ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ)

(Σύμφωνα με το ΦΕΚ 785/2014)

Στο συγκεκριμένο άρθρο έχουν συγκεντρωθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες αναφέρονται στα προγράμματα σπουδών στα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ.

Α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Αρχές Μηχανολογίας: Υ.Α.43898/Γ2/31-03-2014 (ΦΕΚ 785/2014)

2. Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας:
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ: Υ.Α. 85050/Γ2/30−07−2007 (ΦΕΚ 1521)
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ: Υ.Α. 85056/Γ2/17−08−2007 (ΦΕΚ 1562)

3. Τεχνικό Σχέδιο: Υ.Α. 118829/Γ2/9−11−2006 (1734/2006)

4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή: Υ.Α. 21072β/Γ2/28−02−2003 (ΦΕΚ 304)

5. Εφαρμογές Πληροφορικής: Υ.Α. 8212/Γ2/28−01−2002 (ΦΕΚ 131/2002)

Β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

1. Οργάνωση και Διοίκηση: Υ.Α. 74914/Γ2/10−6−08 (ΦΕΚ 1275)

2. Αρχές Λογιστικής: Υ.Α. 85038/Γ2/30−7−07 (ΦΕΚ 1561)

3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή: Υ.Α. 21072β/Γ2/28−02−2003 (ΦΕΚ 304)

4. Εφαρμογές Πληροφορικής: Υ.Α. 8212/Γ2/28−01−2002 (ΦΕΚ 131/2002)

Γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

1. Αρχές Αγροτικής Παραγωγής: Υ.Α. 85030/Γ2/30−7−07(ΦΕΚ 1448)

2. Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων: Υ.Α. 85030/Γ2/30−7−07(ΦΕΚ 1448)

3. Αρχές Επιστήμης της Διατροφής: Υ.Α. 4219−στ/Γ2/1999 (ΦΕΚ 2325)

4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή: Υ.Α. 21072β/Γ2/28−02−2003 (ΦΕΚ 304)

5. Εφαρμογές Πληροφορικής: Υ.Α. 8212/Γ2/28−01−2002 (ΦΕΚ 131/2002)

Δ) Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1. Ναυτική Τέχνη: Υ.Α. 118830/Γ2/09−11−2006 (ΦΕΚ 1761)

2. Ναυτιλιακές Γνώσεις: Υ.Α. 118830/Γ2/09−11−2006 (1761)

3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου: Υ.Α. 118830/Γ2/09−11−2006 (1761)

4. Τεχνικό Σχέδιο: Υ.Α. 118830/Γ2/09−11−2006 (1761)

5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή: Υ.Α. 21072β/Γ2/28−02−2003 (304)

6. Εφαρμογές Πληροφορικής: Υ.Α. 8212/Γ2/28−01−2002 (ΦΕΚ 131/2002)


Εκτύπωση