edu.klimaka.gr

Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξωτερικό 'Γεωργίου Ξαγόραρη' 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ 2023

Αρ.Πρωτ.131515/Ζ1/15-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
E-mail: klirodotimata(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Σταμάτη, Α. Πούτα
Tηλέφωνο: 210-3443229

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-22, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Έχοντας υπόψη:
1. Τους όρους της από 14-11-1974 ιδιόγραφης διαθήκης του Γεωργίου Ξαγοράρη,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄),
3. Το π.δ. 716/1976 «Περί υπαγωγής υπό την άμεσον διαχείρισιν του Υπουργείου Οικονομικών της κληρονομίας Γεωργίου Ξαγοράρη» (ΦΕΚ Α΄ 261),
4. Τις διατάξεις του β.δ. της 5-9-1940 (ΦΕΚ Α΄ 290),
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄31),
6.Tο π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ Α’ 130).
7. Tο π.δ. 78/2023 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» (ΦΕΚ Α’ 131).
8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 131).
9. Την υπ΄ αριθμ. 106581/Γ1/02-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΚ746ΜΤΛΗ-ΜΕΝ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
10. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΟΙΚ 79657 ΕΞ 2022/07-6-2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με «Έκδοση Προκηρύξεων χορήγησης υποτροφιών με επιλογή ή διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και εξωτερικό για τα ακαδ. έτη 2020-2021 και 2021-2022 από τα έσοδα κληρ/των, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών»,
11. Το με αρ. πρ. 13239/17-7-2023 έγγραφο του Παντείου Παν/μίου με το οποίο ορίστηκαν τα βασικά 8 προπτυχιακά μαθήματα και οι εξεταστές καθηγητές για τον διαγωνισμό της παρούσας προκήρυξης, καθώς και το Πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της 4ης Ιουλίου 2023 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, με το οποίο ορίζονται τα μαθήματα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και οι εξεταστές καθηγητές.

Aποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Γεώργιου Ξαγοράρη για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποτρόφου, πτυχιούχου του Παντείου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

1. Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. Καταγωγή από την Αθήνα .

3. Ηλικία έως 36 ετών.

4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών Πανεπιστημίου Εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον επίσημο φορέα της χώρας μας (ΔΟΑΤΑΠ).

Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. έτος 2021-2022 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε τριακόσια (300,00) ευρώ.

Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του υποτρόφου.

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ήδη κατά το παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα Γ. Ξαγοράρη ή από άλλο κληροδότημα.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 31 Μαϊου 2024, ημέρα Παρασκευή.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται ως εξής :

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), από τη διαδρομή: «Περιουσία και φορολογία» → «Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα/Κοινωφελείς περιουσίες» → «Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες» Συμπληρώνει τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Taxisnet.

Ο υποψήφιος επιλέγει τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία και ό,τι επιπλέον απαιτείται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».

γ) Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.

δ) Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

ε) Το Τμήμα ή τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο από τα οποία αποφοίτησαν.

στ) Τον Αριθμό Μητρώου, προπτυχιακών σπουδών, Φοιτητή.

ζ) Τον τόπο καταγωγής σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

η) Το γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

θ) Την αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».

Οι αιτούντες δύνανται να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο πεδίο ‘’Παρατηρήσεις’’ της ηλεκτρονικής αίτησης. (Στην περίπτωση αυτή ο αιτών υποβάλλει την ημέρα του διαγωνισμού γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί γραπτώς).

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπ ορεί να εκτυπώσει την αίτησή του. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄).

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

α) Έκθεση Ιδεών και

β) Γνωστικό αντικείμενο, όπως ορίζεται από τα οικεία Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Συγκεκριμένα:

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

«Περιφερειακός Προγραμματισμός» Κ.Μ. 8063 του Η΄ Εξαμήνου ,
«Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης» Κ.Μ. 8029 του Ε΄ Εξαμήνου,
«Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική Ι» Κ.Μ. 8031 του ΣΤ΄ Εξαμήνου,
«Οικονομική Ανάπτυξη Ι» Κ.Μ. 8017 του ΣΤ΄ Εξαμήνου.

2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

«Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία» (Κ.Μ. 410228),
« Σπουδές Οπτικού Πολιτισμού» (Κ.Μ. 410220),
«Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές» (Κ.Μ. 410270),
«Φιλοσοφία των Μέσων» (Κ.Μ. 410140).

3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

«Ανθρωπολογικές έρευνες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο»,
«Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία»,
«Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας»,
«Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της Μετανάστευσης ».

4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

«Βασικά στοιχεία Κοινωνιολογίας»,
«Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική»,
«Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους»,
«Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής».

5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

Κ.Μ. 343 «Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική »,
Κ.Μ. 309 «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων»,
Κ.Μ. 534 «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ-Μακροοικονομική»,
Κ.Μ. 313 «Διεθνές Δίκαιο Ι».

6) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψυχολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

«Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία»,
«Μεθοδολογία Έρευνας»,
«Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία»,
«Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία».

7) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

«Πολιτική Επιστήμη Ι»,
«Πολιτική Επιστήμη ΙΙ»,
«Nεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αι.)»
« Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία».

8) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

«Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασσικοί Κοινωνιολόγοι)» ,
«Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία»,
«Ιστορία της Ευρώπης»,
«Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων Ι: Μορφές των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων».

9) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

«Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)»
«Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)»
«Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη»
« Μακροοικονομική Ι».

Η ύλη των προς εξέταση μαθημάτων βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-20. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων που πέτυχαν τον ίδιο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων, που ισοβαθμούν σε θέση υποτροφίας ως προς το βαθμό πτυχίου, για την επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων διενεργείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημόσια κλήρωση.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται ανωτέρω με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ», και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Αναθεώρηση της βαθμολογίας των γραπτών δεν επιτρέπεται.

Μετά την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και, εφόσον η συνδρομή για τους υποψήφιους των προϋποθέσεων και των όρων για τη χορήγηση της υποτροφίας, έτσι όπως ορίζονται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, έχει ελεγχθεί προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο υποψήφιος, που με το μέσο όρο της βαθμολογίας του από τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα επέτυχε την οριζόμενη στην παρούσα προκήρυξη θέση υποτροφίας, διορίζεται υπότροφος με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται :

Α) είτε ηλεκτρονικά, με σάρωση και υποβολή τους ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση,

Β) είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 - Μαρούσι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία προκύπτει:

α) η ηλικία του υποψηφίου,

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου, όπως ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Επισημαίνεται ότι:

Στην περίπτωση που ο σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενος τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου, υποβάλλεται επιπλέον:
-Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας,
-ή Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (εκτός του ιδίου και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας, προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, ώστε να προκύπτει σαφώς η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

2) Αντίγραφο Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά).

3) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

4Α) Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εξακολουθούν να φοιτούν σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής:

i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο το οποίο πρέπει να είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο και, εφόσον απαιτείται, να φέρει τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille) ή φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου αυτού και

ii. Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από τα αρμόδια Ελληνικά Προξενεία του εξωτερικού ή από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

4Β) Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο):

i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο το οποίο πρέπει να είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π) ή φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου αυτού και

ii. Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.) καθώς και

iii. Επίσημη αναγνώριση του αλλοδαπού τίτλου σπουδών από τον αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (ΔΟΑΤΑΠ).

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος, στον οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να τύχει νέας υποτροφίας για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και για προηγούμενες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) είτε από την ίδια είτε από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: www.minedu.gov.gr /Τριτοβάθμια Εκπαίδευση/ Υποτροφίες-Κληροδοτήματα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: https://www1.gsis.gr/gspp/portal/el.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.26955/Ζ1/09-03-2023/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
E-mail: klirodotimata(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Στάμου
Tηλέφωνο: 210 3443229

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2020-21, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:
1. Τους όρους της από 14-11-1974 ιδιόγραφης διαθήκης του Γεωργίου Ξαγοράρη,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄),
3. Το π.δ. 716/1976 «Περί υπαγωγής υπό την άμεσον διαχείρισιν του Υπουργείου Οικονομικών της κληρονομίας Γεωργίου Ξαγοράρη» (ΦΕΚ Α΄ 261),
4. Τις διατάξεις του β.δ. της 5-9-1940 (ΦΕΚ Α΄ 290),
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31),
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119),
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α΄ 123),
8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α΄ 123),
9. Το π.δ. 2/2021 (Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»(Α΄2),
10.Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),
11. Την υπ΄αριθμ. 169/Υ1/8-1-2021 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33),
12. Την υπ΄ αριθμ. 106581/Γ1/02-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΚ746ΜΤΛΗ-ΜΕΝ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
13. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΟΙΚ 79657 ΕΞ 2022/07-6-2022 (Αρ. Πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 73513/15-6-2022) έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με « Έκδοση Προκηρύξεων χορήγησης υποτροφιών με επιλογή ή διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και εξωτερικό για το ακαδ. έτος 2019-2020 και 2020-2021από τα έσοδα κληρ/των, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών»,
14. Το με αρ. πρ. 12027/08-11-2022 έγγραφο του Παντείου Παν/μίου με το οποίο ορίστηκαν τα βασικά προπτυχιακά μαθήματα και οι εξεταστές καθηγητές για τον διαγωνισμό της παρούσας προκήρυξης για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Aποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Γεώργιου Ξαγοράρη για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποτρόφου, πτυχιούχου του Παντείου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

  1. Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
  2. Καταγωγή από την Αθήνα .
  3. Ηλικία έως 36 ετών.
  4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών Πανεπιστημίου Εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον επίσημο φορέα της χώρας μας (ΔΟΑΤΑΠ).

Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. έτος 2020-2021 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε τριακόσια (300,00) ευρώ.

Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του υποτρόφου.

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ήδη κατά το παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα Γ. Ξαγοράρη ή από άλλο κληροδότημα.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό από τη Δευτέρα 24 Απριλίου-2023 έως και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται ως εξής :

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), από τη διαδρομή: «Περιουσία και φορολογία» → «Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα/Κοινωφελείς περιουσίες» → «Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες» Συμπληρώνει τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Taxisnet.

Ο υποψήφιος επιλέγει τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία και ό,τι επιπλέον απαιτείται στην παρούσα προκήρυξη:

α).Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β).Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».

γ).Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.

δ).Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

ε).Το Τμήμα ή τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο από τα οποία αποφοίτησαν.

στ)Τον Αριθμό Μητρώου, προπτυχιακών σπουδών, Φοιτητή.

ζ).Τον τόπο καταγωγής σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

η).Το γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

θ).Την αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».

Οι αιτούντες δύνανται να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο πεδίο ‘’Παρατηρήσεις’’ της ηλεκτρονικής αίτησης. (Στην περίπτωση αυτή ο αιτών υποβάλλει την ημέρα του διαγωνισμού γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί γραπτώς).

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄).

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

α) Έκθεση Ιδεών και

β) Γνωστικό αντικείμενο, όπως ορίζεται από τα οικεία Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Συγκεκριμένα:

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Κ.Μ. 343 «Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική »,
Κ.Μ. 309 «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων»,
Κ.Μ. 534 «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ-Μακροοικονομική»,
Κ.Μ. 313 «Διεθνές Δίκαιο Ι»

2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
«Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία» (Κ.Μ. 410228),
« Σπουδές Οπτικού Πολιτισμού» (Κ.Μ. 410220),
«Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές» (Κ.Μ. 410270),
«Εισαγωγή στη η Μουσειολογία» (Κ.Μ. 410257).

3).Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
«Βασικά στοιχεία Κοινωνιολογίας»,
«Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική»,
«Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους»,
«Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής».

4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
«Περιφερειακός Προγραμματισμός» Κ.Μ. 8063 του Η΄ Εξαμήνου ,
«Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης» Κ.Μ. 8029 του Ε΄ Εξαμήνου,
«Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική Ι» Κ.Μ. 8031 του ΣΤ΄ Εξαμήνου,
«Οικονομική Ανάπτυξη Ι» Κ.Μ. 8017 του ΣΤ΄ Εξαμήνου.

5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
«Πολιτική Επιστήμη Ι»,
«Πολιτική Επιστήμη ΙΙ»,
«Ιστορία Ελληνικού Κράτους»,
«Nεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αι.)».

6)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
«Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας»,
«Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία»,
«Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας»,
«Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της Μετανάστευσης ».

7) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψυχολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία»,
«Μεθοδολογία Έρευνας»,
«Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία»,
«Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία».

8) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
«Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)»,
«Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)»,
«Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη»,
«Μακροοικονομική Ι».

9) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
«Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασσικοί Κοινωνιολόγοι)» ,
«Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία»,
«Ιστορία της Ευρώπης»,
«Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων Ι:Μορφές των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων».

Η ύλη των προς εξέταση μαθημάτων βρίσκεται στο ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-20. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων που επέτυχαν τον ίδιο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, και Θρησκευμάτων.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται ανωτέρω με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ», και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Αναθεώρηση της βαθμολογίας των γραπτών δεν επιτρέπεται.

Μετά την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών και, εφόσον η συνδρομή για τους υποψήφιους των προϋποθέσεων και των όρων για τη χορήγηση της υποτροφίας, έτσι όπως ορίζονται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, έχει ελεγχθεί προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο υποψήφιος, που με το μέσο όρο της βαθμολογίας του από τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα επέτυχε την οριζόμενη στην παρούσα προκήρυξη θέση υποτροφίας, διορίζεται υπότροφος με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται :

Α) είτε ηλεκτρονικά, με σάρωση και υποβολή τους ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση,

Β) είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 - Μαρούσι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία προκύπτει:

α) η ηλικία του υποψηφίου,

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου, όπως ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Επισημαίνεται ότι:
Στην περίπτωση που ο σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενος τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου, υποβάλλεται επιπλέον:

  • Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας,
  • ή Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (εκτός του ιδίου και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας, προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, ώστε να προκύπτει σαφώς η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

2) Αντίγραφο Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά).

3) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

4Α) Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εξακολουθούν να φοιτούν σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής:

i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο το οποίο πρέπει να είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο και, εφόσον απαιτείται, να φέρει τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille) ή φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου αυτού και

ii. Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από τα αρμόδια Ελληνικά Προξενεία του εξωτερικού ή από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

4Β) Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο):

i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο το οποίο πρέπει να είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π ) ή φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου αυτού και

ii. Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.) καθώς και

iii. Επίσημη αναγνώριση του αλλοδαπού τίτλου σπουδών από τον αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (ΔΟΑΤΑΠ).

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος, στον οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να τύχει νέας υποτροφίας για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και για προηγούμενες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) είτε από την ίδια είτε από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων : www.minedu.gov.gr /Τριτοβάθμια Εκπαίδευση/ Υποτροφίες-Κληροδοτήματα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: https://www1.gsis.gr/gspp/portal/el.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Σχετικά Άρθρα