ΦΕΚ 3139/2013 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΚΕΔ 2013-2014 --

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 3139/2013
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΚΕΔ) 2013-2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 3139
10 Δεκεμβρίου 2013

Αριθμ. 185744/Γ7
Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013−2014.

Περιεχόμενα:

Περιγράφονται στοιχεία όπως:
- το ωρολόγιο πρόγραμμα,
- η υλοποίηση και η λειτουργία των ΣΚΕΔ
- τα κριτήρια συμμετοχής των μαθητών
- αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων
- υπεύθυνος σχολικού κέντρου

Λήψη:

του εγγράφου με το ΦΕΚ 3139/2013

Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση