Ειδικότητες ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2020 2021

Εκτύπωση  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2020-2021

(Μετάβαση στην Εγκύκλιο εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ)

Αρ.Πρωτ.36206/24-06-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση λειτουργίας ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2020 - 2021»

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.Δ. 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του ΟΑΕΔ».
2) Τις διατάξεις του Β.Δ 405/71 «Περί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λειτουργίας των Καθηκόντων του ΟΑΕΔ».
3) Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Περί αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2336/95 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
6) Tις διατάξεις του Ν. 3475/06 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
7) Την υπ’ αριθμ. 40041/12-4-07 ΚΥΑ Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με μετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
8) Την υπ’ αριθμ. 40052/20-7-07 ΚΥΑ Υπουργείου Απασχόλησης και ΥΠΕΠΘ “Καθορισμός Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/06”.
9) Την υπ’ αριθμ. 148096/24-12-07 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-μετεγγραφές, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2511/Β/31-12-2007).
10) Την υπ΄αριθμ. 40087/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2376 Β΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006
11) Την υπ’ αριθμ. 40058/18-6-07 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/06» όπως τροποποιήθηκε με την 24808/Δ5.26/23-7-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1900/Β/5-8-2013).
12) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 όπως ισχύει.
13) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016), «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».
14) Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)
15) Την υπ΄αριθμ. 2338/34/21-5-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
16) Την υπ΄αριθμ. 26385/20-2-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης- Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (ΦΕΚ 491 Β΄).
17) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-4-2005).
18) Τους Κανονισμούς αριθ.1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
19) Το N.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει.
20) Τη με αρ. πρωτ. C(2014)/10128final/17-12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI 2014GR059OΡ001), όπως ισχύει.
21) Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"»
22) Το κόστος για την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης των μαθητών της Α΄ και Β΄ Τάξης στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2020-21 (αντιστοιχεί σε 16,54 € την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή) αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ 2014-20 (Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 Κωδικός Πρόσκλησης Πράξης 10.4.1.06.01) στο πλαίσιο της δράσης “Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ” -Α.Π.7,8,9, βάσει της εγκεκριμένης εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και από Εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την εισαγωγή 6.730 μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021 ανά εκπαιδευτική μονάδα ως εξής:

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ. 131 22 Ίλιον, τηλ. 2102311083, 2102315881) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K.12243 τηλ. 2105989452-4) θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Φαρμακείου 20
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
10 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.K.11141 τηλ. 2102287460, 2102284900) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές - τριες στην ακόλουθη ειδικότητα: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 60
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K.19600 τηλ. 2105542375) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα(180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Βοηθών Φαρμακείου 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικό Αέριο) 20
6 Τεχνιτών    Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
7 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
8 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.K.14122 τηλ. 2102816540, 2102819475, 2102817526) θα εισαχθούν διακόσιοι σαράντα (240) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Βοηθών Φαρμακείου 20
3 Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων 20
4 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
5 Κομμωτικής Τέχνης 20
6 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
7 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
8 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
9 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
10 Φυτοτεχνικων Επιχειρήσεων -Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
11 Ωρολογοποιίας 20
12 Αργυροχρυσοχοίας 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.K.17456 τηλ. 2109915025, 2109963865) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι(220) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικό Αέριο) 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
9 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
10 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
11 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.K.18345 τηλ. 210-4817687) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
2 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ. 2104175919 - 2104114648) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ.K.18233, τηλ. 210-3474665, 2103478333) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
8 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
9 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας /Τ.K.18900, τηλ. 210- 4677784, 2104649826) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 25
2 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 25
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 25
4 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 25
Στην ΕΠΑ.Σ ΥΜΗΤΤΟΥ (Θράκης 2& νύν Λεντάκη Ανδρέα 2/Τ.K.17232, τηλ. 210-9765776, 210-9730445) θα εισαχθούν τριάντα (30) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :  
1. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 30
Στην ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ. 22510 - 32444,32618) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
8 Υπαλλήλων Οικονομικών καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.K.85100, τηλ 22410-31077, 22410- 22039) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Υπαλλήλων Οικονομικών καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας /Τ.K.34002, τηλ. 22210 – 54106, 22210-54107) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
3 Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών 20
4 Τεχνίτες Εργαλειομηχανών 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων 20
9 Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά -Λευκωνία /Τ.K.82100, τηλ. 22710 - 29531) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων 2.150  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858,) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
2 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 729250, 2310-737551) θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
3 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
4 Βοηθών Φαρμακείου 20
5 Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
6 Κομμωτικής Τέχνης 20
7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
9 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
10 Υφάσματος - Ένδυσης 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών / Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769, 23960-22771) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
4 Τεχντιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ. 2310 – 696216, 2310-694612) θα εισαχθούν διακόσιοι εξήντα (260) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αργυροχρυσοχοϊας 20
2 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 40
3 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
4 Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής 20
5 Μαγειρικής Τέχνης 20
6 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
7 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
8 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
9 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
10 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
11 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
12 Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας /Τ.K.59100, τηλ. 23310 – 28167, 22397) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
6 Κομμωτκής Τέχνης 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τέρμα Οδού Τερζοπούλου /Τ.K.60100, 23510 – 35165, 23510-25604) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτκής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καραολή 10/Τ.K.52100, τηλ. 24670 – 84394,24670-81208) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Γραφικών Τεχνών -Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 20
2 Κομμωτκής Τέχνης 20
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896, 23410- 20596) θα εισαχθούν  ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χλμ. Κοζάνης – Λάρισας /Τ.K.50100, τηλ. 24610 –20041, 24610-20169) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι (220) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
2 Βοηθων Φαρμακείου 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
6 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 20
7 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
9 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
10 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
11 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή /Τ.K.50200, τηλ. 24630 – 80444, 24630-80870) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας /Τ.K.53100, τηλ. 23850 – 44466, 23850-22357) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Μακεδονίας 1.540  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2ο χιλ. Αλεξ/πολης – Πελαγίας /Τ.K.68100, τηλ. 25510 – 23709, 25510-38155) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:  ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάμου /Τ.K.66100, τηλ. 25210- 81131, 25210-81170) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας /Τ.K.65201, τηλ. 2510- 228834,231169) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα /Τ.K.69100, τηλ. 25310-24918, 25310-36178) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.K.67100, τηλ. 25410- 62833,62825) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.K.68200, τηλ. 25520 – 23935, 25520-24840) θα εισαχθούν ογδόντα  (80) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
3 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
4 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720, 23210-90730) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές– τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
7 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
8 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 840  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου – Αμφιλοχίας /Τ.K.30100, τηλ. 26410 – 21630, 26410-55314) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
7 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου /Τ.K.30200, τηλ.26310 -51013) θα εισαχθούν σαράντα (40) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Μαγειρικής Τέχνης 20
2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.K.21100, τηλ. 27520-28675,28654,27681) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα /Τ.K.24100, τηλ. 27210 – 69354,27210-69320) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
3 Βοηθών Φαρμακείου 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών 89/Τ.K.26500, Ρίο-Πάτρα, τηλ. 2610 – 966904, 2610-966908) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Μαγειρικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών /Τ.K.27100, τηλ. 26210 – 33012,33154) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία / τηλ.27310 -27997, 27310-82270) θα εισαχθούν εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρμα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ. 2710 -233061, 2710-233053, 2710-234608) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου 800.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΤΑΣ (Διόδια Άρτας-Πέττα 93/Τ.K.47100, τηλ. 26810 – 70006,22209) θα εισαχθούν ογδόντα (80) μαθητές –τριες στους ακόλουθους τομείς και ειδικότητες : ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
3 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών /Τ.K.45503, τηλ. 26510 – 40858, 26510-48064) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Μαγειρικής Τέχνης 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
8 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3ο χιλιόμετρο Λευκίμης /Τ.K.49100, τηλ. 26610 – 39250, 26610-31160) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20
2 Βοηθών Φαρμακείου 20
3 Κομμωτικής Τέχνης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου 380.  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στην ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64 /Τ.K.38500, τηλ. 24210 – 63687,24210- 63684) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων /Τ.K.43100, τηλ. 24410 – 71560, 24410-71561, 24410-71562) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αισθητικής Τέχνης 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού αερίου) 20
5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ. 22310 -24151, 22310- 51231) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Κομμωτικής Τέχνης 20
2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.K.41447, τηλ. 2410-564667 564650) θα εισαχθούν διακόσιοι σαράντα (240) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Φαρμακείου 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Μεταλλικών Κατασκευών 20
5 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20
6 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20
7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
8 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 20
9 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
10 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
11 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
12 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας 660.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΣτηνΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 /Τ.K.71304, τηλ. 2810 - 250215, 319195) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20
2 Κομμωτικής Τέχνης 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
8 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΝΙΩΝ (Ταυρωνίτης Κισσάμου /Τ.K.73006, τηλ. 28240 – 22314, 28240-22315) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΑΡ. ΜΑΘ.
1 Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 20
2 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20
3 Μαγειρικής Τέχνης 20
4 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20
5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20
7 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
8 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
9 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20
*Σύνολο εισακτέων μαθητών Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης 360.  

Οι Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν.3475/06), και λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας.

Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:

  1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
  2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα
  3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
  4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
  5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
  6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
  7. Αναβολή Στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.

Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

  1. Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
  2. Έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 έως 2004.

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών εγγραφής, το χρονικό διάστημα εγγραφών , την ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Μετάβαση στην Εγκύκλιο εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ


Εκτύπωση