ΦΕΚ 785/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

ΦΕΚ 785/2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 785
31 Μαρτίου 2014

Αριθμ. 43898/Γ2
Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες περιεχόμενο για το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων στις ομάδες προσανατολισμού της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ

Λήψη:

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 785/2014

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση