήριο κατασκευάστηκε δίχως προηγηθείσα έκδοση οικοδομικής αδείας στο ίδιο πεδίο («σχόλια») θα σημειώνεται ο αριθμός αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4178/2013.

3. Στέγαση σε μισθωμένο ακίνητο: μαρκάρεται το τετραγωνίδιο επιλογής ( ) σε περίπτωση ισχύος.

Καρτέλα (β) Κτιριακά προβλήματα

Η καταγραφή των προβλημάτων των οικοδομικών στοιχείων των κτισμάτων και των υποδομών (δικτύων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κ.ο.κ.), παρέχει στοιχειώδη γενική εικόνα για την κατάσταση διατήρησής τους και μια πρωταρχική εκτίμηση για το είδος των απαιτούμενων επεμβάσεων με σκοπό την επίτευξη συνθηκών ασφαλούς παραμονής των χρηστών. Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις αφορούν στην παλαιότητα των υποδομών και σε τυχόν εμφανιζόμενες φθορές και βλάβες, ως εκ τούτου αποτελεί αντικείμενο τεχνικής φύσεως, συνιστάται η συνδρομή μηχανικών, υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων, για την ορθότερη αποτύπωσή τους.

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση των πεδίων ως επί το πλείστον είναι εύκολη και σύντομη, καθ’ όσον η κατά περίπτωση ισχύουσα συνθήκη επιλέγεται με μαρκάρισμα ( ) στο αντίστοιχο τετράγωνο επιλογής, δίχως να αποκλείονται και πολλαπλές επιλογές εφόσον ισχύουν παράλληλα.

Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν αφορούν στα κάτωθι:

1. Οικοδομικά προβλήματα

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα προβλήματα οικοδομικής φύσεως που αφορούν στο φέροντα οργανισμό (σκελετό) του κτηρίου, στους τοίχους πλήρωσης, στις επικαλύψεις, στις μονώσεις, στη λειτουργία των κουφωμάτων, κ.ο.κ., τα οποία εμφανίζονται ομαδοποιημένα σε αναδυόμενο παράθυρο για περαιτέρω εξειδίκευση, εφόσον έχει προηγηθεί θετική απόκριση στην εν λόγω επιλογή.

Οι ομάδες είναι:

Στατικά: ρωγμές/καθιζήσεις: περιλαμβάνει ρηγματώσεις που ενδέχεται να έχουν εμφανιστεί ως αποτέλεσμα σεισμικής δράσης ή καθιζήσεων, στο σκελετό ή σε τοίχους πλήρωσης,

Μόνωσης: περιλαμβάνει θέματα έλλειψης ή φοράς υγρομόνωσης του δώματος και θερμομόνωσης (δώματος, τοίχων),

Επιχρισμάτων: περιλαμβάνει προβλήματα αποκόλλησης, αποσάθρωσης, εμφάνισης υγρασίας στα επιχρίσματα των οροφών και των τοίχων,

Κουφωμάτων: περιλαμβάνει φθορές που συμβάλλουν στη δυσλειτουργία των κουφωμάτων (φθορά λαστίχων, φθορά εξαρτημάτων σύνδεσης και στήριξης), απώλεια στεγανοποίησης, φθορά στεγανοποίησης αρμών, θερμικές απώλειες λόγω χρήσης μονών υαλοπινάκων.

2. Παλαιότητα Δικτύων (ύδρευσης/αποχέτευσης, θέρμανσης, ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας/ίντερνετ) Είναι σαφές ότι η παλαιότητα συναρτάται της χρονολογίας ανέγερσης του κτηρίου, δίχως να αποκλείονται ενδεχόμενες μεταγενέστερες παρεμβάσεις (π.χ. αντικατάσταση σωληνώσεων, δημιουργία νέου δικτύου, αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους προηγμένης τεχνολογίας, κ.ο.κ.), στο πλαίσιο έργων συντήρησης, βελτίωσης ή εξοικονόμησης ενέργειας.

3. Διαθέτει Κεντρική Θέρμανση (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αυτόνομη θέρμανση αιθουσών με κλιματιστικά). Στην περίπτωση διάθεσης μεμονωμένων κλιματιστικών μονάδων αναγράφεται (σε αναδυόμενο παράθυρο) ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας που κάνουν χρήση αυτού του μέσου.

4. Διαθέτει αντικεραυνική προστασία

5. Διαθέτει Σύστημα Πυρόσβεσης (με πυροσβεστήρες, κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης σε όλο το κτήριο ή σε μέρος του κτηρίου).

6. Εξυπηρέτηση ΑμεΑ

Δηλώνεται αν εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των ΑμεΑ στο κτήριο, υποχρέωση που υφίσταται για όλα τα δημόσια κτήρια. Σε αναδυόμενο παράθυρο εξειδικεύεται το είδος των υποδομών για την εξυπηρέτησή τους (ράμπες, ανελκυστήρας, χώρος υγιεινής ΑμεΑ, soft room-αίθουσα ηρεμίας).

7. Ενεργειακή αναβάθμιση

Καταγράφεται τυχόν υλοποιημένο έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου την τελευταία δεκαετία και προσδιορίζεται, σε αναδυόμενο παράθυρο, το είδος της επέμβασης (π.χ. αντικατάσταση κουφωμάτων με διπλούς υαλοπίνακες, κατασκευή θερμομόνωσης).

Καρτέλα (γ) Σχόλια

Στο πεδίο αυτό παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής σχολίων σε ελεύθερο κείμενο, που δεν εμπεριέχονται ή δεν καλύπτονται από τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στις προηγούμενες καρτέλες, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση σας, θεωρείται απαραίτητο για τη διαμόρφωση εικόνας για την κτηριακή υποδομή. Για παράδειγμα, ο αριθμός οικοδομικών αδειών τυχόν μεταγενέστερων επεμβάσεων, επισκευής σεισμοπλήκτου, κ.ο.κ., αν το κτίσμα είναι λυόμενο (προκατασκευασμένος οικίσκος), αν στο κτήριο υιοθετούνται αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, αν κρίνεται επαρκής ο αύλειος χώρος συναρτήσει του μαθητικού δυναμικού. Συνιστάται η διατύπωση με συνοπτικό αλλά συνεκτικό και εύληπτο τρόπο των συναφών παρατηρήσεων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία επί του θέματος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΦΛΩΡΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Αρ. Πρωτ.: 133751/ΣΤ1/29-10-2009
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ
Πληροφορίες: t10pee5(a)ypepth.gr - t10pee6(a)ypepth.gr
Τηλέφωνο: 210 344 2983, 2944, 2945, 2417
Τηλεομ/ία: 210 344 3076 και 210 344 2365 (για γραφείο 2111)

ΘΕΜΑ : Προαπαιτούμενα για την εκπόνηση και έγκριση Κτιριολογικών Προγραμμάτων Σχολικών Κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δεδομένου ότι φθάνουν στην Υπηρεσία μας αιτήματα εκπόνησης και έγκρισης Κτιριολογικού Προγράμματος ενώ έχει ήδη συνταχθεί η αρχιτεκτονική μελέτη ή ακόμη έχει ανεγερθεί ο φέρων οργανισμός, και μάλιστα χωρίς να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία, ενημερώνεται κάθε αρμόδιος για τα εξής:

Τα κτιριολογικά προγράμματα όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπονούνται από την Υπηρεσία μας και εγκρίνονται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τον Ν.3027/152Α/28-6-2002, Αρ.2 παρ.5,. Είναι επόμενο, για την εκπόνηση Κτιριολογικού Προγράμματος και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης έγκρισής του, να απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα.

Η ύπαρξη εγκεκριμένου Κτιριολογικού Προγράμματος για σχολικά κτίρια είναι αναγκαία σύμφωνα με τον Νόμο και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης (η αρχιτεκτονική μελέτη προσαρμόζεται στο κτιριολογικό πρόγραμμα και όχι το αντίστροφο). Επίσης το κτιριολογικό πρόγραμμα είναι δεσμευτικό κυρίως ως προς τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα ανά χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα όρια αυτά μπορούν να προσαυξηθούν υπέρμετρα.

Το αίτημα για εκπόνηση και έκδοση Υ.Α. έγκρισης κτιριολογικού προγράμματος πρέπει να είναι σαφές (ορθή ονομασία σχολείου και δήμου, αριθμός μαθητών, αν πρόκειται για ολοήμερο, συστέγαση) και να συνοδεύεται απαραιτήτως από:

1. Έγγραφο της οικείας Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ή Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης που να αναφέρει:
· το ΦΕΚ ίδρυσης του σχολείου εάν υπάρχει,
· την παρούσα κατάσταση στέγασης,
· αριθμό τμημάτων, αριθμό μαθητών και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό για την επόμενη τριετία,
· αιτιολόγηση του έργου (πχ. λόγω παλαιότητας του υπάρχοντος κτιρίου, ανεπάρκειας χώρων κλπ),
· προβλεπόμενο αριθμό καθηγητών, λοιπού προσωπικού,
· ωρολόγιο Πρόγραμμα για πιλοτικά προγράμματα ή σχολείο με εργαστηριακά μαθήματα.

2. Αναφορά για το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη νόμιμη χρήση του γηπέδου (πρέπει να έχει χαρακτηρισθεί για σχολική χρήση από την Πολεοδομία είτε εντός είτε εκτός σχεδίου). Για τα εκτός σχεδίου απαιτείται ρυμοτόμηση.

3. Τοπογραφικό του οικοπέδου που να αναφέρει ευκρινώς την επιφάνεια και τους όρους δόμησης με προσάρτηση αποσπάσματος του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου.

4. Αριθμό και χρήση ορόφων.
Σε περιπτώσεις προσθηκών (καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση) απαιτείται επιπλέον αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε μορφή πίνακα όπου θα αναφέρονται οι ωφέλιμες επιφάνειες των χώρων και η χρήση τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΗΨΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Σχετικά Άρθρα