ΦΕΚ 614/2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ 614/2013
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 614
15 Μαρτίου 2013

Αριθμ. 30972/Γ1
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

Μετάβαση :

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της αριθμ.30972/Γ1

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Σκοπός της αξιολόγησης

Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3. Το Πλαίσιο της ΑΕΕ

Άρθρο 4. Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης

Άρθρο 5. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ

Άρθρο 6. Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ

Άρθρο 7. Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ

Άρθρο 8. Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΕΕ

Λήψη:

του πρωτότυπου εγγράφου του ΦΕΚ 614/2013

Μαρούσι, 5 Μαρτίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Εκτύπωση