ΦΕΚ 493/2009 Πρόσβαση Αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β) ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ 493/2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 493
18 Μαρτίου 2009

Αριθμ. Φ253/27456/Β6
Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μετάβαση

στο άρθρο με τα ισχύονται για την πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ − ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Άρθρο 1. Καθορισμός επιστημονικών πεδίων και κατάταξη σχολών

 

Άρθρο 2. Εξεταζόμενα μαθήματα – Τρόπος εξέτασής τους − Επιστημονικά πεδία − Εξεταστικά Κέντρα

Άρθρο 3. Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας και Συντελεστές Βαρύτητας

Άρθρο 4. Τρόπος Υπολογισμού μορίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΙΤΗΣΗ−ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης Μηχανογραφικού Δελτίου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 6. Αίτηση, δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής τους

Άρθρο 7. Συγκέντρωση βαθμών και προτιμήσεων υποψηφίων – επιλογή υποψηφίων

Άρθρο 8. Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής – προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

Άρθρο 9. Εγγραφή στη σχολή ή στο τμήμα επιτυχίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 10

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 493/2009 σχετικά με την πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ ομάδας Β' στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση